Föregående sida

Skansar på Gotland

A - N

En skans är en fast punkt i en äldre typ av befäst fältställning. Den s.k. fältskansen var den viktigaste typen. Man skilde mellan slutna fältskansar (redutter, stjärnskansar, bastionsskansar, korsskansar) och öppna skansar, d. v. s. öppna i ryggsidan (halvredutter, flescher, lynetter). Halvslutna fältskansar hade ett svagare bröstvärn eller endast en palissad som rygglinje.
 
 
 

Boge

Nyskans. Söder Sju strömmar

Skans för 4 kanoner och 2 haubitsar. Färdig 1712. Uppförd av Sturtzenbecker och hans Ståndsdragoner. ca 60 x 37 meter med sju nedsänkningar i den östra vallen för var 6:e meter, i den norra en 7-8 m bred öppning. På platsen är numera uppfört ett reningsverk. Södra delen berörs av inhägnad militärt område.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 23.18", E 18° 48' 7.56". Decimal: 57.68977, 18.80210

 
 
 

Bunge

Bungenäs

Skans "Blåkhus" för 2 åtta pundiga kanoner. Färdig 1712.

 

 
 
 

Bunge

Inloppet till Fårösund vid Skarvgrund

Skans för 2 kanoner. Färdig 1712.

 

 
 
 

Eksta

Skansudd / Kronvald

Skans för 9 kanoner. Bestående av en vall, ca 130 meter lång och, 4-6 meter bred och 1-1,5 meter hög, av i huvudsak sand och grus. På ena sidan av ytterdelarna på vallen är gravar längs vallen, 23 och 20 meter långa, 2-3 meter breda och 0,5-0,7 meter djupa. Vallen är genombruten i mittpartiet dels av en stig, dels av en löpgrav till ett värn väster om vallen, gjorda i sen tid.

Batteriet byggdes av jord, torv, risknippen och trästockar. Arbetet utfördes den 8 - 20 juni 1713 av Hablinge och Hemse tings enrollerade infanterikompanier under ledning av fortifikationsconducteuren Claes Reich.

Under 1800-talet användes skansen av Gotlands Nationalbeväring och under första världskriget låg här en kustsignalstation. Från slutet av 1970-talet ända till 2004 användes platsen av Hemvärnet.

Här på Skansudd har också funnits en vårdkase under 1700- och 1800-talen och då var platsen tidvis bemannad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 17' 20.37", E 18° 6' 10.18". Decimal: 57.28899, 18.10283

   

   
 
 
 

Fide

Ryssgravarna

Skans. Bestående av en vall, 22 meter lång, 1-1,5 meter hög och 4-5 meter bred. Övertorvad utan några synliga stenar. Nu genombruten av landsvägen på en 11 meter bred sträcka. Över västra delen löper en gammal stenmur.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 4' 13.26", E 18° 18' 1.18". Decimal: 57.07035, 18.30033

 
 
 

Fleringe

Burstäde

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt 35 man i 8 dagar. Färdig 1713

 

 
 
 

Fleringe

Djupviksrev / Kyrkudd

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt 56 man i 6 dagar. ca 80 x 10-15 meter. Begränsas i nordväst mot sjösidan av vall, 80 meter lång, 7 -8 meter bred och intill 2 meter hög. Utanför och nordväst om vallen är ett dike, intill 2 meter bred och 0,4 meter djup. Utanför och nordväst om detta är en låg vall, 3-4 meter bred och 0,3 meter hög. Innanför och sydöst om huvudvallen är en ränna, intill 2 meter bred och 0,2 meter djup.

Mellan huvudvallen och den sydöst där om belägna strandvallen är marken tämligen plan, troligen avsiktligt utjämnad och avsedd som skyddad uppehållsplats för besättningen. Ett sentida värn anlagt i brytpunkten i huvudvallen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 52' 36.75", E 18° 49' 34.86". Decimal: 57.87687, 18.82635

 

 
 
 

Fleringe

Kalvegårdsrev / Bläse

Skans för 6 kanoner. Uppförd av Schilder samt 58 man i 4 dagar. Färdig 1713.  Idag helt borta. Närmast rundad oval, bestående av en vingformig vall, mäktigast mot stranden, där den var ca 15 meter lång, 4-5 meter bred och intill 0,7 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 53' 45.54", E 18° 50' 10.95". Decimal: 57.89598, 18.83637

 

 
 
 

Gammelgarn

Klinte

Skans för 4 kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 23' 50.61", E 18° 49' 44.79". Decimal: 57.39739, 18.82911

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Gammelgarn

Änge

Skans för 4 kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: (Ungefärligt) WGS84: Lat N 57° 24' 36.29", E 18° 49' 37.55". Decimal: 57.41008, 18.82710

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Grötlingbo

Grötlingbo udd (Innerholmen)

Skans, halvcirkelformad, 24 meter i diameter, 4-5 meter bred och 0, 2-0,4 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 7' 17.06", E 18° 27' 46.22". Decimal: 57.12141, 18.46284

 
 
 

Grötlingbo

Grötlingbo udd (Innerholmen)

Skans. 67 meter nordväst om ovan nämnda skans ligger ytterligare en Skans, halvcirkelformad, 23 meter i diameter, 3-5 meter bred och 0,1-0,3 meter hög.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 7' 18.65", E 18° 27' 43.00". Decimal: 57.12185, 18.46194

 
 
 

Hall

Vestö kalkugn / Kappelshamn

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt 45 man i 8 dagar. Färdig 1713

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 23.54", E 18° 45' 48.31". Decimal: 57.90654, 18.76342

 

 
 
 

Hall

Skyttevärn, i form av halvmåneformad vall, 12 meter lång och 2 meter bred. Beläget strax ovan klintkant, norr om väg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 55' 6.75", E 18° 45' 19.85". Decimal: 57.91854, 18.75551

 
 
 

Havdhem

Spenarve

Skyttevall, 12x3 m, 0,7 meter hög, bestående av uppkastad jord.

Koordinater: N 57° 9' 47,43", E 18° 20' 43,24"

 
 
 

Hellvi

Skans för kanoner. Troligen uppförd under 1740-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 46' 17.72", E 18° 53' 31.59". Decimal: 57.77159, 18.89211

 

Karta KrA 1750

 
 
 

Hellvi

Skyttevärn, runt, 3,5 meter i diameter och 1,2 meter djup, av 0,3-0,5 meter, kalk- och gråstenar. Beläget 40 meter väster om väg till vindkraftverk.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43' 39.02", E 18° 56' 57.98". Decimal: 57.72751, 18.94944

 
 
 

Klinte

Tyskmerkerskansen

Om landstigningen må nu efter danska källor meddelas: Amiral Juel, som d. 28 April (1676) kastat ankar vid Karlsöarna, skickade en båt in i Klintehamn för att få säker underrättelse om några fiender funnos i den nära till stranden belägna skans, som kallades Tyskmerkerskansen. När den svenske generalguvernören, grefve Oxenstierna och slottskommendanten Mikael Schoultz, som ditkommit och som hade 2 kompanier rytteri och några hundra bönder hos sig, fingo se den danska båten läto de strax mot den affyra de tvenne i nyssnämnda skans uppställda små kanonerna. Men så snart Danskarne fått höra dessa kanonskott, affyrade de genast alla sina kanoner, och injagade därmed stor skräck hos den på stranden samlade allmogen, som nu ansåg det omöjligt, att kunna göra motstånd mot en sådan krigsstyrka och därföre drog sig tillbaka, så att stranden syntes nästan tom på folk. Då beslöt Juel, att göra landstigning. Han lät bemanna några slupar, och dessa fingo 4 af de minsta örlogsfartygen till skydd, nämligen: Hummeren, Havmannen, Spraglede Falk och det nyligen eröfrade svenska skeppet Caritas. Tidigt d. 29 April närmade sig danskarne till stranden, och med stor munterhet sprungo soldaterne ur båtarna. Grefve Oxenstierna försökte att med sitt folk göra motstånd, men den starka kanonaden från flottan och det anfall, som öfverste Martin Berteisen gjorde, nödgade svenskarne att med stor förlust draga sig tillbaka. Grefve Oxenstierna med sin omgifning begaf sig då till Visby, resten sökte skogen och andra skyddsställen. Strax därefter blef Tyskmerkerskansen intagen af öfverstelöjtnant Arnold, och de, som satte sig till motvärn, blefvo slagne eller ojorde till fångar. (Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar 1893)

 
 
 

Klinte

Sicklingsudds skans

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Reich, 10 dagar. Färdig 1713. ca 70 x 35 meter. Vallarna är 1-2 meter höga och 5-8 meter breda, och löper oregelbundet i området. Kulliknande på två ställen. Utanför vallarna är gropar i marken. Löpgravar inom området. Gräsbevuxna och beväxta med låga enbuskar. Obekant när skansen anlades. Den fanns här vid danskarnas landstigning 1676. Fick sedan förfalla och återuppbyggdes i juni 1713. Försågs då med åtta kanoner, men blev inte riktigt färdig. Fick förfalla. Under senaste världskriget grävde militären i södra vallen, som då alldeles ramponerades.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22' 44.32", E 18° 10' 48.94". Decimal: 57.37898, 18.18026

   

   
 
 
 

Klinte

Varvsholm

Redutt uppförd 1711.
 
 
 

När

Kapelludden

Skans för 8 kanoner. Uppförd av Schilder samt Burs ting i 6 dagar. Färdig 1713. Vall, 33 x 8-10 meter och 1,25 meter hög. Övertorvad. 10-15 meter sydväst om vallen och ca 5 meter öster om fiskebodar finns en vall 10 x 3-5 meter och 0,6 meter hög. Övertorvad. Söder om den förstnämnda vallen en avbaning för parkeringsplats.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 11.36", E 18° 38' 36.23". Decimal: 57.21982, 18.64340

 
 
 

När

Närshamn

Skans för 5 kanoner. Uppförd av Schilder samt Garde ting i 6 dagar. Färdig 1713. ca 35 x 25 meter. Övertorvad. Beläget ca 3 meter söder om landsväg.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 44.35", E 18° 39' 46.04". Decimal: 57.22899, 18.66279

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig