Föregående sida

Tidningsklipp 1876

 

Dagaflöningar

Gotlands Allehanda 5/1 1876

Gotl. nat. bevärings få hädanefter, enligt den för beväringen nyligen uträtade löne-regleringen, under mötestiderna beräkna dagaflöning, hvilken kommer att utgöra: för militärbefälhafvaren 5 kronor, för bataljonscheferna 4 kr., för kaptenerna 3 kr. samt för subalterner 2 kr. om dagen. Hittills hafva, såsom bekant officerarne ej egt att beräkna någon dylik aflöning. Med afseende på underbefälet är ingen ändring härutinnan vidtagen, utan erhålla de samma dagaflöning som förut. ”Slitningsersättningen” utgår dock nu med 16 öre i. s. f. 12½ öre för såväl korpraler, som spel och manskap.

 

 

 

Armén

Gotlands Allehanda 8/1 1876

Med anledning af åtskilliga i de nya aflöningsstaterna för armén förekommande bestämmelser, har k. m:t förordnat:

att vid indelta och värfvade arméns regementen och kårer, med afseende å lönen, ryttmästare- och kaptens-, löjtnants samt sergeantsgraderna fördelas i två klasser, hvaraf första klassen tillkommer den i staterna uppförda högre lön, andra klassen erhåller den lägre lönen inom graden;

att vid indelta och värfvade armén benämningen furir kommer att upphöra och nuvarande furirer förklaras för sergeanter av andra klassen; samt

att sergeanten vid Gotlands nationalbevärings artilleristamtrupp skall vara sergeant af första klassen.

 

 

 

Till underbefälsskolan

Gotlands Allehanda 16/2 1876

Till den underbefälsskola, som under nästkommande Maj månad sammanträder å Karlsborgs fästning äro från hvarje indelt regimente kommenderade en och från Gotlands nationalbeväring två underofficerare. Som elever beordras till skolan från Gotl. nationalbeväring fyra underbefäl. Till underbefälsskolan beordrad elev bör, om möjligt, icke vara öfver 32 år, hafva undergått godkänd examen i förberedande underbefälsskola eller hafva inför kompanischef aflagt deremot svarande kunskapsprof.

 

 

 

Wapensyner

Gotlands Allehanda 23/2 1876

Innewarande års wapensyner med de bewäringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider, nemligen med:

Hoburgs komp.: Wamlingbo socken måndagen den 13 Mars kl. 8 f. m.

               ”             Sundre d:o s. d. kl. 11 f. m.

               ”             Hamra måndagen den 24 April kl. 2 e. m.

               ”             Öija d:o s. d. kl. 9 f. m.

Gröttlinge d:o:    Gröttlingbo d:o tisdagen den 14 Mars kl. 2 e. m.

               ”             Fide d:o s. d. kl. 8 f. m.

Hafdhems d:o:    Hafdhems d:o måndagen den 13 mars kl. 8 f. m.

              ”              Näs d:o s. d. kl. 3 e. m.

Hemse d:o:          Rone d:o måndagen den 13 Mars kl. 11 f. m.

              ”              Hemse d:o tisdagen den 14 Mars kl. 8 f. m.

              ”              Alfwa d:o s. d. kl.  half 11 f. m.

              ”              Eke d:o måndagen den 13 Mars kl. 2 e. m.

Habblinge d:o:    Ekstad d:o måndagen den 3 April kl. 2 e. m.

              ”              Habblingbo d:o söndagen den 2 April kl. 2 e. m.

              ”              Silte d:o måndagen den 3 April kl. 8 f. m.

              ”              Sproge d:o s. d.  kl. 11 f. m.

Fardhems d:o:    Fardhem d:o tisdagen den 18 April kl. 8 f. m.

              ”              Linde d:o s. d. kl. 11 f. m.

              ”              Lojsta d:o tisdagen den 14 Mars kl. 9 f. m.

              ”              Levide d:o onsdagen den 19 April kl. 8 f. m.

              ”              Gerum d:o s. d. kl. 2 e. m.

Burs d:o:                Burs d:o onsdagen den 15 Mars kl. 1 e. m.

               ”               Stånga d:o s. d. kl. 9 f. m.

Närs d:o:                När d:o fredagen d. 21 April kl. 1 e. m.

                                Lau d:o s. d.  kl. 8 f. m.

Garde d:o:             Lye d:o tisdagen den 18 April kl. 8 f. m.

                ”              Garde d:o s. d.  kl. 3 e. m.

                ”              Ahlskog d:o måndagen den 13 mars kl.  9 f. m.

                ”              Etelhem d:o tisdagen den 18 April kl. 11 f. m.

Klinte d:o:              Klinte d:o måndagen den 10 April kl. 8 f. m.

                ”               Fröjel d:o s. d. kl. 12 midd.

Banda d:o:             Mästerby d:o fredagen den 7 April kl. 3 e. m.

                ”               Sanda d:o lördagen den 8 April kl. 8 f. m.

                ”               Westergarn d:o s. d. kl. 2 e. m.

Hejde komp.:         Atlingbo d:o måndagen den 13 Mars kl. 1 e. m.

                ”               Wäte d:o s. d. kl. 11 f. m.

                ”               Hejde d:o s. d. kl. 8 f. m.

Sjonhems d:o:        Wänge d:o torsdagen 20 april kl. 8 f. m.

                ”               Buttle d:o s. d. kl. 11 f. m.

                ”               Guldrupe d:o s. d. kl. 2 e. m.

                ”               Wiklau d:o onsdagen den 19 April kl. 4 e. m.

                ”               Sjonhem d:o s. d. kl. 12 midd.

Torsburgs d:o:       Kräklingbo d:o fredagen den 21 April kl. 12 midd.

                ”               Anga d:o s. d. kl. 8 f. m.

                ”               Ala d:o s. d. kl. 3 e. m.

Östergarns d:o:     Ardre d:o lördagen den 22 April kl. 8 f. m.

                ”               Gammalgarn d:o s. d. kl. 11 f. m.

                ”               Östergarn d:o s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems d:o:      Eskelhem d:o måndagen den 13 Mars kl. 12 midd.

                ”                Tofta d:o s. d. kl. 8 f. m.

Stenkumla d:o:       Westerhejde d:o söndagen den 12 Mars kl. 8 f. m.

                 ”               Stenkumla d:o s. d. kl. 2 e. m.

                 ”               Träkumla d:o tisdagen den 14 Mars kl. 8 f. m.

Dede d:o:                 Follingbo d:o måndagen den 13 Mars kl. 3 e. m.

                 ”                Akebäck d:o s. d. kl. 11 f. m.

                 ”                Roma d:o s. d. kl. 8 f. m.

                 ”                Björke d:o tisdagen den 14 Mars kl. 8 f. m.

                 ”                Hogrän d:o s. d. kl. 11 f. m.

                 ”                Wall d:o s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infant. d:o:  1:a afvdelningen söndagen den 2 April kl. 7 f. m.

                 ”                2:a d:o s. d. kl. 8 f. m.

Endre d:o:                Barlingbo socken måndagen den 13 Mars kl. 8 f. m.

                 ”                Ekeby d:o s. d. kl. 10 f. m.

                 ”                Endre d:o s. d. kl. 12 midd.

                 ”                Hejdeby d:o s. d. kl.2 e. m.

Bro d:o:                     Weskinde d:o söndagen den 2 April kl. 8 f. m.

                 ”                Bro d:o måndagen den 24 April kl. 9. f. m.

                 ”                Fole d:o söndagen den 23 April kl. 2 e. m.

                 ”                Lokrumme d:o måndagen den 24 April kl. 12 midd.

Halla d:o:                  Ganthem d:o tisdagen den 18 April kl. 8 f. m.

                 ”                Halla d:o s. d. kl. half 11 f. m.

                 ”                Dalhem d:o s. d. kl. 3 e. m.

Lina d:o:                   Wallstena d:o måndagen den 13 Mars kl. 10 f. m.

                  ”              Gothem d:o s. d. kl. 12 midd.

                  ”              Hörsne med Bara d:o tisdagen den 14 Mars kl. 7. f. m.

                  ”              Norrlanda d:o måndagen den 13 Mars kl. 4 e. m.

                  ”              Källunge d:o tisdagen den 14 Mars kl. 2 e. m.

Bäls d:o:                   Bäls d:o söndagen den 30 April kl. 9 f. m.

                  ”              Hejnum d:o s. d.  kl. 2 e. m.

                  ”              Othem d:o lördagen den 29 April kl. 10 f. m.

                  ”              Boge d:o s. d. kl. 1 e. m.

Lummelunds d:o:   Lummelunds d:o söndagen den 12 Mars kl. 8 f. m.

                  ”              Stenkyrka d:o måndagen den 13 Mars kl. 8 f. m.

                  ”              Martebo d:o s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde d:o:        Hangwar d:o söndagen den 2 April kl. 8 f. m.

                  ”              Hall d:o s. d. kl. 2 e. m.

                  ”              Tingstäde d:o lördagen den 1 April kl.  8 f. m.

Forssa d:o:               Lärbro d:o söndagen den 23 April kl. 7 f. m.

                  ”              Hellwig d:o s. d. kl. 2 e. m.

Rute d:o:                  Fleringe d:o tisdagen den 14 Mars kl. 9 f. m.

                  ”              Rute d:o söndagen den 23 April kl. 11 f. m.

                  ”              Bunge d:o s. d. kl. 8 f. m.

Fårö d:o:                 Fårö d:o lördagen den 22 April kl. 10 f. m.

 

Blott de bewäringsskyldige, som innehafwa gewär, skola sig wid wapensynerna inställa och derstädes uppwisa alla sina kronopersedlar.

Till inställelse wid de sålunda utsatta wapensynerna warda wederbörande bewäringsskyldige härigenom kallade, med erinran om föreskrifterna uti kungl. brefwet den 19 Januari 1864, att bewäringsskyldig som utan laga förfall uteblifwer från behörigen kunggjord wapensyn, mönstring eller wapenöfning, skall wara underkastad wite första gången af fem kronor, andra gången af fem kronor samt tredje och följande gånger till de belopp, som konungens befallningshafwande kan finna skälig att i sådant afseende bestämma.

Wisby landskansli, 17 Febr. 1876.

 

 

 

Officers-Klubben

Gotlands Allehanda 26/2 1876

Officers-Klubben sammanträder å Stadshotellet 3 Mars kl 6 e. m.

 

 

 

Kaptenlöjtnanten och riddaren F. G. du Rietz’s

Gotlands Allehanda 26/2 1876

Samtliga fordringsegarne till framlidne kaptenlöjtnanten och riddaren F. G. du Rietz’s vid Rudstufvurätten i Visby anhängiga konkurs varda härmed kallade att Tisdagen 7 nästk. Mars kl. 4 e. m. sammanträda å rådhuset för att besluta om slututdelning af massans tillgångar, granska dess räkenskaper m. m.  De frånvarande få åtnöja sig med de närvarandes beslut.   Visby 9 Februari 1876.

RÄTTENS OMBUDSMÄN

 

 

 

Enkedrottningens födelsedag

Gotlands Allehanda 15/3 1876

Enkedrottningens födelsedag högtidlighölls i går kl. 12 medelst salut från härvarande batteri.

 

 

 

Arméns pensionering

Gotlands Allehanda 15/3 1876

Arméns pensionering 15 sistlidne oktober uppdrog k. m:t åt en komité att afgifva yttrande och förslag angående pensioneringen af arméns befäl och underbefäl. Sedan komitén 27 januari fullgjort detta uppdrag, har dess betänkande nu till kamrarnes ledamöter utdelats.

Ur en vid detta betänkande fogad bilaga meddela vi följande uppgifter om de belopp, till hvilka full pension, enligt komiterades förslag, skulle komma att utgå för några de vigtigaste och talrikaste graderna i inom armén. Full pension skulle komma att årligen utgöra för:

general.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6,400,

regementschefer, sekundcheferna för

lifgardesregementena samt lifregementets

dragon- och husarkårer, öfverstarne vid

generalstaben och fortifikationen.   .   .   .   .   .  4,800,

öfriga kårchefer.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4,000,

öfverstelöjtnanter och 1:ste majorer.   .   .   .   . 3,200,

öfrige majorer vid regementen och kårer.   .   . 2,800,

majorer och bataljonchefer vid

beväringstrupperna.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2,400,

kompani- och sqvadronchefer vid regementen

och kårer, kaptener af 1:sta klassen vid

artilleriet och fortifikationen, kaptener vid

generalstaben, regementsläkare (utom vid

Gotlands nationalbeväring).   .   .   .   .   .   .   .   . 2,240,

kaptener och kompanichefer vid bevärings-

trupperna.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1,600,

kaptener och ryttmästare af 2:dra klassen,

regementsqvartermästare, regementsläkaren

vid Gotlands nationalbeväring, 1:ste batalj-

onsläkare, regementshästläkare.   .   .   .   .   .    1,440,

löjtnanter vid generalstaben och artilleriet

samt af 1:sta klassen vid öfriga regementen

och kårer.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   900,

fanjunkare vid regementen och kårer, styck-

junkare, regementstrumpetare.   .   .   .   .   .   .   . 870,

underlöjtnanter, sqvadronshästläkare vid

värfvade armén.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   600,

sqvadronshästläkare vid indelta armén.   .   .   .   500,

sergeanter af 1:sta klassen vid regementen

och kårer, regementsväblar, regementstrum-

slagare, stabs- och batteritrumpetare, sqvad-

ronstrumpetare och hantboister vid värfvade

armén.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   510,

sergeanter af 2:dra klassen vid regementen och

kårer, sqvadronstrumpetare och fältmusikanter

vid indelta armén.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    360.

 

 

 

Nationalbeväringen

Gotlands Allehanda 24/3 1876

Nationalbeväringen har af riksdagen fått 56,301 kronors förhöjning för den nya statens tillämpning hvarjemte dessutom 1,095 kronor anslagits för beredande af dagaflöning åt regementsläkaren på Gotland.

 

 

 

Skarpskytterörelsen

Gotlands Allehanda 29/3 1876

K. m:t har 10 dennes entledigat löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring E. G. G. Ågréen från öfverbefälhafvarebefattningen vid Sölvesborgs frivilliga skarpskytteförening, hvilken förening blifvit upplöst.

 

 

 

De bewäringsskyldige vid Gotlands Nationalbewäring

Gotlands Allehanda 8/4 1876

De bewäringsskyldige vid Gotlands Nationalbewäring , såväl de som första gången skola i rullorna införas, som förut enrollerade skola samlas till innevarande års mönstringar å nedannämde tider och ställen under nästkommande Maj månad, nemligen:

Onsdagen         10      kl. 7           f. m. Lummelunds komp. wid Lummelunda kyrka,

    s. d.                          kl. 9           f. m. Tingstäde         d:o    wid Tingstäde        d:o,

    s. d.                          kl. 11         f. m. Forssa               d:o    wid Lärbro               d:o,

Torsdagen        11      kl. 8           f. m. Fårö                   d:o    wid Broa å Fårön,

    s. d.                          kl. 10         f. m. Ruthe                d:o    wid Ruthe kyrka,

    s. d.                          kl.   1         e. m. Bäls                   d:o    wid Slitehamn,

Fredagen          12      kl. 10         f. m. Lina                   d:o    wid Wallstenarum,

    s. d.                          kl.  ½ 12    f. m. Halla                  d:o    wid Dalhems kyrka,

    s. d.                          kl. ½ 4       e. m. Endre                d:o    wid Tibblesrum,

    s. d.                          kl. 4           e. m. Bro                    d:o    wid Duß,

Måndagen       15       kl. 9           f. m. artilleriet och fältmusikanterna å Södra byrummet,

    s. d.                          kl. ¾ 8       f. m. Wisby infanteri-komp. å samma ställe,

    s. d.                          kl. ¾ 9       f. m. Wisby jägare-komp. å samma ställe,

Tisdagen          16       kl. ½ 8       f. m. Stenkumla         d:o  wid Gardrungs,

    s. d.                           kl. ½ 10     f. m. Eskelhem         d:o     wid Eskelhems kyrka,

    s. d.                           kl. 11         f. m. Hejde                d:o    wid Wäte             d:o,

    s. d.                           kl. ½ 1       e. m. Banda              d:o     wid Simunds,

Onsdagen        17        kl. ½ 8       f. m. Klinte                d:o     wid Klintehamn,

    s. d.                           kl. 9           f. m. Fardhems        d:o        å Magnuserum,

    s. d.                           kl. 11         f. m. Habblinge        d:o     wid Sproge kyrka,

Torsdagen        18       kl. 10        f. m. Hoburgs            d:o     wid Öja          d:o,

    s. d.                           kl. ½ 1       e. m. Gröttlinge       d:o       å Sandesrum,

    s. d.                           kl. ¾ 1       e. m. Hafdhems       d:o       å        d:o,

    s. d.                           kl. 1           e. m. Hemse             d:o       å Alfwa slätt,

Fredagen          19       kl. ½ 9       f. m. Burgs                d:o      wid Burgs kyrka,

    s. d.                           kl. 10         f. m. Nährs               d:o      wid Hallute,

    s. d.                           kl. ½ 12     f. m. Garda               d:o      wid Garda kyrka,

Lördagen          20       kl. ½ 9       f. m. Östergarns       d:o      å Ekeskogsrum,

    s. d.                           kl. ¾ 9       f. m. Thorsburgs      d:o       å           d:o,

    s. d.                           kl. ½ 11     f. m. Sjonhems         d:o      wid Sjonhems kyrka,

    s. d.                           kl. 2           e. m. Dede                d:o      wid Roma          d:o,

 

Det åligger de bewäringsskyldige att till mönstringen medföra utehafwande kronopersedlar, samt att, derest de genom laga förfall hindras tillstädsekomma, sådant låta anmäla och med skriftliga bewis styrka samt derjemte föranstalta, att kronopersedlarne blifwa till mönstringsplatsen framförda.

Beträffande sättet för öfwerflyttning till landstormen, äfwensom för artilleristernas mönstring hänwisas till föreskrifterna uti Landshöfdinge-embetets kungörelse nr 52 för år 1863.

Ansökning om befrielse från årets wapenöfningar skall af bewäringsskyldig inlemas till wederbörande batteri och kompanichef före 25 innewarande månad.

Till de sålunda utsatta mönstringsförrättningarne warda de bewäringsskyldige härigenom kallade, med erinran att genom kungl. brefwet 19 januari 1864 blifwit stadgadt, att bewäringsskyldig, som utan laga förfall uteblifwer från behörigen kungjord wapensyn, mönstring eller wapenöfning, skall wara underkastad vite för första gången af fem kr., andra gången af tio kronor samt tredje och följande gånger till de belopp, som konungens befallningshafwande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma. Wisby Landskansli, 4 April 1876.

På Landshöfdinge-embetets wägnar:

Johan Hambræus.       

Johan Gardell.

 

 

 

Beväringsmönstringarna pågå

Gotlands Allehanda 13/5 1876

Beväringsmönstringarna pågå. Nästa måndag mönstras å södra byrummet:

kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne;

kl. ¾ 8 f. m. Visby infanteri komp.

kl. ¾ 8 f. m. Visby jägare komp.

    Tisdagen 16 dennes:

kl. ½ 8 Stenkumla komp. vid Gardrungs;

 ”  ½ 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka;

 ”  11 f. m. Hejde d:o vid Wäte d:o;

 ”  ½ 1 e. m. Banda d:o vid Simunds d:o;

     Onsdagen 17:

 ” ½ 8 f. m. Klinte komp. vid Klintehamn;

 ” 8 f. m. Fardhems d:o vid Magnuserum;

 ” 11 f. m. Habblinge d:o vid Sproge kyrka.

 

 

 

Beväringsmönstringarna pågå

Gotlands Allehanda 16/5 1876

Mönstringarna (forts. fr. föreg. nr.):

    Torsdagen 18 Maj:

kl. 10 f. m. Hoburgs komp. vid Öja kyrka;

kl. ½1 e. m. Gröttlinge d:o å Sandesrum;

kl. ¾1 e. m. Hafdhems d:o å d:o;

kl. 1 e. m. Hemse d:o å Alfva slätt;

    Fredagen 19 Maj:

Kl. ½9 f. m. Burgs komp. vid Burgs kyrka;

kl. 10 f. m. Närs d:o vid Hallute;

kl. ½12 f. m. Garda d:o vid Garda kyrka;

    Lördagen 20 Maj:

Kl. ½9 f. m. Östergarns komp. å Ekeskogsrum;

kl. ¾9 f. m. Torsburgs d:o å d:o;

kl. ½11 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka;

kl. 2 e. m. Dede d:o vid Roma kyrka.

 

 

 

Till infanteriskolan å Karlsborg

Gotlands Allehanda 16/5 1876

Till infanteriskolan å Karlsborg, hvarest öfningarna fortgå från 15 Maj till 15 Sept., hafva från Gotlands nationalbeväring kommenderats två subalternofficerare, samt, såsom elever, 4 underbefäl.

 

 

 

Skarpskjutning med kanoner

Gotlands Allehanda 20/5 1876

Skarpskjutning med kanoner kommer att verkställas å s. k. Ladugårds hällar söder om staden från och med 8 till och med 10 Juni kl. 7–10 f. m. och 4–8 e. m., samt 15, 16 och 17 i samma månad äfvenledes från kl. 7-10 f. m.  och 48 e. m.

 

 

 

Till riddare af kungl. Svärdsorden

Gotlands Allehanda 20/5 1876

Till riddare af kungl. Svärdsorden utämnde kungl. m:t i extra ordenskapitel i måndags kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Gustaf Oskar Åberg.

 

 

 

Generalstaben

Gotlands Allehanda 20/5 1876

Kaptenen vi Gotl. nat.-beväring K. J. Appeltoft skall, bland andre, efter vapenöfningarna under sommaren tjenstgöra vi generalstabens topografiska afdelning.

 

 

 

Armén

Gotlands Allehanda 23/5 1876

K. m:t har 12 d:s, på ansökning beviljat underlöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring F. C. G. Berling afsked. Med tillstånd att såsom underlöjtnant i armén qvarstå.

 

 

 

Mötesplatser

Gotlands Allehanda 27/5 1876

Mötesplatser hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför, i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo. Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

 

 

 

Kanonbåten Ingegerd

Gotlands Allehanda 27/5 1876

Kanonbåten Ingegerd lemnade igår Gotlands kuster.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 30/5 1876

Afslagen nådeansökan. K. m:t har afslagit kaptenen L. Gardells, den rike, gotländske mordbrännarens, ansökan att warda af nåd befriad från widare straffarbete. Han dömdes år 1867 att för mordbrand hållas till straffarbete under sin återstående lifstid samt för alltid wara äran förlustig.

 

 

 

Minnesvård aftäcktes å öfverste Meukows graf

Gotlands Allehanda 3/6 1876

Enkel, men högtidlig fest firades onsdags (31/5 1876) afton kl. 8 å nya kyrkogården, i det en minnesvård aftäcktes å öfverste Meukows graf. Gotlands nat. bevärings officerare och underbefäl (hvilka under denna vecka haft möte), uppgående till vid pass 600 man, bildade fyrkant kring grafven vid hvilken öfverste von Vegesack höll ett kort, , men kärnfullt tal, i hvilket han skildrade den aflidnes förtjenster, isynnerhet såsom undervisare, samt den tacksamhetsskuld, hvari hans månge nu lefvande elever derigenom stodo till honom. Enkel och flärdlös hade öfverste Meukow alltid varit; sådan vore ock den vård hans underordnade och elever upprest åt hans minne. Sedan täckelset fallit, visade den i sin enkelhet ganska prydliga vården denna inskrift:

”Öfverste

Gustaf Meukow.

*1807   †1874.

Enkla vården restes af tacksamme

lärjungar.”

Sedan derefter sedvanligt korum hållits, anträddes återmarschen till staden.

 

 

 

Pojkaktig soldat

Gotlands Allehanda 6/6 1876

Under fältmanövern i fredags (2/6 1876) företog sig en artillerist, förmodligen för att visa sitt krigaremod, att aflossa en lös patron genom att stöta den mot en sten, hvilket dock ej lyckades bättre,  än att hans öga svårt skadades. På lasarettet får kanske nu det tappra modet tid att svalna.

 

 

 

För kronans räkning försäljas

Gotlands Allehanda 10/6 1876

För kronans räkning försäljas i mindre partier genom auktion å exercisplatserna Austershed, Lekarehed, Wallstenarum, Bjerrshed och å Fårön lördagen 17 dennes kl. 11 f. m. åtskilliga kasserade bandolér med remmar af läder. Betalningen erlägges kontant wid auktionstillfället.

Wisby, 3 Juni 1876. Militär-Befälhafwaren.

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 8/7 1876

Tjenstledighet  från och med 7 innevarande månad till 1 instundande Augusti har provinsialläkaren dr D. M. Pontin erhållit, och är regementsläkaren dr. E. Leijer förordnad att under tiden upprätthålla provinisialläkaretjensten.

 

 

 

Vid Generalstabens topografiska afdelning

Gotlands Allehanda 11/7 1876

Vid Generalstabens topografiska afdelning är, bland andra kaptenen vid Gotl. nationalbeväring C. J. Appeltoft beordrad att tjenstgöra innevarande sommar.

 

 

 

Inqwarteringsersättning

Gotlands Allehanda 18/7 1876

Från innewarande års början skall regementsintendent, ifråga om såwäl kontant inqwarteringsersättning eller ersättning för servis som tillfällig inqwartering in natura, åtnjuta de kapten, samt regements- och bataljonsveterinärer de löjtnant tillkommande löneförmåner.

 

 

 

Prisskjutning

Gotlands Allehanda 18/7 1876

Från Karlsborg skrifves: Onsdagen 12 dennes verkstäldes prisskjutning med eleverne vid underbefälsskolan å Karlsborg, hvarvid skjutmedaljen och 1:sta priset, 50 kr., kunde tilldelas sergeanten vid Gotlands nationalbeväring G. N. B. Engvall för uppnådda 39 point. Närmast i point-antal voro tvänne med 36 och tvänne med 34 point, och hade ingen pristagare vid bland de 20, som efter täflingsskjutningen fingo täfla om de bestämda prisen, under 20 point. Resultatet af skjutningen var ovanligt vackert och bättre än föregående år.

 

 

 

Till skjutskolan vid Rosersberg

Gotlands Allehanda 22/7 1876

Till skjutskolan vid Rosersberg, bland andre, beordrade vid Gotl. nationalbev. löjtnant E. N. Bökman samt underlöjtnant J. E. H. v. Vicken.

 

 

 

Erhållit förordnande

Gotlands Allehanda 22/7 1876

Löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring E. A. Gardell har erhållit förordnande att vara stabsadjutant hos militärbefälhavaren på Gotland.

 

 

 

Artilleriöfningarna på Tånga hed

Gotlands Allehanda 22/7 1876

Uti artilleriöfningarna på Tånga hed deltaga från Gotlands nationalbevärings artillerikår löjtnanterne K. Regnell och O. Åkerhjelm.

 

 

 

Hertigen af Gotland

Gotlands Allehanda 1/8 1876

Hertigen af Gotland återvände ombord å korvetten Norrköping i lördags (29/7 1876) till Göteborg.

 

 

 

Hertigen af Nerike

Gotlands Allehanda 1/8 1876

Hertigen af Nerike elfte födelsedag firades idag middagstiden medelst flaggning och salut.

 

 

 

Upphandlings-Auktion

Gotlands Allehanda 5/8 1876

För här i staden förlagda artilleri-stamtrupps behof komma att å auktion, som hålles inför förwaltningsdirektionen wid bemälde stamtrupp, å tygkontoret härstädes torsdagen 10 nästkommande Augusti, klockan tolf (12) på dagen, upphandlas omkring (655) sexhundrafemtiofem kubikfot råg, att levereras i mån af skeende requisition och att tillhandahållas under tiden ifrån och med 1 nästinstundande  September till och med Augusti månads utgång nästkommande år, och gäller härwid för öfrigt, att spannmålen skall wara ren, torr, strid, fri från damm och alla slags ogräsfrön; att liqvid erhålles efter utgången af hwarje qwartal och efter kontraktets tilländalöpande; att spannmålen på entreprenörens bekostnad skall lemnas här i staden, som af batterikommissarien anwisas och att entreprenören skall  wara beredd, för såwidt det pröfwas nödigt, att ställa wederbörlig borgen för entreprenadens fullgörande.

Wid samma tillfälle kommer äfwen, med endast för det fall att sådan leverans af tygmästaren härstädes påfordras, och med enahanda wilkor i afseende å spannmålens beskaffenhet och borgens ställande att upphandlas 23,360 kubikfot råg samt 11,680 kubikfot korn, aflöningsspannmål åt twenne wid gewärswerkstaden härstädes anstälde extra handtwerkare, att levereras under loppet af år 1876 till de qvantiteter samt å tider och ställen inom staden, som tygmästaren kan komma att uppgifwa; och kommer leverantören att hos tygförwaltaren erhålla liqwid 1 Mars, 1 Juni, 1 September och 31 December nästkommande år för så stort parti  wid nämde tider blifwit levereradt. Wisby, 6 Juli 1876.

Förwaltnings-Direktionen

 

 

 

Dödsfall

Gotlands Allehanda 26/8 1876

Dödsfall. I onsdags förra veckan afled i Karlskrona löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring J. H. M. H. N. Hain, i en ålder af 40½ år.

 

 

 

 Beordrad till gymnastiska centralinstitutet

Gotlands Allehanda 29/8 1876

En subalternofficer från Gotlands nat. beväring är såsom elev beordrad till gymnastiska centralinstitutet, hvarest lärokursen börjas 1 Sept.

 

 

 

 Egendomshandel

Gotlands Allehanda 29/8 1876

F. d. löjtnanten G. Schürer von Waldheim har af konsul L. N. Eneqvist köpt egendom köpt egendomen Elinghemsmyr på Gotland för 60,000kr.

 

 

 

 Militär-Konsert

Gotlands Allehanda 9/9 1876

Militär-Konsert utföres i paviljongen hvarje afton från kl. ½7 till ½10. Sista Militär-Konserten gifves

Tisdagen 12 Sept. 1876.

 

 

 

 Entreprenad-Auktion

Gotlands Allehanda 9/9 1876

För här förlagda Artilleri-Stamtrupps behof kommer att inför Förwaltnings-Direktionen wid nämnda stamtrupp Entreprenad-auktion att förrättas å Tygkontoret härstädes måndagen 2 nästkommande Oktober klockan tolf (12) på dagen, derwid till den minstbjudande upplåtes levererade af följande till truppens matinrättning för nästkommande år erforderliga artiklar, nemligen: Kabeljo, gröna Ärter, Potatis, Smör, Sill, färskt Oxkött, rimmadt Oxkött, färskt Fläsk, salt fläsk, gula Kokärter, Helgryn, Hwetemjöl, Salt, Ingefära och Korngryn; hwarjämte är att iakttaga, dels att de anbud, som göras, komma att underställas kongl. armé-förwaltningens pröfning och dels att borgen skall ställas för inropen.

Förseglade anbud kunna före auktionen ingifwas till t. f. Batterikommissarien Grefwe Lagerberg boende 1 tr. upp uti fabrikör Holmbergs hus wid Strandgatan. Wisby, 12 September 1876.

Förwaltnings-Direktionen

 

 

 

 Kanonbåten Ingegerd

Gotlands Allehanda 16/9 1876

Kanonbåten Ingegerd, kapten G. M. Staël von Holstein, skall i slutet af innevarande månad afgå till Gotlands östra kust, i ändamål att, der så erfordras, lemna nödställda fartyg bistånd; och blir Ronehamn att anse såsom kanonbåtens hufvudstation. 

 

 

 

 Tjenstledighet från tygmästarebefattningen

Gotlands Allehanda 23/9 1876

Tjenstledighet från tygmästarebefattningen i Visby på sex veckor räknadt från 17 September har en för särskilda angelägenheter beviljats öfverstelöjtnanten K. E. af Chapman.

 

 

 

 Kanonbåten Ingegerd

Gotlands Allehanda 3/10 1876

Kanonbåten Ingegerd har nu, enligt bref till oss af 3 dennes, anländt till Gotlands kuster med hufvudstation i Ronehamn.

 

 

 

 Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 7/10 1876

Landsorten. Stöld. Med häktade båtsmännen af 1:a Gotlands kompani n:o 82 Niklas Olsson Svensk och n:o 81 Georg Niklas Wallin Nykommen samt drängen Peter Alfred Karlsson och waktkonstapeln Karl Jonasson Wedberg, äfwensom på fri fot warande båtsmannenaf samma kompani n:o 80 Johan Peter Petersson Logg företogs i Karlskrona 27 Sept. förnyad ransakningm derwid åklagaren stadsfiskalen K. A. Ström, inlemnade frejdbewis för Nykommen och Wedberg. Härefter och sedan protokollet för sista ransakningstillfället blifwidt justeradt och någonting widare ej war att anföra, öfwerlemnades målet till afgörande, derwid answarsyrkanden framstäldes mot Swensk, Nykommen, Karlsson och Wedberg, hw (sic) retnot (sic) något answarsyrkande ej framstäldes mot Logg i förewarande fall, men förbehöll åklagaren sig rätt att till wederbörande myndighet göra anmälan om Loggs ställande under åtal wid krigsrätt för snatterier från kronans förråder å kgl. skeppswarfwet, hwarjemte yrkades att målet beträffande Swensk och Nykommen måtte förwisas till krigsrätt, enär jemwäl Nykommen och Swensk å kgl. skeppswarfwet härstädes begått olofligt tillgrepp. Rådhusrätten bestämde att utslag skulle meddelas 4 Oktober.

 

 

 

 Krigshären

Gotlands Allehanda 10/10 1876

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring är transporterad och förordnad underlöjtnanten vid lifgrenadierregementet V. E. Reutersvärd.

 

 

 

 Fanjunkaren Bolin Sandäskes i Sanda

Gotlands Allehanda 14/10 1876

Torsdagen 26 innewarande Oktober kl. 10 f. m. låta arfwingarne efter aflidne Fanjunkaren Bolin Sandäskes i Sanda, i anseende till hemmanets utarrenderande, medelst öppen och friwillig auktion, å stället till den högstbjudande försälja större delen af sitt Lösörebo, bestående af Koppar- och Jernsaker, Möbler och Husgeråd af flera slag, Kreatur, såsom ett par bättre hästar, 2:ne par goda Dragoxar, Kor, Ungnöt och Lam; flera par, Wagnar, deribland en på Liggfjedrar, Kälkar och Slädar, Wräng- och Foderbäddar, Wänd- och Spetsplogar, Harfwar och Korntwält (?), Smedje- och Snickarewerktyg m. m. som ej så noga kan specifieras. – För säkre och kände inropare lemnas anstånd med betalning till 1 Mars 1877. Hejde, 10 Oktober 1876.

Efter anmodan,

J. D. Åkerbäck.

 

 

 

 Båtsmansrekryteringsavgiften

Gotlands Allehanda 28/10 1876

Båtsmansrekryteringsavgiften vid Gotlands båda kompanier har jemväl för nästkommande år bestämts till 25 kronor.

 

 

 

 Kapten Aquilons sterbusdelegare

Gotlands Allehanda 4/11 1876

I aflidne kapten Aquilons sterbusdelegares hus wid Tranhusgatan kommer offentlig och friwillig auktion att hållas onsdagen 8 November från kl. 10 f. m. hwarwid till den högstbjudande försäljas en Chiffoniér, en Byrå, Thé-, Spel- och andra Bord, Kommod, Stolar, Toalettspegel, Skrin, Taflor samt Ljusstakar och Lampor, en Wagnskarm med Fjederåkstol och Fotfack, ett par Kälkar m. m.: äfwensom den aflidnes Gångkläder bestående af Frack, Lifrockar, Ytterrockar, Byxor, Wästar, Hufwudbonader samt flera par Stöflar och Galoscher. Åt köpare, som kunna godkännas, lemna 2 månaders kredit, andra betale straxt. Wisby, 26 Oktober 1876.

 

 

 

 Kanonbåten Ingegerd

Gotlands Allehanda 7/11 1876

Kanonbåten ”Ingegerd.” Chefen på kanonbåten ”Ingegerd”, kapten Staël von Holstein, hvilken innevarande höst är, såsom vi förut nämt, stationerad i Ronehamn för att bispringa nödstälda fartyg, rapporterar från nämde plats, att han dit inbogserat en norsk skonare, som sprungit läck några mil till sjös, samt biträdt vid ett italienskt skepps tagande af grund. Helsotillståndet godt.

 

 

 

 Artilleriläroverket i Visby

Gotlands Allehanda 11/11 1876

Artilleriläroverket i Visby. Uppå anmälan om behofvet af nya möbler och inventarier för artilleriläroverket i Visby, äfvensom äldre sådanas iståndsättande, har k. m:t funnit godt tillåta, att de uti uppgjordt hufvudförslag så som nödvändiga uppgifna möbler och inventarier må genom artilleribefälhafvarens försorg få för nämda läroverk anskaffas och ståndsättas till högst det beräknade priset, 543 kr. 50 öre, att af arméförvaltningen från 4:de hufvudtitelns anslag till extra utgifter bestridas.

 

 

 

 Till löjtnant vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 14/11 1876

Till löjtnant vid Gotlands nationalbeväring har kungl. m:t 4 dennes utnämt underlöjtnanten Filip Waldemar Hertzman.

 

 

 

 Chefen å kanonbåten ”Ingegerd”

Gotlands Allehanda 25/11 1876

Chefen å kanonbåten ”Ingegerd”, kapten Staël von Holstein, rapporterar från Ronehamn 15 d:s, att han 31 Oktober erhöll underrättelse, att en skonare strandat på Lauholmarna vid Gotlands ostkust. Kanonbåten anlände samma dag till strandningsstället och lyckades efter två dygns arbete aftaga fartyget hvarefter detsamma inbogserades till Ronehamn. — 13 d:s erhölls underrättelse, att ett engelskt barkskepp strandat vid Fårön. I följd af hård blåst och snötjocka kunde kanonbåten ej anlända till strandningsstället förr än 15; men bafans då skeppets belägenhet vara sådan, att något bergningsförsök ej af kanonbåten kunde företagas. 25 d:s ämnade chefen afgå till Karlskrona för att proviantera. Alla man friska.

 

 

 

 Officersklubben

Gotlands Allehanda 25/11 1876

Sammanträder fredagen 1 nästkommande Dec. kl. 6 e. m. å Adolfsberg.

 

 

 

 Till underlöjtnant vid Gotlands nat. beväring

Gotlands Allehanda 29/11 1876

Till underlöjtnant vid Gotlands nat. beväring har kungl. m:t 17 dennes transporterat underlöjtnanten i Uplands regemente G. W. von Kræmer.

 

 

 

 Telegram. Ordensutnämningar Oskarsdagen

Gotlands Allehanda 2/12 1876

Riddare af Svärdsorden : kaptenerna vid Gotlands Nationalbeväring J. N. Sommar och F. L. Walgrén.

 

 

 

 Hertigen af Gotland

Gotlands Allehanda 2/12 1876

Hertigen af Gotland, Oskar Karl August, har igår, (1/12 1876) Oskarsdagen, af militärbefälhafvaren på Gotland,  utnämts till fanjunkare i Gotlands nationalbeväring, hvarjämte befallning utfärdats, att han skall öfver stat uppföras i Visby infanter kompanis rulla.

 

 

 

 Auktioner

Gotlands Allehanda 9/12 1876

Onsdagen 20 December från kl. 10 f. m. försäljas, på begäran af syßlomannen, genom offentlig auktion, följande, löjtnanten K. A. Almbergs konkursmassa tillhöriga Lösöreeffekter neml : något Guld, Silfwer och Nysilfwer, diverse Sängkläder, Linne och Duktyger af hwarjehanda slag, åtskilligt Glas och Porslin, en mängd Möbler af bättre trädslag, mest walnöt och bestående af Chiffonier, Skänk, Soffor, Stolar, Hwilstol, Puff, alla slags Bord, Lavoir med tillbehör, Kommoder, Hörnhyllor, Blomsterbord och en Follbänk, ett, efter uppgift, utmärkt godt Fortepiano, diverse Toilettsaker, en hop annat diverse och hwaribland Fönstergardiner och Mattor, Byster eller Statuetter, Taflor, Ljuskrona, Lampor, Ljusstakar, Speglar, Klädhängare, Spjellsnören, Thermometrar, Gaskök, Bössor och Pistoler, Koffertar, Kappsäck, Nattsäckar m. m. m. m; äfwensom ett parti Böcker i skilda ämnen. Auktionen kommer att hållas i Oscarssalen och godkände inropare erhålla 2 månaders betalningsanstånd.

Wisby, 7 December 1876. Auktionskammaren.

 

 

 

 Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 20/12 1876

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring har kungl m:t utnämt från krigsskolan utexaminerade eleven G. Sahlin.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig