Föregående sida

Tidningsklipp 1853

 

Militär-Tidning

Gottlands Läns Tidning 28/1 1853

Kongl. Maj:t har d.8 d:s uppå gjord underdånig ansökning, beviljat Premier-löjtnanten vid Dess Flotta: Erik Johan Gustaf af Klint nådigt afsked utur krigstjensten.

 

 

 

Utnämnd af K. General.Tullstyrelsen

Gottlands Läns Tidning 13/5 1853

Kapitenen i arméen Didrik Joachim Sten, d. 30 Apr., att vara Tullinspektor på Kappelshamn.

- Till Tullinspektor på Slitö: Öfveruppsyningsmannen, Kapitenen A. R. Holm.  

- Af Kongl. Maj:t d. 4 d:s till Major, Kapitenen, t. f. Kommendanten och Direktören vid Strafffängelset i Warberg G. W. Gyllenhammar.

 

 

 

Militär-tidning

Gottlands Läns Tidning 17/6 1853

Kongl. Maj:t har den 1 d:s utnämnt till Kapiten vid G. N. B. Löjtn. J. M. Lindvall, och Löjtnant Underlöjtn. O. T. Lundberg.

 

 

 

Militär-tidning

Gottlands Läns Tidning 23/6 1853

Afsked på ansökan, d. 8 d:s beviljadt Kapitenen vid G. N.-Bev. P. Bohman.

 

 

 

Pangsjon

Gottlands Läns Tidning 29/7 1853

Förre Lifgardisten Daniel Stenström i Ruthe har att på Lands-kanzliet uppbära pangsjonsmedel.

 

 

 

Sjelfmord

Gottlands Läns Tidning 29/7 1853

Artilleristen Olof Hägwall, 40 år gammal, har den 25 d:s på aftonen genom hängning i sin bostad afhändt sig lifwet. Orsaken till denna hans fasanswärda beslut lär ha warit grubbel öfwer utgången af ett byggnadsföretag, som han åtagit sig, samt i synnerhet på sista 8 dagarna brännwinsmißbruk.

 

 

 

Pangsjon

Gottlands Läns Tidning 19/8 1853

Kaptenen G. v. Köhler har att I Landskontoret uppbära 100 Rdr Bko.

 

 

 

Artilleristen Jacob Petter Roswall ihjäskjuten av befäl

Gottlands Läns Tidning 26/8 1853

En dyster olyckshändelse, dervid för en tadelwärd, ehuru tillfällig och oafsigtlig oförsigtighet och möjligen mindre fullständig anordning ett menniskolif högstbeklagligen blef offer, tilldrog sig härstädes sistl. Fredags morgon. I strandbetningen, invid stadsmuren, nedanför Student-alléen och Jungfrutornet, woro 2:e af Bewäringens Officerare syßelsatta att skottställa nya krono-tapp-gewär. En Artillerist wid namn Roswall (Jacob Petter Roswall), skulle efter hwarje skott å skotttaflorna i-fylla och markera hålet. Medan denne i sådant ärende wid den ena taflan war syßelsatt, afskjöt med högst bedröfligt oaktsamhet den ene officeraren, Under-Löjtnanten J. Facht, ett skott som träffade Artilleristen genom hufwudet så att han genast störtade död till marken. Någon genom trumpet-stöt eller flaggning wid målskjutningar eljest wanlig signal, att skottbanan wore fri och ren, egde här icke rum. Ransakning öfwer den i mer än ett hänseende hjertligt beklaganswärda händelsen har wid krigsrätt begynt och lär i morgon skola fortsättas. Den skjutne Artilleristen, hwilken nämnes såsom en mycket wälfrejdad och ordentlig man, war gift, men barnlös.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig