Föregående sida

Gotlands

 

Biografiska

Trupper

 

Anteckningar

 

Denna sida utgörs av biografiska anteckningar gällande officerare, underofficerare, samt underbefäl som tjänstgjort på Gotland eller har någon annan anknytning till Gotland. Personakter finns från början av 1600-talet fram till 2005. Sidan kompletteras ständigt med personuppgifter och fotografier. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Personregister

Gotlands Trupper

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gotländska artillerister 1700 - 1887

(Befäl se Gotlands Trupper)

 

 

Stamartillerister - Gotlands Nationalbevärings artillericorps

I sammanhang med förslag till bättre ordnande av stridskrafterna på Gotland hade militärbefälhavaren i ett memorial av den 31 augusti 1859 jämte framställning av de emot artilleriets nuvarande sammansättning framkom ett stort antal anmärkningar, att det på Gotland förlagda depåkompaniet av Svea artilleriregemente med över och underbefäl samt trupp mm får från nämnda regementes stat överflyttas till Gotlands Nationalbeväring, gör att med dess artilleri bilda en särskild kår " Gotlands Nationalbevärings Artillericorps". Kungl. Maj:t befallde att artilleribefälhavaren som i avseende på den till artillerikåren hörande stamtrupps manskaps antagande och avskedande, enskilda ekonomi och disciplin har kårchefs makt och myndighet, lyder i avseende på kårens instruktioner.

Från och med den 24 maj 1879 skulle artillerikårens batterier benämnas 4:e 12-pundiga ändras till 1:a, 12:e 6-pundiga ändras till 2:a och stamtruppen 3:e batteriet.

 

Artilleriet på Gotland 1880-talet

Artilleribefälhavare med stab: 1 Artilleribefälhavare och chef för Nationalbeväringens artilleri, 1 Subalternofficer.

Batteristaten: 2 Kaptener av 1:a klassen, 1 Kapten av 2:a klassen, 3 Löjtnanter, 4 Underlöjtnanter, 3 Styckjunkare, 5 Sergeanter av 1:a klassen, 3 Sergeanter av 2:a klassen, 2 Trumpetare, samt artilleriets stamtrupp som ökades till 25 konstaplar och 75 meniga.

Kungl. brev av den 17 december 1886 angående Gotlands Nationalbeväringsorganisationen. Under militärbefälhavaren skulle bildas två självständiga förband av infanteriet och artilleriet. Den 1 januari 1887 bildas Gotlands Artillericorps (Artillerikår) med nummer A4. Utgöres av 2 batterier och ett fästningskompani med en stamtrupp av 100 man, förlagd i Visby. Kårens fredsstyrka uppgår till 11 officerare, 11 underofficerare och 102 manskap (av hvilka 25 konstaplar och 2 trumpetare)

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Befäl och manskap vid Kungl. Vaxholms kustartilleriregementes detachement i Fårösund 1904 - 1919
       
Officerare och underofficerare Stammanskap Värnpliktiga Övriga befattningshavare

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------