Föregående sidaa

Sandes rum i Grötlingbo

Övnings & exercisplats för Grötlinge kompani

Minnesstenen

SANDES RUM 1811 - 1886 EXERCISPLATS

för Grötlingbo Kompani av Gotlands National Beväring

  

100 meter söder vägen Grötlingbo - Eke. På Sandes rumeter för Grötlinge kompani. Stenen avtäcktes den 30 juni 1941 av rullföringsbefälhavaren i Hemse, kapten Bengt Lindwall. 

Av sandsten, 2,1 meter hög, 0,6 meter bred och 0,35 meter tjock och är runt om huggen med rätvinkliga hörn.

På stenens östra sida står i djuprelief texten.

Stenen är omgärdad av lagda stenar i kvadrat med 7 meter i sida. Stenarna är 0,4-0,6 meter långa och 0,1-0,3 meter höga.

   

Krutboden har stått cirka 200 meter norr om Grötlingbo kyrka och har tillhört Gotlands Nationalbeväring, hamnade sedan vid Bredkvie i Fide och skänktes av konstnären Tyra Lundgren till föreningen.

 

(1887) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmidd. samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmidd., kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtlige ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknätet i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tiblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt Ejsta belägna. För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad. Visby i april 1887. Victor Karlsson, Regementsintendent". (Källa: 1692)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig