Föregående sida

Gotländska artillerister

 

1700 - 1887

 

Stamartillerister - Gotlands Nationalbevärings artillericorps

I sammanhang med förslag till bättre ordnande av stridskrafterna på Gotland hade militärbefälhavaren i ett memorial av den 31 augusti 1859 jämte framställning av de emot artilleriets nuvarande sammansättning framkom ett stort antal anmärkningar, att det på Gotland förlagda depåkompaniet av Svea artilleriregemente med över och underbefäl samt trupp mm får från nämnda regementes stat överflyttas till Gotlands Nationalbeväring, gör att med dess artilleri bilda en särskild kår " Gotlands Nationalbevärings Artillericorps". Kungl. Maj:t befallde att artilleribefälhavaren som i avseende på den till artillerikåren hörande stamtrupps manskaps antagande och avskedande, enskilda ekonomi och disciplin har kårchefs makt och myndighet, lyder i avseende på kårens instruktioner.

Från och med den 24 maj 1879 skulle artillerikårens batterier benämnas 4:e 12-pundiga ändras till 1:a, 12:e 6-pundiga ändras till 2:a och stamtruppen 3:e batteriet.

 

Artilleriet på Gotland 1880-talet

Artilleribefälhavare med stab: 1 Artilleribefälhavare och chef för Nationalbeväringens artilleri, 1 Subalternofficer.

Batteristaten: 2 Kaptener av 1:a klassen, 1 Kapten av 2:a klassen, 3 Löjtnanter, 4 Underlöjtnanter, 3 Styckjunkare, 5 Sergeanter av 1:a klassen, 3 Sergeanter av 2:a klassen, 2 Trumpetare, samt artilleriets stamtrupp som ökades till 25 konstaplar och 75 meniga.

Kungl. brev av den 17 december 1886 angående Gotlands Nationalbeväringsorganisationen. Under militärbefälhavaren skulle bildas två självständiga förband av infanteriet och artilleriet. Den 1 januari 1887 bildas Gotlands Artillericorps (Artillerikår) med nummer A4. Utgöres av 2 batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby. Kårens fredsstyrka uppgår till 11 officerare, 11 underofficerare och 102 manskap (av hvilka 25 konstaplar och 2 trumpetare)

 

(Befäl se Gotlands Trupper)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"