Föregående sida

Tidningsklipp 1877

 

Musikinstrument för Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 3/1 1877

Musikinstrument för Gotlands nationalbeväring. På hemställan af militärbefälhafvaren på Gotland har k. m:t till inköp för Gotlands nationalbevärings musikkår af nödiga musikinstrument, anvisat ett belopp af 1,200 kr., under vilkor att instrumenten anskaffas med normalstämgaffelns tonhöjd, på sätt musikaliska akademiens cirkulär af 10 November 1875 närmare angifver.

 

 

 

Salutdagar

Gotlands Allehanda 10/1 1877

Uti rikets fästnings- och garnisonsorter komma enligt generalorder följande dagar i året att högtidlighållas genom salut med föreskrifvet antal skott, nämligen: 21 Januari, konungens födelsedag, 27 Februari, hertigens af Vestergötland födelsedag; 24 April, prinsessan Eugenies födelsedag; 15 Maj, drottningens namnsdag; 16 Juni, kronprinsens födelsedag; 9 Juli, drottningens födelsedag; 1 Augusti, hertigens af Nerikes födelsedag; 4 November, Sveriges och Norges föreningsdag; 15 november, hertigens af Gotland födelsedag; samt 1 December, konungens namnsdag och 21 samma månad, enke-hertiginnans af Dalarne födelsedag. Tillsammans 11 salutdagar.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 13/1 1877

Sammanträder Lördagen 13 Januari kl. 6 e. m. å Adolfsberg.

 

 

 

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd

Gotlands Allehanda 31/1 1877

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd skola, bland andra flottans fartyg, rustas för att vid första öppet vatten kunna utgå på expedition till Gotlands och Ölands kuster.

 

 

 

Försvarsfrågan

Gotlands Allehanda 3/2 1877

Det "öfvergångsförslag", med hvars utarbetande generalstaben någon tid varit sysselsatt, lär nu vara färdigt och under tryckning. Enligt hvad det i militära kretsar berättas, afser öfvergångsförslaget för de första två åren endast ordnandet af utskrifningsväsendet och intendenturen samt ökandet af beväringens öfningstid från 30 till 62 dagar, allt emot afskrifning af en tiondedel utaf grundskatterna. Derjemte torde till nästa Riksdag varda framlagda förslag dels till lag för anskaffande af hästar åt hären under krigstid dels till ordnande af arméns pensionering, båda ämnen af största vigt för ett godt försvar.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 3/2 1877

Officersklubben sammanträder å Adolfsberg lördagen 10 Februari kl. 6 e. m.

 

 

 

Till öfverstelöjtnant i armén

Gotlands Allehanda 3/2 1877

Till öfverstelöjtnant i armén är utnämd majoren vid Gotlands nationalbeväring O. af Klint.

 

 

 

Offentlig entreprenad-auktion

Gotlands Allehanda 10/2 1877

Torsdagen 28 nästkommande mars kl. 12 middagen anställes inför tygmästaren i Wisby, å tygkontoret offentlig entreprenad-auktion, hwarwid till den minstbjudande kommer att upplåtas werkställandet af åtskilliga reparationer af kronans hus och byggnader härstädes, som äro ställda under tygmästarens wård och inseende.

För öfrigt tillkännagifwes:

att 1825 års auktionsreglemente kommer att lända till efterrättelse;

att fristliga anbud kunna förseglade före auktionen aflemnas till tygmästaren och komma dessa anbud att öppnas i spekulanternas närwaro;

att behörigen styrkt borgen för arbetets ordentliga utförande före 12 nästkommande juli skall företes att den som will detsamma sig åtaga;

att liqwid erhålles genom tygmästaren, sedan arbetet blifwit besigtigadt och godkändt, samt att widare upplysningar uti förewarande hänseende lemnas intill auktionsdagen å härwarande tygkontor.

Wisby, 10 Februari 1877.

Tygmästaren.

 

 

 

Vid infanteribefälsskolan på Karlsborg

Gotlands Allehanda 21/2 1877

Vid infanteribefälsskolan på Karlsborg kommer majoren i armén K. O. Hüttling att leda öfningarna i målskjutning och afståndsbedömande. Från Gotlands nationalbeväring äro dir beordrade två subalternofficerare. Såsom elever kommenderas till skolan från nationalbeväringen fyra underbefäl.

 

 

 

Utnämning

Gotlands Allehanda 24/2 1877

Utnämning: Till kapten och batterichef vid Gotlands nationalbevärings artilleri är löjtnanten Kristian Alfred Almberg utnämd.

 

 

 

Landshöfdingeembetets femårsberättelse för åren 1871–1875

Gotlands Allehanda 24/2 1877

… De andliga rörelserna hafva inom länet ej så synnerligen gripit omkring sig. Väl hafva metodiserne egen kyrka och hålla egen predikan i staden, samt äfven å åtskilliga ställen på landsbygden. Men hafva dock icke utträdt ur statskyrkan. Baptister och mennoniter äro de väsendtligaste af de öfriga förekomande sekter, hvilkas bekännare finnas hufvudsaligast i öns södra del; icke heller desse hafva offentligen utträdt ur statskyrkan. Några af baptisterne hafva vägrat fullgöra krigstjenst och derför undergått straff;  men de flesta hafva underkastat sig beväringsöfningarna. Under denna femårsperiod hafva 13 för vägrad krigstjenst undergått straffarbete, nämligen 7 år 1873, 5 år 1874 och 1 år 1875. ….

Nationalbeväringen. Oaktadt  hvarje för krigstjenst duglig man från 18 till 50 års ålder är underkastad vapenöfning, så medhinnes dock icke, i anseende till den knappa öfningstiden (6 dagar om  året) och oaktadt gotländingens förut omnämda goda anlag för dessa idrotter, att bibringa beväringen önskvärd färdighet i sina rörelser eller i vapnens bruk; det lilla, som under ena året ytligt inhemtats, är ofta glömdt det andra.

Antalet beväringsskyldige har utgjort

år

                      inmönstrade;                         förut inmönstrade;                                 sum:a

1871                  405                        7,967                         8,372

    72                  409                         7,877                        8,286

    73                  403                         7,523                        7,926

    74                  382                         7,155                        7,537

    75                  359                         7,206                        7,565

    För befälets indelning redogöres.

S. k. skytteförbund hafva bildats bland nationalbeväringens kompanier. Dessa förbund äro nu till antalet 90, med 1,977 ledamöter.

Bland jagtsällskaper omnämnas ”Gotlands skarpskytte och jägaregille” samt ”jagtsällskapet i Visby”.

 

 

 

Aflöning till Gotlands nationalbevärings befäl och civilstat, underbefäl samt spel

Gotlands Allehanda 24/2 1877

1:sta qvartalets aflöning till Gotlands nationalbevärings befäl och civilstat, underbefäl samt spel kommer att försiggå på följande tider och ställen under nästkommande Mars månad, neml., d. 3 kl. 7 f. m. till artilleribefälhafvaren, bataljonscheferna och deras adjutanter samt civilstaten; s. d. kl. 11 f. m. till kaptenerna; s. d. kl. 12,30 till löjtnanterna; s. d. kl. 1,30 till underlöjtnanterna; d. 5 kl. 10 f. m. till stamtruppens underbefäl samt 4:de batteriets underbefäl och spel; s. d. kl. 10,30 f. m. till 12:te batteriets underbefäl och spel, samt fältmusikanterna och gevärshandtverkarne, allt å fältkontoret; samt till kompaniernas underbefäl och spel, sålunda: vid Visby infanteri- och jägarekompanier hos kompanicheferna måndagen 5 Mars kl. 10 f. m.; vid Hoburgs, Fardhems, Garde och Ruthe kompanier på de tider och ställen, som blifvit utsatte för vapensynerna under Mars månadmed en eller flere af de socknar, som tillhöra dessa kompanier; vid Gröttlinge, Hafdhems, Hemse, Burs, Hejde, Eskelhems, Stenkumla, Dede, Endre, Lina och Lummelunds kompanier å de tider och ställen, som för dessa kompaniers vapensyner blifvit bestämda; samt tisdagen 13 Mars kl. 19 f. m.: åt Habblinge kompani vid Stenbro i Silte; åt Närs d:o vid Hallute i När; åt Klinte d:o vid Sicklings i Klinte; åt Banda d:o vid Botvide i Sanda; åt Sjonhems d:o vid Bjerges i Wänge, åt Thorsburgs d:o vid Kräklings i Kräklingbo; åt Östergarns d:o vid Trossings i Gammalgarn, åt Bro d:o vid Eriks i Bro; åt Halla d:o vid Gandarfve i Dalhem; åt Bäls d:o vid Gute i Bäl; åt Tingstäde d:o vid Kyrkebos i Hangvahr; åt Forssa d:o vid  Angelbos i Lärbro; samt åt Fårö d:o vid Broa på Fårön.

 

 

 

Innevarande års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland

Gotlands Allehanda 24/2 1877

Innevarande års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider, nemligen med

Vamlingbo socken måndagen 12 mars kl. 8 f. m; Sundre d:o samma dag kl. 11 f. m; Hamra d:o måndagen 23 April kl. 3 e. m; Öja d:o samma dag kl. 9 f. m; Gröttlingbo d:o tisdagen 13 Mars kl. 2 e. m; Fide d:o samma dag kl. 8 f. m; Hafdhems d:o måndagen 12 Mars kl. 8 f. m; Näs d:o s. d. kl. 3 e. m; Rone d:o måndagen 12 Mars kl. 11 f. m; Hemse d:o tisdagen 13 Mars kl. 8 f. m; Alfva d:o s. d. kl. half 11 f. m; Eke d:o måndagen 12 Mars kl. 2 e. m; Ekstad d:o måndagen 16 April kl. 2 e. m; Habblingbo d:o söndagen 15 April kl. 2 e. m; Silte d:o måndagen den 16 April kl. 8 f. m; Sproge d:o s. d. kl. 11 f. m; Fardhems d:o onsdagen 18 April kl. 8 f. m; Linde d:o s. d. kl.11 f. m; Lojsta d:o tisdagen 13 Mars kl. 9 f. m; Levide d:o torsdagen  19 April kl. 8 f. m; Gerum d:o s. d. kl. 2 e. m; Burs d:o onsdagen 14 Mars kl. 1 e. m; Stånga d:o s. d. kl. 9 f. m; När d:o lördagen 21 April kl. 1 e. m; Lau d:o s. d. kl. 8 f. m; Lye d:o tisdagen 17 April kl. 8 f. m; Garde d:o s. d. kl. 3 e. m; Alskog d:o måndagen 12 Mars kl. 9 f. m; Etelhem d:o tisdagen 17 April kl. 11 f. m; Klinte d:o måndagen April kl. 8 f. m; Fröjel d:o s. d. kl. 12 midd; Mästerby d:o fredagen 6 April kl. 3 e. m; Sanda d:o lördagen 7 April kl. 8 f. m; Westergarns d:o s. d. kl. 2 e. m; Atlingbo socken måndagen 12 Mars kl. 1 e. m; Wäte d:o s. d.  kl. 11 f. m; Hejde d:o s. d. kl. 8 f. m, Sjonhems komp. vid Gervide i Sjonhem s. d. som mönstringen, Kräklingbo d:o fredagen 20 April kl. 12 midd, Anga d:o s. d. kl. 8 f. m, Ala d:o s. d. kl. 3 e. m, Ardre d:o lördagen 21 April kl. 8 f. m, Gammalgarn d:o s. d. kl. 11 f. m, Östergarn d:o s. d. kl. 3 e. m, Eskelhems d:o måndagen 12 Mars kl. 11 f. m, Toffta d:o s. d. kl. 8 f. m, Westerhejde d:o söndagen 11 Mars kl. 8 f. m, Stenkumla d:o s. d. kl. 2 e. m, Träkumla d:o tisdagen 13 Mars kl. 8 f. m,  Follingbo d:o måndagen 12 Mars kl. 3 e. m, Akebäck d:o s. d. kl. 11 f. m, Roma d:o s. d. kl. 8 f. m, Björke d:o  tisdagen 13 Mars kl. 8 f. m, Hogrän d:o s. d. kl. 11 f. m, Wall d:o s. d. kl. 2 e. m, Visby infanteri samma dag som mönstringen, Barlingbo d:o måndagen 12 Mars kl. 8 f. m; Ekeby d:o s. d. kl. 10 f. m, Endre d:o s. d. kl. 12 midd, Hejdeby d:o s. d. kl. 2 e. m, Weskinde d:o söndagen 8 April kl. 8 f. m, Bro d:o måndagen 23 April kl. 9 f. m, Fole d:o söndagen 22 April kl. 2 e. m, Lokrume d:o måndagen 23 April kl. 12 midd, Halla vid Hallvede i Dalhem samma dag som mönstringen, Vallstena socken måndagen 5 Mars kl. 10 f. m, Gothem d:o s. d.  kl. 12 midd, Hörsne med Bara socken tisdagen 6 Mars kl. 7 f. m, Norrlanda d:o måndagen 5 Mars kl. 4 e. m, Källunge d:o tisdagen 6 Mars kl. 2 e. m, Bäls d:o söndagen 29 April kl. 9 f. m, Hejnum d:o s. d. kl. 2 e. m, Othem d:o lördagen 28 April kl. 10 f. m,  Boge d:o s. d. kl. 1 e. m, Lummelunds d:o måndagen 12 Mars kl. 11 f. m,  Stenkyrka d:o s. d. kl. 8 f. m,  Martebo d:o s. d. kl. 3 e. m,  Hangvar d:o söndagen 8 April kl. 8 f. m, Hall d:o söndagen 8 April kl. 2 e. m,  Tingstäde d:o lördagen 7 April kl.  8 f. m,  Lärbro d:o söndagen 22 April kl. 7 f. m,  Hellvigs d:o s. d. kl. 2 e. m,  Fleringe d:o måndagen 12 Mars kl. 9 f. m, Ruthe d:o söndagen 22 April kl. 11 f. m, Bunge d:o s. d. kl.  kl. 8 f. m, Fårö d:o s. d. som mönstringen.

Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola inställa sig vid vapensynerna och derstädes uppvisa alla sina kronopersedlar.

 

 

 

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd

Gotlands Allehanda 28/2 1877

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd komma under stundande öfnings tid att hålla till vid våra kuster. På den förre är till chef beordrad kapten L. L. von Horn, på den senare kapten A. F. H. Klintberg.

 

 

 

Gratifikationer

Gotlands Allehanda 14/3 1877

Gratifikationer af tio kronor hvardera hafva af kungl. m:t tilldelats följande inom Gotlands län vistande pensionärer af kungl. flottans gemenskap, hvilka uppnått en ålder af 70 år, nämligen:

lotsar: Abraham Klintbom, Per Klintström och Matias Lerberg;

båtsmän: 1:sta Gotlands kompani:

Johan Andersson Fager, Matias Hansson Österby, Olof Sundström Courage, Per Ehrenberg Engel, Johan Petter Fred, Jöns Ljungberg Hjerpe och Jacob Andersson Enström;

2:dra Gotlands kompani:

Nils Nilsson Gäst, Lars Ahlberg Heder, Lars Larsson Lång, Anders Öström Trogen, Olof Mårtensson Mallegård, Hans Erik Ström, Karl Johan Styrman, Joh. E. Gardell Bössegård, Jakob Persson Frisk,  Olof Gårdstedt Rosenby,  Lars Jakob Tapper, Per Mattisson Krans, Johan Söderström Klockare,  Per Kronberg Dragon,  Johannes Öström Jagbult, Nils Larsson Holm, Olof Klintström Höggren och Olof Levander Frigård.

Dessa medel kunna få lyftas i landtränteriet mellan kl. 11-1 alla söckendagar före 15 April.

 

 

 

Vapenöfningarna innevarande år med Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 17/3 1877

Vapenöfningarna innevarande år med Gotlands nationalbeväring ega rum å följande tider:

befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med 6 Juni;

befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från och med 4 Juni, med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen; samt

batterimöten för artilleriet och

bataljonsmöten för jägare vid de kompanier, hvilka medgifvit att exercera å gemensam mötesplats; samt

kompanimöten för jägare vid de öfriga kompanierna under 6 dagar, nämligen för artilleriet, Visby och norra bataljonerna från och med 18 samt för södra och medelbataljonerna från och med 25 Juni.

Nationalbeväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare inkallas till öfningar under 6 dagar utöfver tiden för befäls-, batteri-, bataljons- och kompanimötena, hvilka öfningar taga sin början 28 Maj.

Samling sker till befälsmötet vid batteri- eller kompanichefernas qvarter i Visby 3 Juni kl. 5 e. m. för underbefälet vid artilleriet, infanteriet och jägarne, samt 27 Maj kl. 5 e. m. för det underbefäl af artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen;

till batteri-, bataljons- och kompanimötena 18 och 25 Juni kl. 5 f. m. för artilleriet å östra byrummet vid Visby, för södra bataljonens kompanier å Stångamalm och Sandesrum, för medelbataljonens kompanier å Blekväten å Ekeskogsrum, utom för Garda kompani, som samlas å Stångamalm, för Visby bataljons kompanier å Södra torget i Visby, samt för Norra bataljonens kompanier å Vallstenarum, utom för Fårö kompani, som samlas å exercisplatsen å Fårön.

Trumpetare, hornblåsare och trumslagare samlas vid musikbefälhafvarens qvarter 27 Maj kl. 7 e. m.

Målskjutning kommer att verkställas under förestående mötestider med befälet, underbefälet, artilleriet och Visby bataljon å Ladugårdshällar å vederbörande mötesplatser.

 

 

 

Årets mönstringar och wapensyner

Gotlands Allehanda 31/3 1877

De bewäringsskyldige wid Gotlands National-Bewäring skola samlas till

innewarande års mönstringar å nedannämnda tider och ställen under nästkommande Maj månad, nämligen:

Måndagen den 14 kl. 10 f. m. Dede           kompani wid Roma kyrka;

s. d. kl. ½12 f. m.                        Sjonhems        d:o       ”    Sjonhems kyrka;

s. d. kl. ½3 e. m.                         Thorsburgs      d:o       ”   Ekeskogsrum;

s. d. kl. ¼3 e. m.                         Östergarns       d:o       ”            d:o:

Tisdagen den 15 kl. 9 f. m.       Garda               d:o       ”   Garda kyrka;

s. d. kl. 1 e. m.                             Närs                 d:o       ”   Hallute;

s. d. kl. 3 e. m.                             Burs                 d:o        ”  Burs kyrka;

Onsdagen den 16 kl. 11 f. m.   Hemse             d:o       på Alfwa slätt;

s. d. kl. ½1 e. m.                          Hafdhems       d:o        ”  Sandesrum;

s. d. kl. ¾1 e. m.                          Gröttlinge       d:o            samma ställe;

Thorsdagen den 17 kl. 8 f. m.  Hoburgs           d:o        wid Öja kyrka;

Fredagen den 18 kl. 11 f. m.     Habblinge       d:o         ” Sproge kyrka;

s. d. kl. ½1 e. m.                          Fardhems       d:o          på Magnuserum;

s. d. kl. 3 e. m.                             Klinte               d:o         wid Klintehamn;

Lördagen den 19 kl. ½9 f. m.    Hejde              d:o           ”   Wäte kyrka;

s. d. kl. 10 f. m.                            Banda             d:o           ”  Ejmunds;

s. d. kl. ½4 e. m.                          Etelhems        d:o           ”  Etelhems kyrka;

s. d. kl. ½5 e. m.                          Stenkumla     d:o            ”  Gardrungs;

Tisdagen den 22 kl. 10 f. m.      Artilleriet och Fältmusikanterna framför Artillerityghuset

                                                       å Östra byrummet;

s. d. kl. 9 f. m.                              Wisby Infanterikompani på samma ställe;

s. d. kl. 10 f. m.                            Wisby Jägare  d:o          ” samma ställe;

Onsdagen den 23 kl. 8 f. m.      Bro                   d:o          wid Duß;

s. d. kl. 10 f. m.                            Endre               d:o           ”  Endre kyrka;

s. d. kl. 11 f. m.                            Halla                d:o           ” wid Endre kyrka;

s. d. kl. ½1 e. m.                          Lina                  d:o            på Wallstenarum;

Thorsdagen den 24 kl. 8 f. m.   Bäls                  d:o           wid Klintehamn;

s. d. kl. 1 e. m.                             Ruthe               d:o            ” Rute kyrka;

s. d. kl. ¼4 e. m.                          Fårö                  d:o           ” wid Broa på Fårön;

Fredagen den 25 kl. 10 f. m.     Forssa              d:o            ” Lärbro kyrka;

s. d. kl. 12 midd.                         Tingstäde         d:o           ” Tingstäde kyrka;

s. d. kl. ½4 e. m.                          Lummelunds   d:o           ” Lummelunds kyrka;

Det åligger de bewäringsskyldige, att till mönstringen medföra utehafwande kronopersedlar samt att, derest de genom laga förfall hindras tillstädsekomna, sådant låta anmäla och med skriftliga bewis styrka, samt derjemte föranstalta, att kronopersedlarne blifwa till mönstringsplatsen framförda.

Ansökning om befrielse från årets wapenöfningar skall af bewäringsskyldig inlemnas till wederbörande Batteri- eller Kompanichef före den 30 nästkommande April.

 

Med de bewäringsskyldige wid nedan upptagne kompanier, hwilka utehafwa kronopersedlar, förrättas wapensyn mönstringsdagen å följande tider och ställen, nemligen:

                                                            Sjonhems socken kl. 9 f. m.

                                                            Wiklau         d:o     kl ½10 f. m.

Med Sjonhems kompani                 Wänge         d:o    kl. 10 f. m.

wid Gerwide i Sjonhem                  Buttle           d:o    kl.   ½11 f. m.

                                                            Guldrupe     d:o    kl. 11 f. m.      

med Wisby Infanteri kompani wid Kompanichefens bostad uti Tyggården i Wisby kl. 7 f. m.

                                                            Dalhems socken   kl. ½10 f. m.

  ”     Halla kompani                         Ganthems d:o       kl. 11 f. m.

 wid Hallwede i Dalhem                  Halla          d:o      kl.½11 f. m.

med Fårö kompani wid Broa på Fårön kl. ½3 e. m.

 

 

 

Vid generalstabens topografiska afdelnings

Gotlands Allehanda 4/4 1877

Vid generalstabens topografiska afdelnings sommararbeten innevarande år skola bland andra tjenstgöra före vapenöfningarna löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring Filip Waldemar Hertzman, samt efter vapenöfningarna kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Karl Johan Appeltoft.

 

 

 

Försvarsutskottet har nu till riksdagen inkommit med sitt betänkande

Gotlands Allehanda 14/4 1877

Utskottet föreslår en öfningstid för beväringen af 62 dagar, deraf 42 dagar första året och 20 dagar det andra, dock att denna tillökning icke skulle inträda förr än 1879 samt för år 1878 endast utgöras af 30 dagar för fotfolket samt 50 dagar vid specialvapnen och flottan.

Bland föreslagna öfvergående stadganden må här nämnas att:

1) Innevånare å Gotland, hvilken före ingången af år 1878 fylt 21 år, skall tills vidare på förut öfligt sätt fullgöra sina skyldigheter i afseende på öns försvar.

2) Den, som efter 1878 års ingång fyller 21 år, och vid Gotlands nationalbeväring då redan vapenöfvats, skall ega att å denna i lag bestämda första årets öfningstid afräkna det antal dagar, han vapenöfning undergått.

Såsom vederlag till rust- och rotehållare för denna utsträckning af värnpligten lär utskottet föreslå: rekryteringshjelp med 50 kronor; remonteringshjelp vid rusthållet å 150 kr., der ej rustningsunderstödet uppgår till 200 kronor; lönehjelp 20 kronor åren 1878 och 1879 samt från och med 1880 30 kronor vid det till landtförsvaret hörande rust- och rotehållet samt vid båtsmanshållet 15 kronor; statens öfvertagande vid rusthållet af beklädnad och beväring och vid båtsmanshållet af kappsäcken och småpersedlarne; samt vakansafgiftens nedsättande i Södra Möre och Blekinge med 10 procent.

Till betäckande af dessa utgifter uppföres i riksstaten ett förslagsanslag af 1,037,000 kronor, deraf dock för 1878 endast anvisas 505,000 kronor.

Anmärkas bör, att utskottet på det bestämdaste, i motiveringen uttalar sig deremot att utskottets hemställanden må anses, såsom k. m:t föreslagit, innefatta öfvergångsplan till 1875 års härordningsförslag. Utskottet yttrar i sådant hänseende bland annat: ”I de förslag, hvilka utskottet kommer att i ämnet afgifva, ligger följaktligen intet, som på något annat sätt är afsedt att gifva stöd åt, ännu mindre innebära ett gillande af den plan till försvarets framtida ordnande, hvilken chefen för landtförsvarsdepartementet i ofta nämda anförande till statsrådsprotokollet angifvit.”

 

 

 

Danska minnesmedaljen för deltagande i danska fälttåget

Gotlands Allehanda 14/4 1877

Danska minnesmedaljen för deltagande i danska fälttåget får enligt k. m:ts tillåtelse mottagas och bäras af bland andre svenske officerare, kaptenen friherre V. A. von Liewen och löjtnanten O. E. Rosell vid Gotlands nationalbeväring samt kaptenen i armén, majoren friherre I. von Vegesack.

 

 

 

I anseende till fasta egendomens försäljning

Gotlands Allehanda 21/4 1877

I anseende till fasta egendomens försäljning, låter Herr Kapten K. Ad. af Forselles Söderbys i Westerhejde genom offentlig Auktion, derstädes, Tisdagen 24 d:s till den högstbjudande försälja en mängd lösegendom, såsom Glas och Porslin, deribland en större grön Bord Servis, betsade och oljemålade Möbler af flere slag, såsom Bord, Stolar, Byråar, en 2 mans Säng af Mahogny, Soffor, Tältsängar, Köksinventarier af Koppar, Bleck- och Jernsaker, Trädgårdssoffor, Lampor, flere nya Yllefiltar, Vagnar, deribland en med 3 åkstolar, fotsackar och åkdynor, 1 Släda med fotsack och renhudsfäll Par- och Enhetsselar, hvaribland ett par nya Vagnsselar, Ridsadlar, Grimmor, Grimskaft, Täckgjordar 1 par mindre Selar till Skogshästar, Vagnslyktor, Hästfiltar, Stångkoppel, Slädklockor, 4 st. Kälkmedar med remmar till vagn, Rofrifningsmaskin, Hjulbössor, Hjulekrar, 1 Qvarnsten, Björkplank och Tvetar, Bokstycken, 1 större Segel, 1 Jernketting, 61 fot lång, en 80 kannors Panna, 1 Gårdsklocka af 1:ma Metall, Cement, Benmjöl, 2 Säckar Gödningsämnen, Laggkärl, Spinnrockar, Baktråg,  en Mangel med Ekskifva, Mjölkkammarinventarier, en Ostpress, Beredda och oberedda Hudar och Skinn, Handbruksredskap, Block, 1 Lavemangsspruta, Ull, Potates, Blandsäd och Midsommar-Råg,, jemte en mängd annat. På det allt må medhinnas på en dag, börjas Auktionen kl. 9 f. m.; Och lemnas endast af mig kände och godkände inropare anstånd med betalningen till i nästk. Sept.

Stenkumla 11 April 1877.

Efter anmodan, N. P. Sahlstén.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 21/4 1877

Metodist-Sångföreningen gifver, med biträde af en sextett inom Gotlands nationalbevärings musik kår, söndagen 22 April 1877 kl. 4 e. m. en Konsert uti metodistkapellet.

Biljetter till 1 kr. för äldre samt 50 öre för barn säljas hos vaktmästaren och vid ingången. Vidare genom program, som åtföljer biljetter.

 

 

 

Kanonbåten Gunhild

Gotlands Allehanda 25/4 1877

Kanonbåten Gunhild har, enligt anmälan från chefen. Kapten L. von Horn, 18 dennes anländt till Ronehamn, som blir fartyget hufvudstation.

 

 

 

Militärbefälet på Gotland

Gotlands Allehanda 2/5 1877

Militärbefälet på Gotland utöfvas under öfverste v. Vegesacks tjenstledighet af öfverstelöjtnant af Chapman.

 

 

 

Till ”Gotlands fornvänner”

Gotlands Allehanda 2/5 1877

Till ”Gotlands fornvänner” har nyligen afl. Löjtnanten J. F. Tiljander, enligt testamente af 16 Dec. 1876, skänkt 6,000 kronor.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 5/5 1877

Officersklubben. Sammanträder å Adolfsberg Lördagen 12 Maj Kl. 6 e. m.

 

 

 

Rättegångs- och polissaker

Gotlands Allehanda 5/5 1877

Fylleri och mißhandel m. m. För fylleri dömdes förre artilleristen K. Lundgren att böta 10 kronor.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 9/5 1877

Wisby Infanteri-Kompanis Infanterister och Landstormsmän som inlemnat kronopersedlar till wård; samt de som för innewarande år blifwit wid kompaniet inrullerade, kallas härmed att uttaga kronopersedlarne å kompaniets rustkammare söndagen 13 Maj kl. 7 f. m.

Kompanibefälet

 

 

 

Ogrundadt rykte

Gotlands Allehanda 16/5 1877

Under söndagen spridde sig man och man emellan ett, på telegram till enskild person grundadt, rykte, att konungen skulle i lördags hafva lyftat lilla kreditivet, samt att Englands regering till Sveriges framstält den fordran, att, i händelse af ett Östersjökrig, de gotländska hamnarna skulle hållas tillgängliga för Englands flotta. Vi kunna nu meddela, att hela berättelsen är en kolossal anka.

 

 

 

Ordensutnämningar

Gotlands Allehanda 16/5 1877

Till riddare af svärdsorden kaptenen vid nationalbeväringen Johan Facht, samt till svärdsmän fanjunkaren Gabriel Bolin och musikanten Johan Kahnberg.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 23/5 1877

Rådhusrätten , 14 Maj. Fylleri, misshandel m. m.

Gjutaren K. L. Åberg hade söndagsaftonen 22 April å gatan utanför metodistkapellet knuffat till artilleristen J. Boman så att denne fallit omkull, stött sig mot stenläggningen och blifvit blodig samt måste skynda hem till kasernen utan mössa hvilken han i fallet förlorat. Åberg dömdes nu derför att böta 25 kr. samt att ersätta målsägaren med 3 kr.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 26/5 1877

Sammanträder å f. d. Stadshotellet 2 tr. upp Söndagen 27 Maj kl. 7 e. m.

 

 

 

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 26/5 1877

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring har kungl. m:t transporterat och förordnat

Underlöjtnanten i Södermanlands regemente F. W. Cederblad.

 

 

 

Strandning

Gotlands Allehanda 26/5 1877

Vid Faludden pågrundstötte i onsdags ångskonerten Euclid, kapt. James Mountain, hemma i Sunderland, på resa från Riga till Havre med hafrelast. Sedan vid pass 3,000 tunnor hafre kastats öfver bord och hjelp erhållits af kanonbåten Gunhild.

 

 

 

Löjtnanten vid Gotl. nationalbeväring R. Eneroth

Gotlands Allehanda 29/5 1877

Löjtnanten vid Gotl. nationalbeväring R. Eneroth har, på ansökning, erhållit entledigande från öfverbefälhafvarebefattningen vid nordvestra Blekinge frivilliga skarpskytteförening, hvilken förening blifvit upplöst.

 

 

 

Kanonbåten Gunhild

Gotlands Allehanda 5/6 1877

Kanonbåten Gunhild skulle, enligt k. m:ts befallning, 1 Juni lemna Gotlandskusten och afgå till Karlskrona, samt efter ankomsten dir förläggas i 1:a beredskap och afmönstras.

 

 

 

Generalmönstringsläkare

Gotlands Allehanda 9/6 1877

K. m:t har förordnat medicine doktorn W. Hagström att, i stället för förste bataljonsläkaren W. Westring, som anmälts vara af sjukdom hindrad, att i egenskap af generalmönstringsläkare biträda kommendören i flottans reserv F. F. Thomson vid innevarande års generalmönstring med östra distriktet af båtsmanshållet.

 

 

 

Årets bevärings ynglingar

Gotlands Allehanda 16/6 1877

Vid Visby Jägare Kompani kallas härmed att uttaga sina kronopersedlar söndagen 17 kl. 6 e. m. å Rustkammaren.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 16/6 1877

Gotlands skarpskytte- och Jägare-Gilles allmänna prisskjutning kommer att försiggå dagen före landtbruksmötet eller torsdagen 12 instundande Juli å Gillets skjutbana vid Österport här i staden.

De, som vilja deltaga i nämde skjutning, böra samma dag å skjutbanan anmäla sig hos Gillets Rustmästare mellan kl. ½8–9 f. m. efter hvilken tid ingen anmälan emottages. Före skjutningens början erlägges skottafgift till kassaförvaltaren kapten N. Törnqvist; Gillets ledamöter och kompaniernas segerskyttar erlägga hvardera 50 öre; andra, som i täflingen önska deltaga betala 2 kronor 50 öre. Enligt styrelsens beslut verkställes skjutningen samtidigt mot 2:ne tioringade taflor.

Följande pris komma att utdelas: ett å 100 kronor, ett å 75 kronor, ett å 50 kronor, å ett 30 kronor, ett å 25 kronor samt tvenne å 10 kronor.

Efter prisskjutningen täflas om Gillets medalj.

För begge skjutningarne användas 5 skott å 600 fots afstånd. De med bakladdningsgevär försedda skyttarne skjuta alla fem skotten omedelbart efter hvarandra, hvarefter afprickning sker.

Om tiden så medgifver anställes slutligen sedvanliga skyttelekar.

Ammunition till remingtongevär tillhandahålles skyttarne mot betalning.

Visby 16 Juni 1877.

På styrelsens för Gotlands Skarpskytte- och Jägare-Gilles vägnar.

J. O. SYLVAN

L. Kolmodin

 

 

 

Öfningarna för året med Visby bataljon och artilleriet

Gotlands Allehanda 26/6 1877

Öfningarna för året med Visby bataljon och artilleriet slötos i lördags (23/6 1877) eftermiddag, då truppen defilerade för Vestgöta hertigen och öfverstelöjtnant af Chapman. Prinsessan Eugenie anlände från Fridhem till mötesplatsen och åsåg från sin vagn truppens rörelser.

 

 

 

Offentlig och friwillig auktion

Gotlands Allehanda 30/6 1877

Lördagen 7 instundande Juli kl. 10 f. m. låter f. d. kronobåtsman N. M. Fönster wid Smiß i Stenkyrka genom offentlig och friwillig auktion till den högstbjudande försälja 9 ½ tunnland egendoms jord, dels odlad, dels med wacker wexande skog, wäl hästad, och i godt stånd befintliga byggnader, allt wid allmän wäg; betalningswillkoren kunna lämpas efter en reel köparen beqwämlighet och blifwa närmare bestämd wid auktionstillfället. Deßutom försäljas för samma man och wid samma gård omkring 2 tunnland jord på 17 års tid att genast tillträda, en del är besådt med wårsäde och resten med artificiella gräswäxter, det sistnämda med 3 månaders betalningsanstånd. Martebo 26 Juni 1877.         

Efter anmodan.

A. P. Björkander

 

 

 

Musik i Paviljongen

Gotlands Allehanda 30/6 1877

Musik i Paviljongen hela veckan från och med måndagen 25 Juni af Gotlands nationalbevärings musikkår

P. Malmqvist

 

 

 

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 30/6 1877

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring har k. m:t utnämt utexaminerade eleverna vid krigsskolan Karl Bratt och Robert Viktor Landberg.

 

 

 

Upphandlingsauktion

Gotlands Allehanda 21/7 1877

För här i staden förlagda artilleristamtrupps behof kommer att å auktion, som hålles inför förwaltningsdirektionen wid bemälde stamtrupp, å Tygkontoret härstädes fredagen 3 nästkommande Augusti klockan tolf (12)  på dagen, upphandlas omkring (655) sexhundrafemtiofem kubikfot råg, att levereras i mån af skeende reqvisition och att tillhandahållas under tiden från och med 1 nästinstundande September till och med Augusti månads utgång nästkommande år; och gäller härwid för öfrigt, att spanmålen skall vara ren, torr och strid, fri från damm och alla slags ogräsfrön samt wäga minst 280 skålp. per 6,3 kubikfot; att liqvid erhålles efter utgången af hwarje qvartal och efter kontraktets tilländalöpande; att spannmålen på entreprenörens bekostnad skall lemnas å ställe här i staden, som af batterikommissarien anwisas; och att entreprenören skall wara beredd, för att så widt det pröfwas nödigt, att ställa wederbörlig borgen för entreprenadens fullgörande.

Wisby 26 Juni 1877.

Förwaltnings-Direktionen

 

 

 

Artilleribefälets skjutöfningar

Gotlands Allehanda 21/7 1877

Artilleribefälets skjutöfningar för innevarande år togo sin början 15 d:s å Tånga hed (belägen i närheten af Göteborg). Att deltaga i dessa öfningar äro från Gotlands nationalbevärings artillerikår kommenderade kaptenen Lindström. Och underlöjt. Fahnehjelm. Öfningarna fortgå till Juli månads utgång.

 

 

 

Till skjutskolan vid Rosersberg

Gotlands Allehanda 21/7 1877

Till skjutskolan vid Rosersberg, som tog sin början 11 dennes, äro kommenderade 30 officerare, bland hvilka löjt. v. Baumgarten och underlöjt. Svanberg, båda vid Gotl. nationalbeväring.

 

 

 

Tvenne tyska öfningsfartyg

Gotlands Allehanda 24/7 1877

Tvenne tyska öfningsfartyg, briggen ”Muscito”, korvettkapten Sattig (som till passagerare medhade sin fader, geheimrådet Sattig) och briggen ”Rova”, hvars kapten namn är oss obekant, lågo från igår afton tills i dag på morgonen på vår redd. Båda fartygen voro stadda på vanlig öfning med kadetter och skeppsgossar och kommo nu senast från Karlskrona; från Visby fortsattes resan till Stockholm, hvarest de uppehåller sig några dagar, hvarpå återfärden anträdes till Danzig. Vår stad med D. B. W:s paviljong och trädgård blef af officerarne synnerligen beprisad.

 

 

 

Försäljas diverse kasserade, för här i staden förlagda artilleristamtrupp

Gotlands Allehanda 4/8 1877

Måndagen 20 nästkommande Augusti kl. 19 f. m. kommer för kungl. m:ts och kronans räkning att, å Tygkontorets gård härstädes eller den s. k. brännerigården, försäljas diverse kasserade, för här i staden förlagda artilleristamtrupps behof oanwändbara, munderingspersedlar. Äfwensom 2:ne st. äfwenledes kasserade signaltrumpeter af messing; börande för skeende inrop betalningen erläggas kontant.

Persedlarne få beses lördagen före auktionen klockan 10–12 f. m.  Wisby 26 Juni 1877.

Förwaltnings-Direktionen.

 

 

 

Trenne örlogsfartyg

Gotlands Allehanda 4/8 1877

Trenne örlogsfartyg, tillhörande svenska flottan, hafva ett par dagar legat ankrade i yttre hamnen. De voro: briggen Falken, fartygschef löjtn. E. K. Brusewitz, briggen Skirner fartygschef kapten och chefen för 1:sta skeppsgossekompaniet O. W. Nordenskjöld samt briggen Snappopp fartygschef kaptenen och chefen för 2:dra skeppsgossekompaniet O. R. Nordenskjöld. Samtliga fartygen, som voro stadda för öfning, stodo under befäl af kommendörkaptenen och chefen för skeppsgossekåren A. F. R. L. Lind af Hageby. Till Norrköping afgingo fartygen härifrån igår (3/8 1877) morgse.

 

 

 

Syner hafwa länsmännen fått i uppdrag att förrätta å följande båtsmanstorp

Gotlands Allehanda 11/8 1877

Syner hafwa länsmännen fått i uppdrag att förrätta å följande båtsmanstorp: nr 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 30, 40, 44, 45, 63, 68, 70, 71, 88, 92,  99 och 110, alla vid första komp. samt vid andra kompaniet: nr 41, 54, 56 och 76.

 

 

 

Utbetalning af 3:e qwartalets aflöning till Gotlands nationalbewäring

Gotlands Allehanda 11/8 1877

Utbetalning af 3:e qwartalets aflöning till Gotlands nationalbewärings underbefäl och spel werkställes på följande tider och ställen under nästkommande September månad, nämligen: 1 Sept. kl. ½7 e. m. åt Stamtruppens underbefäl, bewäringsbatteriernas underbefäl och spel samt fältmusikanterne och gewärshandtverkare å Fältkontoret; 10 Sept. kl. 12 midd. åt: Hoburgs kompani vid Olofs i Öja, Gröttlinge wid Lingwide i Hafdhem, Hemse wid Petsarfwe i Eke, Habblinge vid Stenbro i Silte, Fardhems wid Burge i Lewide, Burs wid Gumbalde i Stånga, Närs wid Hallute i När, Garde wid Halfwans i Garde, Klinte wid Sicklings i Klinte, Banda wid Botwide i Sanda, Hejde wid L:a Atlings i Atlingbo, Sjonhems wid Bjerges i Wänge, Thorsburgs wid Kräklings i Kräklingbo,  Östergarns wid Trosings i Gammalgarn, Eskelhems wid Buters i Eskelhem, Stenkumla wid Gardrungs Stenkumla,  Dede wid Harqwie i Björke,  Wisby Infanteri och Jägare-Kompanier i Kompanichefernes bostad, Endre wid Endregårda i Endre, Bro wid Eriks i Bro,  Halla wid Gandarfwe i Dalhem,  Lina i Källunge Sockenstuga, Bäls wid Gute i Bäl, Lummelunds wid Mos i Stenkyrka, Tingstäde wid Kyrkebys i Hangwar, Forssa wid Angelbos i Lärbro,  Rute wid Koparfwe i Rute och Fårö wid Broa å Fårön.

 

 

 

Militärbefälhafvaren på Gotland

Gotlands Allehanda 14/8 1877

Militärbefälhafvaren på Gotland, öfversten Ernst von Vegesack, återvände i söndags från sin utländska badtur.

 

 

 

Vid målskjutning

Gotlands Allehanda 28/8 1877

Vid målskjutning i söndags togos, med 5 skott mot 5:ringad tafla, följande af staten anslagna pris:

Bland beväringar bland Visby infanterikompani: Trädgårdsmästaren Enberg 1:sta priset (10 kr.) för uppnådda 23 ringar; bokb. De Brun 2:dra priset (6 kr.) för 19 ringar och arbetaren Tomas Johansson, anstäld å Gotlands Allehandas tryckeri (efter omskjutning med föreg.) 3:dje priset (4 kr.) för 19 ringar. Bland beväringar vid Visby Jägarekompani: Kontoristen H. Smedberg 1:sta pris (10 kr.) för 23 ringar, snickarelärl. Edvard Larsson anstäld hos snickaren Wies. 2:dra pris (6 kr.) för 18 ringar samt snickarelärl. Svallingsson anstäld hos samme man, 3:dje pris (4 kr.) för 17 ringar.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 28/8 1877

Rusets följder. Artilleristerne O. F. B. Karlsson, född i Westerwik 1854, och Karl Oskar Rosén, född i Gamleby 1853, begge här blifne artillerister 9 December 1874, hade sistl. tisdagsmorgon 21 dennes kommit i sällskap med arbetaren J. Holmberg och på åtskilliga näringsställen intagit förfriskningar sant deraf blifwit rusig och derefter följts åt öster ut för staden samt lagt sig att sofwa. Medan Holmberg ännu sof, tillgrep Rosén ur dennes ficka en portmonnä med inneliggande 26 kr. 75 öre, hwilka Rosén och Karlsson delat sinsemellan och aflägsnat sig från stället samt begifwit sig upp till fabrikör Ahlgrens ölförsäljningsställe utanför österport, der förtäring ånyo intagits och gyckel börjats med en piga, som derför nödgats springa ut och söka skydd hos sin husbonde, fabr. Ahlgren, som befunnit sig på trottoaren utanför sitt närbelägna nybygge. Då Ahlgren förehållit Rosén och Karlsson deras oskickliga beteende hade han af Karlsson fått 3 slag, så att mun och näsa stått i blod, en tand blifwit lösslagen, ena ögat blåslaget, påhafd skjorta sönderrifwen, wid det Karlsson tagit Ahlgren i strupen och haft sin hand mellan denna och skjortan. – Efter härom nu hållen ransakning och eget erkännande dömdes Rosén och Karlsson för stöld från sofwande samt öfwerwåld till 6 mån. straffarbete hwardera, Carlsson särskildt för mißhandel af Ahlgren att böra 30 kr., för fylleri 10 kr. hwardera (wid bristande tillgång till böter förlänges strafftiden för Rosén 4 dagar, för Karlsson 10 dagar), samt förlust af medborgerligt förtroende utöfwer strafftiden i 6 år. Derefter förpassades de genast till cellfängelset.

 

 

 

Kanonbåten Alfhild

Gotlands Allehanda 22/9 1877

Kanonbåten Alfhild, chef kapten K. A. E. Hjelm, skall under sin i höst förestående expedition till Gotlands och Ölands kuster, der så erfordras, lemna nödstälda fartyg bistånd och blir Klintehamn att anse såsom kanonbåtens hufvudstation.

 

 

 

Kapten Almbergs konkursmassas utestående

Gotlands Allehanda 20/10 1877

Hr kapten Almbergs konkursmassas utestående, för osäkra ansedda fordringar, äfwensom dylika tillgodohafwanden, tillhöriga hr telegrafkommissarien Kuylenstiernas konkursbo, försäljas, medelst offentlig auktion, å stadens auktionskammare, tisdagen 23 Oktober kl. 12 middagen. Inropens skola betalas kontant wid klubbslaget.  Wisby 18 Oktober 1877.

 

 

 

Entreprenadauktion

Gotlands Allehanda 20/10 1877

För här förlagda artilleri-stamtrupps behof kommer att inför förvaltningsdirektionen vid nämda stamtrupp entreprenadauktion att förrättas å Tygkontoret härstädes måndagen 5  nästinstundande November klockan tolf (12) på dagen, dervid till den minstbjudande upplåtes levererade af följande till truppens matinrättning för nästkommande år erforderliga artiklar nämligen: kabiljo, gröna ärter, potatis, smör, sill, färskt oxkött, rimmadt oxkött, färskt fläsk, salt fläsk, gula kokärter, helgryn, hvetemjöl, salt, ingefära och korngryn; hvarjämte är att iakttaga, dels att de anbud, som göras, komma att underställas kgl. armé förvaltningens pröfning och dels att borgen skall ställas för inropen.

Förseglade anbud kunna före auktionen ingifvas till t. f. batterikommissarien grefve Lagerberg boende 3 tr. upp uti huset nr 18 vid Strandgatan.

Visby 13 Oktober 1877.

Förvaltnings-Direktionen.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 23/10 1877

Rådhusrätten 22 oktober. Fältskär. Barberaren Karl F. Prien anmäldte sig till utöfwande af fälstskärsyrket, företedde betyg och behörighet dertill och skulle framdels aflägga fältskärsed.

 

 

 

Båtsmans-rekryteringsafgiften

Gotlands Allehanda 3/11 1877

Båtsmans-rekryteringsafgiften vid Gotlands båda kompanier är för nästa år bestämd till 25 kronor, samma summa som för detta år.

 

 

 

Utmärkelsetecken

Gotlands Allehanda 6/11 1877

Sedan nordamerikanska förenta staternas kongress tilldelat militärbefälhafvaren på Gotland, öfversten och kommendören m. m. friherre E. M. P. von Vegesack där fälttecken, hvilket tilldelats dem, som med utmärkelse tjenat i dessa staters arméer under kriget 1861–1865, så har k. m:t i nåder tillåtit bemälde öfverste nämda fälttecken mottaga och bära.

 

 

 

Från sjön

Gotlands Allehanda 10/11 1877

Kapten K. Hjelm, schef på kanonbåten Alfhild, rapporterar från Ronehamn 31 Oktober, att han 24 s. m. lyckats taga af grund norska barkskeppet Irene om 567 tons drögtighet, hvilket på resa från Riga till Amsterdam med trälast dagen förut under svår tjocka strandat 1 ½ engelsk mil vester om Närs fyr. Sedan fartyget blifvit flott, inbogserades det af Alfhild till Slite hamn hvarest dess botten undersöktes af kanonbåtens dykare och då skeppet dervid ej befans hafva erhållit desto svårare skador, fortsatte det åter sin resa. – Efter att i Slite underrättelse ingått till kapten Hjelm att ett fartyg strandat på Gotska Sandön, afgick han med kanonbåten till strandningsstället, der han inträffade 28 Oktober och befans det på 10 fots vatten stående fartyget vara tyske briggen Fritz, hemma i Stettin, destinerad till Aberdeen från Sundsvall med trälast. Fartyget var fyldt med vatten och aftackladt, och dess besättning hade lemnat detsamma samt bodde i land vid fyren. Strax efter Alfhilds ankomst inträffade äfven bergningsångfartyget ”Neptun”, hvarefter och sedan Alfhild ensamt förgäfves sökt taga briggen af grund, båda fartygen gemensamt gjorde flere fåfänga försök att få den strandade briggen flott.

— Kanonbåten Alfhild, kapten K. Hjelm, afgick igår morgse till Klintehamn efter att här hafva provianterat och intagit kol.

— Bergningsångaren Poseidon har bergat och till Stockholm infört vid Sandhamn strandade ryske ångaren Baron Pahlén.

— Från Vestergarn skrefs i tisdags till red.:

Engelske ångaren James Harris, kapten Lynes, grundstötte i går e, m. kl. 4 på s. k. Skarlakansgrundet utanför Vestergarn; kom snart flott utan hjelp från land, men med förlust af roret (sic) och propelleraxeln samt fördes i dag middagstiden af Poseidon och Neptun under Vestergarns utholme. Ångaren lär skola bogseras till Oskarshamn, för att intagas i docka. Han kom från Söderhamn, destinerad till London med last af plank.

 

 

 

Sammanträden

Gotlands Allehanda 27/11 1877

Officers-klubb blifver å Oskarssalen måndagen 3 instundande December kl. 6 e. m.

 

 

 

I allmän militärhelsovårdslära

Gotlands Allehanda 27/11 1877

I allmän militärhelsovårdslära skall, bland andre, 1 kapten eller löjtnant vid Gotl. nationalbeväring beordras undergå en månads kurs från 15 Januari vid garnisonssjukhuset i Stockholm.

 

 

 

Löjt. vid Gotl. nationalbeväring P. V. Hertzman

Gotlands Allehanda 27/11 1877

Löjt. vid Gotl. nationalbeväring P. V. Hertzman skall fr. och med 1 Januari intill början af årets vapenöfningar tjenstgöra vid generalstaben.

 

 

 

Af rullorna öfver svenska arméns underofficerare

Gotlands Allehanda 27/11 1877

Af rullorna öfver svenska arméns underofficerare samt vederlikar 1877 inhemtas, att Gotl. nationalbeväring eger den talrikaste underofficerskåren, samt att furirer numera endast finnas vid marinregementet och Gotl. nationalbeväring.

 

 

 

Amiralitetskrigskassans gratialister

Gotlands Allehanda 1/12 1877

Amiralitetskrigskassans gratialister utfå sina gratialer i landtränteriet, de i norra häradet boende måndagen 10 December och de i södra häradet boende tisdagen 11 December. Utdelningen börjar kl. 11 f. m.

 

 

 

Militärläkarekursen

Gotlands Allehanda 5/12 1877

Att genomgå den förut omnämda militärläkarekursen vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm är från Gotlands nationalbeväring kommenderad kaptenen K. J. Appeltoft.

 

 

 

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 12/12 1877

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring har k. m:t utnämt från krigsskolans examinerade eleverna Albin Christersson, Karl Oskar Napoleon Hammarström och Edvard Reinhold Gyllencrutz.

 

 

 

Dödsfall

Gotlands Allehanda 24/12 1877

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig