Föregående sida

Fornborgar på Gotland

Definition enl. RAÄ:

a) En terränganpassad sten- och/eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i kränläge. De avgränsar helt området.

b) En vanligen rundad eller oval (ringvall) sten- och/eller jordvall, ibland kombinerad med vallgrav, anlagd på plan/flack mark, vilken helt avgränsar ett område.

 

Fornborgarna ligger mestadels i hög terräng och avgränsas i regel med branta stup på en eller flera sidor. De arkeologiska resterna består av vallar av sten som kan ha varit förstärkta med träpalissader. Ibland finns inom fornborgens perimeter lämningar efter husgrunder. Tydliga öppningar i vallen för portar är vanliga. Fornborgar förekommer även i plan terräng och ofta ligger de intill viktiga farleder, vägar och vattendrag och kan därför ha fungerat som bevakningsplatser eller som försvarsanläggningar.

Dessa strategiskt välplacerade fornborgar har oftast kraftiga vallar och bör därför ha varit väl befästa, men många andra fornborgar ligger relativt isolerade och är så pass svagt befästa att deras funktion bör ha varit en annan. 

Lämningar av fornborgar finns från tiden kring vår tideräknings början till vikingatid, det vill säga tiden mellan 0 och 1000 e. Kr. Kulmen i borgbyggandet kom under den oroliga folkvandringstiden, 400-550 e. Kr. 

 
 

Ala

Gyle

Närmast rund, 80 m i diam. Vallen är 3-5 m br och 0,3- 0,8 m h (vanligen 0,4-0,5 m h). Den består av 0,2-0,6 m st kalk- och gråstenar, enstaka är dock intill 1,0 m st. Kalkstenen dominerar och några av hällarna är kantställda i vallen. Ingångar finns i NV, VSV och S och de är 2-4 m br. Vid ingången i NV finns tre kantställda kalkstensblock, 0,7-1,3 m l och 0,6-0,7 m h. I ingången i VSV är ett kantställt gråstensblock 0,8 m h och 0,9x0,5 m. Fornborgens inre är plant, men smågropigt efter kalktäkt och uppstickande kalkberg. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6371081 / 716672.   RT-90: 6370713 / 1668424.   WGS84: N 57° 25' 50,35", E 18° 36' 34,31"

 
 
 

Alva

Smiss slott

Närmast rund, 85 m i diam, bestående av 1 vall samt 1 inre och yttre vallgrav. Vallen är ca 160 m l, 5-7 m br och 0,3-0 ,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga gråstenar 0,2-0,5 m stora. Den inre vallgraven är 1-3 m br och 0,2-0,8 m dj. Den yttre vallgraven är 1-2 m br och 0,1-0,3 m dj. Ingång i NNÖ, 6 m br. En brukningsväg skär över den N delen av fornborgen.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6346641 / 701439.   RT-90: 6346451 / 1652899.   WGS84: N 57° 13' 6,56", E 18° 20' 10,84"

 
 
 

Anga

120x80 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 10-15 m br och vanligen 1-1.5 m h. Vallen är kraftigast och högst i Ö, där den är 2-2.5 m h. Vallen består av sand. I marksår samt ovanpå vallen i V syns 0.3-1.0 m st kalkstenshällar och enstaka gråstenar. I ett par marksår syns kalkstenshällar lagda i flera skift. Fornborgens inre är ganska jämnt. Fornborgen skäres av en mindre skogsväg. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375010 / 721305.   RT-90: 6374588 / 1673104.   WGS84: N 57° 27' 49,14", E 18° 41' 24,27"

 
 
 

Ardre

Burgen på Burgbacke

Ca 330x200 m (N-S), bestående av en i det närmast sammanhängande vall från NÖ och N till V och SV samt av en tämligen brant sluttande klintkant från Ö till S. Vallen är sammanlagt ca 420 m l, 4-7 m br och 0,4-2,5 m h, övertorvad med i ytan talrika 0,05-0,5 m st grå- och kalkstenar. Vallen genomskärs på flera ställen av vägar och brukningsvägar. Inom fornborgen är bebyggelse. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6360376 / 722723.   RT-90: 6359936 / 1674348.   WGS84: N 57° 19' 54,37", E 18° 42' 1,44"

 
 
 

Ardre

Kapungsslott

100x80 m (NÖ-SV), bestående av uppbyggda vallar i S Ö till V av naturlig klintkant i N till Ö. Vallarna har en samman lagd längd av ca 125 m. Dessa är 1-6 m br och 0,15-2 m h, övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,6 m st grå- och kalkstenar. Två öppningar, en i SV bestående av krökta vallar, 13 m l och 3-4 m br, samt en öppning i NV, 2 m br. Den senare öppningen är ca 0,4 m dj nedskuren i kalkberget. Alldeles bredvid vägen som leder mellan Ardre och Östergarn. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6363616 / 723225.   RT-90: 6363170 / 1674889.   WGS84: N 57° 21' 38,06", E 18° 42' 41,97"

 
 
 

Atlingbo

Området har sedan årtionden tillbaka utgjorts av åkermark. Enligt uppgifter från ett flertal lantbrukare har man vid sentida täckdikning och röjning tagit bort ett flertal stenhopningar såväl vid platsen för fornborgen som inom näraliggande områden. Ganska mycket lämningar efter en vägbank, kallad Munkstigen, som gått genom området, har röjts undan i sen tid. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375802 / 704484.   RT-90: 6375580 / 1656290.   WGS84: N 57° 28' 43,09", E 18° 24' 39,11"

 
 
 

Barlingbo

Fornborg, utsträckning ca 65 m diam samt med dubbla vallar och stolprader.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6386942 / 705610.   RT-90: 6386708 / 1657549.   WGS84: N 57° 34' 40,87", E 18° 26' 20,38"

 
 
 

Björke

Ligger på gränsen mellan Sjonhem och Björke socknar. 115x95 m (ÖNÖ-VSV) och en yttre ringvall. Den inre vallen är 250 m l, 4-6 m br och 0,3-1 m h. Vallen består av kalk- och gråstenar 0,2-0,5 m st samt jord. Enstaka kalkstenar är dock intill 1,2 m st. Ingångar troligen i NV och SÖ 2-3 m br. Vid ingångssidorna är 0,8-0,9 m l, 0,5-0,6 m h och 0,1-0,2 m tj. Kantställda kalkstenshällar synliga samt ett flertal 0,2-0,4 m l gråstenar. Den yttre vallen är 330 m l och 4-5 m br. Vallen är 0,3-0,8 m h bestående av jord med i ytan enstaka synliga stenar. Ingångar troligen i NV och SÖ, 2-3 m br. Den yttre vallen är delvis avbruten i Ö. Avståndet mellan vallarna är 4-8 m. Utanför den yttre vallen löper en vallgrav, 2-3 m br och 0,4-0,6 m dj. Delvis söndertrasad i S. Tendens till vallgrav mellan vallarna finns i SV. Borgens inre är relativt plant. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375794 / 709087.   RT-90: 6375517 / 1660894.   WGS84: N 57° 28' 35,29", E 18° 29' 14,87"

 
 
 

Boge

65x40 m. Vallen är 1,5-3 m b r och 0,2-0,4 m h, av intill 1 m st gråstenar. Till största delen övertorvad. Fornborgens inre är relativt plant. Skäres i sin N del av kraftledning. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6400058 / 721663.   RT-90: 6399634 / 1673760.   WGS84: N 57° 41' 16,78", E 18° 43' 8,03"

 
 
 

Boge

Killinga / Ryttareborg

Av okänd utsträckning, begränsad i Ö och V av höga branta sluttningar, över platån i SÖ-S-SV en vall (b), ca 235 m l (huvudriktning Ö-V), 5-8 m br och 0,3-1 m h (lägst i Ö och SV), ställvis lätt övertorvad kalkstensklapper med inslag av gråsten, 0,1-0,5 m st. Längs S sidan är 3 öppningar, 3,2 och 2 m br. På den övre platån (a), som är ca 150x110 m (Ö-V), finns i V och NV endast två smärre anhopningar av synbarliga röjningssten, i övrigt i NV-N-NÖ ställvis en obetydlig, troligen genom brukning utplöjd kantvall. Nedanför och NV om platån är mellan tre äldre åkrar en vall (b), ca 85 m l (N 15cg V-S 15cg Ö), 4-6 m br och 0,4-0,75 m h. Delvis lätt övertorvade kalk- och gråstenar, 0,1-0,4 m st. Obetydlig i N, där gräns skär. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6394182 / 724422.   RT-90: 6393725 / 1676449.   WGS84: N 57° 38' 2,28", E 18° 45' 34,62"

 
 
 

Bro

70x45 m (N 45cg Ö-S 45cg V), bestående av en vall, övertorvad med i ytan talrika gråstenar, vanligen 0,3-0,5 m st. Ställvis förekommer på vallen kalksten och kalkstenshällar, 0,6-0,8 m st. Vallen är 5-7 m br och 0,2-0,4 m h. Vallen har 4 öppningar, S 10cg Ö, Ö 10cg N, N 10cg V och V 20cg N, dessa är 1,5-3 m br. Ytan inom vallen är ojämn och gropig. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6397438 / 705657.   RT-90: 6397204 / 1657721.   WGS84: N 57° 40' 19,57", E 18° 26' 55,36"

 
 
 

Bro

90x35 (N 40cg Ö-S 40cg V), bestående av en vall, övertorvad med i ytan talrika gråstenar, vanligen 0,3-0,6 m st. Vallen är 6-8 m br och 0,2-0,4 m h. Vallen har 4 öppningar, N 10cg Ö, N 15cg V, S och Ö 10cg S. Dessa är 1,5-2 m br. I SV delen är en förhöjning 12x8 m (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med talrika stenar i ytan, 0,2-0,4 m st. Fornborgens yta är ojämn och gropig. Vallarna är beväxta med ungbarrträd, björkar och ek. Inom vallarna växer gles barrskog, utgallrad. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6397589 / 705417.   RT-90: 6397358 / 1657483.   WGS84: N 57° 40' 24,85", E 18° 26' 41,31"

 
 
 

Bro

110x105 m (N-S), bestående av 3 koncentriska vallar med mellanliggande i ytan ställvis talrika gråstenar, 0,3-0,5 m st, särskilt i den mellersta vallens S-SÖ del. Vallarna är 3-5 m br och 0,3-1,1 m h. Vallgravarna är 1-2 m br och 0,3-1,2 m dj. Mellersta vallen är störst. I Ö och SÖ är vallarna delvis borta på grund av gammal odling. Ytan inom vallarna är ojämn och smågropig, mycket beroende på trädavverkning. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6396867 / 708689.   RT-90: 6396597 / 1660746.   WGS84: N 57° 39' 56,12", E 18° 29' 56,18"

 
 
 

Burs

Rund, 60 m i diam. Vallen är 4-5 m br och 0,2-0,4 m h, övertorvad med enstaka synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Utanför vallen en vallgrav, 3-4 m br och o,3,0,5 m dj. Tvärs genom borgen går en väg. Halvan SV om vägen uppodlades till åker 1937. Begränsningen är dock tydlig i åkern genom den 0,2-0,3 m h vallen. Enl. markägaren var det rikligt med sten i vallen. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6346771 / 712597.   RT-90: 6346449 / 1664060.   WGS84: N 57° 12' 52,62", E 18° 31' 15,13"

 
 
 

Eke

Guding slott

160x110 m (Ö-V) bestående av en stensatt vall. Vallen är 120 m l, 3-7 m br och 0,3-0,7 m h. Stenarna är 0,1-0,8 m st gråstenar, vanligast 0,2-0,4 m st. Vallen är tydligast i NV, V och SV. Ingång i den NNV delen, 2 m br. På den NÖ sidan av ingången är kantställda gråstenar, 0,6-1 m h. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6340464 / 707455.   RT-90: 6340202 / 1658843.   WGS84: N 57° 9' 37,50", E 18° 25' 50,26"

 
 
 

Etelhem

Bendesborg

Beläget på gränsen mellan Stånga och Etelhem. 290 x 95 (NNÖ-SSV), bestående av en huvudborg och en förborg. Huvudborgen, belägen på bergets högsta och NNÖ del, är 200x 90 m (NNÖ-SSV). Den begränsas i S, V, NV och ö av vallar med en sammanlagd längd av ca 450 m. Vallen åt S är 4-7 m br och 0,5-1,2 m h. Till största delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1,5 m s t. Vallarna åt V, NV och Ö är 1-4 m br och 0,2-0,6 m h. Till större delen övertorvade. Synliga stenar är 0,2-0,5 m st. I NÖ och kortare sträcka åt Ö begränsas borgen av tvära stup, där vallar saknas. I S vallen är två ingångar, 2 resp 4 m br. I NV vallen är en ingång, 2 m br. Förborgen, belägen på sluttningen åt S och 4-6 m lägre än huvudborgen, är 110x95 m (N-S). Den begränsas i V, S oc h Ö av vallar, som i NV ansluter sig till huvudborgens S vall och i NÖ till en brant ca 10 SÖ om huvudborgens S vall. Vallarna i V och S är 6-8 m br och 1-1,5 m h. Till större elen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1 m st. Vallen i Ö är 2-6 m br och 0,2-0,5 m h. Delvis övertorvad. Synliga stenar är 0,2-0,6 m st. I Ö vallen är 25 m från borgens S hörn en ingång, 3 m br. Marken innanför vallarna i huvudborgen är mycket småkuperad, sannolikt beroende på att man tagit material till vallarna i fickor mellan uppstickande berghällar. Marken i förborgen är jämn och gråstenbevuxen. Gles blandskog. Vid en bäck ca 50 m NNV om borgberget sitter en upplysningsskylt. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6358840 / 708888.   RT-90: 6358563 / 1660494.   WGS84: N 57° 19' 28,35", E 18° 28' 11,09"

 
 
 

Fole

Burgen / Fole Granar

110x110 m (NÖ-SV), bestående av 2-3 vallar med mellanliggande och utanförliggande vallgravar. I S-SSV är endast en vall (kvar?). Yttre vallen (vallarna) är 4-6 m br och 0,4-1,3 m h. Övertorvad med enstaka 0,3-0,5 m st stenar synliga. Inre vallen är 6-11 m br och 0,5-1,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,5 m st stenar. Vallgravarna är 2-4 m br och 0,5-1 m dj. Borgen har 4 ingångar, i NÖ, SV, NNV och SÖ. Dessa är 3-5 m br. I borgens inre är en stenvall, 65 m l (Ö 30cg N-V 30cg S), 2-4 m br och 0,1-0 ,5 m h. I NV är en stensträng utanför borgen, 80 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 0,1-0,3 m h. Området innanför vallarna är 90x60 m (N 30 cg Ö-S 30cg V) och ligger ca 1 m över omgivande marknivå.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6395417 / 713213.   RT-90: 6395093 / 1665254.   WGS84: N 57° 39' 1,71", E 18° 34' 24,08"

 
 
 

Fröjel

Mulde

75x60 m (NNÖ-SSV), bestående av i NÖ-Ö-S en vall av gråsten och kalksten, i N-V av naturlig klint. Stenvallen är 85 m l, 3-5 m br och 0,2-0,8 m h av 0,1-0,6 m st stenar. Begränsas ställvis inåt av kantställda kalkstenar 0,3-1,1 m l. I Ö är i vall en en fördjupning 3 m br och 0,2 m dj, ingång? Den naturliga klinten är intill 10 m h. Fornbergens inre består av småkuperad VNV-sluttning med i ytan enstaka kalkstenar, 0,1-1 m st. I NNÖ är Stensättning, rund 5 m diam och 0,3 m h, övertorvad med i ytan enstaka grå- och kalkstenar 0,1-0,4 m st. Mittgrop 2x1 m (Ö 10cg S-V 10cg N) och 0,3 m dj. Omedelbart utanför kanten i SÖ är stensättning, rund, 3,5 m diam och 0,3 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st grå- och kalkstenar. Mittgrop 1 m diam och 0,2 m tj. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6361773 / 693042.   RT-90: 6361685 / 1644680.   WGS84: N 57° 21' 28,19", E 18° 12' 33,57"

 
 
 

Fröjel

Bottarve

105x65 m (NNÖ-SSV), bestående av en vall i N-Ö-SÖ och den brant stupande klinten i V kring ett 3-5 m h borgområde. Vallen som ligger runt klinttopp är 135 m l, 2-5 m br (flerstädes 3,5 m br) och 0,1-0,7 m h, och består av jord, kalkklapper, kalks tenar och gråstenar, 0,1-1 m st. I Ö är en ingång, 3 m br. I borgområdet är ett gammalt kalkstensbrott. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6359043 / 692227.   RT-90: 6358964 / 1643833.   WGS84: N 57° 20' 1,28", E 18° 11' 37,21"

 
 
 

Gammelgarn

Utsträckning av 100 x 60 m (Ö-V), bestående av en kalk- och gråstensvall samt naturlig klintbrant. Vallen belägen i S, är ca 95 m l ((Ö-V), 4 m br och 0,1-0,3 m h, avgränsar den utskjutande klintkanten. Delvis övertorvad med i ytan talrika 0,2- 1 m st grå- och kalkstenar. I Ö delen av vallen är en rest sten, gråsten, 0,8x0,5 m (Ö 30cg N-V 30cg S) och 1 m h. 35 m V om den resta stenen är en öppning, 3 m br. Fornborgen begränsas i övrigt av den branta klintkanten, som är ca 10 m h. Fornborgsområdet är kuperat och slutar svagt mot N. Nivå 25-35 m ö h. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6368798 / 729751.   RT-90: 6368275 / 1681477.   WGS84: N 57° 24' 13,60", E 18° 49' 29,03"

 
 
 

Gammelgarn

Herrgårdsklint

175 x 120 m (N-S) bestående av i S en kalkstensmur, samt i N-Ö-V av naturlig klintkant. Muren är ca 120 m l (huvudrikt ning NV-SÖ) 1-7 m br och 0,3-2,5 m h (vanligen 5-7 m br och 1,5-2 ,5 m h), bestående av 0,1-0,7 m st kalkstensplattor. På den N och S sidan av muren är ställvis synlig kallmuring. Ingången, beläge n 20 m V om murens Ö del, är 2-8 m br, bestående i Ö av en bågformad kalkstensmur, 4 m br och 0,5-2 m h, med ställvis synlig kallmurning. Fornborgens inre är svagt kuperat i S, kraftigare i N. Kl intkanten är ca 15 m h och närmast lodrät. I NÖ är en mycket smal skreva, som kan nyttjas som uppgång. Fornborgen är beväxt med tallar och enar. (RAÄ:s beskrivning)

Övrigt: Borgen ligger på en mindre klint i skogen ca. 1, 5 km. SO om Torsburgen. Från gården Glose på vägen Gammelgarn - Kräklingbo går en körbar skogsväg fram till anläggningen. Klinten är brantast i den N delen. Mot S har man skapat ett skydd genom en 2 m. hög mur av kalksten. Framför ingången i muren finns en förborgsliknande anläggning. Inne i själva borgen har legat fem sammanbyggda hus. Sannolikt har borgen under vikingatid ingått i bevaknings - och försvarssystemet på östra Gotland.  (Gotländskt arkiv 1987)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6368118 / 725057.   RT-90: 6367651 / 1676774.   WGS84: N 57° 24' 0,10", E 18° 44' 46,21"

 
 
 

Ganthem

Gardese

Närmast rektangulär, 85x75 m N-S). Vallarna är 3-5 m br och 0,3-0,7 m h. De består av jord och 0,2-0,8 m st, i, huvud sak gråstenar. På kortsidornas NV och SV del finns en 2,5 m br öppning. Omedelbart utanför vallen i NÖ är en vallgrav, 20 m l, 2-3 m br och 0,2-0,4 m dj. Fornborgens inre är plant med enstaka grå stensblock. Ingångarna förbindes med en stig/väg, vilken fortsätter mot N resp S. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6376226 / 714401.   RT-90: 6375886 / 1666214.   WGS84: N 57° 28' 40,30", E 18° 34' 34,66"

 
 
 

Garde

Graipers hus

Rund, 60 m diam. Borgen av idag till stora delar över- och utplöjd, men ett litet parti finns bevarat i anläggningens V del. Denna del troligen sparad, för att slänga odlings sten på. Vallen 6 m br och 0,5 m h, på ovansidan ganska flack. Vallen verkar till största delen bestå av sandjord med inblandning av sten. På vallen ligger även enstaka skärviga stenar. Borgens inre diam är 48 m. Den utplöjda delen av vallen kan nå en höjd av 0,4 m sett från utsidan. Anläggningen klart skönjbar i åkern med en skålning i mitten 0,2-0,3 m dj.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6358910 / 715522.   RT-90: 6358555 / 1667129.   WGS84: N 57° 19' 19,50", E 18° 34' 47,12"

 
 
 

Gothem

Gothemshammar

Ca 490 m l. Bestående av en jord och stenfylld vall, 4-8 m br och 0,2-1,5 m h. Vallen är lägst och smalast i S, troligen beroende på stentäkt. Stenarna är 0,3-0,8 m st gråstenar. I V kanten är kantställda, intill 0,8 m h gråsten ar synliga. Två öppningar, belägna ca 150 m och 300 m S om N slut et av vallen. Öppningarna är 2-4 m br, med i kanterna ställvis sy nliga kantställda gråstenar, 0,3-0,7 m st. 2-3 m V om vallen löpe r en vallgrav, 1-4 m br och 0,2-0,7 m dj. Mitt för ingångarna är det jordbryggor över vallgraven, 6-7 m br. En skogsväg skär genom den N delen av vallen. Vallen är beväxt med enstaka små lövbuska r, samt ett flertal stubbar. Borgområdet får tänkas ha legat Ö om vallen och ha använts vid en tidpunkt, då vattnet stod ca 10 m h ögre än nu. Några naturliga branter finns ej och området består a v svagt sluttande grusmark med strandvallar. 13 m S om vallens S öppning finns en stensträng, ca 22 m l (Ö 10cg N-V 10cg S), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,3 m h, bestående i regel av en enkel rad 0,2-0,5 m st gråstenar. 27 m S om nr 2 finns en stensträng, ca 70 m l (Ö 10cg N-V 10cg S), 0,5-2 m br och 0,1-0,3 m h, bestående av i regel en enkel rad 0,2-0,5 m st gråstenar.  Borgområdet får tänkas ha legat Ö om vallen och ha använts vid en tidpunkt, då vattnet stod ca 10 m högre än av. Några naturliga branter finns ej och området består av svagt sluttande grusmark med strandvallar. Vallen är längst och smalast i S, troligen beroende på stentäkt.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6391330 / 726229.   RT-90: 6390851 / 1678222.   WGS84: N 57° 36' 26,99", E 18° 47' 13,72"

 
 
 

Gothem

Killingaklint

Ca 70 x 55 m (N-S), begränsad av stup i N och svårforcerade branter i Ö och V. I den SSV-S och mindre branta släntens övre kant finns en minst 25 m l stensträng/-vall (VNV-ÖSÖ), bågformig, 1 m br och 0,2-0,3 m h, delvis i anslutning till kalkbergrygg. Vid uppgångsstig från S finns en oregelbunden, otydlig stenrad. I uppgång i SÖ förekommer sentida stängning med tre störar.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6393564 / 723208.   RT-90: 6393121 / 1675228.   WGS84: N 57° 37' 44,48", E 18° 44' 19,54"

 
 
 

Gothem

Ca 95 x 50 m (N-S) och ca 6-7 m h. T ill större delen branta sluttningar. I VNV är i mindre brant sluttning en odistinkt stensträng, 8 m l (N-S), av 0,2-0,4 m st gråstenar. Även i SSÖ är en i föga brant släntan otydlig stensträng, ca 5 m l (NNÖSSV), av 0,2-0,3 m st stenar. S om mitten av platån är en stensträng, 12 m l (NNV-ÖSÖ), bestående av en gles, enkel rad gråstenar, 0,3-0,5 m st. Platån är delvis ojämn. Beväxt med enstaka barrträd. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6393353 / 723270.   RT-90: 6392909 / 1675287.   WGS84: N 57° 37' 37,56", E 18° 44' 22,55"

 
 
 

Grötlingbo

Ca 140 x 130 m (Ö-V), belägen på en svag platåliknande förhöjning utan naturligt skyddande sidor. Den omgivande stenvallen är 3-9 m br och 0,1-0,5 m h av 0,2-1 m st stenar (vanligen 0 ,3-0,6 m st). I Ö är vallen nästan helt förstörd eller ofullbordad och i NÖ har i senare tid anlägts enkla husfållor med primitiva eldstäder i hörnen. Ingång troligen i NV, 2 m br. Fornborgens inre är småkuperad och stenig. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6337738 / 705012.   RT-90: 6337505 / 1656367.   WGS84: N 57° 8' 13,47", E 18° 23' 17,09"

 
 
 

Grötlingbo

Rund, 80 m i diam. Vallen är intakt i N på ett 40 m l segment. Den är 2-3 m br och intill 0,3 m h, bestående av 0,4-0,8 m st stenar. I åkern syns vallen som en svag förhöjning 5-8 m br och intill 0,3 m h, med relativt mycket med sten synligt i ytan. På åkerrenen i S är det mycket rikligt med uppslängda stenar, 0,3-1 m st på en sträcka motsvarande fornborgens utsträckning. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6338477 / 701535.   RT-90: 6338285 / 1652899.   WGS84: N 57° 8' 42,85", E 18° 19' 52,73"

 
 
 

Guldrupe

Rund, 95-105 m diam. Bestående av en vall, 3-6 m br, 0,3-0,6 m h, av jord och sten. Enstaka 0,3-0,6 m st gråstenar och några kalkstenar är synliga i ytan. I S är en 12 m br öppning i vallen, 1 N 20cg V är en 2 m br öppning och i V 20cg S är en 6 m br öppning i N 15cg V-S 15cg Ö riktning, vallen går här något omlott. NÖ delen av valen är skadad av sämre brukningsväg. In till vallens innersida löper en ställvis otydlig ränna, 0,7-1,5 m br och 0,1-0,2 m dj. Inanför denna är ett intill 10 m br och 0,1 -0,2 m h område med talrika 0,3-1 m st gråstenar och kantställda kalkhällar synliga i yta. Utanför vallen, på ett avstånd av 1-6 m (vanligen 4-6 m), löper ett dike, 1-2 m br och intill 1 m dj. Detta är ställvis avbrutet, ex vid öppningarna i vallen och i den skadade NÖ delen. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6370499 / 706087.   RT-90: 6370257 / 1657831.   WGS84: N 57° 25' 49,31", E 18° 25' 59,07"

 
 
 

Hablingbo

Vasstädemyr

Ca 55 m diam, bestående av en stenmur, ca 2 m br och 0 ,5 m h. På ett frilagt område i NV delen är numera 0,8 m h. Stenarna är i allm 0,3-0,5 m st. V och SV delen är bortodlad, men fornborgens tidigare sträckning kan följas genom växtlighetens utseende och i markytan synliga, enstaka stenar, intill 0,6 m st. Fornborgens vall genomskärs av diken på fem ställen. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6343364 / 699254.   RT-90: 6343200 / 1650675.   WGS84: N 57° 11' 24,22", E 18° 17' 51,34"

 
 
 

Hablingbo

Stora Havor

Rund, 52 m diam och ca 1 m h, bestående av en ca 2 m br stenmur med en yttre och en inre jordvall. Den ringformade anläggningens bredd är ca 10 m. I Ö en öppning, 5 m br. Hela anläggningen har varit föremål för utgrävning, den NÖ delen fortfarande frilagd. På vallarna och i fornborgens inre finns 18 malstenar och rudiment av sådana, 0,4-0,85 m st. Beväxt med några lövträd.

Övrigt: Fornborgen är byggd strax före Kristi födelse. Den runda vallen är 55 m i diameter, 1 m hög och 8 m bred. På muren stod troligen en träpalissad. Innanför muren löpte en väktargång som var ihopbyggd med palissaden. Borgen har en vallgrav. Inne i borgen fann man spår av enklare hus och eldstäder. Man hittade spår av matrester och skärvor av keramik. Borgen ligger vid Mästermyrs gamla strand. Vid stranden har man funnit fler fornlämningar, t.ex. husgrunder och stensträngar som skyddat grödan från betesdjuren. Man har också funnit rester av åkrar, gravar och andra fornborgar. Gårdarna dateras till järnålder. Innanför borgen, strax intill vallens sydligare del, fann man 1961 en undangömd skatt från 100-talet f. Kr. I ett romerskt bronskärl låg ett romerskt vinset som bestod av en vinskopa med vinsil, tre bronsskopor och två bronsklockor. Skoporna och silen har ursprungligen varit tänkta att användas i samband med vindrickande. Klockorna kan ha haft någon ceremoniell funktion i samband med vindrickandet. I bronskärlet låg också en stor guldhalsring, Havorringen. Den har en diameter på över 24 cm och är ca 100 år äldre än den romerska vinservisen. Ringen är för stor för att ha använts av en vanlig person. Troligen har den suttit på en gudastaty.Havorskatten finns utställd på Gotlands Fornsal i Visby. Eftersom Havorringen stals 1986, finns idag en kopia på museet. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6346340 / 700365.   RT-90: 6346163 / 1651821.   WGS84: N 57° 12' 58,55", E 18° 19' 6,05"

 
 
 

Hall

Hednakyrkogården

83 x 70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en ringvall, 197 m l, 6,5-10 m br och 0,8-1,5 m h. Stenarna är i regel 0,4-0,8 m st. Enstaka är intill 1,3 m st. Huvudmassan är gråsten med inslag av stora kalkstensflisor, som huvudsakligen ligger i murens mitt oc h sannolikt varit resta. I N är en ingång, 3 m br och i SÖ en ann an ingång, 2 m br. Vallen är utsatt för skadegörelse vid kaninjak t, varvid stora och små gropar och hål plockats upp. Beväxt med g les tallskog, 2 granar och några enbuskar. Röjd och skyltad. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6422099 / 720907.   RT-90: 6421686 / 1673266.   WGS84: N 57° 53' 9,37", E 18° 43' 35,66"

 
 
 

Hamra

Långmyr

Närmast rund, 55 m i diam, bestående av en stenvall. Vallen är ca 190 m l 3-5 m br och 0,4-0,7 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-1 m st grå- och kalkstenar. I SÖ en öppning, 2,5 m br. Beväxt med enstaka lövträd och lövbuskar. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6317322 / 699250.   RT-90: 6317154 / 1650363.   WGS84: N 56° 57' 23,39", E 18° 16' 36,67"

 
 
 

Hangvar

Ireviken

Ca 110 x 80 m (NNV-SSÖ), begränsad i NV-N-Ö av branta stup, i SÖ-SSÖ av delvis branta sluttningar, i V-S av en stenvall, ca 115 m l (NNV-SSÖ), 3-8 m br och 0,4-1 m h. Ställvis övertorvade kalkstenar och hällar 0,2-1 m st. I S ett avsnitt med bevarad kallmur, 3,5 m br. I S och N ingångar, 2-3 m br. Muren förstärkt och bredare vid den S. Ojämn inre yta med uppstickande kalkbergrester och moränavlagringar. Murarna ställvis raserade. Borgen beväxt med barrskog. Tämligen ojämn platå på mot NÖ utskjutande hög klintkant innanför SV delen av havsbukt. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6416264 / 712628.   RT-90: 6415950 / 1664917.   WGS84: N 57° 50' 15,52", E 18° 34' 55,31"

 
 
 

Hangvar

Ireviken

Ca 85 x 45 m (N-S), begränsad i V av stup, i NÖ, Ö, SÖ och delvis i S av en stenvall med en total längd av ca 100 m, 3-5 m br och 0,4-0,8 m h. Övertorvad med i ytan talrika kalkhällar i kallmur. Ingångar i S och Ö, 2 m br, dessutom uppgångar i klinten från NV och SSV. Borgens inre ojämn. Intill och Ö om 3-8 m hög kalkklint med moränavlagringar. Skogsmark. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6416111 / 714026.   RT-90: 6415780 / 1666313.   WGS84: N 57° 50' 8,17", E 18° 36' 19,39"

 
 
 

Hangvar

Elinghem

Ringformig mur, ca 125 m l, 2 - 4 m br och ca 0,75 - 1,25 m h. Delvis övertorvad med i ytan talrika grå- och kalkstenar, 0,2 - 1 m st. Öppningar i NÖ och ÖSÖ, intill 2 m br. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6413515 / 714993.   RT-90: 6413172 / 1667249.   WGS84: N 57° 48' 42,74", E 18° 37' 9,50"

 
 
 

Hangvar

Ca 115 x 70 m (NNV-SSÖ), begränsad av branta stup i NV-V -SSV samt delvis branta sluttningar i N och SSÖ. Den jämna, övre huvudplatån är ca 85x55 m (N-S) och begränsas i Ö av en stenvall, ca 75 m l (N-S), 3-5 m br och 0,4-0,8 m h. Delvis övertorvad fyllning av kalk- och gråsten, 0,2-1 m st. I S finns delvis skalmur av resta hällar. I N och S delen är två ingångar, intill 3 m br. Omedelbart NV om och nedanför den övre platån är en avlång avsats , ca 50x10-15 m (NÖ-SV), begränsad i NV-V av stup och i NÖ av en stenvall, 25 m l (NV-SÖ), 2 m br och intill 0,5 m h. Ställvis skalmur av hällar. Avbrott ca 3 m i SÖ delen delar muren i ett längre, 16 m l avsnitt från stupkanten och ett kortare ca 5 m l, vilket går upp för sluttning. Avsats SÖ begränsning, utgöres av den 3- 4 m h klintkanten till huvudplatåns NV sida, vilken dock är bestigbar i S delen. Stenvallarna är ställvis starkt raserade och hopsjunkna genom söndervittring av kalkstensmaterialet. Ö kanten av huvudplatån beväxt med vindpinad tallskog i ett 15-20 m br bälte. Vidsträkt utsikt. Uppe på tämligen jämn platå på mot V utskjutande hög klintkant och nedanförliggade avsats. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6421557 / 714845.   RT-90: 6421217 / 1667197.   WGS84: N 57° 53' 2,50", E 18° 37' 26,63"

 
 
 

Havdhem

Rest av, ca 100 x 100 m (N-S) bestående av vallrester i N,Ö och i SV. Vallarna är 40-90 m l, 4-6 m br och 0,3-0,6 m h. Övertorvade med i ytan enstaka synliga gråstenar 0,15-0,4 m st. Utanför vallarna i N och i Ö löper en vallgrav 1-2 m br och 0,3-0,5 m dj. Odlingssten har ställvis påförts på vallarna. Beväxt med enstaka tallar och enbuskar. Krön av förhöjning i grusmark. Åker- och hagmark. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6342048 / 699600.   RT-90: 6341879 / 1651006.   WGS84: N 57° 10' 41,18", E 18° 18' 8,14"

 
 
 

Havdhem

125 x 80 m (N-S), bestående av en stensträng, 1-5 m b r och 0,1-0,4 m h. Materialet utgöres av 0,3-0,7 m st stenar, enstaka intill 1,5 m st. Vallen är kraftigast i S halvan och är troligen urplockad i N. Inom området finnes ett flertal svårtolkade, kraftiga stensamlingar. Fornborgens inre är småkuperat. Beväxt med enar och tallar. Kant av mindre höjd i sandmark. Tallskog/tomt. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6337540 / 695465.   RT-90: 6337420 / 1646817.   WGS84: N 57° 8' 22,03", E 18° 13' 49,60"

 
 
 

Hemse

Smiss slott

Ca 105 x 95 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 närmast ringformade vallar, utåt avgränsade av grunda diken. De båda yttre vallarna är 1,5-2 m br och 0,25 m h samt består till synes av jord och enstaka stenar. De avgränsas utåt av diken, 1,5 m br och intill 0 ,2 m dj, det yttre möjligen fördjupat på ett par ställen i samband med sentida dikning i området. De båda inre vallarna är 2,5-5 m br och 0,3-0,5 m h (den inre mäktigast). De avgränsas utåt av diken, 1-5 m br och 0,15-0,3 m dj. Övertorvade med talrika gråstena r, 0,2-0,6 m st i ytan. Dikena avbrytes i NÖ, Ö, ÖSÖ, SSÖ och SSV av bryggor, 2-5 m br (bredast i NÖ och SSV, där liten stig lederin). Borgens inre, ca 45 m diam, är delvis ojämnt. Tvärs över vallen går i NV-SÖ riktning en svagt svängd vall av sten, NÖ om N delen en liknande. I V och SÖ platåformade stensamlingar, någon av dessa kan vara lämningar efter grunder? Borgområdet tangeras i V -SV-S av körväg och sentida diken. Ställvis omplockad sten i vallarna. Beväxt med enstaka större tallar, granar och lövträd. Stubbar. Två sittplatsgrupper av kluvna stockar inne i borgen. Vårdad. Skyltad med schablontext för fornborgar. Parkeringsplats. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6347615 / 701756.   RT-90: 6347422 / 1653228.   WGS84: N 57° 13' 37,53", E 18° 20' 32,50"

 
 
 

Hemse

Hultslottet

Enl uppgift skall här legat en fornborg kallad "Hultslottet" vilken borttogs på 1890 talet S delen av moränplatå (utflackad ås) intill och N om vid dalgång (fd myr). Åkermark. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6347836 / 704144.   RT-90: 6347614 / 1655619.   WGS84: N 57° 13' 40,84", E 18° 22' 55,29"

 
 
 

Hörsne

120 x 110 m (N-S). Längs Ö delen är en vall, ca 130 m l, 1-4 m br, 0,1-0,3 m h, bestående av 0,2-0,4 m st gråstenar. Vall en är avbruten på flera ställen och är otydligast längst i S. Berget i N-V-S är ej speciellt brantare än i Ö, men här saknas dock vallanläggningar. Fornborgens inre är starkt småkuperat genom uppstickande kalkberg. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6388265 / 715575.   RT-90: 6387912 / 1667531.   WGS84: N 57° 35' 6,83", E 18° 36' 23,36"

 
 
 

Hörsne

130 x 75 m (Ö-V). Begränsas i V-S-SÖ av en vall, 3-5 m br och 0,3-0,8 m h, bestående av jord. Utanför vallen i S-SÖ är en vallgrav, 3-4 m br och 0,3 m dj. I V halvan är två vallgravar(?) som löper i N-S och med öppning mot ån. Mot N begränsas fornborgen av en 1-4 m h brink ned till ån. Borgens inre är småkuperad genom uppskjutande rundade kalkbergstoppar. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6385379 / 715933.   RT-90: 6385022 / 1667855.   WGS84: N 57° 33' 33,08", E 18° 36' 35,62"

 
 
 

Klinte

Klintberget

150 x 125 m (N-S), begränsad av stup i V-N-Ö samt i S av en vall. Denna är 100 m l (Ö-V) 10-14 m br samt 0,6-1 m h. 22 m från V ändan av vallen är en öppning, 8 m br. Genom denna öppning leder en mindre väg in på området. I öppningen finns en järnbom. 20 m Ö om öppningen finns en grop, 8x4 m (Ö-V) och 0,2-0,4 m dj. På båda sidor om öppningen finns i vallens S kant en rad med grå stenar 0,4-0,8 m st (Ö-V). V om öppningen är en grop i vallen, 3 m diam och 0,4 m dj. I hela vallen är stenar synliga, huvudsakligen intill 0,25 m st kalkstenar. Vallen är beväxt med löv och barrträd. Utefter hela Ö kanten av fornborgen syns skador efter stenbrytning och på ett ställe ligger en större stensamling. N krönet av kalkberg. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6364411 / 694557.   RT-90: 6364305 / 1646227.   WGS84: N 57° 22' 51,01", E 18° 14' 11,56"

 
 
 

Kräklingbo

På krönläge, ca 90 x 75 m (NÖ-SV). Avgränsas av dubbla vallgravar, 3-4 m br och ca 1,5 m dj. Avgränsas i N av terrassering, ca 1,5 m h, sporadiskt stensatt. Ytan inuti är övervägande flack och stenfri. Omedelbart NÖ om mindre väg. 130 m SSÖ om kyrkan och 55 m ÖNÖ om parkering. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6372866 / 722765.   RT-90: 6372426 / 1674539.   WGS84: N 57° 26' 37,36", E 18° 42' 44,72"

 
 
 

Kräklingbo

90 x 80 m (Ö-V) bestående av en i myrmark utskjutande udde omgiven av vallar. Vallarna är 2-8 m i br, i Ö där den är speciellt kraftig intill 1,5 m h, i övrigt intill 0,7 m h, beståen de av delvis övertorvade stenar, 0,2-1 m st. I SÖ och NÖ är två vinkelräta hörn där Ö vallen, 10-15 m går parallellt med N och S v allen. I SÖ (och kanske även i NÖ) en ingång, 2-3 m br. Markplanet är svagt sluttande utåt myren. I vallarna gropar 2-7 m i diam och intill 1,3 m dj. Höjd med isälvsgrus med omgivande myr i N, S och V. Skogsmark (utefter myrkanten gles barrskog, i övrigt kalhuggen och vårdad). (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373504 / 721135.   RT-90: 6373084 / 1672916.   WGS84: N 57° 27' 0,82", E 18° 41' 9,22"

 
 
 

Kräklingbo

Nygårds

Rund, 100 m i diam samt omgiven av en inre vall 7-12 m br och 0,3-1 m h, bestående av jord och 0,2-1 m st kalk- och gråstenar. Enstaka kalkstenar i N är kantställda, intill 0,5 m h. I N och NV utanför vallen en vallgrav, 1-2 m br och 0,7- 1,5 m dj. Utanför vallgraven i N och NV ytterligare en vall, 2-5 m br och 0,7-1 m h, bestående av jord, samt därefter ytterligare en vallgrav, 1-2 m br och intill 0,5 m dj. Fornborgsvallen är delvis förstörd i S av väg. Över fornborgen går två stängsel. Det inre av fornborgen har tidigare varit odlad mark. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373215 / 721768.   RT-90: 6372787 / 1673546.   WGS84: N 57° 26' 50,37", E 18° 41' 46,15"

 
 
 

Kräklingbo

Torsburgen

Ca 1 300 x 730-1 200 m (V 10cg N-Ö 10cg S). I V-N-Ö utnyttjas den naturliga bergsbranten, som är intill 10 m h. På 12 platser har branten förtäckts med stenmurar, 5-ca 230 m l, 0,5-2 m b r och intill 1,5 m h, av kalkstenar. I NÖ är en mot borgen i övrigt avskärmande vall, ca 40 m l och 1-2 m h, av kraftiga kalkstens block (Slottet). I V-SV är en till stora delar bevarad kallmurad vall av kalkstenshällar, 1-2 m br och 0,5-1 m h, som i SV övergår i den på den naturligt flacka S sidan löpande vall, som är uppbyggd av kalksten och jord. Denna vall är ca 1 500 m l, 5-20 m br o ch vanligen 4-6 m h. Ställvis syns på vallens yttersida, att den är uppbyggd kring en kallmurad vall. I vallen är fem ingångar, 2- 3 m br. Innanför, N, om vallen är ett intill 20 m br område, som har utnyttjats till materialtäkt till vallens uppbyggnad. Borgbergets inre är flackt och med ett mindre kärr i SV delen. Följande namn finns på delområden och ingångar: Tjängvide luka, Hajdeby luka, Slottet, Austre skippsgangen, Glose luka, Ardre luka, Halsgårde luka, Ala luka, Västre skipsgangen.  (RAÄ:s beskrivning)

 

Övrigt: Torsburgen - Nordens största förhistoriska försvarsanläggning, ligger i ett stort skogsområde ca 5 km från närmaste bygd. Borgen nås lättast via en skogsväg som utgår från huvudvägen Kräklingbo - Östergarn ca 2 km Ö om Kräklingbo kyrka. Skogsvägen passerar Hajdbygårdarna och efter ytterligare 1 km tar man den vänstra vägen, som går parallellt med den branta klinten, fram till Ardre luka - en av portarna i borgen. 

Östergarnslandet har ett utsatt läge vid ett anfall över havet österifrån. Grogarnsbergets branta klint och det höga landskapet på centrala Östergarnslandet är det första som skymtar av Gotland. En försvarare med ett effektivt bevakningssystem på den höga klintkusten har å andra sidan fördelen av att kunna upptäcka
en anfallande flotta långt ute till havs. Tillsammans med Herrgårdsklint, Grogarnsberget och fornborgen på Östergarnsholme ingick Torsburgen i ett  bevakningssystem där brinnande vårdkasar gav signaler till befolkningen att samla ett uppbåd till öns försvar. 

Som försvarsanläggning hade Torsburgen stora fördelar. För det första var den svårintaglig. Vidare var den tillräckligt stor och försedd med färskvattentillgångar för att kunna hysa en ansenlig försvarsstyrka. Sist men inte minst viktig var dess isolerade läge som gav möjlighet för borgens försvarare att göra överraskande utfall mot en fiende. 
Torsburgen, som till större delen ägs av Föreningen Gotlands fornvänner, omfattar en areal av ca 1, 15 km² vilket motsvarar en yta ungefär dubbelt så stor som Visby innerstad. Borgens skydd utgörs av branta klintar som på vissa håll har en höjd av över 30 meter. I S där teränngen har en svagare lutning har man byggt en
2 km lång mur av kalksten. Den är på vissa ställen upp till 7 m hög. Muren har haft flera öppningar - en av dessa är Ardre luka som är den bästa utgångspunkten för ett besök på borgen. 

Arkeologiska undersökningar i slutet av 1970- talet har visat att borgmuren är byggd i minst två etapper. Den äldsta muren är uppförd under yngre romersk järnålder. Efter en tid av förfall lät man under vikingatiden bygga på muren till sin nuvarande höjd samt försåg den med en palissad på krönet. Byggnadsmaterialet -
kalksten - bröts direkt på platsen. Muren hade en lodrät utsida vilket kan ses på några sträckor bl. a. Ö om Ardre luka där murkrönet inte har rasat. Insidan är uppbyggd av jord och grus. Den har en mjuk sluttning som gjorde det möjligt att inifrån snabbt ta sig upp till murkrönet. Några spår av bebyggelse har inte påträffats inom borgområdet. 

I Gutasagan, upptecknad i mitten på 1300- talet, omnämns Torsburgen som en tillfällig uppehållsplats för dem som till följd av överbefolkning tvingades utvandra från ön. Linnè be sökte Torsburgen under sin resa 1741 och noterade bland annat att man kunde se 30 kyrktorn från berget. Han skriver vidare att "berget var så brant på norra och östra sidan, att intet kreatur utom människor, och de med stor möda, allenast på några ställen, kunde komma ditupp". Linnè bjuder också läsaren på en fundering rörande Torsburgens fortifikatoriska kvalitet:"Om här låge en fästning och man här och där ville spränga bort några lösa klippor, förstår jag intet, huru hon skulle intagas."  (Gotländskt arkiv 1987)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6369284 / 723370.   RT-90: 6368837 / 1675101.   WGS84: N 57° 24' 40,71", E 18° 43' 9,15"

 
 
 

Lau

Botvidebackar - Walbierg

Ca 100 x 70 m (N-S), bestående av en vall och vallgrav? V och av naturlig klintkant i N, V och i S. Vallen är 4-8 m br oc h 0,1-0,3 m br. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,5 m st gråstenar. Vallgraven som löper på utsidan V om vallen, är 3-6 m br och 0,4-0,8 m dj. Öppning i V, 2 m br. S om ingången är ett par ansvällningar av gråsten i mitten. På den stensatta vallen är i N en väderkvarn. I den S delen av vallen är en 5 m i diam och 0,2 m dj grop, vilket eventuellt kan utgöra rest av vårdkase. Innanför vallen är rest av väderkvarnsgrund. Fornborgen är beväxt med enbusk ar och enstaka lövträd. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6356176 / 719882.   RT-90: 6355769 / 1671457.   WGS84: N 57° 17' 43,79", E 18° 38' 58,47"

 
 
 

Linde

Lindeberget Söder

Ca 150 x 100 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i SSV och SV av en vall, 150 m l (ÖSÖ-VNV, SÖ-NV), 4-8 m br och intill 2,5 m h. I V, N och Ö begränsas den av branta stup. I vallen 30 m SV om den NV änden, är en ingång, 4 m br. Fornborgens inre består av mycket småkuperat kalkberg. Enstaka tallar och granar. Från borgen råder vid utsikt åt NV-N-Ö-S. Ett 10-tal kyrktorn kan ses. 20 m S om ingången är en upplysningsskylt. Området NV-N-Ö om borgberget är mycket sankt. Var tidigare sannolikt vattenfyllt och bildade därigen om en naturlig vallgrav. NÖ platån av kalkberg. Skogsmark. Enstaka tallar och granar. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6353942 / 703692.   RT-90: 6353726 / 1655239.   WGS84: N 57° 16' 58,70", E 18° 22' 46,48"

 
 
 

Linde

Lindeberget Norr

140 x 100 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i V, S och SSÖ av en vall, 200 m l (NNV-SSÖ, VSV-ÖNÖ), 4-8 m br och intill 1 m h. I NN V-N-NÖ begränsas den av branta stup. I vallen, 10 m från den är en ingång, 5 m bred. Fornborgens inre består av småkuperat kalkberg. Gles barrskog. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6354081 / 703308.   RT-90: 6353870 / 1654857.   WGS84: N 57° 17' 3,81", E 18° 22' 23,99"

 
 
 

Lojsta

Lojsta slott

Se Stånga

 
 
 

Lärbro

130 x 110 m (N-S), begränsad av brant i V, stenvall i N, Ö och S. Den hästskoformade vallen är 270 m l, 3,5-6 m br och in till 1 m h. Större delen har skalmur 3,5 m br, av resta kalk- och lagda och resta gråstenar 0,5-0,9 m h och intill 1,4 m l. Yttre skalmurar har kraftigast stenar. mellan och utanför skalmurarna ä r 0,2-1 m st grå- och kalkstenar. I SSÖ delen är ett särskilt lågt parti ca 10 m l. I NNÖ delen är 2 öppningar 3,5-4 m br, 13 m avstånd. 13 m SÖ om den ÖSÖ öppningen skärs vallen i sin NÖ del av en brukningsväg, som också skär vallen i S delen. V begränsningen är mot klintbranten i N delen, undantagande 12 m i N, som har vall, närmast plan med terrasskant, men får i S delen en rad lagda stenar mot branten. i V delen av N vallen är den borttagen på 32 m. Marken här och i borgens inre verkar odlad. Borgvallen är röjd men det inre är beväxt med barrskog.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6406756 / 725062.   RT-90: 6406292 / 1677239.   WGS84: N 57° 44' 46,85", E 18° 46' 55,35"

 
 
 

Lärbro

Ca 80 x 60 m (N 40cg Ö-S 40cg V). Längs hela innerkanten en ringformig, låg stenmur, 3-4 m br och 0,2-0,35 m h, av öve rvägande kalksten, på ett par ställen med resta hällar, 0,6 m st. 2 m utanför stenvallen är i NÖ-N-VSV en låg vall av jord, intill 2 m br och 0,25 m h. Utanför jordvallen är en vallgrav, intill 3 m br och 0,7 m dj. Över denna finns på 10-20 m (vanl 10-14 m) av stånd minst 5 övergångar, 1,5-3 m br. Fornborg ens inre är jämnt. Skäres av brukningsväg. Gallrad tallskog.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6409315 / 728861.   RT-90: 6408806 / 1681069.   WGS84: N 57° 46' 2,49", E 18° 50' 53,37"

 
 
 

Lärbro

Ca 20 x 14 m (NV-SÖ). Vallens längd är ca 50 m, 1,5- 3 m br och 0,1-0,6 m h. Gråstenarna är 0,2-0,7 m st. I NÖ-NNÖ är en oregelbunden stensamling, 5 m i gsk och 0,4 m h. I Ö och SSÖ ä r ingången, intill 2 m br. I V-SSV saknas till större delen vallen och nedanför ligger utkastade gråstenar. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6408842 / 727754.   RT-90: 6408346 / 1679956.   WGS84: N 57° 45' 49,25", E 18° 49' 44,95"

 
 
 

Mästerby

Rund, 105-115 m diam, bestående av en yttre och en inre vall jämte en mellan vallarna liggande grav. Den yttre vallen är 5-6 m br och 0,4-0,5 m h och består mest utav jord, sannolikt kommande från vallgraven. Den inre vallen är 7-8 m br o ch 0,4-0,6 m h med i ytan talrika stenar 0,4-0,6 m st. Graven mellan vallarna är 3-8 m br och intill 1,2 m dj. Vallarna och graven framträder tydligast mot N och Ö medan de är obetydliga mot V oc h S. I NNV och SSÖ är landbryggor över vallgraven för hålvägen 8- 9 m br och i N och Ö är två mindre landbryggor 3-4 m br. I V kant en är en sentida stenhusgrund och landsväg skär genom V halvan. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375454 / 695223.   RT-90: 6375342 / 1647024.   WGS84: N 57° 28' 46,55", E 18° 15' 23,00"

 
 
 

När

Ca 73 x 52 m (VNV-ÖSÖ). Begränsas ytterst av en grund vallgrav, ca 2 m br och 0,3-0,5 m dj. I N, NÖ, Ö, SV, VNV, NV o ch NNV finns 8 övergångar eller bryggor, 2-4,5 m br (de bredaste i Ö och SV se skiss i boken!). Borgens inre är ca 0,5 m över omgivande markyta och är tämligen jämt. Stig i N-S övertvärar.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6350416 / 717624.   RT-90: 6350035 / 1669131.   WGS84: N 57° 14' 41,76", E 18° 36' 25,64"

 
 
 

När

Rest av, ursprungligen ca 60 m diam. Endast fornborgens N del återstår på en sträcka av ca 60 m. Fornborgen består ytterst av en ca 3 m br och 0,6 m dj vallgrav och innanför denna en c a 4 m br och 0,5 m h övertorvad jordvall S därom. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6350255 / 717670.   RT-90: 6349873 / 1669175.   WGS84: N 57° 14' 36,49", E 18° 36' 27,87"

 
 
 

Näs

Viges slott

Ruin (medeltida), ca 29 x 19 m (N 20cg V-S 20cg Ö) och ca 3 m h . Övertorvad med i ytan måttligt med 0,2-0,4 m st gråstenar och enstaka sandstenar. I S långsidans mitt en inbuktning, 7x3 m. Något N om mitten en skiljevägg, 2 m br. I ytan gropar, 3-5 m i diam och 0,7-1,3 m dj. På flera av stenarna finns murbruksrester. Ruinen har fungerat som stenbrott och enligt uppgift skall ladugården på Sigsarve i Näs helt vara byggd av material från ruinen. Beväxt med ett 20-tal lövträd. 21 m V 10cg N om nr 1:s NV hörn är SÖ hörnet av: 2) Husgrund (medeltida), 15x11 m (Ö 40cg N-V 40cg S) och intill 1,2 m h . Övertorvad. Ytan ojämn. Möjligen förstörd i SV hörnet. Beväxt med två lövträd. Övertorvad. Ytan ojämn. Möjligen förstörd i SV  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6336193 / 700504.   RT-90: 6336013 / 1651840.   WGS84: N 57° 7' 30,72", E 18° 18' 44,91"

 
 
 

Norrlanda

Stabbgate

110 x 85 m (NNÖ-SSV), bestående av ett område, 85x70 m, omgivet av en jordvall, 3-4 m br och intill 0,5 m h, samt därutanför en vallgrav, 2-3 m br och 0,2-0,5 m dj. I NÖ och S är yttre vallgravar, 30 och 48 m l, 2-3 m br och 0,3-0,5 m dj. Gropar med anslutning till den yttre vallgraven kan tyda på en ursprunglig en längre yttre vallgrav i N och S. Ingångar i SV och N, vilka förbinds med en genomgående hålväg, 2-3 m br. Möjligen ingång också i SÖ, 3-7 m innanför ovannämnda vall är valliknande stensamlinga r, 4-6 m br och 0,2-0,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar, till stor del övertorvade.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6380930 / 718353.   RT-90: 6380544 / 1670222.   WGS84: N 57° 31' 5,34", E 18° 38' 46,56"

 
 
 

Norrlanda

Rest av, överplöjd, rund, 70 m i diam, bestående av en överplöjd vall, 175 m l, 3-4 m br och 0,1 m h. I vallen syns sparsamt med 0,1-0,5 m st gråstenar samt tämligen rikligt med skörbränd sten företrädesvis i den Ö och S delen av vallen. Den skörbrända stenen är 0,05-0,15 m st. Området uppodlades 1945. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6380095 / 719346.   RT-90: 6379697 / 1671205.   WGS84: N 57° 30' 36,67", E 18° 39' 43,38"

 
 
 

Othem

Ca 80 x 65 m (N-S), begränsas i V av strandvall som troligen påbyggts något samt anslutande till denna i N-Ö-S till större delen dubbla vallar, den inre intill 5 m br och 0,3 m h med talrika kalk- och gråstenar i ytan, den yttre intill 5 m br och 0, 5 m h, av jord och grus, i ÖSÖ och SSÖ av kalkflisor. Utrymmet mellan vallarna är 3-4 m br och försänkt intill 0,2 m dj. Utom i V och Ö-SSÖ är utanför den yttre vallen en vallgrav, 1,5-2 m br och 0,2-0,5 m dj. Borgens inre är tämligen plant med undantag för ett 20-tal stensättningar. I Ö är en öppning, 3-4 m br med flera intill meterstora kalkhällar resta som kantskoning. I N och NÖ samt i S är 1 resp 2 samt 2 bryggor äver vallgraven av jord, grus och småsten, 2-3,5 m br och 0,2-3 m h. I borgens tämlig en plana inre är: b) Gravfält, bestående av ca 20 runda stensättningar, 2,5-5 m diam och 0,1-0,3 m h. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6406046 / 722532.   RT-90: 6405612 / 1674700.   WGS84: N 57° 44' 28,46", E 18° 44' 20,29"

 
 
 

Othem

Ca 105 x 60 m (ÖNÖ-VSV). Den delvis ojämna inre platån begränsas i VNV-NV-N-Ö-SÖ av i regel föga branta klintkanter, i S av en låg vall av sten, småsten och kalkgrus, ca 60 m l (VNV- ÖSÖ), 10-15 m br och 0,5-1,5 h, troligen påbyggd naturlig moränrygg. I mitten en öppning, 3 m br, flankerad av 4 kalkhällar, 1-2 m st. Ytterligare 5 kantställda hällar utgör kantskoning i vallen ÖSÖ om öppningen. I V finns sparsamt med tegelgragment. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6404440 / 723467.   RT-90: 6403995 / 1675616.   WGS84: N 57° 43' 34,97", E 18° 45' 11,34"

 
 
 

Rute

150 x 82 m (NV-SÖ). I NV-N-Ö-SÖ begränsas borgen av tredubbla vallar, 2-5 m br och 0,2-01 m h. Övertorvade med i ytan grå- och kalkstenar. De är skilda genom vallgravar, 2-3 m br och 0,5-0,75 m dj. Fornborgen inre är mycket plant. Två större ingångar i NNV och SSÖ, intill 4 m br, troligen utvidgade i sen tid. Fyra mindre ingångar i NNÖ, NÖ, ÖNÖ och Ö, belägna på 45, 23, 23, 4 5 resp 45 m avstånd och mellan de två större. Från de större utgår bankar, ca 4 m br, troligen breddade i sen tid, från de mindre utgår ca 2 m br och 0,5 m h bankar.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6415515 / 731539.   RT-90: 6414975 / 1683821.   WGS84: N 57° 49' 17,56", E 18° 53' 56,68"

 
 
 

Sjonhem

60 x 50 m (Ö-V) bestående av en ringvall. Vallen är 210 m l, synes vara 3-5 m br och 0,2-0,6 m h, bestående av 0,2-0,6 m st gråstenar, samt jord. Vallens S del är kraftigt övermossad, med ställvis synliga stenar. I vallen i V är en ingång, 1,5 m br. Fornborgen innanför vallen har formen av en grop, 1-2 m dj. Beväxt med enstaka små lövträd. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6376335 / 713035.   RT-90: 6376011 / 1664849.   WGS84: N 57° 28' 46,13", E 18° 33' 13,15"

 
 
 

Sjonhem

Ligger på gränsen mellan Sjonhem och Björke socknar. 115x95 m (ÖNÖ-VSV) och en yttre ringvall. Den inre vallen är 250 m l, 4-6 m br och 0,3-1 m h. Vallen består av kalk- och gråstenar 0,2-0,5 m st samt jord. Enstaka kalkstenar är dock intill 1,2 m st. Ingångar troligen i NV och SÖ 2-3 m br. Vid ingångssidorna är 0,8-0,9 m l, 0,5-0,6 m h och 0,1-0,2 m tj. Kantställda kalkstenshällar synliga samt ett flertal 0,2-0,4 m l gråstenar. Den yttre vallen är 330 m l och 4-5 m br. Vallen är 0,3-0,8 m h bestående av jord med i ytan enstaka synliga stenar. Ingångar troligen i NV och SÖ, 2-3 m br. Den yttre vallen är delvis avbruten i Ö. Avståndet mellan vallarna är 4-8 m. Utanför den yttre vallen löper en vallgrav, 2-3 m br och 0,4-0,6 m dj. Delvis söndertrasad i S. Tendens till vallgrav mellan vallarna finns i SV. Borgens inre är relativt plant. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375794 / 709087.   RT-90: 6375517 / 1660894.   WGS84: N 57° 28' 35,29", E 18° 29' 14,87"

 
 
 

Sjonhem

Rest av, 70 x 60 m (NÖ-SV) bestående av en vall i N-V-S. vallen är 95 m l, 3-4 m br och 0,3-0,5 m h bestående av i ytan enstaka stenar samt jord. Utanför vallen är en vallgrav, 1-2 m br och 0,2-0,4 m dj. Ingångar troligen i N och i V 6-7 m br. Ca 3 m Ö om vallen är talrika 0,2-0,5 m st stenar synliga (10x3 m N-S) ( rest av inre vall?). I Fornborgens centrum finns en anläggning, som kan vara en liten husgrund. Fornborgens Ö del är helt bortodlat . Beväxt med lövträd samt enstaka barrträd. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6375689 / 710517.   RT-90: 6375395 / 1662323.   WGS84: N 57° 28' 29,53", E 18° 30' 40,24"

 
 
 

Stenkumla

Närmast rund, 90-95 m diam bestående av en ringvall och en yttre vallgrav. Ringvallen är 6-6,5 m br och 0,3-0,5 m h. Den är delvis övertorvad men har ställvis i ytan talrika gråstenar och mindre block, delvis i kallmur, 0,3-0,8 m st.I NNV delen finns en ingång, ca 2 m br, vari en mindre stig löper in i fornborgen. En ingång finns även i den och SÖ delen av fornborgen, 2,5 m br, och ned mot SÖ avsatt stenkant. Markytan i fornborgens inre är tämligen plan men tätt beväxt med barrträd. Vallgraven är numera 2-2,5 mbr och 0,3-0,5 m dj. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6380282 / 692986.   RT-90: 6380197 / 1644844.   WGS84: N 57° 31' 25,87", E 18° 13' 22,69"

 
 
 

Stenkyrka

Sudergårde / Lickershamn

140 x 100 m (NNV-SSÖ), bestående av en mur i V och SV. I S, Ö och N begränsad av intill ca 12 m h naturliga stup. I N stupet leder en naturlig ravin in i bergen. Muren, huvudsakligen upp förd av kalksten, är ca 145 m l, 8-13 m br med en inre höjd av ca 1 m och en yttre skenbar höjd av ca 3 m. Murens utsida sluttar ca 30cg och begränsas i V av kalkstensblock, 0,6-1,3 m st (i allm ca 1 m). Kalkstenen i muren är starkt vittrad, i allm 0,05-0,1 m st. Större stenar finns dock. I några mindre upplockade gropar fr amträder mindre kallmurade partier. I V långsidan en ingång, ca 2 m br. I SV delen är muren på vissa partier, intill 15 m l, så gott som helt bortschaktad.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6413970 / 709105.   RT-90: 6413697 / 1661366.   WGS84: N 57° 49' 7,46", E 18° 31' 14,84"

 
 
 

Stenkyrka

Ca 175 x 100 m (NÖ-SV), bestående av en mur i SÖ, Ö och NÖ. I S, V och NV begränsad av delvis dubbla stup varav det V är högst, intill ca 10 m h. Muren, huvudsakligen uppförd av gråsten, är ca 150 m l, 3-4 m br och 0,3-0,75 m h. Delvis övertorvad. Stenarna är i allm 0,3-0,4 m s t. Genom en ravin i S leder en väg in i fornborgen. I NÖ är en annan ingång, ca 2 m br. Bergens inre är tämligen kuperat och beväxt med gles tallskog. I SV delen har en del av stupet utjämnats på mekanisk väg i sen tid. Nivå : 20-40 m ö h (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6414795 / 709980.   RT-90: 6414512 / 1662251.   WGS84: N 57° 49' 32,59", E 18° 32' 10,39"

 
 
 

Stenkyrka

110 x 75 (NNÖ-SSV), bestående av en mur i S, SÖ, Ö och N Ö. I N, NV, V och SV begränsad av intill 15 m h naturliga stup. Muren huvudsakligen uppförd av kalksten är ca 115 m l, 2-8 m br och 0,3-1 m h. De lägsta och smalaste partierna i murens ändar. Stenarna är i allm 0,1-0,4 m st. I Ö sidan framträder på ett par kortare partier en kallmur, 1-2 m l och 1 m h. Muren är i övrigt tämligen vittrad och utrasad. I S och NÖ är ingångar 1 resp 2 m br. Flera gropar, intill 5 m i tvärmått har plockats upp i muren. Fornborgens tämligen ojämna inre område är beväxt med gles tallskog och några enbuskar. Utanför Ö muren finns en vallgravsliknande formation, 15 m l, 3 m br och 1 m dj. Nivå : 20-30 m ö h (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6414423 / 709787.   RT-90: 6414142 / 1662054.   WGS84: N 57° 49' 20,90", E 18° 31' 57,53"

 
 
 

Stånga

Lojsta slott

Lojsta slott, som är byggd på en liten ö, var säkert lätt att försvara. Öns branta sidor kanske inte behövde något extra skydd, men den sluttande sydsidan bör ha varit förstärkt med palissader, alltså spetsade pålar av trä. Av bebyggelsen uppe på öns högsta punkt finns idag inga synliga spår. Men den djupa vall med vallgrav som gick tvärs över ön och som skiljde den bebyggda inre borggården från den yttre finns fortfarande kvar. Ingången till borgen var på landsidan ordentligt förstärkt med både vallar och vallgravar. För att hindra fienden att komma alltför nära, fanns på öns utsida en vall parallell med stranden. Och utanför den sluttande sydsidan har man funnit spetsade pålar djupt neddrivna i dyn. Både vallen och pålarna låg då under vattenytan, eftersom vattennivån idag är minst 2,5 m lägre. Lojsta slott tros ha anlagts och använts av de vilda vitalianerna, Albert av Mecklenburgs anhängare, som närmast kan betraktas som sjörövare. Om så är fallet är borgens namn Gullborg. Denna borg förstördes enligt historien i början av 1400-talet. av en tysk riddarorden som ville skapa lugn och ordning i Östersjön.

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6358237 / 705892.   RT-90: 6357996 / 1657490.   WGS84: N 57° 19' 13,78", E 18° 25' 10,45"

 
 
 

Stånga

Bendesborg

Beläget på gränsen mellan Stånga och Etelhem. 290 x 95 (NNÖ-SSV), bestående av en huvudborg och en förborg. Huvudborgen, belägen på bergets högsta och NNÖ del, är 200x 90 m (NNÖ-SSV). Den begränsas i S, V, NV och ö av vallar med en sammanlagd längd av ca 450 m. Vallen åt S är 4-7 m br och 0,5-1,2 m h. Till största delen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1,5 m s t. Vallarna åt V, NV och Ö är 1-4 m br och 0,2-0,6 m h. Till större delen övertorvade. Synliga stenar är 0,2-0,5 m st. I NÖ och kortare sträcka åt Ö begränsas borgen av tvära stup, där vallar saknas. I S vallen är två ingångar, 2 resp 4 m br. I NV vallen är en ingång, 2 m br. Förborgen, belägen på sluttningen åt S och 4-6 m lägre än huvudborgen, är 110x95 m (N-S). Den begränsas i V, S oc h Ö av vallar, som i NV ansluter sig till huvudborgens S vall och i NÖ till en brant ca 10 SÖ om huvudborgens S vall. Vallarna i V och S är 6-8 m br och 1-1,5 m h. Till större elen övertorvad. Synliga stenar är 0,3-1 m st. Vallen i Ö är 2-6 m br och 0,2-0,5 m h. Delvis övertorvad. Synliga stenar är 0,2-0,6 m st. I Ö vallen är 25 m från borgens S hörn en ingång, 3 m br. Marken innanför vallarna i huvudborgen är mycket småkuperad, sannolikt beroende på att man tagit material till vallarna i fickor mellan uppstickande berghällar. Marken i förborgen är jämn och gråstenbevuxen. Gles blandskog. Vid en bäck ca 50 m NNV om borgberget sitter en upplysningsskylt. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6358840 / 708888.   RT-90: 6358563 / 1660494.   WGS84: N 57° 19' 28,35", E 18° 28' 11,09"

 
 
 

Tofta

Burggatskog

135 x 40 m (N-S), begränsad av stup i V, 8-10 m h, och stenvallar, ursprungligen troligen stenmurar i S-Ö-N. Muren har tydligen varit dubbel åtminstone i S och Ö. Den inre vallen är ca 1 50 m l, 2-5 m br och 0,5-1 m h. Den består nu av kalkstensgrus och 0,05-0,5 m st kalkstensflisor jämte inslag av 0,4-0,5 m st gråstenar. Vallen är längst och smalast i N. Ställvis synlig kallmurning, intill 0,5 m h med 0,4-1 m l stenar. Den yttre muren tycks ursprungligen varit 1,5-2 m br och på 3-4 m avstånd från den inre, nu raserad är den 2-3 m och 0,5 m h. De båda raserade murarna bildar nu ställvis en vall. Den yttre muren har möjligen inslag av mera gråsten än den inre. Vallarna har ingång i SÖ och NV, ca 2 m br. I borgens inre är ett lägre parti i NÖ där möjligen material tagits till murarna. I S och SÖ finns flera krevadgropar i vallarna. Borgen är glest beväxt med barrskog utom i S delen, som är kalhuggen. Området kring vallarna är röjt- och skyltat av militären.  (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6381508 / 686456.   RT-90: 6381501 / 1638328.   WGS84: N 57° 32' 15,29", E 18° 6' 54,12"

 
 
 

Viklau

Tuna

Vid kanten av den utsökt krokiga vägen mellan Viklau och Väte ligger ett fyndkomplex av gravfält, kämpgravar och en märklig fornborg på ett vackert litet fält. På vägen, om man tar vägen från Sjonhem, passerar man en del rätt häftiga saker. Sojvide, alldeles till vänster och överallt i korsningen där det ligger över 350 små och mellanstora gravrösen från folkvandringstid, samtliga plundrade, några kilometer längre fram ligger en fornborg ett par hundra meter ner i skogen.

 
 
 

Viklau

Troligen rund, 110-120 m diam av vilken Ö halvan återstår. Fornborgen består av tre vallgravar, vilka är 2 m br och 0,4 -0,5 m dj. Vallgravarna åtskiljs av jordvallar, 3 m br och 0,1-0, 2 m h över normala marknivån. I S är den inre vallgraven delvis bortodlad. I Ö är en 6-7 m br landbrygga. I NÖ delen av den yttre vallgraven är 0,2-1 m st gråstenar synliga. I NV-V-SV kan inga vallar iakttagas, troligen bortodlat. En delvis raserad gärdesgård skär den Ö delen av fornborgen. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373694 / 704931.   RT-90: 6373466 / 1656712.   WGS84: N 57° 27' 34,31", E 18° 25' 0,00"

 
 
 

Visby

Bygdeborg

100 x 60 m (NÖ-SV), begränsad i NNÖ-N-SSV av brant klint kant, 5-25 m h, och i NNÖ-Ö-SSV av en vall, 92 m l (huvudsakligen 3 m br) och 0,3-0,6 m h. Vallen består av intill 1 m st kalkstenshällar, dock vanligen 0,2-0,4 m st. På vissa avsnitt syns rest av kallmurning. I Ö är en öppning, 2 m br. S delen av muren är urplockad intill botten på en 10 m l sträcka. Fornborgsområdet är mycket storgropigt, möjligen efter gammal kalkbrytning. Glest beväxt med tallar. Borgen är restaurerad. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6398542 / 699579.   RT-90: 6398381 / 1651655.   WGS84: N 57° 41' 5,06", E 18° 20' 52,41"

   
 
 

Vänge

Arängsbacke

Närmast rund 65-70 m diam. Bestående av en jord och stenvall där stenarna är 0,2-0,5 m st. Vallen är 4-6 m br och 0,4-0 ,8 m h. En ingång i NV 3 m br och ev en ingång i SÖ, 2,5 m br. I borgens mitt med dragning mot SÖ är en platå 25x10 m (NV-SÖ) 0,3 -0,5 m h. I N är vallen skadad av två genomgrävningar 4-5 m br. I borgens SV del och 6 m innanför vallen är en vall av jord och 0, 1-0,4 m st stenar. Vallen är 15x6 m (ÖNÖ-VSV) 0,5 m h. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6371717 / 710426.   RT-90: 6371424 / 1662185.   WGS84: N 57° 26' 21,45", E 18° 30' 22,52"

 
 
 

Västergarn

420 x 250 m (NNV-SSÖ). Området begränsas i SÖ av gråsten svall, 210 m (NNÖ-SSV) 3,5-5,5 m br och 0,6-1,2 m h bestående av 0,1-0,5 m st stenar, huvudsakligen 0,2-0,3 m st. Något N om mitten genombryts vallen av en skogsväg. I Ö till NÖ begränsas området av ett dike. I N, V och SV av myrmark. Tidigare har det varit myrmark även NÖ-Ö om fornborgen, där det nu är åkermark. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373517 / 690391.   RT-90: 6373462 / 1642168.   WGS84: N 57° 27' 51,39", E 18° 10' 27,96"

 
 
 

Västergarn

550 x 400 m (N-S) omgiven av före detta myrmark. Vid en landtunga i NV finns en stenvall, svagt S-formig, 150 m l (N-S), 3-5 m br (vanligen 5 m) och 0.2-0.6 m h (vanligen 0.3-0.4 m) bestående av 0.2-0.6 m st gråstenar. Fornborgsområdet är svagt kuperat. På en åsrygg (NV-SÖ) SÖ om vallen ligger rikligt med sten, som dock kan vara naturligt. I områdets östligaste parti finns en vägbank. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373446 / 689816.   RT-90: 6373398 / 1641592.   WGS84: N 57° 27' 49,97", E 18° 9' 53,32"

 
 
 

Västergarn

Vallanläggning

Halvcirkelformad vall öppen mot havet och 1000 m l. Avstånd mellan vallens N och S ändar 620 m. Vallen är 10-15 m br och 1-3 m h. Den är uppbyggd av sand och har i N på en 100 m l sträcka en yttre stenskoning, nu 1-2 m h och av 0,3-0,6 m st gråste nar. Även i övrigt längs vallen kan rester av stenskoningen skönjas, speciellt i S. I nordöstligaste delen är en kvarngrund. Vallen är avbruten vid kyrkan och skäres av diken och åkervägar på nio ställen. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6370715 / 688981.   RT-90: 6370676 / 1640725.   WGS84: N 57° 26' 23,04", E 18° 8' 55,69"

 
 
 

Västerhejde

Hallbros slott

85x80 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i NV-N-Ö-ÖSÖ av delvis mycket branta sluttningar. I NNV-V-S-Ö är en sammanhängande stenvall (heldragen gränslinje), ca 210 m l, 1,5-7 m br (vanligen 3-5 m) och 0,2-2 m h (vanligen 1-1,5 m). Vallarna är mäktigast i V-S-Sö , lägst och smalats i NNV-NV och Ö-SÖ. Ställvis bevarad kallmurning med intill 1 m st kalkhällar. I NÖ och N finns i klintkanten ställvis låga kantställda kalkhällar, möjligen rester av tidigare hägnad. Huvudingångar i SV, 3-4 m br och i SÖ-ÖSÖ, 3 m br. SÖ om den förra och NÖ om den senare finns utbyggnader av muren, intill 10 m l. SV om den senare är en spetsig utbyggnad av muren. Stigar leder in till en ca 1 m br öppning i V samt upp till klintkanten i NNV och NNÖ, de senare troligen sentida. Inom borgområdet kan i V,N och Ö-SÖ urskiljas 2-3 mer eller mindre jämna gräsbeväxta ytor åtskilda av kalkbergrester och hällar. Från en av fyra raukliknande bildningar i centrum utgår en ca 15 m l, 2 m br och 0,5 m h vall av sten och jord i riktning mot SSV. Borgområdet väl vårdat och beväxt med enstaka barrträd. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6386553 / 690837.   RT-90: 6386494 / 1642769.   WGS84: N 57° 34' 51,60", E 18° 11' 31,43"

 
 
 

Väte

Binge slott

145 x 90 m (NÖ-SV) bestående av en inre och en yttre ringvall. Den inre vallen av ca 25 m l synes vara 3-4 m br och 0, 5-0,7 m h vallen är ej iakttagbar i den SÖ-SV delen. Den yttre vallen är ca 460 m l, synes vara 3-5 m br och 0,5-0,8 m h. I NV är enstaka 0,2-0,5 m st stenar synliga. Innanför emellan och utanför vallarna är vallgravar, 2-4 m br och 0,3-0,7 m dj. Genomkorsad av dräneringsdiken. Beväxt med granar och tallar. Intill och genom skuren av i NV om ovan fornborg finns ännu en fornborg.  (RAÄ:s beskrivning)

Närmast rund, 120 x 95 m (Ö- V) bestående av en inre och en yttre ringvall. Den inre ringvallen är ca 340 m l, synes vara 3-4 m br och 0,4-0,7 m h. Den yttre ringvallen är 380 m l synas vara 3-4 m br och 0,4-0,9 m h. Innanför emellan och utanför vallarna är vallgravar 2-4 m br och 0,3-0,7 m dj. Ingång troligen i SV ca 3 m br. Fornborgen är genom korsad av dräneringsdiken. Beväxt med granar och tallar. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373359 / 702604.   RT-90: 6373159 / 1654381.   WGS84: N 57° 27' 27,28", E 18° 22' 39,13"

 
 
 

Väte

100 x 70 m (N 40cg V-S 40cg Ö). Vallen är 5-8 m br och 0 ,2-0,8 m h, bestående av jord och 0,2-1 m st stenar (vanligen 0,3 -0,6 m st). Vallen är högst och bredast i N-NNV. I N (vid kraftledningen) är vallen anlagd med ett litet indraget hak. Där vallen är som kraftigast i N finns en vallgrav utanför, 2,5-3,5 m br och 0,4-0,6 m dj. I SÖ finns en anläggning gående från vallen och i nåt borgen, 15x5 m (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,2-0,3 m h, bestående av jord och 0,3-0,7 m st stenar. S om denna anläggning finns en del stenanhopningar på ytterligare ca 5 m br. Borgens inre är platt och stenfritt. (RAÄ:s beskrivning)

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6372228 / 701731.   RT-90: 6372038 / 1653495.   WGS84: N 57° 26' 52,15", E 18° 21' 43,49"

 
 
 

Östergarn

Grogarnsberget

Borgen är belägen på en klint som i södra änden skärs av med en ca 450 m lång vall. Klintkanterna, som begränsar borgen i väster, norr och öster stupar brant ca 20-25 m. Avståndet från vallen till borgens nordspets är ca 400 m, vilket gör dess areal till ca 18 ha. Den blir därigenom en av de största borgarna på Gotland. Den norra spetsen är invallad av en ca 150 m lång och 8-12 m bred, låg vall av klappersten. I vallen finns ställvis 0,3- 0,5 m höga och 0,4-1,2 m långa resta kalkstensflisor och ett antal 2-3 m stora naturliga kalkstensblock. I NNÖ ligger en 15 m bred öppning mellan klintkanten och vallen. Området mellan den inre och yttre vallen består av hällmark med låg tallskog i den södra delen samt ett sankt område i det sydvästra hörnet.
Den södra vallen är ca 450 m lång, 6-10 m bred och något över 1 m hög. Byggnadsmaterialet består av jord och kalksten. Längs vallens ytterkant står med jämna mellanrum resta kalkstensflisor som är upp till 1,7 m höga och 2 m breda. I vallen finns tre öppningar som 3-4 m breda

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373290 / 733365.   RT-90: 6372724 / 1685145.   WGS84: N 57° 26' 31,88", E 18° 53' 20,45"

 
 
 

Östergarn

Slottet / Östergarnsholm

360 x 200 m (NÖ-SV), bestående av en vall, 4-5 m br och 0,5-1,2 m h. Vallen är uppbyggd av kalkstensflis och kalkstenshällar, intill 1,0 m st. En hel del hällar är kantställda. I SSV tväras vallen av två närmast parallella, kantställda hällrader på 0, 4-0,7 m br. Vallen är genombruten på ett flertal ställen i sen tid. Ursprungliga ingångar kan det vara i S och SÖ, 2,5 m br. Innan för vallen är det i S, ÖSÖ och NNV en "vallgrav", 3-5 m br och in till 1,1 m dj. I V är vallen något skadad vid fyrplatsen genom husanläggningar. I NNÖ är det ytterligare en vall, 60 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. En del hällar är resta i vallen, intill 0,8 m h. Fornborgens inre är småkuperat. (RAÄ:s beskrivning).

För borganläggningen valdes holmens högsta del, nära klintkanten, man undvek de kala hällarna närmast klinten och gjorde en sluten anläggning där det fanns jordlager av klapper. Skälet var säkerligen att borgen skulle utföras i trä på ett sätt, som man visste krävde jorddjup. Borgen anlades avsiktligt runt den bästa utsiktsplatsen i väster, medan övriga delar av anläggningen fick följa samma strandvall runt om bara några meter lägre. I nordost har borgen en S-form som kan bero på att vallen i botten bildade en naturlig s k krumudde. Sådanana är vanligen låga och förekommer på läsidor. Borgvallen har i detta avsnitt en hög skarp ryggform och kan givetvis också vara helt anlagd. Den anspråkslösa formen, ringa höjden och likheten med en strandvall har föranlett många förslag till andra ändamål än försvar, t. ex kreatursfålla, tingsplats, marknads ställe vilka inte behöver grova och tunga hägnader. Borgvallen har emellertid så många detaljformer arr den gör skäl för beteckningen fundament eller grund. Det påbyggda krönet är utfört som en noggrann stensättning oftast dold både upptill i ytan och på sidorna och kan därför betecknas som en mur. Tvärs över mur och fundament syns sänkor, spår efter förstärkningar. Bredden på fundamentet tyder på en träbyggnad, en palissad som varit minst lika hög som vallen är bred eller 4-5 m.  (Gotländskt arkiv 1985).

Koordinater: SWEREF 99 TM: 6373492 / 737766.   RT-90: 6372874 / 1689548.   WGS84: N 57° 26' 30,21", E 18° 57' 44,49"

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig