Föregående sida

Tidningsklipp 1854

 

Militärbegrafning

Gotlands Läns Tidning 25/8 1854

Militärbegrafning. En Grenadier wid här förlagda Andra Lifgren.-regementet, Wifolka kompani, wid namn Kula (28 år gammal), som å Lazarettet härstädes i gastrisk feber aflidit, blef sistl. Tisdag den 22 d:s med militärisk högtidlighet ledsagad till sitt sista hwilorum. I procession, som föregicks af Regementets musik-kår, spelande en synnerligen högtidlig och gripande sorgmarsch, bemärktes den aflidnes Regements-Chef och Kompani-befäl samt kompani-kamrater, jemte Regements-pastorn och Artilleri-befälhafwaren på Gotland. En talrik mängd menniskor bewistade den wäl frejdade krigarens begrafning.

Under de snart 5 månader, som en talrik truppstyrka warit å Gotland förlagd och sammandragen, har, intill deß ofwanstående dödsfall inträffade, ingen af nämnde trupper aflidit och mycket få warit sjuke, hwilket gynnsamma förhållande man tillskrifwit Gotlands friska klimat. Den nu afledne hade länge warit sjuklig, och samma lär förhållandet warit med en ung Fältmusikant, wid namn Kindwall, wid samma regemente, hwilken sistl. Onsdag, efter längre tids sjuklighet, å Lazarettet aflidit. — Inom reg:tet är helsotillståndet, med ovanligt få undantag, utmärkt godt.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig