Föregående sida

Tidningsklipp 1851

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 7/2 1851

Militär-tidning: Underlöjtn. Vid Gottl. Nat.-Bev. A. L. Lönnroth utnämnd till Löjtnant vid samma Beväring d. 17 sistl. Jan. – Underlöjtnanten och Riddaren af Kgl. Danska Dannebrogen C. Otto Carleson utnämnd till Löjtnant i Arméen.

 

 

 

Bewärings-manskapet på Gottland

Gottlands Läns Tidning 13/6 1851

- Bewärings-manskapet på Gottland skall hädanefter, i anledning af rikets Ständers derom gjorda anhållan och Kgl. Maj:ts nådiga för- ordnande af d. 2 d:s, under sina årliga wapen öfningar åtnjuta underhåll, motswarande det, som Bewäringsmanskapet i rikets öfriga provinser un- der wapenöfningarne undfår, och då sistnämnde bewärings-manskap åtnjuter i underhåll under e- xercis-tiden dagligen en portion in natura jemte 1 sk. 6 r.st. i kontant, hwilket tillhopa anses mot- swara 12 sk. b:ko, har Kongl. Maj:t tillika före- skrifwit, att Gottlands bewäring må under inne- warande 1851 års wapenöfningar undfå underhåll i kontant med 12 sk. b:ko om dagen.

 

 

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 8/8 1851

Sergeant J. Facht den 23 juli utnämnd till Under-löjtnant vid Gottl. Nat.-Beväring.

 

 

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 5/9 1851

Enligt Nådig Gen.-Ordre af d. 23 sistl. Aug. är löjtnanten vid K. Elfsborgs Reg. O. J. E. Dalström commenderad att, intill nästk. Års vapenöfningar tjenstgöra vid Militär-Befälhafvare-Expedition på Gottland.

 

 

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 19/9 1851

Af Kgl. Maj:t d. 29 Aug. Utnämnde vid Gottlands N.-Bev. till Kapten Löjtnanten A. L. Bruze, och till Löjtnant Underlöjtn. H. L. Wahlberg.

 

 

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 26/9 1851

Utnämnd d. 5 d:s till Underlöjtnant vid G:s Nat.-Bev. Flaggkonstapel vid Flottan N. Törnqvist.

 

 

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 17/10 1851

Utnämnde till Under- löjtnanter vid G. Nat.-Bev. Sergeanten vid Svea Ar- tilleri-regemente A. M. Carlstenius och J. O. Thorman.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig