Föregående sida

Tidningsklipp 1852

 

Riddarslag

Gottlands Läns Tidning 20/2 1852

Sistl. Onsdag d. 18 d:s wid en i Landshöfdinge-Residenset gifwen fest blefwo Majoren …? L. Baumgarten och Landt-Räntmästa- ren M. Fr. Ihre af Hr. Generalen och Commen- dören m. m. af Dalström dubbade till Riddare, den förre af Kongl. Swärds-, den sednare af Kongl. Wasa-orden.

 

 

 

Kgl. Maj:t fastställt en ny Stat

Gottlands Läns Tidning 26/3 1852

För Gottlands National-Bewäring har Kgl. Maj:t fastställt en ny Stat, med iakttagande af de anslagsförhöjningar, som blifwit af Rikets Ständer wid förra Riksdagen bewiljade. Den slutar sig med ett belopp af 35,391 Rd:r 37 sk. 4 r.

 

 

 

Hästar kommer att legas för Artilleriets öfningar

Gottlands Läns Tidning 30/4 1852

Som ett större antal hästar kommer att legas för Artilleriets öfningar under trenne dagar i nästkommande juni månad, så anmodas de som härmed wilja tillhandagå, att sådant hos mig muntligen eller skriftligen anmäla före den 7 nästk. Maj. För hwarje häst betalas dagligen En Riksdaler Banco, med åliggande för ägaren att besörja hästens tillhandahållande på utsatt tid och deß skötsel då den icke begagnas.

Wisby d. 14 April 1852

R. Bildt

Artilleri-Befälhafware på Gottland

 

 

 

Gula Febern

Gottlands Läns Tidning 14/5 1852

Återigen har G. L. T. en sorglig anledning att erinra om den sydameririkanska pestens härjande grymhet. Den 13 sistl. Mars afled å Korvetten Lagerbjelke Båtsmannen wid 2:a Gottlands Kompani N:o 8 Cajuta. Ett bref från Rio de Janeiro af d. 15 sistl. Mars meddelar om fyra andra dödsfall följande: Gula Febern, som nu warit här nära en månad, har skördat många offer. Flera fartyg, hwaribland några swenska, ligga utan befäl och manskap. Gottländska skonerten ”Iduna”, Kapten C.(?) J. Weßman, har äfwen warit hemsökt af farsoten, och af deß besättning, hafwa beklagligen aflidit: Kocken Jacobson från Hamra, den 21 Febr,. Matrosen Westergård, från Westergarn den 22 Febr., Timmermannen Gardelin från Habblingbo den 29 Febr., och Timmermannen Carl Kjörkander den 1 mars.
Den sistnämnde, såsom född i Wisby och utgången från härwarande Apoligi- och Navigationsskolor, (han war examinerad Sjökapten af första klaßen med berömliga witsord) hade här nära anhöriga och ungdomswänner; en sörjande moder minnes med tårar och wälsignelse denne stadgade, i sitt yrke utmärkte ynglings sonliga tacksamhet och huldhet. De öfriga aflidne woro oß obekanta.

– Wi låna här ur tidningen ”Gefle” för den 1 d:s några ord, uttalade i anledning af en dylik från Rio Janeiro till Gefle ingången sorgepost om nästan en hel besättning död i Gula Febern ombord å Gefle- Briggen ”Delphin”.  ”Wanligen talar man om den swekfulla böljans härjningar, men att äfwen hamnen är en oblid och hård wärd mot sina gäster, har man tidt och ofta här fått erfara. Undergifwenhet under försynens för oß outransakliga beslut skall skänka de sörjande tröst, som de i allt jordiskt förgäfwes skola söka.

 

 

 

Insändt- Mönstringarna med Stadens Bewäring wanligen hållas på Lördag

Gottlands Läns Tidning 14/5 1852

Ehuru man icke känner anledningen, hwar före mönstringarna med Stadens Bewäring wanligen hållas på Lördag, wore dock önskligt, om de för framtiden höllos på en annan dag. Lördagen är nemligen den dag, då allmoge och andra landtbor wanligen mest besöka staden, och enär oftast såwäl den trafikerande som deß biträden måste i minst 4 timmars tid bewista mönstringen, så lärer wäl swårligen kunna förnekas, att sådant inwerkar menligt på den trafikerandes rörelse.

 

 

 

Utnämnde

Gottlands Läns Tidning 21/5 1852

Utnämnde d. 8 d:s Till Kapitanen vid Gottlands Nat.-Bev. Löjtnanten Johan Petter Pettersson; till Löjtnant Underlöjtn. Anders Bråkenhjelm.

– Till Tullförvaltare i Wisby Kammarskrifvaren i Tullkammaren för Finska och Inrikes varutrafiken Löjtnanten Olof Öhrling.

 

 

 

Slagsmål med lifsfarliga wapen

Gottlands Läns Tidning 25/6 1852

4 Jägare, nemligen Nils Hanßon och Petter Hanßon Haltarfwe samt Joh. Petter Stenström, alla från När´s socken, och Oscar Johanßon Bosarfwe från Lewede, hwilka d. 21 d:s, sedan Bataljonen war aftackad, med lifsfarliga wapen wåldsamt slagits å exercisplatsen Stånga Malm, samt tillika med hugg och slag öfwerfallit Kronofjedingsmannen Lars Hallin i Stånga, hwilken såsom Polis å nämnda plats war anställd, hafwa till Artilleriwakten här i staden warit inforslade för att wid krigsrätt till behörigt answar stånda.

– Äfwen en Wisby-Jägare, J. W. Nordström har för wåldsamt beteende emot wakten warit arresterad.   Ofwanstående enstaka wåldsbragder äro så mycket mera bedröfliga, som från de andra exercisplatserna ingått underrättelser om beständigt god tukt och wacker ordning äfwen hwad fristunderna angår.

 

 

 

Om ett par enstaka wåldsamma uppträden å exercisplatserna

Gottlands Läns Tidning 9/7 1852

Tillägg till i N:o 25 införda notisen om ett par enstaka wåldsamma uppträden å exercisplatserna. Angående det å Stånga Malm paßerade slagsmålet, har Chefen för Södra Bataljonen, Majoren och Riddaren Baumgarten anmodat Red:n, att förtydliga det af Red:n  begagnade uttrycket, att slagsmålet egt rum ”sedan Bataljonen war aftackad” med följande ordalag: ”efter slutadt möte, sedan Bataljonen war aftackad och kompanierna woro hemförlofwade och upplösta”.

- Likaledes har Chefen för Stadsbataljonen, Capiten Claasen upplyst, att den omtalade Wisby-jägaren J. W. Nordström, som nämndes hafwa öfwerfallit wakten, icke för året war bland de exercerande, ehuru han ännu är qwarstående i rullan.

– Förestående uppträden, som i alla fall äro eller blifwa föremål för Krigsrätts ransakning, nämndes af G. L. T. Uttryckligen såsom ”enstaka” företeelser och undantagsfall. Äfwen om wi härtill lägga, hwad som sednare blifwit oß bekant, att nemligen en jägare wid Gröttlinge kompagni också warit arresterad för någon wåldsamhet emot wakten; så, och enär 4 à 5 undantagsfall ganska litet skulle betydt, när det gällde en maßa flera tusen man, anse wi oß uppmanade att här offentligt omnämna det witsord för berömlig ordning och skicklighet, som af Hr Militärbefälhafwaren, till heder för både befäl och trupp, wid inspektionerna tilldelades Bewäringen.

 

 

 

Militär-tidning

Gottlands Läns Tidning 10/7 1852

Kongl. Maj:t har, på ansökning, beviljat Löjtnanten vid Gotlands Natio- nalbeväring J. N. Ljungstedt afsked, med tillstånd att såsom Löjtnant i armeén qvarstå.

 

 

 

Gratifikation

Gottlands Läns Tidning 30/7 1852

Capitenen G. von Köhler eger å Landskontoret lyfta och qvittera hitkommen gratifikation.

 

 

 

Försök till sjelfmord

Gottlands Läns Tidning 27/8 1852

Försök till sjelfmord gjordes sistl. Tisdag af Artilleri-Konstapeln wid härwarande depotkompani, Hedström, genom intagande af arsenik, hwilket beklaganswärda brott det genast blef upptäckt, och den olycklige förd till Länslazarettet, der han erhöll erforderlig läkarewård, och anses nu wara utom all fara.

 

 

 

Wadstena Krigsmanshuskassas underhållstagare

Gottlands Läns Tidning 8/10 1852

Krigskollegii cirkulär till Regements-cheferna och till Konungens Befallningshafvande på Gotland angående uppflyttning till högre klass af Wadstena Krigsmanshuskassas underhållstagare i f:de och 3:dje Klasserna, efter upphunnen viss lefnadsålder.

 

 

 

Militär-tidning

Gottlands Läns Tidning 19/11 1852

Kgl. M:t har befallit, att underlöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring J. O. Thorman må, efter afläggandet af föreskrifne kunskapsprof, vinna inträde vid högre artilleri-läroverkets nästblifvande kurs.

 

 

 

Gratialer

Gottlands Läns Tidning 31/12 1852

Gratialer att lyftas på L.kanzliet, af förre Gardisterna D. Stenström i Ruthe, Nils Nilsson i Wäthe och Olof Thomas Hallin i Nähr. På Landskontoret af Kronoarbetskarlen C. P. N. Carlson i Hejde. Om prestbevis erinras.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig