Föregående sida

Tidningsklipp 1857

 

Välborne Herr Carl Gustaf Fabian Rappe lugnt afled i Wisby

Gotlands Läns Tidning 2/1 1857

Tillkännagifves, att Kongl. Maj:ts Trotjenare, Captiainen i Arméen m. m. Välborne Herr CARL GUSTAF FABIAN RAPPE lugnt afled i Wisby d. 24 december 1856 kl. 2 ¼ e. m. efter en lefnad af 56 år, 2 mån. o. 15 dagar. Sw. Ps.-b. 477: v. 8.

 

 

 

Vådlig död

Gotlands Läns Tidning 1/5 1857

Kronobåtsmannen Joh. Oscar Manfred, hade d. 27 sistl. April tillika med Husb. Jöran Jöransson Norrgårda i Björke och dennes hustru, hos hvilka han vistades såsom dräng, varit i Wisby, och vid återresan tilldrog sig, utanför Snovalds i Roma, den olyckshändelsen, att Manfred, som satt framme på vagnen, på ett sittbräde med fötterna på selbron och kört hästarna, vid en stöt af ena vagnshjulet mot en sten på vägen, dervid ena hästen skyggat till, fallit af brädet och blifvit liggande med tömmarna under sig på selbron och tisteln, samt af hästen, som började slå bakut, blifvit svårt sårad. Hästarna började nu skena och stannade först vid Diskarfve, då Manfred ännu befanns liggande på rygg öfver tisteln, alldeles sönderslagen i ansigtet, och med ett större hål i ena tinningen och munnen full af blodfradga. Han blef genast buren till ett dike för att med der befintligt vatten badas, men afled efter några minuters förlopp. – Kronolänsmannens rapport innehåller att olycks-händelsen skett genom våda, och icke genom oförsigtighet eller andras förvållande, helst Manfred var en nykter och fredlig person, hvilket omdöme äfven tillkommer hans husbondefolk.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig