Föregående sida

Alf Robert Sandqvist

f. 1945-05-27 i Othem Gotlands län.

 

Son till John Robert Sandqvist f. 13/3 1919 i Motala Östergötlands län d. 12/2 2004 i Motala Östergötlands län. Gift 26/12 1944 med Alfhilda Gustava f. 26/7 1922 i Othem Gotlands län d. 4/1 2010 i Motala Östergötlands län.

----------------

Gift med Yvonne Marianne f. 1948-09-20 i Motala Östergötlands län.

Barn:

Pernilla Helen f. 1970-06-23 i Motala Östergötlands län

Per Robert Åke f. 1973-04-03 i Skövde Skaraborgs län

Studenten 1966, aspirantskola 1967, Karlberg 1968-69, fänrik, löjtnant, kapten vid Södermanlands regemente 1972, MHS AAK 1974-75, MHK HK 1977-79, major Södermanlands regemente 1980, kompanichef P 10 1984-85, chef Underhållssektionen Milo Ö 1985-88, överstelöjtnant 1986, chef GU bat P 10 1988-89, chef EU-bat reg 1988, överste och chef Skaraborgs regemente 1989-92, överste 1. graden och fobef 1992-93, pansarinspektör 1993-95, brigadinspektör 1995-97, generalmajor och Rikshemvärnschef 1997-2000, Generalinspektör för armén och chef för Armétaktiska kommando 2000-02, Arméinspektör 2003

   

Modern chef för modernt hemvärn
Alf Sandquist intervjuas av Erik Lidén

När Alf Sandqvist för ett år sedan blev rikshemvärnschef och generalmajor var det en officer med lång erfarenhet från pansartrupperna som tog över en av våra största frivilligrörelser. Från drömmen som ung att bli gymnastikdirektör har det i stället genom positiv utbildning på P 10 i Strängnäs blivit en modern och öppen officer i försvarets ledning.
Han har snabbt anpassat sig som hemvärnets främste företrädare i chefsrummet på Löjtnantsgatan i Stockholm och vid många besök på hemvärnets olika positioner ute i landet.
- Jag blev också snabbt medveten om att inriktningen i försvarsbeslutet mot 125 000 hemvärnsmän år 2002 inte skulle gå att uppfylla. Rekryteringen har helt enkelt sjunkit och det har många olika orsaker. En är det säkerhetspolitiska läget med en mycket svag hotbild.
Från 106 567 kontrakterade hemvärnsmän 1992 har en dramatisk minskning skett under 1990-talet. Fem år senare, 1997, fanns 87 423 kontrakt och 1998 endast 84 224 hemvärnsmän.
- Minskningen med 22 500 sedan 1992 orsakas också av att driftvärnet minskat genom de statliga företagens bolagisering och privatisering, från 17 000 till i dag drygt 6 000 engagerade, säger Alf Sandqvist. Vi lider också av att de värnpliktiga som fyller 47 år inte längre automatiskt erbjuds att gå med i hemvärnet som ett alternativ till uppgifter inom civilförsvaret.

Överhängande rekryterings-åtgärder
Rikshemvärnschefen understryker att denna personalminskning i en tid då hemvärnet förväntas få ökade uppgifter i territorialförsvaret kräver båda snabba och långsiktiga åtgärder för att fylla kad-rarna.
- Några av de förslag som lagts och också provats är till exempel att värnpliktiga i utbildningsreserven erbjuds tre månaders frivillig utbildning. Första kullen togs in på försommaren vid I 16 i Halmstad och av de 31 som utbildades har 28 skrivit kontrakt med hemvärnet. Ett mycket bra resultat!
- Vi vill också att värnpliktiga i brigadförbanden som förs över till personal-reserven vid 28 års ålder släpps av försvarsmakten för placering i hemvärnet, vilket kraftigt skulle föryngra vår organisation. I planerna ingår också direkt-utbildning under tre månader av 1 000 värnpliktiga årligen för hemvärnet. Bättre materiel och utrustning tillförs hemvärnet successivt. Som exempel kan nämnas ny fältuniform, bildförstärkare till varje pluton, ny skyddsmask, hjälm m/90 och inom kort plutonsradio.

Bättre information
Alf Sandqvist satsar också på en bättre information om hemvärnet via många olika kanaler och har också i dagarna anställt en ny informationschef i Rikshemvärnscentrum. Det är Sune Ullestad, reservofficer och informatör som senast har varit informationsansvarig i Milo Mitt i Strängnäs.
- En bra informationskanal har Anslagstavlan i Sveriges Television visat sig vara med många telefonsamtal till oss efter varje sändningsperiod. Vi har just spelat in en ny film för detta ändamål med ett tydligt rekryteringsbudskap till yngre människor.

Förbättrat ledarskap
En attitydundersökning med drygt 3 000 hemvärnsmän har nyligen avslutats och givit tydliga besked.
- Det viktigaste för mig är att frivilligheten entydigt prioriteras, säger Alf Sandqvist. Hela 94 procent har svarat på enkäten, vilket är en mycket hög svarsfrekvens. Svaren pekar också på behovet av ett bättre ledarskap bland hemvärnets chefer, vilket jag redan har tagit fasta på.
- Det innebär att nya rekryteringssatsningar görs mot yrkes- och reservofficerare som genom kompletterande utbildning kan göra värdefulla insatser i vår organisation. Av enkätsvaren framgår också att en stor majoritet kan tänka sig längre utbildning och tjänstgöring än i dag. Nu är det 20 timmar per år, men de flesta hemvärnsmännen kan tänka sig upp till 60 timmar.
Rikshemvärnschefen har också fått ÖB och statsmakterna att i dagens säkerhetspolitiska läge prioritera hemvärnet före total uppfyllnad i mobiliseringsförråden, vilket han är nöjd med.
Den framtida utbildningen skall bli mer förbandsanpassad än i dag då enskilda övningar dominerar. Förbandsprov för att kontrollera förmågan att lösa uppgiften förbereds. Särskilda beredskapsplutoner aktualiseras också inom hemvärnet. Dessa får ökad rörlighet genom moderna terrängbilar. Bättre ekonomisk ersättning för hemvärnstjänst har också hög prioritet. Erik Lidén är journalist i Svenska Dagbladet

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"