Föregående sidaa

Stångamalm  i Stånga

Övnings & exercisplats för Burs kompani och Södra bataljonen

Minnesstenen

Stånga Malm Under åren 1811 - 1886 övades på denna plats Södra Bataljonen och

Burs kompani av Gotlands National. Beväring

  

Stenen avtäcktes av militärbefälhavaren generalmajor Gösta Törngren den 10 augusti 1941.

Av kalksten, 3,1 meter hög, 1,07 meter bred och 0,36 meter tjock. Sned överdel.

På den mot öster vända sidan är överst två korslagda svärd därunder texten.

Postament, gjutet i betong med inbakade rullstenar, runt, 1,8 meter diameter och 0,15 meter hög.

 

(1887) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmidd. samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmidd., kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtlige ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknätet i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tiblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt Ejsta belägna. För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad. Visby i april 1887. Victor Karlsson, Regementsintendent". (Källa: 1692)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig