Föregående sida

Skansar på Gotland

O - Ö

En skans är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning. Den s.k. fältskansen var den viktigaste typen. Man skilde mellan slutna fältskansar (redutter, stjärnskansar, bastionsskansar, korsskansar) och öppna skansar, d. v. s. öppna i ryggsidan (halvredutter, flescher, lynetter). Halvslutna fältskansar hade ett svagare bröstvärn eller endast en palissad som rygglinje.
 
 

Othem

Länna Skans - Slite

Befästningsanläggningar med till större delen övertorvade och igenväxta löpgravar och värn med smärre avsnitt av kallmur. Vallarna är ca 3 meter breda och 1,5 meter höga, löpgravarna 1,5 meter breda och 0,75 meter djupa. Beläget 13-20 meter öster om landsväg. Mellan klint och strand.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 59.21", E 18° 48' 14.41". Decimal: 57.71645, 18.80400

 
 
 

Othem

Lotsbacken "Lillugnsrev" - Slite

Skansanläggning. Med till större delen övertorvade och igenväxta löpgravar och värn med smärre avsnitt av kallmur. Vallarna är ca 3 meter breda och 1,5 meter höga, löpgravarna 1,5 meter breda och 0,75 meter djupa. Anlagda vid beredskapen 1904-05.
Kanonvärn åt söder
Kanonvärn åt öster
 
Löpgraven
 
   
 

Othem

Lotsbacken - Slite

I mitten av 1600-talet hade man påbörjat byggandet av Carlsvärds fästning på Enholmen. Arbetet tog emellertid lång tid och ibland stod arbetet helt stilla. Men man ville inte att Slite skulle stå helt utan försvar varför man år 1662 började uppföra en skans på den så kallade "Lotsbacken". Den stod färdig 1664. Skansen användes ännu under det stora Nordiska kriget 1700-21, då bland annat gotlands ståndsdragoner var förlagda dit.

 

Skansanläggning. Ca 90 x 70 meter. Av den yttre vallen återstår i väster en sträcka av 110 meter, 3-5 meter bred och 0 ,8-1,2 meter hög. Den inre vallen är 170 meter lång, 3-5 meter bred och 0,5-1 meter hög. Vallarna övertorvade och bestående av grus och småsten. Mellan vallarna en vallgrav, 80 meter lång, 4 meter bred och 0,5 meter djup. Den inre vallen har två avbrott i norr och sydöst för asfaltväg upp till en väderkvarn och liten fyr.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 12.95", E 18° 48' 28.29". Decimal: 57.70360, 18.80786

 

Skansanläggning 2) Ca 30 meter öster om ovan nämnd befästning och nedanför i slänt mot sjösidan är ca 75 meter lång, ca 3-4 meter bred och 0,4- 0,7 meter hög. Uppe på krönet en yttre vall. Byggd 1904-05 av landstormen under Rolf Pederséns ledning, troligen i samband med det spända internationella läget inför Rysk- Japanska kriget.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 12.24", E 18° 48' 29.80". Decimal: 57.70340, 18.80828

 
 
 

Othem

Slottsbacken - Slite

Skansanläggning, Medeltidshus, ruin av en närmast kvadratiskt, ca 15 meter stor och 0,7-1,1 meter hög. Övertorvad. Delvis synliga murliv, ca 2 meter bred, av kalksten, 0,3-1 meter stora. Ojämnt inre, i södra delen i nivå med muren, i nordöstra delen något försänkt och i nordväst intill 1 meter djup. Murkrönet ställvis raserat. I öster finns en vall, ca 15 x 3 meter och 0,6 meter hög.

 

I slaget vid Falköping vintern 1389 besegrade en svensk-dansk-norsk här, en av den svenke konungen, Albrekt av Mecklenburg, värvad tysk ryttarhär. Konung Albrekt tillfångatogs och drottning Margareta, Danmarks och Norges regerande drottning, erkändes som Sveriges regent, Stockholm blev dock i ytterligare sex år i tyska händer beroende på att staden från sjön undsattes av konung Albrekts anhängare, tyska fribytare, vi1ka kallades vitaliebröder och som i Östersjön bedrev kaparkrig och sjöröveri.

År 1391 härjade och brandskattade vitaliebröderna Gotland och år 1394 intog de delar av ön. Som stödjepunkter för sitt välde byggde sjörövarna på Gotland några borgar, av vilka en låg vid Slite.

År 1398 riktade Tyska orden, som innehade Preussen, Estland och Livland ett anfallsföretag mot Gotland. Den 21 mars löpte en flotta om 84 skepp med 4000 man under befäl av ordens högmästare Konrad von Jungingen in i Västergarns hamn. Mot denna här, som medförde ett i Norden relativt okänt vapen, kanonen, kunde vitaliebroderna inte bjuda motstånd utan tvingades att dagtinga redan den 7 april. Gotland överlämnades till Tyska orden och vitaliebrödernas fasta borgar raserades.

Drottning Margareta gjorde anspråk på Gotland, men då Tyska orden. inte ville utlämna ön, sände drottningen i november 1403 en svensk-dansk här och flotta till Gotland. Landsbygden föll snabbt i den landstigna härens händer och. trupperna uppförde på tre platser befästningsverk för att trygga besittningen. Ett av dessa fästningsverk anlades på den så kallade "Slottsbacken" i Slite.

Redan i mars 1404 landsteg i Slite en här från Tyska orden för att återta Gotland. Styrkan, som uppgick till 10000 man, stod under befäl av högmästarens bror Ulrich von Jungingen, Den svensk-danska borgen i Slite belägrades, men den fåtaliga besättningen, som endast uppgick till 150 man, tillbakaslog tappert alla stormningsförsök och 700 tyskar stupade utanför fästets vallar. Nu skaffade ordenshären fram kanoner och belägringsmaskiner, men trots detta uthärdade beflätningen en veckas beskjutning och stormningar. I längden kunde emellertid inte fästet hållas, utan besättningen måste kapitulera. Den 16. maj slöts ett kortvarigt stillestånd under vilket den svensk-danska beättningen avtågade från fästet. Alla bössor och blidar samt armborst utan strängar måste de besegrade kvarlämna i borgen, som på morgonen den 21. maj brändes av erövrarna. År 1408 löste drottning Margareta ut Gotland från Tyska orden och ön blev sedan i stort sett i danskt ägo till freden i Brörnsebro år 1645. (Gråberg, Sixten - Kustförsvaret på norra Gotland 1948)

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 58.11", E 18° 47' 55.16". Decimal: 57.69948, 18.79866

 
 
 

Rone

Ålarve

Skans, bestående av en vall, 58 meter lång, med en vinklad vall i söder, 12 meter lång. Något norr om mitten av den långa vallen är en sidovall mot väster, 7 meter lång. Vallarna är 1,5-3,5 meter breda och 0,4-1 meter höga. På vallens insida är en stenskoning av 0,5-1 meter stora stenar. Innanför vallen är en vallgrav, 1-2 meter bred och 0,4-1 meter djup. Troligen är skansen anlagd omkring 1915-16. Beläget 10 meter norr om dålig skogsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 10' 12.68", E 18° 28' 42.28". Decimal: 57.17019, 18.47841

 
 
 

Rute

Skans för kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 47' 27.95", E 18° 56' 9.79". Decimal: 57.79110, 18.93605

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Rute

Bräntings

Skans för kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 11.33", E 18° 58' 31.62". Decimal: 57.83648, 18.97545

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Sanda

Stålhatten

Se borgen "Landescrone" vid Vivesholm.

 
 
 

Stånga

Stångkvie

Vallgrav, kvadratisk, 45 x 45 meter i diameter 5-7 meter bred och intill 1 meter djup. Innanför vallgraven är utefter densamma en låg, uppkastad vall, 1- 2 meter bred och 0,2-0,3 meter hög. Utanför vallgraven är en likaledes uppkastad vall, 3-4 meter bred och intill 0,8 meter hög. Området innanför vallen är 35 x 35 meter och plant. Beläget sydväst hörnet omedelbart norr om landsväg, vid en punkt 7 meter öster om utfartsväg från gård.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 19' 21.31", E 18° 25' 12.62". Decimal: 57.32259, 18.42017

 
 
 

Vamlingbo

Nybro skans / Bottarve

Skans, bågformig, ca 90 x 18 meter och intill 2,5 meter hög, bestående av en främre och en bakre skyddsvall samt däremellan en skyttegrav. Skyddsvallarna är 3-10 meter breda och 0,5-2,5 meter höga, bestående av jord. Den främre skyddsvallens södra kant mot skyttegraven, består av 0,1-0,7 meter stora huggna kallmurade sandstenar. Skyttegraven i öster är ca 32 meter lång, 1,5-5 meter bred och intill 1,3 meter djup. Från skyttegraven in i främre skyddsvallen löper 2 "utskott", 2-3,5 meter långa, 1-1,5 meter breda och 1,5 meter djupa. I skyttegravens utvidgade mellersta del är en husgrund. Stora delar av främre skyddsvallens kallmurade kant är nedrasad i skyttegraven. Något sydväst om mitten av skarven står f d lotsmästarebostället (av sommarbostad) med 2 småbodar.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 1' 49.58", E 18° 13' 7.70". Decimal: 57.03044, 18.21881

 
 
 

Vamlingbo

Inloppet Valar

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Eke ting 7 dagar. Färdig 1713

 
 
 

Visby

Fiskarholms skans

Under 1711 anlades en bastion vid norra hamnarmen, "Fiskarholms skans", nuvarande Batteribacken. För 8 kanoner och 1 mörsare till skydd för hamnen. Arbetet utfördes utan kostnad för staten av borgarskapet i Visby huvudsakligen sommaren 1711.

Foto från 1870-talet.

 
 
 

Visby

Skansen Hafsfrun

Skansen (bastionen) uppfördes omkring 1712 då man förstärke försvaret av Visby. Bastionen fick namnet Haffrun (Havsfrun). Skansen bestyckades med åtta kanoner och skulle försvara hamninloppet och södra muren. Då krigsfaran efter Karl XII:s motgångar syntes närma sig det egna landet fick dåvarande landshövdingen och militärbefälhavaren på Gotland, Anders Sparrfelt, Kungl. Maj:ts befallning att iståndsätta Visby försvarsverk. Under stora svårigheter företogs med anledning härav en del arbeten på och vid muren. Så t. ex. inlades åter trägolv i de olika våningarna i tornen och en del skyttespringor utvidgades i Kames, Norderport och Österport för kanoner. Muren förstärktes också med några mot dess yttersida uppbyggda skansar, av vilka den vid Skansporten belägna till största delen ännu är bevarad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38' 5.50", E 18° 17' 16.12". Decimal: 57.63486, 18.28781

 
 
 

Västergarn

Försvarsanläggning, närmast rektangulär, ca 14 x 8 meter, bestående av en svag vall med ett lägre liggande område innanför.

 
 
 

Västergarn

Skansudden / Kronholmen

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Reich samt Banda ting i 3 dagar. Färdig 1713. Hästskoformad 65 meter lång, 5-6 meter bred och 0,6-1,0 meter hög. Vallen består av jord och enstaka stenar och ligger intill själva brinkkanten. I nordväst är vallen skadad av fyrmästarbostad och brinkkanten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 26' 26.61", E 18° 7' 6.16". Decimal: 57.44072, 18.11838

 
 
 

Västergarn

Kronholmen

Skans / bröstvärn för musketerare mot inloppet till Bibos vik. Uppfört 1712 - 1713. Inom ett område av 70 x 50-65 meter är två vallar av grus och sten, med en sammanlagd längd av 150 meter. Vallarna är 1-2 meter bred och 0,5-0,7 meter hög. Ställvis på krönen av vallarna är parallella stenrader 0,5 meter bred bestående av 0,2-0 ,4 meter stora stenar. På insidan av vallarna är ställvis en vallgravsliknande fördjupning 0,3-0,5 meter bred och 0,2-0,3 meter djup. Området innanför vallarna är belägen under den omgivande markytan.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27' 4.82", E 18° 7' 22.43". Decimal: 57.45134, 18.12290

 
 
 

Västerhejde

Område med ca 15 skyttevärn varav 10 i en yttre, nedre rad och 5 ovanför. Värnen är i regel halvmånformade eller nästan ringformiga. De är uteslutande uppförda av klappersten, 0,05-0,2 meter stenar och kalkhällar, 0,3-0,5 meter. Minst sex är delvis raserade.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 35' 32.14", E 18° 11' 15.26". Decimal: 57.59226, 18.18757

 
 
 

Öja

Burgsvik "Skeppsbryggan"

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Eke tings allmoge 7 dagar. Färdig 1713. Skansen låg vid inloppet vid Burgsviks hamn. Uppbyggt med "Burgsviks-blocksten". Kompakt stenlagt som en mur.

 

 
 
 

Öja

Burgsvik "Högbro"

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt Hoburgs ting 8 dagar. Färdig 1713. Skansen låg vid inloppet vid Burgsviks hamn. Uppbyggt med "Burgsviks-blocksten". Kompakt stenlagt som en mur. 8 1/2 alnar tjock, 180 alnars omkrets och 7-8 fot hög.

 

 
 
 

Östergarn

Haugstajns

Skans för 2 kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: (Ungefärligt) WGS84: Lat N 57° 25' 51.71", E 18° 49' 55.18". Decimal: 57.43103, 18.83199

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Östergarn

Skans för 2 kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: (Ungefärligt) WGS84: Lat N 57° 25' 18.77", E 18° 51' 28.30". Decimal: 57.42188, 18.85786

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Östergarn

Kaupungsklint

Skans för 2 kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: (Ungefärligt) WGS84: Lat N 57° 24' 44.17", E 18° 51' 44.54". Decimal: 57.41227, 18.86237

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Östergarn

Kuppen / Junkershamn

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Schilder samt Kräklinge ting 8 dagar och Halla ting 6 dagar. Färdig 1713. Sannolikt bågformad eller vinklad, nu bestående av två vallar, 40 respektive 24 meter lång med ca 18 meter lucka mellan vallarna. Den norra vallen är 40 meter lång, 6 meter bred och intill 1,4 meter hög, bestående av strandgrus. På båda sidor om den är vallgravar, 2-4 meter breda och 0,5-1 meter djupa. Den södra vallen är 24 meter lång, 5-6 meter bred och 1,2-1,4 meter hög. Den är uppförd av jord, grus och kalkstensflisor. På båda sidor om vallen är vallgravar, 1,5-3 meter breda och 0,5-0,9 meter djupa. Mellan de nuvarande vallarna är ett parti bortschaktat vid uppförandet av en sentida militär betongbunker.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 25' 18.58", E 18° 55' 42.59". Decimal: 57.42183, 18.92850

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig