Föregående sida

Tidningsklipp 1850

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 14/6 1850

Kongl. Maj:t har den 1 dennes, på begäran, bewiljat Majoren och Riddaren J. Lindahl afsked, med Öfwerste-löjtnants namn, heder och wärdighet, samt samma dag till Major och Bataljons-chef wid Gottl:s Nat.-Bewäring utnämnt Captenen J. E. Ahlgren.- Till Underlöjtnant utnämnd: Sergeanten F. L. Wahlgren.

 

 

 

Herr Georg Koschell stilla afsomnade i Wisby

Gottlands Läns Tidning 5/7 1850

Tillkännagifwes att Konungens Trotjenare, Majoren och Post Inspectoren, Riddaren af Kongl. Swärds-Orden Herr Georg Koschell stilla afsomnade i Wisby den 1 juli 1850, klockan half 4 förmiddagen, i en ålder af 66 år, 9 mån. och 23 dagar.

 

 

 

Utnämnde

Gottlands Läns Tidning 9/8 1850

Utnämnde: till Kapten och Kompani-chef vid G. Nat.-Bev. Löjtnant O. A. W. Charpentier, och till Löjtnant Underlöjtnant C. A. Westdahl.

 

 

 

Riddare-dubbning

Gottlands Läns Tidning 23/8 1850

Lördagen d. 10 dennes gafs af Hr Landshöfdingen och Generalen i deß Residenshus en större Fest, derwid, med öflig högtidlighet Nordstjerne-Ordens Kommendörs wärdighet af Hr Landshöfdingen, enl. K. Förordnande öfwerlemnades åt H. H. Biskopen och Ordens Ledamoten Hallström, samt åt Majoren G. Meukow Swärds-Ordens och åt handlanden och Serton(?)-mans förmannen J. B. Gahne Wasa-Ordens Riddare-tecken.

 

 

 

Swärdsmedaljen

Gottlands Läns Tidning 1/11 1850

Swärdsmedaljen har af Kgl. M:t blifwit tilldelad Korporalen wid Gottlands Båtsmanskompani Magnus Magnußon Fellerman i Eskelhem.

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig