Föregående sida

Gotländska krigsseglare 1914 - 1918 - Övrigt

   

Gotlänning utförvisad från England

S/S Drottning Sophia. Byggd 1901. Rederi AB Nordstjernan, Johnsonlinien

Märklig åtgärd mot Drottning Sophias kapten

Den (sic) engelska myndigheterna ha nu utfärdat skärpta bestämmelser i fråga om utlänningar, och dessa drabba i hög grad fartygsbefälhafvare. Små förseelser straffas hädanefter med fängelse och landsförvisning. Befälhafvaren på Johnsonlinjens ångare Drottning Sophia, som för närvarande ligger i Malmö, från Gotland bördige kapten J. Hägwall är den förste, som träffats af den nya lagen. Enligt Skånska Dagbladet hade vid fartygets afresa från Sydamerika medtagits två unga män, som förklarade sig vara holländare och äfven kunde bekräfta detta med papper, hvilka noga undersöktes och befunnos vara äkta. Båda fingo anställning ombord på fartyget. Ångaren blef sedan under resan prejad af en engelsk örlogsman och införd till Kirkwall. Här konstaterades, att de båda männen voro tyskar och att papperen stulits eller lånats från holländare. Kapten H. ställdes under åtal och dömdes till landsförvisning. Han får sålunda icke beträda engelskt territorium så länge kriget varar. Trotsar han förbudet, blir han genast häktad. Dessutom dömdes han att betala 1,850 kr. i böter. Han hade annars att välja på 6 månaders fängelse.

Domen drabbar gifvetvis kapten H. mycket hårdt, då han nu nödgas lämna sitt fartyg, som icke gärna kan vara betjänt med att ha en befälhafvare, som på första resan riskerar att bli arresterad. Det kan tilläggas, att rätten konstaterade, att Hägwall handlat i god tro, men det ansågs icke som förmildrande omständighet. Kapten H. är öfvertygad om att Drottning Sophia icke skulle ha iakttagits och uppbringats af engelsmännen, om icke underrättelse om fartyget lämnats engelsmännen af ett annat neutralt lands fartyg, som befann sig i samma farvatten. (Källa: 306)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig