Föregående sida

Tidningsklipp 1863

 

Angående Öfwerste Lapinskis expedition

Gotlands  läns nyaste Tidning 25/6 1863

Angående Öfwerste Lapinskis expedition och ankomst till Klintehamn på Gotland lemna wi wåra läsare följande öfficiella meddelande:

Måndagen den 15 d:s kl. 7 och 15 min. f. m. ingick till statsrådet Bredberg, såsom t. f. Chef för Civil- departementet från Wisby följande telegram:

"Till Konungens Befallningshafwande har inrapporterats, att ett fartyg, danska skonerten Emelie, kaptenen Wilken, förliden gårdags eftermiddag ankommit uitanför Klintehamn och, utan att taga lots, ankrat å derwarande redd. Fartyget medförde en truppstyrka af 88 man, under befäl af Öfwerste Lapinski. Med fa landstigartygets båt blefwo, innan Kronolänsmannen i orten hann ditkomma, ilandsatta bemälte Öfwerste Lapinski jemte några officerare, af hwilka upplystes att fartyget afgått från Köpenhamn för elfwa dygn sedan; att truppen försökt landstiga någonstädes å ryska kusten, hwarwid flera man drunknat och hwarefter landstigningsförsöket öfwergifwits; att fartyget derefter afgått för att söka hamn och nu kommit till Klintehamn, der truppen,  sjuk och utmattad af ansträngningar,  önskade hwila några dagar.

All widare kommunikation mellan fartyget och land har blifwit förbjuden, tills widare föreskrifter lemnas  

Klimte Jägare-kompani utaf National-bewäringen är beordradt att i dsg inträffa uti Klintehamn för ordningens widmakthållande.  

Konungens Befallningshafwande afwaktar Regeringens föreskrifter huru med ofwanberörde fartyg och mansksp förfaras skall.

H. Gyllenram.

Johan Hambraeus

 

25 min. senare afgick ytterligare följande:

"Öfverste Lapinski hsr warit i staden och jemväl besökt mig.

Hans afsigt är att få föra sitt manskap uti twenne afdelningar öfwer Stockholm och Götheborg till England. Från Klintehamn har jag inga officiella underrättelser af landssekreteraren, som ditreste kl. 4 i morse, för att wara till hands i fall af behof. Alltså tyst och stilla 

H. Gyllenram."

  

Efter anmälan häraf hos Kungl. Regeringen hade K. Reg. gillat de af Länsstyrelsen widtagna åtgärder samt till Konungens Befallningshafwande i Wisby pr telegraf f. d. aflåtit följande swar:  

'Då öfwerste Lapinski och hans trupp, hwilka i Malmö blifwit för sin afresa understödde af allmänna medel, under förbindelse att lemna Swerige, det oaktadt, enligt hwad K. Maj:ts Befallningshafwande anmält, återkommit till Riket och numera förklarat sig önska resa till England, har Kongl. Regeringen, som icke kan medgifwa denna resas  werkställande öfwer Stockholm och Götheborg, likwäl welst gå berörde önskan till mötes sålunda att ett Kronans örlogsfartyg nu beordras från Csrlskrona afgå till Klintehamn på samt derifrån föra Lapinski och hans följeslagare jemte deras tillhörigheter till engelsk hamn; hörande K. M:ts Befallningshafwande allwarligen och, i händelse af behof, med militärmakt tillhålla dem att genast lemna sina medförda wapen i wederbörande myndighets förwar samt att under tiden till örlogsfartygets ankomst i Klintehamn.                                                                      

(Underskrifter.)"

 
Samtidigt dermed afgick order till Befälhafwamde Amiralen i Carlskrona om ångskonerten Orädds afsändande till Klintehamn.

Den  16 kl. 8 och 40 min. f. m. afgick härifrån ytterligsre följande:

"Sent i natt har jag emottagit rspporter från Klinte, hwilka föranleda mig att inberätta följande:

Att omedelbart efter den första rspportens afgång till mig,  om truppens ankomst till Klintehamn, hade, på Lapinskis befallning, hela truppstyrkan, hufwudsakligen obewärad med undantag  af befäl och läkare, blifwit förd i land med fartygets egna båtar, en åtgärd, som warit trängande till följe af sjukdom och bristande  utrymme ombord, samt under föregifwande att truppen önskade qwarstadna endast några dagar, hwarefter den åter  wille begifwa sig utaf; att truppen till en del inrymt sig sjelfwa på twenne ställen. Men då deßa befunnits otillräcklige, har konsuln Herlitz upplåtit sitt magasin i närheten af ett utaf de först upptagna ställen. Häraf har de blifwit waktbefälhafwaren omöjligt att, efter mine order, cernera truppen inom ett hus, i händelse den af omständigheterna ombord nödgades gå i land; att truppens befälhafware ombesörjer deß proviantering och betalar allt kontant. Penningar synas ej fattas den.

Uti fartyget, som är danska skonerten Emelie från Köpenhamn och som i Öresund, straxt söder om Landskrona, från en annan skonert emottagit folket för order af Lapinski, nu ligger så långt till sjös att landssekreteraren Hambræus hyser betänkligheter, om det låter sig göra att belägga detsamma med seqwester, i fall denna åtgärd blir anbefalld; att skepparen uppgifwer sig hafwa ombord wapen endast för manskapets eget bruk, ett parti bly jemte något krut i små kaggar, alltså ingen last häraf; att skepparen, sedan en landstigning straxt söder om Memel mißlyckades den 11 dennes och hwarwid 24 man drunknat, stuckit till sjös för att söka lämplig hamn, enär fartyget hade brist på watten och proviant; att Lapinski yttrat till skepparen att det wore bäst att denne genast afgick med fartyget till Stockholm, medförande hwad som fanns i land, samt att skepparen sagt sig ämna följa denna tillsägelse.

H. Gyllenram

J. A. Donner."

 
Samt den 17 på morgonen ett så lydande telegram:

"Genast efter inhändigandet af regeringens telegram, rörande Lapinski och hans trupp, har jag afrest till Klintehamn, för att tillse noggranna efterlefnaden af de nådiga föreskrifterna.

Från närmaste bataljon har jag ytterligare hit beordrat hundra man med nödigt befäl för alla eventualiteter.

Wid min hitkomst erfor jag, att skepparen kl. 1/2 3 i eftermiddag, qwarlemnande skeppshandlingarne, afseglat med skonerten, utan att förut hafwa lossat innehafwande wapen och ammunition. Enligt skepparens uppgift är fartyget redareegare en färgeman Holst i Köpenhamn, från hwilken plats detsamma  senast afgick; skonertens namn Emelie; skepparens Wilcken. Som fartyget legat långt ut på redden; har man icke kunnat förhindra deß afsegling. Klintehamn den 16 Juni 1863.

H. Gyllenram."

 
Sedan ångkorvetten "Orädd" den 18 ankommit till Klintehamn och afhämtat expeditionen, afgick från Konungens Befallningshafwande härstädes följande telegrafrapport:

"Ångkorvetten Orädd ankom till Klintehamn i går kl. 1 e. m. och afgick derifrån kl. 7, medförande öfwerste Lapinski och 85 af hans följeslagare, för att öfwerföra dem till Gravesend. De återstående twänne af expeditionen, såsom sjuke, ej medfölja, utan qwarligga under läkarewård."

 
 
 

Ångkorvetten Orädd

Gotlands Läns Nyaste Tidning 2/7 1863

Ångkorvetten Orädd ankom lyckligen den 25 (25/6 1863) till Woolwich i England, hwarest de ombord warande polackarne landstego.

 
 
 

Korvetten Swalan

Gotlands Läns Nyaste Tidning 24/12 1863

Korvetten Swalan, kommenderad af kaptenen wid K. M:ts flotta, grefwe Kronstedt, anlände i Söndags (28/6 1863) till Wisby och lade sig innanför wågbrytaren.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig