Föregående sida

Tidningsartiklar - Krigsflyktingar

1939 - 1945

 

Likfynd vid Hablingbo

Gotlands Allehanda 1940-07-23

Liket efter en drunknad rysk flygare har flutit i land i Petesviken i Hablingbo. Liket var icke svårare skadat , varför man knappast kan anta, att det legat i vattnet sedan i vintras. Detta antagande gjordes nämligen först då flygaren var iförd vinterkläder, Fallskärmen, som den döde hade på ryggen, var icke utvecklad. Legationen i Stockholm har underrättats om fyndet, och personal från densamma torde i morgon anlända hit för att ta hand om den döde, som införts till stadens bårhus.
 

Likfyndet i Petesviken

Gotlands Allehanda 1940-07-25

Med anledning ev det tidigare omtalade likfyndet i Petesviken i Hablingbo voro två tjänstemän från ryska legationen i Stockholm igår nedresta till Visby för undersökningar. Det framgick därvid bl. a., att den omkomnes namn var Alexander Maltjikov, att han var krigsflygare men icke av officers rang samt att han troligen förolyckats någon gång efter finska krigets slut. Stoftet vidarebefordrades igår till Stockholm för undergående av kremation.
 

Liket av tysk flygare funnet i Vamlingbo

Gotlands Allehanda 1943-11-26

Den omkomne anträffades i går förmiddags.

Under torsdagsförmiddagen anträffades på stranden innanför Heligholm i Vamlingbo liket av en tysk officer, av allt att döma en flyglöjtnant, som tydligen omkommit genom drunkning. Fyndet gjordes av jordbruksarbetaren Kjell Johansson i Vamlingbo, som genast underrättade myndigheterna om saken. Landsfiskal Nordbeck i Hemse och ortens fjärdingsman företogo senare på dagen besiktning av den döda kroppen och togo hand om de föremål som ev. kunde ge någon ledtråd för identifieringen. Den omkomne var en man i 40-årsåldern, som enligt gradbeteckningen tillhörde reserven, och han hade troligen legat i vattnet under någon månad.

Kroppen företedde inga tecken på yttre skador och det är alltså tydligt att officeren omkommit genom drunkning. Läkarbesiktning företages i dag av provinsialläkaren i Hemse, dr. Wåhlinder. Den dödes tillhörigheter bestodo endast av en börs innehållande omkring 20 Riksmark; några papper eller andra ägodelar kunde man däremot inte anträffa. Föranstaltande om den omkomne officerens begravning på Vamlingbo kyrkogård ha börjat vidtagas men någon dag har ännu inte bestämts.

 

Tyske flyglöjtnanten jordfästes på tisdag

Gotlands Allehanda 1943-11-27

Stoftet efter den i torsdags på stranden innanför Heligholm i Vamlingbo anträffade tyske flyglöjtnanten, som i dag bisatts på Vamlingbo kyrkogård, kommer att jordfästas tisdagen den 30 dennes kl. 2 e. m. Jordfästningen, som förrättas av komminister Thure Åberg, Vamlingbo, kommer att äga rum under militära hedersbetygelser.
 

Stoftet efter den tyske flyg löjtnanten ...

Gotlands Allehanda 1943-11-30

Stoftet efter den tyske flyg löjtnanten, som i torsdags i förra veckan anträffades på stranden i Vamlingbo, har i dag på middagen jordfästs på Vamlingbo kyrkogård. Officiant var komminister Thure Åberg.  Bland de närvarande märktes biträdande luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, kapten Thienemann, samt konsul Carl E. Ekman från tyska konsulatet i Visby. En fältstark pluton paraderade och gav salut över den i gotländsk jord nyredda tyska krigargraven. 
 

Den okände soldaten fördes till vila i främmande jord

Gotlands Allehanda 1943-12-01

Vacker högtid i går på Vamlingbo kyrkogård.

Jordfästningen av den omkomne tyske flyglöjtnanten försiggick i går i Vamlingbo under högtidliga former och militära hedersbetygelser och det blev en gripande akt av den namnlöse soldatens sista färd. Bland de närvarande märktes flygattachén vid tyska legationen i Stockholm kapten Thiedemann, konsul Carl E. Ekman kommendörkapten Gahn och t.f. fobef., kapten Ewert Nilsson med adjutant.

Samlingen skedde i Vamlingbo kyrka, där en andaktsstund hölls. Framme vid koret hade vid altarrundan kransarna placerats, och på altaret brunno levande ljus. Inledning skedde med ps. 377 "Närmare Gud till Dig", och därefter höll pastor Thure Åberg en betraktelse med utgångspunkt från Ps. 46 : 2 "Gud är vår tillflykt och starkhet, en hjälp i nödens tider väl beprövad" och erinrade i sitt tal, att Gud är vår enda hjälp i all vår nöd, och ju större nöden är desto starkare förnimma vi detta. I den svåra rättsnöd, som vi nu genomleva, stiga på skilda tungomål från miljoner ångestfulla hjärtan en bön till Gud om hjälp och frälsning från de dödens fasor, som övergå vår värld. Av de miljoner offer, som bringats i detta krig, är denne okände soldat, som i dag skall vigas till vila på Vamlingbo griftegård, ett. I främmande jord skall han vila som så många andra av hans likar. Där hemma i Tyskland gå hans anhöriga och tänka i kärlek och oro på honom utan att veta, att han genomkämpat sin sista strid. Vi kunna ha skiftande meningar om mycket, men kvar står alltid vördnaden för soldatens trohet mot sitt land. Han gick när fosterlandet kallade och han föll i sitt värv. Vi känna medkänsla med de okända anhöriga och lysa välsignelsens ord över soldatens minne.

Så följde en kort bön, "Han tårar fälla skall som vi". Under klockringning tågade processionen därefter ut till graven. Kistan hade upplyfts ur graven och ställts på katafalken vid sidan samt var höljd i den tyska riksfanan. Först sjöngs ps. 579: 1 "Jag är en gäst och främling", och därefter förrättades jordfästningen av pastor Åberg, varpå följde skriftens vittnesbörd om dödens allvar och evighetens hopp, varpå sjöngs ps. 118: 3.

Av sex militärer sänktes därefter kistan i graven, under det att en trupp militär gav salut. Därefter följde kransnedläggningen. Först höll kommendörkapten Gahn ett kärnfullt och varmhjärtat tal på tyska.

Vi ha samlats, sade tal., på denna stilla och vackra landskyrkogård för att visa en tysk officer den sista hedersbevisningen. Vi känna icke hans namn - han var tyvärr endast den okände soldaten. Men vi veta, att han lidit hjältedöden för sitt älskade fosterland. Mänskligt att döma har han ljutit en förtidig död, men han kände säkert ingen fruktan för döden. Han dog på ärans fält. På uppdrag av militärbefälhavaren på Gotland nedlägger jag denna krans.  Må han vila i frid i den gotländska jorden.

Därefter framträdde tyske flygattachén kapten Thienemann  och höll på tyska ett tal där han bringade sitt fosterlands tack till den döde samt en hälsning till honom såsom flygarekamrat och nedlade en krans från "Der Oberbefelhaber der Luftwaffe."

Så höll konsul C. E. Ekman ett tal - ävenledes på tyska - i vilket han omnämnde, att den tyske soldaten hade gått ut för sitt fosterland och offrat sig för det. Sedan havet fört honom hit finner han i Gotlands jord den sista vilan. Konsul Ekman nedlade därtefter en krans.

Så framträdde lanstingsman Efr. Larsson till graven och höll ett varmhjärtat tal. På havets vågor fördes du till vår kust, sade tal. Vi känna ej ditt namn, men Herren känner namn och rum. Han nedlade så en krans från Vamlingbo församling.

Sist framträdde kapten Thienemann  och uttalade ett tack till konsul Ekman, militären, pastor Åberg och Vamlingbo församling för all visad vänlighet.

Därefter samlades alla i prästgården, där församlingsborna ordnat med kaffe på ett verkligt vackert och uppoffrande sätt. Konsul Ekman framförde här ett varmt tack till pastor och fru Åberg samt till alla, som så omsorgsfullt och vänligt ordnat allt och för all gästvänlighet. Kapten Thienemann frambar även sitt och legationens varma tack. 

 

Flyktinginvasionen fortsätter

Gotlands Allehanda 1944-09-28

Ytterligare två båtar med 170 personer ha anlänt.

Under det att förläggningarna här i Visby för de baltiska  flyktingarna organiserats och livet i dem efter hand kommit  i rätta gängor - en del återstår självfallet ännu att ordnakommo igår ytterligare två fartyg till våra trakter med ett antal flyktingar.

På eftermiddagen igår inkom sålunda att fartyg till Fårösund med att 100-tal flyktingar samt några få tyska soldater. Båten var delvis skadad och överresan hade varit svår. Tre civilpersoner måste föras till sjukhus. Till Gotska Sandön kom en segelskuta med ett 70-tal balter. Även dessa senast anlända grupper komma efterhand att överföras till de iordningställda förläggningarna - läroverkets gymnastiksal togs igår även i bruk för beredande av logi åt flyktingarna.

 

Snart slut med flyktingströmmen?

Gotlands Allehanda 1944-10-09

Omkring 300 ha anlänt igår och idag.

Då nu av allt att döma ryssarna behärska även Ösel torde strömmen av flyktingar därifrån bli allt mindre - chanserna att komma från ön äro nu mycket små, då ryska soldater besatt landet och ryska örlogsfartyg samt ryskt flyg kontrollerar farvattnen utanför kusten. Båtar av dem, som nu inkommit hit, ha varit utsatta för kulsprutebeskjutning eller bombgällning. Bland de flyktingar, som i går anlände till Slite, voro 8 spädbarn.

 

Ösel nu ödelagt land.

Under gårdagen anlände till Slite fem båtar med något under 200 flyktingar och till Fårösund kom en båt med något över 30. Idag har vardera hamnen fått mottaga en båt med sammanlagt närmare 50 landsflyktiga. Enligt en uppgift skulle till sjöss ha bärgats en flyktingbåt med ett 30-tal personer.

Man berättar att Ösel nu är ödelagt, skövlat och nedbrännt och påsamma gång man är fylld av fasa inför krigets vederstygglighet uttrycker man sin glädje över att få komma till Sverige, där man hoppas att snart få arbete.

 

Bomber mot flyktingbåt.

På en av de till Slite anlända båtarna berättade man, att båten endast något tiotal meter från land blivit beskjutet av ryskt flygplan. Båten fick en del träffar i aktern, som visar många kulhål, och rorsmannen fick en kula genom rocken, men egendomligt nog blev ingen av de 40-talet ombordvarande träffad. Förmodligen berodde detta på att kulorna träffade däcket i sned vinkel och rikoschetterade. På en annan båt berättar man, att man till sjöss blivit angripen av ryska flygplan, som fällt bomber mot en större tysk konvoj. Planen fällde 4-5 bomber på 200 kg. mot flyktingbåten men bomberna slogo ned ett 50-tal meter från båten, som alltså klarade sig och kom undan.

 

25.000 baltiska flyktingar i Sverige

Gotlands Allehanda 1944-10-10

Ytterligare omkring 300 ha sista dygnet kommit till Gotland.

I måndagens radioeko omtalade docent Adolf Schück att det för närvarande finnas omkring 25,000 baltiska flyktingar i Sverige varav 6,500 estlandssvenskar, 2,000 letter och 17,000 ester. Antalet ökas emellertid alltjämt och senaste dygnet har hit till Gotland anlänt omkring 300. Ännu torde en del kunna väntas, ehuru det nu torde vara oerhört svårt att lämna Ösel och även norra delarna av Lettland. En båt, som i morse anlände till Slite, hade emellertid lyckats taga sig ut från Rigaviken och medförde ett par hundra passagerare.

 

Stodo på däck i två dygn.

De strapatser flyktingarna stå ut med äro hart när otroliga. I morse anlände två båtar till Slite, varav den ena medförde endast omkring ett dussin personer medan den andra, ett dock relativt litet fartyg, hade över 200 personer ombord. En stor del av dessa stodo på däck. Båten hade varit på väg i två dygn och man hade lyckats taga sig ut ur Rigaviken "ryssarna voro ganska hyggliga" sade en flykting. Kvinnorna och barnen hade i första hand placerats nere i lastrummet på båten, medan männen och andra kvinnor fingo göra resan stående på däck. Man kan nästan gissa sig till huru passagerarna kände sig när de anlände till Slite.

I går kommo två båtar till Slite medförande sammanlagt 35 personer. Ett 4 månaders barn var mycket illa däran, men ett par baltiska läkare, som funnos i Slite, togo hand om barnet. En kvinna var i långt framskriden grossess och krävde också vård.

Till Fårö fyr kom igår en liten båt med 5 personer och Fårösund fick taga emot igår en båt med 3 och idag en båt med 35. Till Sandön kom i natt och idag sammanlagt något över 30 personer, varför allt som allt under sista dygnet anlänt omkring 320 baltiska flyktingar till Gotland.

 

Äventyrliga färder från Baltikum till Gotland

Gotlands Allehanda 1944-10-11

Åter stora kontingenter hit från skilda håll.

Senaste dygnet, d. v. s. till i morse, hade omkring 350 flyktingar kommit i land på olika platser på Gotland och Sandön men på förmiddagen ha ytterligare många kommit och till Slite distrikt, alltså med norra kusten och Sandön har kommit ett 20-tal båtar och över 200 personer. Fårösund rapporterar på middagen, att man där i går och i dag fått omkring 200, inklusive då omkringliggande kuster. Däri ingår då delvis de som upptagits i Sliteuppgiften. Bland båtarna voro sådana från avlägsna platser, som man nu trodde för länge sedan vara besatta av ryssarna.

 

Marinen bärgar.

En flyktingbåt med ett femtiotal flyktingar ombord anträffades igår till sjöss av ett av flottans fartyg, som tog större delen av sällskapet ombord och införde 45 direkt till Visby, medan de övriga gingo in med sin båt till Burgsviä (sic), varifrån de sedan sänts vidare. Igår kom också en båt till Ronehamn med ett tjog ester ombord. Till Herrvik kom igår 7 båtar med ett 80-tal balter och idag har två båtar anlänt med närmare 30-talet passagerare. Även till Sysne har idag kommit ett par båtar.  Bland dem som härom dagen kom till Slite berättade en dam, att hon varit med en kontingent, som en tid uppehållit sig på en tämligen öde ö utanför kusten. När hon med en båt lämnade denna, som saknade både växtlighet och hus, måste man lämna ett 40-tal personer kvar. Det är obekant om de sedan avhämtats och lyckats fly.

 

Vidaretransporterna till fastlandet

Har fortsatt sista tiden med några dagars mellanrum. Sedan ångaren Visby i söndags gjorde en tur har man gjort uppehåll till idag, då Sveabolagets ångare Odin insatts och avgått till Västervik med en kontingent. Omkring 3,000 flyktingar har nu överförts till fastlandet.

Meningen är att söka avveckla maltfabriksförläggningen då den är den minst lämpliga och bl. a. saknar uppvärmningsmöjligheter.

Som exempel på vad gotlandskusten kan få taga emot kan nämnas att enbart vid Fårö fyr under september och oktober ha ilandkommit c:a 750 baltiska flyktingar. Huru många man fått taga hand om i Slite kan icke uppges - man har inte tid att sammanräkna kontingenterna, då nya komma efterhand.

 

Jagare bärgade balter till havs.

En ny kontingent baliska flyktingar kom på måndagskvällen till Nynäshamn. De infördes av en svensk jagare, som långt ute till havs och i trakten av Gotska Sandön tagit upp två balter ur en liten motorbåt, vilken därefter måste lämnas åt sitt öde. Strax därefter hade jagaren påträffat en större motorbåt med ett 30-tal personer ombord, män, kvinnor och barn.

Flyktingarna hade innan de togos om hand av besättningen på den svenska krigsfartyget varit på väg i omkring 20 timmar. Samtliga voro vid god vigör. I Nynäshamn togos de om hand på sedvanligt sätt. (Gotlands Allehanda 10, 11/10 1944)

 

Motorfiskebåt med tyskar och en ryss på flykt från Libau

Gotlands Allehanda 1944-10-17

Den 16/9 1944 anlände 14 uniformerade och beväpnade tyskar och en ryss som var frivillig i tysk militär arbetstjänst i en motorfiskebåt med beteckningen "47" till Faludden i Öja socken. De hade närmast kommit från trakten av Libau (Liepāja) och hade varit till sjöss i sex dygn. Under den tiden hade bränslet och maten tagit slut och de hade kommit helt vilse i det mycket dimmiga vädret som då rådde. För att kunna ta sig framåt så hade de hissat en presenning som segel. Då de hörde ljudet av en mistlur seglade de, eller rättare sagt drev, åt det hållet, det visade sig vara Faluddens fyr mistlur de hört. Väl komna i land togs de omhand av svensk militär, som tog hand om deras vapen. De fördes sedan till Hemse, dagen efter, den 17/9, fördes de vidare till Visby. De verkar inte ha stannat kvar i Sverige utan fördes förmodligen vidare hem till Tyskland.

 

Likfynd vid Sysneudd

Gotlands Allehanda 1944-10-20

Vid 10-tiden igår förmiddag (den 19/10 1944. ML) anträffades ett illa åtgånget manslik ilandflutet ungefär 1 km. norr om Sysne i Östergarn. Liket låg när det anträffades alldeles vid strandkanten. Det var som sagt illa tilltygat och torde ha legat i vattnet någon månad. Att döma av en bindel kring ena armen torde fyndet utgöra kvarlevorna av en tysk flygare. På armbindeln stod nämligen beteckningen Deutsche Luft-Waffe. Polisen är i dag sysselsatt med att undersöka det sogliga fyndet och om möjligt närmare identifiera detsamma.
 

Anträffades ytterligare ett lik efter en tysk flygare

Gotlands Allehanda 1944-10-20

Igår kväll (den 19/10 1944.ML) anträffades ytterligare ett lik efter en tysk flygare, denna gång vid Hammarudd (söder om Kronvalls fiskeläge. ML) i Eksta. Liket, som anträffades av militär, låg på strandkanten med benen i vattnet. Det bar tysk underofficersuniform, i vilken man bl.a. hittade ett pass utställt för Karl Tugend, född 1921. Liket som med undantag för händerna, var ganska väl bibehållet, torde ha legat i vattnet minst en månads tid.
 

Likfyndet vid Östergarnskusten

Gotlands Allehanda 1944-10-21

Det i gårdagens tidning omtalade likfyndet vid Sysneudd i Östergarn har nu identifierats med hjälp av papper som anträffades i den omkomnes kläder. Av dessa papper framgår att den döde var Oberfänrik Gerhard Wartenberger, född den 11 oktober 1922. Var han är hemmahörande kunde man inte utläsa av de delvis förstörda handlingarna, men fadern, vars namn synes vara Walter Wartenberger är enligt papperen hemmahörande i Traditz bei Torgau, Elbe. Den döde var iförd uniform och bar en del utmärkelser bl.a. järnkorset. Utanpå uniformen bar den förolyckade vanlig flygardräkt med armbindel, på vilken stod orden: Deutsche Luft-Waffe.
 

Till vila i gotländsk jord

Gotlands Allehanda 1944-10-24

På Östergarns kyrkogård vigdes i middags till den sista vilan stoften efter de vid Sysne udd i Östergarn och vid Hammarudd söder om Kronvalls fiskeläge i Eksta ilandflutna tyska flygarna, Oberfänrik Gerhard Wartenberger från Traditz bei Torgau, Elbe, och Obergefreiter Karl Tugend från Ober-Issigheim.

Jordfästningen ägde rum vid de två gravar som retts i omedelbar närhet av den stora Albatrossgraven, och området däromkring hade vackert dekorerats med tyska krigsflaggor. Efter jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde C. J. Björkander, och som bevistades av bl.a. luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, major Golcher, och konsul Carl E. Ekman, Visby, nedlade kransar med band, av den förstnämnde från der Ober- befehlshaber der Luft-Waffe och av den senare från tyska konsulatet i Visby. Bland kransarna märktes vidare en från Landesgruppe der NSDAP i Stockholm.

Med anledning av jordfästningen i Östergarn är flaggan på tyska konsulatet i Visby i dag hissad på halv stång.

Vidare kan nämnas att kransar från Luft-Waffe och härvarande tyska konsulat även nedlades på Albatrossgraven.

 

Havet ger igen

Gotlands Allehanda 1944-11-21

Ett manslik påträffades den 20/11 i Vägomeviken av den fiskande brännmästaren Bogren. Kroppen hade tydligen legat i vattnet ganska länge, men var på grund av den låga temperaturen i vattnet rätt väl bibehållen. Av kläderna fanns inte mer än undertröja och en brun skjorta med bröstfickor samt livrem kvar. 

Vid polisutredningen konstaterades att mannen varit cirka 170 cm. lång och ganska kraftigt byggd. Ansiktet var intryckt och på högra sidan av bålen fanns ett cirkelrunt hål varigenom lungorna syntes - förmodligen ett skotthål. På högra handen fanns en ring av svartnad metall med en fördjupning i form av ett hjärta, håret var mörkbrunt och tänderna friska. Mannens ålder var förmodligen under 40 år. Eftersom skjortan är av utländsk militärtyp, kan det ha rört sig om en förolyckad flygare.

Begravd den 21 november 1944 på Othems kyrkogård. (Det går numera, 3/10 2003, inte att finna graven.)

 

Likfynd i Silte

Gotlands Allehanda 1944-11-29

Tysk marinsoldat anträffad vid stranden.

På måndagen (den 27/11 1944. ML) anträffades vid stranden av Kvarnåkershamn i Silte liket av en militär. Det var efter en man på omkring 20-25 år, iförd flytväst och uniformsjacka samt långa skinnbyxor. Liket hade av allt att döma icke legat länge i vattnet. Den döde hade emellertid inga papper eller identifieringsbevis på sig, icke ens dödsbricka, men av uniformsbeteckningarna att döma synes han ha haft fänriks grad vid marinen.

Den döde kommer antagligen att begravas i Silte. 

 

Till vila i gotländsk jord

Gotlands Allehanda 1944-12-05

Det för några dagar sedan vid Siltestranden anträffade liket av en tysk marinfänrik, som man emellertid icke lyckats identifiera, jordfästes på middagen (den 5/12 1944. ML) vid Silte kyrka av kyrkoherde H. Björkpuist (sic) i Hablingbo. Vid den högtidliga akten närvoro bl.a. representanter för tyska marinattachén i Stockholm samt tyska konsulatet i Visby jämte en representant för militärbefälhavaren på Gotland. Vidare deltog i högtidligheten en hederstropp bestående av en befälhavare och 24 man från en militärförläggning i trakten. Kransar nedlades såväl från Tysklands marinattaché samt från konsulatet i Visby och militärbefälhavaren. Efter jordfästningsakten sänktes kistan i graven på Silte kyrkogård samt lossades en hederssalut över graven.

Efter högtidlighetens slut samlades man i skolan, där Silte rödakorskrets bjöd de i sorgehögtiden deltagande på kaffe.

 

Flyktingbåt till Slite idag.

Gotlands Allehanda 1945-05-05

Tyska officerare tvungo fiskare från Libau att gå över med dem.

Mellan kl. 11 och 12 i förmiddags anlände med fiskebåt från Libau till Slite med sammanlagt tio man ombord. Av dessa voro fyra civila samt sex tyskar, nämligen en officer och fem underofficerarer. Dessa senare ha omhändertagits av militär och förts till Lärbro i avvaktan på vidare åtgärder under det letterna komma att vända åter till sitt land igen.

Enligt vad som uppges hade tyskarna, som voro beväpnade, med vapen i hand igår kväll i Libau beordrat letterna att föra dem till Sverige, och vederbörande hade under förhandenvarande omständigheter intet annat att göra än att lyda order och sticka till havs. Resan gick lyckligt och i dag kunde man, som sagt landstiga i Slite.

 

Ett 1,000-tal flyktingar nu i Ronehamn.

Gotlands Allehanda 1945-05-09

Ett 50-tal sårade ha omhändertagits. - En avliden tysk begravd i dag.

I pressläggningen meddelas att inalles ett 1,000-tal flyktingar under dagen anlänt till Ronehamn med ett flertal större och mindre fartyg. Det stora flertalet av passagerarna, som omväxlande består av civila o. militärer, har hittills fått stanna ombord på båtarna, men ett 50-tal sårade har tagits omhand av myndigheterna och har förts vidare för att erhålla vård.

En tysk soldat hade avlidit under färden till följd av sina sår och han jordfästes i dag på Rone kyrkogård.  Hur man kommer att förfara med den övriga mängden av flyktingar är ännu inte bestämt och man vet inte heller om de ev. ämna fara vidare mot hemlandet.

Den stora anhopningen av främlingar i Ronehamn har givetvis medfört ett omfatttande arbete för våra civila och militära myndigheter, som i en hast måst sända läkare och annan personal samt förnödenheter av alla slag till platsen.

 

Flyktingbåtar strandade på Faluddsrevet. - Hade 150 soldater ombord.

Gotlands Allehanda 1945-05-11

Kl. 23,15 natten till torsdagen observerade fyrfolket vid Faludden, att man blossade från Faluddsrevet och sedan man omedelbart gått ut till platsen konstaterades att två båtar - en bogserbåt och en motordriven pråm - stodo på grund på revet. De ombordvarande, 150 tyska soldater och några civila, transporterades under natten och de tidiga morgontimmarna i land per motorbåt och fingo logera i tält på stranden innan de vidarebefordrades till Havdhem sedan den svenska militären tagit hand om dem. Av de 150 tyskarna voro emellertid 17 sårade och dessa fördes sedan de omsetts av läkare på platsen till Lärbro krigssjukhus, där de nu vårdas. Tre kvinnor och ett par manliga civila voro även med och ha inkvarterats.

 Bogserbåten står ännu kvar på grundet. Vid strandningen rådde ganska svår sjöhävning, och man har ännu inte kunnat dra fartyget av grundet. Pråmen däremot, kantrade och sjönk sedan den urlastats och vinden tilltagit i styrka.

Båtarna beskötos av ryskt flyg - 3 tyskar dödades.

Tyskarna ha berättat, att sedan deras farkoster lämnat Windau överföllos de av ryskt flyg som besköt båtarna. Därvid dödades 33 man och 17 sårades. De döda hade man innan ankomsten till Faludden lämpat över bord.

Enligt en senare uppgift skulle de vid Faludden strandade pråmen och bogserbåten ha medfört 400 man, därav 5 civila. En mindre båt med 14 civila, män, kvinnor och barn ha kommit i land Vamlingbokusten, iladnbärgade (sic) av fiskarne. Även på andra ställen av kusten ha flyktingarna landsatts. Avlusningsaktionen pågår i dag och därefter komma de civila omhändertagas på samma sätt som tidigare kontingenter medan militären bevakar soldaterna.

 

Ytterligare några småbåtar till Gotland.

Gotlands Allehanda 1945-05-11

Under senaste dygnet har, enligt vad som meddelats från militärbefälet, blott ett mindre antal småbåtar lyckats smita förbi bevakningen och komma i till Gotland vid Ronehamn och Herrvik. De ha varit bemannade med folk av olika nationaliteter - dock mest tyskar, av vilka flera återvänt till sitt hemland. De civila flyktingarna ha polisen tagit hand om förutom ett 50-tal sårade, som förts till sjukhus. I övrigt har det varit relativt lugnt på flyktingfronten under detta dygn, uppger landsfiskalen i distriktet.

Landsfiskal Stengård meddelar att det i hans distrikt senaste dygnet varit lugnt på ”flyktingfronten". Senast anlände en båt natten mellan onsdag och torsdag med 11 civila och fem militärer ombord. De civila ha intagits i förläggningen i Katthammarsvik, som nu inalles har 156 letter, 2 ryssar och 2 tyskar i förvar. De fem militärerna togos omhand av militär myndighet. En av tyskarna hade fått några fingrar avklämda och därför remitteras till sjukhus. Av flyktingarna i nämnda förläggning är 105 män, 47 kvinnor och 8 barn under 14 år.

 

Den tyske krigaren vigd till sista vilan

Gotlands Allehanda 1945-05-11

Kristihimmelsfärdsdag jordfästes i Rone kyrka stoftet efter den tyske soldat, vilken under krigets sista timmar fått släppa livet till. Som bekant hade han förts i land i Ronehamn under onsdagen tillsammans med ett femtiotal sårade tyskar från tyska fartyg som sökt sig över hit från Kurland. Kistan, i mörkpolerad ek, bars av sex svenska soldater, medan en annan svensk trupp bildade häck vid vid ingången till kyrkan. I processionen deltog en tysk löjtnant och två tyska soldater. Befälhavare för den svenska truppen var major Lindeborg.

Vid inträdet i kyrkan spelades på orgeln Sorgemarsch ur Eroicasymfonin av Beethoven. Därefter sjöngs ps. 125: 1-3, varefter officianten, kyrkoherde Ernst Hejnemann höll griftetal och förrättade jordfästningen, dels på svenska och dels på tyska. Efter akten sjöngs ps. 125 4-6, varefter kistan utbars till tonerna av av Pilgimskören ur Tannhäuser av Wagner. Då kistan sänktes i graven gav den svenska truppen salut med två salvor. Major Lindeberg framträdde därefteroch nedlade en krans med band i de tyska och svenska färgerna samt hyllade med några varmhjärtade ord den den döde soldaten som fallit på sin post.

Därefter talade den tyske löjtnanten och uttryckte b.l.a. sin glädje över att hans döda kamrat fick vila i svensk jord, i ett broderfolks jord. Sist lyste officianten frid över stoftet.

En stor mängd av bygdens folk hade samlats och hyllade den döde med blommor.

 

Vid Vändburg kom i morse en båt med nio militärer.

Gotlands Allehanda 1945-05-14

Vid Vändburg kom i morse en båt med nio militärer och alla dessa ha förts till det stora uppsamlingslägret i Havdhem, som nu rymmer 6-700 man. De få allesammans stanna där över karantänstiden som är 14 dagar och sedan komma de förmodligen att transpoteras till fastlandet.
 

Sju tyskar rodde från Kurland till Östergarnsholmen

Gotlands Folkblad 1945-05-14

Sju tyska soldater, som häromdagen anlände i en liten gummibåt till Sysne fiskeläge på Östergarnslandet, påstod för befolkningen att de rott från Kurland till Gotland med gummibåten. Resan hade tagit två dygn.

Det var några fiskarhustrur, som en morgon fick se tyskarna nere vid fiskeläget, där de lågo och torkade sina våta kläder. De hade gott om mat på gummibåten, men var fullständigt uttröttade. En av tyskarna ville sälja några flaskor med fin konjak, men fiskarkvinnorna tog i stället och underrättade militären, som snart kom och tog hand om tyskarna.

 

Flyg förde ögonskadade till Stockholm.

Sammanlagt 58 flyktingar har under lördagen och söndagen kommit till Gotland. Av dessa kom en större bogserbåt i lördags morse till Herrvik med 44 man ombord, 39 tyska soldater och 5 civila. Under söndagen anlände 14 militära flyktingar i en mindre båt till Vändburgs fiskeläge. Samtliga flyktingar ha tagits om hand av vederbörande myndigheter.

Av de skadade tyska flyktingarna som inlagts på Lärbro krigssjukhus befann sig två med ögonskador. Skadorna visade sig vara av så allvarlig art att man i dag på morgonen rekvirerade ambulansplan för att föra de båda tyskarna till Stockholm för specialistvård. Planet kom idag på middagen till Fårösund där de gick ned och tog ombord patienterna.

 

Avvikit från interneringslägret i Havdhem

Gotlands Allehanda 1945-08-27

Under veckoslutet har tre tyska militärer avvikit från interneringslägret i Havdhem. De rymda äro Unteroffizier Hugo König, Stabsgefreiter Herman Hoffman och Seekadett Ernst Schultz. Enär senare konstaterats att en fiskebåt med motor och drivmedel försvunnit från ett fiskeläge på södra Gotland är att förmoda att internerna söka ta sig över till Tyskland. Spaning såväl från luften som till sjöss har igångsatts.    
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig