Föregående sidaa

Båtsmanstorp i Bäl

(1883) Sn i Bäls ting, Gotlands n. domsaga, skjutande med en östlig spets ut till hafvet. 0.234 qv.-mil eller 5.411 tnld, 6 3/8 mtl, 283 inv., 257.600 kr. fastighetsvärde. Myrtrakter förekomma i v. och n.ö. delarne. Visby-Slitevägen går genom sn. Här finnes en ångsåg vid Gane gård. Bäl har egen poststation. Sn är annex till Hejnum. Socknens rotar ingick i Gotlands 1:a Båtsmanskompani med samlingsplats Visby.
   

№ 73 Grå / Bogren

Roten utgjorde av: 3/8 mtl Hägvide, ½ mtl Vike, 1 mtl Tjälder (stamhemman) i Boge samt ¼ mtl Auråkre, 3/8 mtl Nystugu samt 1 3/8 mtl Gute i Bäl, tillsammans 3 7/8 mtl.

Äldre numrering 54/56/29. Efter skattläggningen 1748 överflyttades roten hit från Boge men återflyttades under mitten av 1800-talet till Boge. Har tidigare hetat Grå.

Under 1800-talets början fanns både torpplats och byggnader på Auråkre grund.

 
 
 

№ 74 Courage / Boberg

Torpet numera på Bungemuseet

   

Roten utgjorde av: 7/8 mtl Gane, 3/8 mtl Oppuse, 7/8 mtl Ösarve, 3/8 mtl Lillbäls, 7/8 mtl Stenstugu samt ¾ mtl Sudergårde (stamhemman), tillsammans 4 1/8 mtl.

Äldre numrering 55/57/30. Efter skattläggningen 1748 överflyttades roten hit från Lärbro. Har tidigare hetat Courage. Roten vakanssattes år 1894.

Under 1760-talet fanns en manbyggnad av trä i roten. Under 1800-talets början fanns både torpplats och byggnader på Ösarve grund.

År 1860 överenskom kronan och rotehållarna om att ny torpplats skulle uttas i Sudergårdas Skinnerhage Arealen uppgick till 4 tunnland och 9 kappland. För detta skulle roten till hemmansägaren betala en årlig hyra. Beläget intill landsvägen. Byggnaderna skulle uppföras enligt 1840 års fastställda byggnadsregler och stå färdiga att överlämnas till båtsmannen 1862.

Manbyggnaden var av sten under tegeltak, 26 fot lång, 18 fot bred och 10 fot hög.

Fähuset var av sten under faltak, 36 fot långt, 16 fot brett och 8 fot högt.

Vid en syn 1883 framkom en del anmärkningar på manbyggnaden som skulle åtgärdas. I stuga skulle golvet lagas, spiseln imuras och lagas, väggarna vitlimmas, ugnen i köket lagas ochspisen imuras, köksdörren tätas, förstugugolvet lagas, en ny vindsglugg anskaffas, yttertaket understrykes och lagas, fönstren, bågarna och karmarna oljemålas både in och utvändigt, irappning vid dörrkarmen och på ena gaveln. På fähuset skulle laddörrarna tätas och lagas, taket lagas med 2 ½ tolft bräder. 34 varpor hägnad iståndsättes. Ny brunnsholck med lucka anskaffas.

Vid laga skiftet1885 bestämdes att byggnaderna skulle få bli kvar på sin gamla plats, däremot skedde vissa förändringar av torpjorden som efter skiftet kom att utgöra 5 tunnland och 7 kappland.

Inga byggnader finns i dag kvar på den ursprungliga torpplatsen endast några rester från manbyggnadens grund. Manbyggnaden är delvis nedtagen och uppförd på Bungemuseet.

Koordinater: WGS84: N 57° 38' 36.19", E 18° 37' 22.22". Decimal: 57.64339, 18.62284

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig