Föregående sida

Velocipedryttaravdelningen

Gotlands infanteriregemente

Velociped(ryttar)avdelningen / kompani. Från 1914 placerad i Tingstäde. Avdelningen räknades som regementets elitförband. Till avdelningen utvaldes 12 - 15 man gotlänningar, fastlänningar kunde inte komma ifråga eftersom de skulle lämna Gotland. Chef var en löjtnant med en sergeant som adjutant och två distinktionskorpraler

som underbefäl. Under regementsmötet svällde avdelningen ut och kunde organiseras på två troppar, och då kommenderades ytterligare befäl dit. Avdelningen hade

inget fastställt exercisreglemente utan man använde hemmagjorda kommandon och former av kavallerityp.

Befäl

Chef

1914 -

Löjtnant

Nettrén, Oscar

 

1914 -

Sergeant

Hägglund, Hugo Petter

 

1914 -

Furir

Karlström, Axel Edvard Johan

 

1914 -

Furir

Andersson, J. V. K.

 

Foto

Velocipedryttaravdelningen i Tingstäde inspekteras i augusti 1914
   
Generalen inspekterar "Gotlands kavalleri" söder om Järnvägshotellet 1914 Avdelning av Ordonnansskolan i Tingstäde 1914
   
Manskap ur Velocipedryttaravdelningen 1915 Manskap ur Velocipedryttaravdelningen
   
   

Beredskapsminnen

Den 2 juli 1915 kom order till regementsexpeditionen att omedelbart sända velocipedavdelningen till Herrvik i Östergarn samt ett kompani med extratåg till Roma. Anledningen därtill var, att den tyske minkryssaren Albatross blivit beskjuten av ryssen samt jagad på grund. Grundstötningen hade ägt' rum kl. 8,15 fm., varunder ryssarna enligt meddelande från ortsbefolkningen hade avlossat projektiler, som gått snett över Östergarns holme. Velocipedavdelningen hann fram till .Herrvik så tidigt, att den kunde bevittna med vilken beundransvärd disciplin den .kvarlevande besättningen ställde upp för att överräknas. Icke mindre än 21 man hade stupat, 33 hade sårats, varav 6 sedermera avledo av sina sår. Av hela styrkan återstod 6 officerare och 186 man. Tre läkare avsändes omedelbart från Visby för att i första hand taga vård om de sårade, vilka sedan sändes till Roma, dit även den övriga styrkan marscherade. De avlidna begrovs på Östergarns kyrkogård. I Roma inkvarterades officerarna, underofficerare och manskap; de förra i en privat villa samt i en marketenteribyggnad och manskapet i en arbetarebarack. Officerarna, som vägrat giva sitt hedersord på att icke rymma, fingo promenera i Roma sockerfabriks park samt även göra utflykter tillsammans med de för vakthållningen kommenderade officerarna. Under denna tid vara de tyska officerarna inbjudna till en del familjer på ön. Gåvor av allehanda slag överlämnades vid flera tillfällen till samtliga internerade. Så lät Drottning Victoria den 7 augusti utdela värdefulla och nyttiga presenter.

Efter en tids inkvartering i Roma flyttades samtliga tyskar till Tofta, där de lågo kvar under hela interneringen. För att förkorta den utan tvivel långa och enformiga tiden anordnades en idrottsplats för manskapet. Flera av de internarade slogo sig på höns- och kaninavel samt växtodling för att få dagarna att gå. Ett av regementets kompanier tjänstgjorde alltid som vakt, varvid ett osökt tillfälle yppade sig för dess personal att öva sig i det tyska språket. (Källa: På det mobiliserade Gotland under första världskrigets första år (1914-1915). av Överstelöjtnant C. A. Bäckström)

 
 

Speciella händelser vid förbandet

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig