Föregående sida

Tidningsklipp 1878

 

Fältskären K. Priens ansökan om årligt arvode

Gotlands Allehanda 9/1 1878

Fältskären K. Priens ansökan om årligt arvode af 200 kr. beviljades, enligt drätselkammarens förslag, för år 1878, med vilkor, bland annat, att fältskären skulle kostnadsfritt biträda mindre bemedlade personer, och skulle stadsfullmäktige hos magistraten anhålla, att annons härom måtte i stadens tidningar införas.

 

 

 

Dödsfall. Anders Liksander

Gotlands Allehanda 19/1 1878

 

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 26/1 1878

Officersklubbens Herrar ledamöter behagade sammanträda å Oskarssalen tisdagen 29 Januari kl. 6 e. m.

 

 

 

Gratifikationer finnas att lyftas

Gotlands Allehanda 30/1 1878

Gratifikationer finnas å landtmäteriet härstädes att lyftas af förre kaptenen, friherre S. G. K. Åkerhjelm 100 kr.; f. d. sergeanten L. Nilsson Herrvide i Eke 50 kr. och f. soldaten P. Nestor 10 kr.

 

 

 

Förordnats till kasernmästare i hufvudstaden

Gotlands Allehanda 2/2 1878

Löjtnant E. Rosell vid Gotlands nationalbeväring har förordnats till kasernmästare i hufvudstaden från 1 nästkommande Oktober. Löjtnant Rosell kommer att bibehålla sin plats såsom löjtnant vid Stockholms brandkår.

 

 

 

Motioner vid 1878 års riksdag af Gotlands riksdagsmän. II.

Gotlands Allehanda 9/2 1878

 

Om båtsmanshållets i Gotlands län ställande på vakans.

Redan länge har det varit en både känd och erkänd sak, att båtsmanshållet är en del af vårt indelningsverk, som minst motsvarar sin bestämmelse. Denna institution är af riksdagen och särskildt af dess andra kammare flere gånger utdömd, såsom varande för sitt ändamål olämplig och för vårt sjöförsvar i viss mån obehöflig. Regeringen har äfvenledes medgifvit rättmätigheten af riksdagens i detta afseende uttalade åsigter och önskningar. Men ändock qvarstår vårt båtsmanshåll ej blot i det ena året utan äfven det ena decenniet efter det andra orubbadt, utgörande – såsom en motionär vid förra riksdagen rätt uttryckte sig – ”ett sorgligt bevis på mindre god hushållning med statens medel och en gagnlös börda för den skattdragande rotehållaren.” Vore nu båtsmanshållet till någon fromma för kronobåtsmännen sjelfve, så blefve ändock något dermed vunnet, men ej heller detta kan sägas vara fallet, ty emedan någonting olämpligare knappast kan tänkas än det,  att en sjöman, som i regel blott hvartannat år får vistas i sitt hem, till hufvudsakligen del aflönas med jordtorp,  så inträffar ganska ofta det, som häraf synes vara en naturlig följd, nemligen att våra kronobåtsmän under sin tjenstetid bringas till fattigdom och elände, hvarigenom stora och opåräknade kostnader och besvär uppstå både för vederbörande kommuner och rotehållare. Sådant är åtminstone på Gotland mycket ofta fallet.

På senare tider och särskildt vid de 2:ne sista riksdagarne hafva motioner blivit väckta om båtsmanshållets indragning och ställande på vakans. Vid 1876 års riksdag afslogs dock motionen i första kammaren, ehuru den var af stats-utskottet tillstyrkt. Vid förra årets riksdag rönte den samma öde på den grund allenast, att frågan om hela indelningsverkets afskaffande då stod på dagordningen, och det derför icke ansågs lämpligt att då tillstyrka någon särskild åtgärd i detta afseende. Men detta skäl synes mig på intet vis tillfredsställande. Indelningsverkets afskaffande har länge stått på dagordningen och står der ännu, men när den efterlängtade lösningen af denna stora fråga kommer att ske,  är ganska svårt att med säkerhet afgöra. Emellertid torde man i afvaktan härpå icke böra uppskjuta verkställandet af en åtgärd, som är så önskvärd och så gagnelig som båtsmanshållets indragning, synnerligen då detta, så vidt jag kan finna, bör kunna ske lika väl och utan all olägenhet, vare sig för den stora försvarsfrågan nu vinner sin lösning eller icke. – Särskildt för Gotland är frågan om båtsmanshållets indragning för närvarande af allra största vigt och betydelse,  emedan laga skiften nu som mest pågå derstädes, hvarigenom ganska känbara kostnader förorsakas både skifteslagen och rotehållarne i och för de många utflyttningar af båtsmanstorp, som snart sagdt årligen der ega rum. Dessa utflyttningskostnader kunna dock sägas vara nära nog bortkastade, der de göras för bibehållande af en institution, som både af statsmakterna och allmänna opinionen är alldeles utdömd. Besinnar man derjämte, att Gotlands befolkning genom sin nationalbeväring åtagit sig en flerdubbelt större tunga i och för sitt försvar än någon annan landsdel af vårt rike, så synes det i sanning var med både rättvisa och billighet öfverensstämmande, att man förunnar denna lilla öprovins förmånen att genom en skälig vakansafgift afbörda sig sin båtsmansroteringsskyldighet . ingen skulle härpå förlora – men alla skulle vinna.

Då jag till följd af förra riksdagens beslut icke nu har någon förhoppning om framgång af en motion, som afser indragning af hela båtsmanshållet i vårt land, men då, såsom ofvan är visadt, särskilda skäl förefinnas för att redan nu bevilja denna fördel åt Gotlands län – samt då, såvidt jag kan se, ingen olägenhet för lösningen af den stora försvarsfrågan, vare sig nu att denna lösning sker i år eller icke, behöfver härigenom uppstå, så vågar jag härmedelst vördsamligen föreslå,

att riksdagen ville för sin del besluta och hos k. m:t i underdånighet anhålla, att, så snart vidbåtsmanshållet i Gotlands län någon ledighet inträffar, ny rekrytetering icke derstädes må ega rum, utan nummer efter nummer tills vidare ställas på vakans; - samt att de inflytande vakansafgifterna må begagnas till skeppsgossekårens förökande eller användas till fyllande af andra krigsflottans behof.

Stockholm 26 Januari 1878.

A. J. Lyth

Häruti instämmer

P. Larsson

 

 

 

1878 års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland

Gotlands Allehanda 20/2 1878

 

1878 års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas å följande tider:

 

Vamlingbo      socken              månd. 11 Mars kl.                    8 f. m.

Sundre                 ”                    s. d.                      ”                     11 f. m.

Hamra                  ”                    månd. 15 April   ”                     3 e. m.

Öja                        ”                    s. d.                      ”                     9 f. m.

Gröttlingbo         ”                    tisd. 12 Mars     ”                     2 e. m.    

Fide                      ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Hafdhems           ”                    månd. 11 Mars  ”                     8 f. m.

Näs                       ”                    s. d.                      ”                     3 e. m.

Rone                     ”                    månd. 11 mars   ”                     11 f. m.

Hemse                 ”                    tisd.  12 Mars     ”                    8 f. m.

Alfva                     ”                    s. d.                       ”                    ½11 f. m.

Eke                        ”                    månd. 11 Mars   ”                    2 e. m.

Esta                      ”                    månd. 8 April      ”                    2 e. m.

Hablingbo           ”                    sönd. 7 April       ”                    2 e. m.

Silte                      ”                    månd. 8 April      ”                    8 f. m.

Sproge                 ”                    s. d.                       ”                    11 f. m.

Fardhems kompani mönstringsdagen.

Burs                  d. o.                  d. o.

Närs                      ”                    tisd. 16 April       ”                    1 e. m.

Lau                        ”                    s. d.                       ”                    8 f. m.

Garde kompani mönstringsdagen.

Klinte                    ”                    månd. 8 April      ”                    8 f. m.

Fröjel                    ”                    s. d.                       ”                    12 midd.

Mästerby             ”                    fred. 5 April        ”                     3 e. m.

Sanda                   ”                    lörd. 6 April        ”                     8 f. m.

Vestergarns        ”                    s. d.                     ”                     2 e. m.

Atlingbo               ”                    fred. 8 Mars       ”                     1 e. m.

Väte                      ”                    s. d.                      ”                     11 f. m.

Hejde                   ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Sjonhems kompani mönstringsdagen.

Kräklingbo           ”                    tisd. 9 April         ”                     12 midd.

Anga                     ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Ala                        ”                    s. d.                      ”                     3 e. m.

Ardre                    ”                    lörd. 13 April      ”                     8 f. m.

Gammalgarns     ”                    s. d.                      ”                     11 f. m.

Östergarns          ”                    s. d.                      ”                     3 e. m.

Eskelhems           ”                    månd. 11 Mars  ”                     11 f. m.

Tofta                    ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Vesterhejde        ”                    sönd.10 Mars    ”                     8 f. m.

Stenkumla           ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Träkumla             ”                    tisd. 12 Mars      ”                     8 f. m.

Follingbo             ”                    månd. 11 Mars  ”                     3 e. m.

Akebäck               ”                    s. d.                      ”                     11 f. m.

Roma                   ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Björke                  ”                    tisd. 12 Mars      ”                     8 f. m.

Hogräns               ”                    s. d.                      ”                     11 f. m.

Vall                       ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Visby infanteri kompani mönstringsdagen.

Barlingbo             ”                    månd. 11 Mars  ”                     8 f. m.

Ekeby                   ”                    s. d.                      ”                     10 f. m.

Endre                   ”                    s. d.                      ”                     12 midd.

Hejdeby               ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Bro kompani mönstringsdagen.

Halla kompani mönstringsdagen.

Vallstena             ”                    tisd. 12 Mars     ”                     10 f. m.

Gothems             ”                    s. d.                      ”                     12 midd.

Hörsne o. Bara    ”                    onsd. 13 Mars    ”                     7 f. m.

Norrlanda           ”                    tisd. 12 Mars      ”                     4 e. m.

Källunge               ”                    onsd. 13 Mars    ”                     2 e. m.

Bäls                       ”                    sönd. 28 April    ”                     9 f. m.

Hejnums              ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Othems                ”                    lörd. 27 April      ”                     10 f. m.

Boge                     ”                    s. d.                      ”                     1 e. m.                                       

Lummelunda      ”                    månd. 11 Mars  ”                     1 e. m.

Stenkyrka            ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.                                        

Martebo              ”                    s. d.                      ”                     3 e. m.             

Hangvar               ”                    sönd. 7 April      ”                     8 f. m.

Hall                       ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Tingstäde            ”                    lörd. 6 April        ”                     8 f. m.

Lärbro                  ”                    sönd. 7 April      ”                     7 f. m.

Helvigs                 ”                    s. d.                      ”                     2 e. m.

Fleringe                ”                    månd. 11 Mars  ”                     9 f. m.

Rute                      ”                    sönd. 28 April    ”                     11 f. m.

Bunge                   ”                    s. d.                      ”                     8 f. m.

Fårö kompani mönstringsdagen.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 27/2 1878

Officersklubben sammanträder lördagen 2 Mars kl. 6 e. m. å Oskarssalen.

 

 

 

Vid underbefälsskolan i Karlsborg

Gotlands Allehanda 13/3 1878

Vid underbefälsskolan i Karlsborg är, bland andre, till lärare beordrad major Karl Oskar Hüttling, som skall undervisa i målskjutning och afståndsbedömande.

Bland andre skola såsom kompanibefäl till skolan sändas två subalternofficerare och såsom elever fyra underbefäl från Gotlands nationalbeväring.

 

 

 

Båtsmansvakansafgiften för Visby

Gotlands Allehanda 13/3 1878

Båtsmansvakansafgiften för Visby utgör för år 1877 1,020 kronor 30 öre.

 

 

 

Vid generalstabens topografiska afdelnings sommararbeten

Gotlands Allehanda 16/3 1878

Vid generalstabens topografiska afdelnings sommararbeten innevarande år skola efter vapenöfningarna, bland andre, tjenstgöra kaptenen Appeltoft och löjtnanten Herzman vid Gotlands nationalbeväring.

 

 

 

Till skjutskolan vid Rosersberg

Gotlands Allehanda 16/3 1878

Till skjutskolan vid Rosersberg, hvartill inryckning blifver 11 Juli och utryckning 20 September, äro beordrade två subalternofficerare från Gotlands nationalbeväring.

 

 

 

De beväringsskyldige vid Gotlands National Beväring

Gotlands Allehanda 20/3 1878

”De beväringsskyldige vid Gotlands National Beväring skola samlas till innevarande års mönstringar å nedannämnde tider och ställen under nästkommande Maj månad, nemligen:

Tisdagen d. 14                          kl. 10 f.m.        Dede                 Kompani                          vid Roma Kyrka.

    s. d.                                         kl. 12 midd.     Endre                    d:o                 ”   Endre Kyrka.

    s. d.                                         kl. 1 e. m.         Bro                         d:o                 ”   Duss i Bro.

Torsdagen d. 16                        kl. ½10 f. m.    Halla                      d:o                 ”   Dalhems Kyrka.

    s. d.                                         kl. ½1 e. m.      Lina                        d:o               på   Wallstenarum.

Fredagen d. 17                          kl. 8 f. m.         Bähls                     d:o                          vid  Slitehamn.

    s. d.                                         kl. ½3 e. m.      Ruthe                    d:o                 ”   Ruthe Kyrka.

    s. d.                                         kl. 5 e. m.         Fårö                       d:o                 ”   Broa vid Fårön.

Lördagen d. 18                          Kl. 10 f. m.       Forssa                   d:o                 ”   Lärbro Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ¾12 f. m.    Tingstäde              d:o                 ”   Tingstäde Kyrka.

    s. d.                                         Kl. 4 e. m.        Lummelunds        d:o                 ”   Lummelunds Kyrka.

Måndagen d. 20                       Kl. 10 f. m.       Hejde                     d:o                 ”   Väte Kyrka.

    s. d.                                         Kl. 3 e. m.        Sjonhems             d:o                 ”   Sjonhems Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ¼6 e. m.     Östergarns           d:o                 ”   Ekeskogsrum.

    s. d.                                         Kl. ½6 e. m.     Thorsburgs           d:o                 ”           d:o

Tisdagen d. 21                          Kl. 8 f. m.         Garde                    d:o                 ”   Garde Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ½11 f. m.    Närs                       d:o                 ”   Hallute.

    s. d.                                         Kl. ½1 e. m.     Burs                       d:o                 ”   Burs Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ½4 e. m.     Hemse                   d:o               på  Alfva Slätt.

Onsdagen d. 22                        Kl. 8 f. m.         Hoburgs                d:o                            vid Öja Kyrka.

    s. d.                                         Kl. 12 midd.     Hafdhems            d:o               på Sandesrum.

    s. d.                                         Kl. ¼1 e. m.     Gröttlinge             d:o               ”        d:o

    s. d.                                        Kl. 3 e. m.        Hablinge               d:o                          vid Sproge Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ½5 e. m.     Fardhems             d:o               på Magnuserum.

Torsdagen d. 23                        Kl. ½9 f. m.      Klinte                     d:o                          vid Klintehamn.

    s. d.                                         Kl. 10 f. m.       Banda                    d:o                 ”   Ejmunds.

    s. d.                                         Kl. 3 e. m.        Eskelhems            d:o                 ”   Eskelhems Kyrka.

    s. d.                                         Kl. ½4 e. m.     Stenkumla            d:o                 ”   Gardrungs.

Fredagen d. 24                          Kl. 10 f. m.       Artilleriet och Fältmusikanterna framför Artilleri-

                                                                              Tyghuset å Östra Byrummet.

    s. d.                                         Kl. ¾9 f. m.      Visby Infanteri-Kompani på samma ställe.

    s. d.                                         Kl. ¾10 f. m.    Visby Jägare         d:o               på samma ställe.

Det åligger de beväringsskyldige, att till mönstringen medföra utehafvande Kronopersedlar,

samt att, derest de genom laga förfall hindras tillstädsekomma sådant låta anmäla och med

skriftliga bevis styrka,  samt derjemte föranstalta, att Kronopersedlarne blifva till mönstringsplatsen

framförda.

Beträffande sättet för öfverflyttning till Landtstormen, äfvensom för Artilleristernas mönstring

hänvisas till föreskrifterna uti Landshöfdinge Embetets Kungörelse N:o 52 för 1863:

Ansökning om befrielse från årets vapenöfningar skall af beväringsskyldig inlemnas till veder- börande Batteri- eller Kompani-Chef före den 30 nästkommande April.

Med de beväringsskyldige vid nedan upptagna Kompanier, vilka utehafva Kronopersedlar,

förrättas vapensyn mönstringsdagen å följande tider och ställen, nemligen:

 

Med bro Kompani hos                                      Bro                    Socken             Kl. 11 f. m.

Hemmansegaren Olof Gar-                              Veskinde             d:o                 Kl. ½12 f. m-

dell, Duss i Bro.                                                   Lokrume             d:o                 Kl. 12 f. m.

                                                                              Fole                      d:o                 Kl. ½1 e. m.

 

Halla kompani vid Hall-                                     Dalhems             d:o                 Kl. 8 f. m.

vede i Dalhem.                                                   Ganthems          d:o                 Kl. ½9 f. m.

                                                                              Halla                    d:o                 Kl. 9 f. m.

 

Fårö Kompani                                                     vid Broa å Fårön                       Kl. 4 e. m.

 

Med Sjonhems Kompani                                  Sjonhems         Socken             Kl. ½1 e. m.          

vid Gervide i Sjonhem.                                      Viklau                  d:o                 Kl. 1 e. m.

                                                                              Vänge                  d:o                 Kl. ½2 f. m.

                                                                              Butle                    d:o                 Kl. 2 e. m.

                                                                              Guldrupe            d:o                 Kl. ½3 e. m.  

 

 

 

Till skjutöfningar på Gotland

Gotlands Allehanda 23/3 1878

Till skjutöfningar på Gotland har k. m:t, i likhet med hvad föregående år egt rum, äfven för innevarande år anvisat ett belopp af 1,000 kronor.

 

 

 

Dödsfall. Karl Henning Ivar v. Vegesack

Gotlands Allehanda 6/4 1878

Dödsfall. Majoren i armén, f. d. kaptenen vid Vermlands Fältjägare-kår friherre Karl Henning Ivar v. Vegesack afled i Köbenhavn 22 sistlidne Mars i en ålder af 55 år.

 

 

 

Riksvigtigt. Genom cirkulär-generalorder 4 dennes har blifvit befaldt

Gotlands Allehanda 10/4 1878

Riksvigtigt. Genom cirkulär-generalorder 4 dennes har blifvit befaldt:

att officerare och under-officerare vid fortifikationen, samtliga infanteriregementen samt Gotlands national-beväring, i armén qvarstående officerare, fältläkare-kåren samt veterinärer och sqvadronshästläkare skola vid de tillfällen, då syrtut hittills varit till begagnade anbefald, nyttja vapenrock med axelklaffar, dock med rättighet att till daglig tjenstgöring samt tills vidare, så framt för tillfället ej af vederbörande befälhafvare annorlunda befalles, äfven till exercis nyttja syrtut eller kolett:

att de underofficerare, hvilka icke hafva epåletter till vapenrocken, skola å denna alltid bära axelklaffar; samt

att i det förestående nämda axelklaffarna, skola vara anlagda till 15 nästkommande Juni men få från 4 April begagnas.

I sammanhang härmed ha blifvit befaldt, att samtliga officerare och underofficerare med vederlikar inom armén hädanefter alltid skola bära sabelkoplet under vapenrocken, vare sig att skärp begagnas eller icke.

 

 

 

Afsked har beviljats

Gotlands Allehanda 10/4 1878

Afsked har beviljats kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Gustaf Fredrik Hjelm, som 1862 utnämdes till kapten.

 

 

 

Tiderna för vapenöfningarne med Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 10/4 1878

Tiderna för vapenöfningarne med Gotlands nationalbeväring äro nu bestämda sålunda:

Officersmöte under 12 dagar från och med 27 Maj till och med 1 Juni, samt från och med 10 till och med 15 Juni.

Befälsmöte för allt öfver- och under-befäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med 3 Juni.

Befälsmöte med allt öfver- och under-befäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från och med 3 Juni med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt

Batterimöten för artilleriet och

Kompanimöten för jägarne under 6 dagar för södra- och medel-bataljonerna från och med 17 samt artilleriet, Visby och Norra bataljonerna från och med 24 Juni.

Derjemte har k. m:t tillåtit, att nationalbeväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare må sammankallas till öfningar under 6 dagar öfver tiden för befäls-, batteri- och kompani-mötena, samt att dessa öfningar må taga sin början 27 Maj.

Till följd häraf skall samling ske:

till befälsmötet vid batteri- och kompanischefernas qvarter i Visby 2 Juni kl. 5 e. m. för underbefälet vid artilleriet,  infanteriet och jägarne samt 26 Maj kl. 5 e. m. för det underbefäl af artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen;

till batteri- och kompani-mötena första exercisdagen kl. 5 f. m. å vanliga mötesplatser.

Trumpetarne, hornblåsarne och trumslagarne samlas vid musik- befälhafvarens bostad i Visby 26 Maj kl. 5 e. m.

Derjemte tillkännagifves, att målskjutning kommer att verkställas under förestående mötestider med befälet, underbefälet, artilleriet och Visby bataljon å Ladugårdshällar, samt med öfriga kompanier å vederbörande mötesplatser.

 

 

 

Dödsfall. Anders Budin

Gotlands Allehanda 13/4 1878

 

 

 

 

Afsked har k. m:t på ansökning beviljat

Gotlands Allehanda 4/5 1878

Afsked har k. m:t på ansökning beviljat kaptenen vid Gotlands nationalbeväring J. N. Sommar med att tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 4/5 1878

Afslagen nådeansökan. Hos k. m:t har majoren K. P. Claassen, kaptenen Fr. Vahlgrén och löjtnanten K. M. A. Gardell anhållit at f. kaptenen Lars Gardell, som för anstiftande af mordbrand blifvit dömd till lifstids straffarbete, måtte varda af nåd förskonad från vidare fortsättande af detsamma, då han nu vore blind och 78 år gammal samt behöfde skydd på ålderdomen. K. m:t har afslagit ansökningen.

 

 

 

Skjutöfningar

Gotlands Allehanda 15/5 1878

Skjutöfningar komma att under nästa vecka å nationalbeväringens skottbana anställas af lärjungarne i elementarläroverkets öfverste afdelning.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 15/5 1878

De af Visby infanterikompani, som inlemnat sina kronopersedlar till rengöring och vård, samt de som för året blifvit vid samma kompani enrollerade, skola uttaga kronopersedlarne söndagen 19 Maj kl. 7 f. m. å kompaniets rustkammare.

 

 

 

Skarpskjutning med kanoner

Gotlands Allehanda 15/5 1878

Skarpskjutning med kanoner kommer att anställas å s. k. Ladugårdshällar, från och med 13 till och med 15 samt 27 till och med 29 instundande Juni kl. 7–10 förmiddagen och 4–8 eftermiddagen.

 

 

 

Vid generalstabens topografiska afdelning

Gotlands Allehanda 18/5 1878

Vid generalstabens topografiska afdelning skall löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring Vald. Hertzman tjenstgöra från början af innevarande års vapenöfningar intill 1 instundande Juni.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 22/5 1878

Rådhusrätten 29 Maj. Misshandel.  Arbet. August Ahlstedt hade 15 sistlidn. April inne å krogen nr 4 å kyrkogatan slagit och svårt misshandlat artilleristen Teodor Larsson, så att denne fått ett större sår å hjessan. Ahlstedt hade nekat för misshandeln och påstått, att han på krögarens begäran, endast kört, Larsson ut från krogen, och särskildt nekat för att han vid tillfället innehaft eller begagnat någon knif. Flere afhörde vittnen hafva emellertid intygat förhållandet, särskildt ett vittne, att Ahlstedt dragit något ”blankt” ur fickan, och dermed slagit Larsson i hufvudet. Vittnet kunde dock icke bestämdt säga, huruvida detta varit en knif. Larsson hade af slaget kommit att blöda betydligt. För flere vittnens hörande uppsköts likväl nu ytterligare målet.

 

 

 

Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 25/5 1878

Afsked har k. m:t på ansökning 18 innevarande månad beviljat kaptenerna vid Gotlands nationalbeväring Hans Ludvig Vahlberg och Vilhelm Vahlström.  Efter det nyligen förut kaptenerne Hjelm och Sommar afgått, äro således nu fyra kaptensbefattningar vid nationalbeväringen lediga.

Främst i löjtnantsgraden stå löjtnanterna Leatz, A. M. Gyllenram, Hedenblad och Norén.

- Manskapet vid nationalbeväringens artillerikårs stamtrupp skall i mån af nyanskaffning anlägga hufvudbonad med vapenplåtpompom och plym enligt den för indelta arméns infanteriregementen och kårer faststälda modell.

 

 

 

Officersmötet vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 1/6 1878

Officersmötet vid Gotlands nationalbeväring, som fortgått sedan 27 Maj afbrytes idag för att åter fortsätta från 10–15 Juni. I öfrigt skola vapenöfningar vid nationalbeväringen fortgå sålunda:

Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl, samt spel vid infanteriet och jägarne under sex dagar från 3 Juni;

Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid artilleriet under 13 dagar från 3 Juni med en veckas förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt

Batterimöten för artilleriet och Kompanimöten för jägare under sex dagar för Södra och Medelbataljonerna från 17 samt artilleriet, Visby och Norra bataljonerna från 24 Juni.

 

 

 

Östra Gotland: Kathamarsvik. Två gammaldags ”Patroner”; … Järnväg, m. m.

Gotlands Allehanda 5/6 1878

… Men i synnerhet visade sig patronen med all ståt, då han, — såsom varm fosterlandsvän och ansporrad af 1808 års händelser, bland en 50 andra förmögna storbönder, som hade vackra hästar —, såsom löjtnant syntes vid ”Bryggerska kavalleriet”, en ryttartrupp, som vid National-Beväringens början upprättades 1809 och hade öfverstelöjtnant Kuylenstierna till chef och häradsdomaren Olof Tule var hans adjutant, samt hvarvid lagman Brygger tjente som kapten, och såsom under-officerare nämndeman Steffen Bjerger i Vallstena, Möllboar i Halla, m. fl. Den medborgerliga krigstruppen var sålunda ganska hederlig, de välfödde ryttarna riktige mannamannar och kamparne de vackraste, utstyrda med granna hufvud-lag, som voro prydda med ”orm-skallar” (hvita snäckor) och skabrack, som lyste af påsydda blåa och gula band. Men de aktningsvärde bussarne hade blott en enda dags möte, nämligen vid ”By-tälle” mellan staden och Endre och hvilket afslutades med ett sjudundrande dryckeslag hos vördig lagmannen. …

 

… Men med allt lugn i denna vrå af verlden vardt det plötsligen slut för en lång tid då Ryssen i April 1808 landsteg i ”Stor-Södret” och intog Gotland, innan kort med en mindre krigsgrupp också besatte Kathamarsvik, samt tog roder och segel från fartygen i hamnen, egentligen för att ha´ ögat på Svenskarnas befarade ankomst till Ön och hindra all beröring med fastlandet. Dock byttes all denna ängslan, som nära nog skrämt slag på Tjelder-mor, snart i högsta fröjd då amiral R. Cederström den 14 maj landsatte de svenska trupperna uti Sandviken i Östergarn eller just vid ”patron” Tjelders gård Skags. Der blef nu vid ”befriarnes” ankomst en utomordentlig glädje och varm känsla för Sverige – som man förut just ej mycket vetat om —, då ”kär´ mor”, yr i mössan af ovana känslor och villande hushållstankar för alla de instormande gästerna, föll den förste inträdande officeren i famnen och kysste honom och hvarvid båda skrattade högt! Och med samma slogos gästfrihetens portar upp på vid gafvel för de blågula bussarne, för hög och låg; hvad dricka, öl och mat då åtgick vid Skags, det var ej det lilla ! ett värdskap i stort, som innerligen fägnade det goda folket och ej minst den matstarke värden, som dervid kände sitt svenska hjerta svälla af fröjd !

S . . .

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 15/6 1878

Rådhusrätten 13 Juni. Artilleristen Frans Antonsson hade i rusigt tillstånd under fältöfning detta år förolämpat löjtnant Svanberg och dömdes derför till 26 dygns mörk arrest.

 

 

 

Konsert gafs i lördags afton i paviljongen

Gotlands Allehanda 19/6 1878

Konsert gafs i lördags (15/6 1878) afton i paviljongen af Gotlands nationalbevärings musikkår under anförande af dess nye ledare hr Kuhlau. Konserten, hvars inkomst var anslagen till inköp af nya instrument för kåren, var besökt af ett ovanligt stort antal åhörare, hvilka upprepade gånger gåfvo sitt bifall tillkänna. Bland musikstycken, som under aftonen utfördes, slog isynnerhet ”La coquette” och ”Der Wenzel kommt” an på publiken; det sistnämda gafs da capo.

Att döma af lördagens konsert har musikkåren under den korta tid, hr K. stått i spetsen för densamma, gjort betydliga framsteg, ett bevis på nit och skicklighet hos anföraren och flit hos kåren.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 19/6 1878

Rådhusrätten 17 Juni. Misshandel. I det förut omnämda målet mot arbetaren August Ahlstedt, hvilken inne å krogen nr 4 å kyrkogatan 15 sistlidn. April slagit och misshandlat artilleristen Teodor Larsson så att denne fått ett större sår i hufvudet afkunnades i dag utslag, hvarigenom Ahlstedt för våldet dömdes att böta 30 kr. samt ersätta i målet hörda vittnen.

 

 

 

I anseende till ämnad afflyttning från staden

Gotlands Allehanda 22/6 1878

I anseende till ämnad afflyttning från staden låter fanjunkaren och swärdsmannen hr G. M. Lindwall, i sitt inboende hus wid Söderplan, genom offentlig, friwillig auktion, som kommer att försiggå lördagen 6 Juli kl. 10 f. m., till den högstbjudande föryttra diverse möbler, såsom en schiffonier af alm, en skänk af furu, betsad, bättre och tarfligare soffor, flere dussin stolar, utdragssängar och tältsängar, kommoder, spel-, brädspels- och matbord, piphylla, tobaksskrin, wäggur med fodral, en bordstudsare, speglar samt taflor under glas och ram; åtskilliga saker af koppar och malm, hwaribland kaffe- och andra pannor, kittlar och kastruller, ljusstakar, mortel samt kranar och brännwinspumpar; jern- och blecksaker af alla slag, deribland strykugn, inmurningsgryta, besparingsspisel,  flere slags kokkärl, eldsatser, spottlådor och mera sådant; glas och porslin i stort urwal; en rikhaltig uppsättning sängkläder af bolstrar, kuddar, madrasser och täcken; en mängd linne, hvaraf lakan, örongottswar, handdukar, borddukar och serviett; fönstergardiner och rullgardiner; en hop träkärl, såsom mjöltunnor och bingar, bykbunn, ankaren, baljor och spann; åtskilliga körredskap m. m. och hwaribland att nämna 2 st. åkkärror, res- och  arbetswagnar, slädar, kälkar,  en ridsadel, par- och enhetsselar, grimmor, långstegar samt ryktdon och andra stallinventarier; äfwensom och slutligen en myckenhet diverse, hwarunder här upptagas en symaskin, en dubbelbösssa, en stocksåg, wedsågar och yxor, kettingar, mått och wigter samt flere sorters lampor, — förekommande deßutom wid denna auktion åtskilliga saker och persedlar, som icke här så utförligt kunna uppräknas.

För att bereda inroparne fördelen af en längre kredit, eller till en tid då landtmannen hunnit inhösta sin gröda och rörelsen i allmänhet blifwit lifligare och förtjensterna rundligare, will säljaren utsträcka betalningsanståndet till 1 instundande Oktober; dock så att förstå, det endast kände och redbare personer kunna påräkna att få begagna sig deraf. Alla andra betale sina inrop kontant, eller ställe borgen om anstånd önskas.

Wisby 13 Juni 1878.

Auktionskammaren.

 

 

 

Afsked med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå

Gotlands Allehanda 29/6 1878

Afsked med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå har k. m:t på ansökan beviljat kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Fredrik Leopold Valgrén.

 

 

 

Nationalbeväringens officerare

Gotlands Allehanda 3/7 1878

Nationalbeväringens officerare hafva till ombud vid arméns pensionsfullmäktiges sammanträde utsett kapten Thorman med kapten Törnquist till ersättare.

 

 

 

Vid offentlig auktion

Gotlands Allehanda 10/7 1878

Vid offentlig auktion, som inför förvaltningsdirektionen vid Gotlands artilleristamtrupp kommer att förrättas å tygkontorets gård härstädes fredagen 2 instundande Augusti, kl. ½12 f. m., kommer att i smärre utrop försäljas ett parti läder, tagel och messing, allt efter kasserade kaskar. Inropen betalas kontant. Varorna kunna få beses åtta dagar före auktionen, efter anmälan hos styckjunkaren K. J. Brodd.    

Visby 6 Juli 1878.

Förvaltningsdirektionen.

 

 

 

De utaf Visby jägare och infanterister som vilja deltaga i årets skjutöfningar

Gotlands Allehanda 13/7 1878

De utaf Visby jägare och infanterister som vilja deltaga i årets skjutöfningar, behagade infinna sig å skjutbanan utanför Österport, söndagen 14 dennes kl. 5 e. m., då öfningarne taga sin början. Tillika åtvarnas allmänheten, att icke medan skjutningen pågår beträda banan.

Visby, 9 Juli 1878.

Kompanibefälet.

 

 

 

Vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 17/7 1878

Vid Gotlands nationalbeväring har k. m:t utnämt till kapten löjtnanten A. M. Gyllenram samt till löjtnant underlöjtnanten H. H. B. Gyllenram.

 

 

 

Lars Johan Ahlander

Gotlands Allehanda 20/7 1878

Lars Johan Ahlander f. d. kapten vid Gotlands nationalbeväring afled i morgse kl. tre qvart till tre på sin egendom Manhem. Född 31 December 1810 bragte han sig genom sträfsam omtanke och ihärdigt arbete upp till en jämförelsevis välbergad ställning och egnade en stor del af sitt lif till arbete i samhällets tjenst. Så ledde han bland annat under ett tjugutal år arbetena vid s. k. Gamla vågbrytaren. Sedan han 1864 tagit afsked ur krigstjensten sysselsatte han sig med trädgårdsskötsel och detta med mycken framgång, hvarom också hans sista viste, det vackra Manhem strax söder om staden, bär vittnesbörd.

 

 

 

Vid artilleribefälets skjutöfningar

Gotlands Allehanda 20/7 1878

Vid artilleribefälets skjutöfningar å Tånga hed, äro från Gotlands nationalbevärings artillerikår kommenderade löjtnant H. Hedenblad och underlöjtnant J. V. E. Fahnehjelm.

 

 

 

Dödsfall. Lars Johan Ahlander

Gotlands Allehanda 24/7 1878

 

 

 

 

Tredje qvartalets aflöning till nationalbeväringens underbefäl och spel

Gotlands Allehanda 10/8 1878

Tredje qvartalets aflöning till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

Måndagen 9 Sept. kl. 5 e. m.

Till beväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, fältmusikanterne och gevärshandtverkare, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.

Hoburgs                                     komp                                          vid Olofs i Öja;

Gröttlinge                                     ”                                                 ”  Lingvide i Hafdhem;

Hafdhems                                    ”                                                 ”  Qvinnegårda i d:o;

Hemse                                           ”                                                 ”  Petsarfve i Eke;

Habblinge                                     ”                                                 ”  Stenbro i Silte;

Fardhems                                     ”                                                 ”  Burge i Lefvide;

Burs                                               ”                                                ”  Gumbalder i Stånga;

Närs                                               ”                                                 ”  Hallute i När;

Garde                                            ”                                                 ”  Hallvans i Garda;

Klinte                                             ”                                                 ”  Sicklings i Klinte;

Banda                                            ”                                                 ”  Botvide i Sanda;

Hejde                                             ”                                                 ”  L:a Atlings i Atlingbo;

Sjonhems                                     ”                                                 ”  Bjerges i Vänge;

Torsburgs                                     ”                                                 ”  Kräklings i Kräklingbo;

Östergarns                                   ”                                                 ”  Trossings i Gammalgarn;

Eskelhems                                    ”                                                 ”  Buters i Eskelhem;

Stenkumla                                    ”                                                 ”  Gardrungs i Stenkumla;

Dede                                              ”                                                 ”  Harqvie i Björke;

Visby infant.                                ”                                                 ”  komp. befälh:s bostad;

 

 

 

Gotlands båtsmanskompanier

Gotlands Allehanda 10/8 1878

Gotlands båtsmanskompanier komma att med ångfartyget Valkyrian afhämtas: första kompaniet, 109 man, i Visby måndagen 16 September, tidigt på morgonen, hvarefter, sedan ångfartyget anländt till Klintehamn, andra kompaniet, 124 man, samma dag kl. 11 f. m. afhämtas. Rotehållarne skola nyss nämde dag inställa sina båtsmän: första kompaniet kl. 6 f. m. i Visby utanför residenset samt andra kompaniet vid Sicklings gästgifvaregård kl. 9 f. m.

 

 

 

Visby infanteri- och jägarekompaniers prisskjutning

Gotlands Allehanda 14/8 1878

Visby infanteri- och jägarekompaniers prisskjutning egde rum i söndags (11/ eftermiddag, mellan 4 och 6, hvarvid hvarje täflande afsköt 5 skott mot femringad tafla på 600 fots afstånd. Följande pris utdelades:

a)      Vid infanterikompaniet: 

Första pris, 10 kr., till infanteristen nr 307 Viktor Högvall för 20 ringar. Högvall förklaras dessutom för årets segerskytt.

Andra pris, 6 kr., till infanteristen nr 228 Tomas Johansson för 19 ringar.

Tredje pris, 4 kr., till infanteristen nr 284 Johan Söderdahl för 19 ringar.

b)      Vid jägarekompaniet:

Första pris, 10 kr., till korporalen nr 109 Olof Frösell för 18 ringar.

Andra pris, 6 kr., till korporalen nr 108 Johan Uppenberg för 17 ringar.

Tredje pris, till jägaren nr 16 August Pettersson för 16 ringar.

 

 

 

Till rekrytskolan i Karlskrona

Gotlands Allehanda 14/8 1878

Till rekrytskolan i Karlskrona äro följande båtsmansrekryter beordrade:

af 1:sta kompaniet: nr 9 Östman, 13 Krans, 27 Mesan, 34 Nymåne, 56 Helvig, 81 Nykommen, 82  Svensk och 104 Spelare, hvilka stiga ombord å Valkyrian i Visby 16 September;

af 2:dra kompaniet: nr 52 Gångare, 57 Hår, 61 Skäl, 74 Unghans, 80 Frisk, 84 Lindström, 105 Drejare, 119 Karlström, 126 Krans och 128 Hammar, hvilka stiga ombord i Klintehamn nyss nämde dag kl. 11 f. m.

 

 

 

Medels offentlig auktion

Gotlands Allehanda 21/8 1878

Medels offentlig auktion, som fredagen 30 innevarande Augusti kl. 2 e. m. förrättas vid Maldes i Stånga, låter fanjunkaren Johan Melin derstädes till den högstbjudande försälja sin egande fastighet ⅕ mantal kr. sk. Maldes att genast tillträdas. Egendomen, försedd med försvarliga åbygnader, har undergått laga skifte och är till jordmånen af bördig beskaffenhet; fria från undantag. Skog finnes till husbehof och något till afsalu. Köpeskillingen erlägges sålunda, att i hemmanet varande inteckningar till belopp 3,200 kronor, deraf 1,200 kronor hypotekslån, få af köpare öfvertagas; vid auktionen eller inom åtta dagar derefter erlägges kontant 400 kronor; öfverskjutande beloppet får emot godkänd säkerhet tills vidare så oguldet. Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.

Stånga i Burs 17 Augusti 1878.

M. E. Swallingson.

 

 

 

Krigsspel har i förra veckan egt rum på hotell Mollberg i Helsingborg

Gotlands Allehanda 21/8 1878

Krigsspel har i förra veckan egt rum på hotell Mollberg i Helsingborg, under ledning af stabschefen i första militärdistriktet, majoren G. Kleen. Att intresset för dessa slags militära öfningar, för hvilka staten icke lemnar officerare någon ersättning, varit allmänt, yttrar Helsingb. Tidn., kan man döma af det stora antal officerare — distriktets samtlige regimenten voro representerade — som här infunnit sig för att deltaga i detta intressanta och fredliga krig.

Bland deltagarne befanns kaptenen vid Gotlands nationalbeväring L. Gagner.

 

 

 

Vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 31/8 1878

Vid Gotlands nationalbeväring har k. m:t utnämt till kaptener löjtnanterna Sven Karl Hjalmar Hedenblad och Erik Linus Nataniel Norén, samt till löjtnanter underlöjtnanterna Johan August Thorén

och Johan Henrik von Vicken.

 

 

 

Kronopersedlar som utlemnats för begagnande vid hedersvakten

Gotlands Allehanda 14/9 1878

De kronopersedlar som utlemnats för begagnande vid hedersvakten (till Gotlands järnvägs invigning den 10/9 1878) för h. m:t konungens 10:de dennes skola inlemnas å Visby kompaniers rustkamrar söndagen 15:de Sept. kl. ½8 f. m.

 

 

 

Båtsmanskompanierna

Gotlands Allehanda 19/9 1878

Båtsmanskompanierna afgingo i förrgår (17/9 1878) under befäl af kapten Malmborg till Karlskrona med ångaren valkyrian, schef kapten Stark, som i söndags kl. 5 f. m. inkom i hamnen. Klockan 8 f. m. lade Valkyrian ut, sedan det ena båtsmanskompaniet ombordtagits, och styrde kosan till Klinte, der det andra inskeppades, samt derifrån direkt till bestämmelseorten.

 

 

 

Artilleristen Broström hängde sig vid femtiden i går eftermiddag

Gotlands Allehanda 21/9 1878

F. artilleristen Broström hängde sig vid femtiden i går eftermiddag i sin bostad, Fribergska gården i närheten af länsfängelset. Broström, som sedan ett år tillbaka var gift och fört ett tämligen oregelbundet lefnadssätt, har under de senaste dagarne förefallit grubblande, men anledningen till den sorgliga händelsen är ej närmare bekant.

 

 

 

Från stabsschefsbefattningen på Gotland

Gotlands Allehanda 25/9 1878

Från stabsschefsbefattningen på Gotland har k. m:t på ansökan entledigat generalstabsofficeren, majoren i armén. Kaptenen vid Vestgöta-Dals regemente, Karl Oskar Hüttling.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 25/9 1878

Rådhusrätten, 23 Sept. Slagsmål. F. artiller.  V. Hansson hade söndagen 15 Sept. mellan kl. 12-1 på dagen, dels inne å krogen vid Adelsgatan, dels ock ute å gatan medels åtskilliga örfilar misshandlat jernvägsarbet. Karl Nordberg, som vid tillfället varit rusig.  Hansson dömdes nu at böta för misshandlingen 25 kr., Nordberg för fylleri 10 kronor.

 

Krigsrätt. Artilleristerne Frans Vilhelm Teodor Larsson och Johan Petter Lind voro 20 Sept. posterade å artillerigården i söder, Larsson såsom vaktbefälhafvare, Lind såsom nummerkarl, att tjenstgöra. Under tiden hade såväl Larsson som Lind öfvergifvit sin post, hvarför Larsson, anträffad, inmanades i artillerigårdens arrestrum, som var försedt med jerngaller för fönstret. Sedan Larsson suttit der en stund försökte han bryta upp jerngallret för fönstret, hvilket också lyckades så, att han kom ut på artillerigården derifrån Larsson och Lind derifrån begåfvo sig ut i det fria. Konstapel Berg hade vakten för dagen, men hade gifvit artilleristen Lind ordres om att svara för vaktbefälet under en stund Berg gick till styckjunkare Brodd i tjensteärenden. Lind åtlydde emellertid icke de af Berg gifna ordres. Larsson och Lind efterspanades derefter, anträffades och insattes i cellfängelset, derifrån de i dag under militärisk eskort upphämtades till rådhusets sessionsrum, der krigsrätt hölls.

Rättens ledamöter utgjordes af major Ihre, ordförande, kaptenerne Belfrage och Gyllenhammar, löjtn. Ericsson samt auditör Herlitz.

Under ransakningen intygades Larssons och Linds felaktiga förhållanden vid uppgifna tillfälle, och blef efter öfverläggning Larsson dömd till 10 dygns vatten och brödstraff samt att dessutom ersätta det sönderbrutna fönstergallret med 22 kronor 75 öre;

Lind för ohörsamhet mot förman i tjenst till 10 dygns vatten och brödstraff.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 2/10 1878

Rådhusrätten, 30 Sept. Misshandel. Artilleristen Johan Petter Henriksson hade söndagen 22 Sept. vid middagstiden å Adelsgatan misshandlat arbet. Olof Bingström och derför blifvit instämd. Om förloppet uppgaf Bingström, att han å Adelsgatan nämda dag mötte artilleristen Henriksson utanför snickare Ostermans port; att Henriksson då bjudit honom in på en sup å närbelägna krog, dit Bingström ock medföljt och förtärt supen, men att han strax åter aflägsnat sig, men efterföljts af Henriksson, som upphunnit honom ånyo utanför snickare Ostermans port och der tilldelat honom slag i ansigtet med en käpp, som dervid gått sönder. Henriksson, nu härom tillfrågad, nekade halt och hållet för att hafva förgått sig mot Bingström; påstod tvärtom, att han, Henriksson sjelf, just i dag, blifvit i rättens förmak ofredad af stadsbetjäningen och ville hafva rättens ”bestämda svar”, ”om stadsbetjänt hade rättighet till sådant”, samt ville ”under inga villkor aflägsna sig förrän han fått sådant svar”. För vittnens hörande uppsköts målet, och Henriksson måste genom stadsbetjäning afföras ur sessionsrummet.

 

 

 

Vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 5/10 1878

Vid Gotlands nationalbeväring har k. m:t utnämt till kapten: löjtnanten P. A. Danielsson samt till löjtnant underlöjtnanten E. F. G. Hoppe, hvarjämte k. m:t hit transporterat underlöjtnanten vid Svea artilleriregemente J. A. Kolmodin

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 16/10 1878

Rådhusrätten, 14 Okt. Misshandel. Det förut i nr 79 omnämda målet mot artilleristen Johan Petter Henriksson, hvilken å Adelsgatan 22 Sept. tilldelat arbet. Olof Bingström slag i ansigtet med en käpp, så att denne gick sönder, fortsattes i dag. 2:e afhörda vittnen intygade, dels att Henriksson slagit Bingström äfven inne å krogen, dels å gatan,  kunnande likväl det andra vittnet, som varit på afstånd, icke bestämdt säga, att det varit Henriksson, hvilken han eljes icke kände till, men väl att det varit en person af Henrikssons storlek och växt och med sådane kläder i dag bar. En banvakt vid jernvägen vid namn Bergdahl hade vid tillfället varit i Bingströms sällskap, och som Henriksson fortfarande nekade för våldet, uppsköts målet ytterligare för dennes hörande.

 

 

 

Båtsmansrekryteringsafgiften

Gotlands Allehanda 30/10 1878

Båtsmansrekryteringsafgiften vid Gotlands båda båtsmanskompanier har bestämts till 25 kronor jämväl för år 1879.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 30/10 1878

Rådhusrätten, 14 Okt. Misshandel. Det förut omnämda målet mot artilleristen Johan Petter Henriksson, tilltalad för att hafva 22 Sept. slagit och misshandlat arbet. Olof Bingström, påropades nu ånyo, men Bingström uteblef. Banvakten Johan Bergdahl som förut åberopats till vittne, var nu tillstädes, men hade ingenting annat att berätta än att han 22 Sept. varit i sällskap med Bingström å krogen vid Adelsgatan och äfven der sett Henriksson, utan att likväl förmärka någon oenighet dem emellan. För uteblifvande nu, dömdes Bingström att böta 2 kr. och skall han vid 10 kr. vite inställa sig vid rätten 11 Nov., till hvilken dag målet uppsköts.

— Förenämde artillerist J. P. Henriksson och V. Larsson voro äfven instämde för att hafva 20 Okt. dels å krogen vid Adelsgatan, dels ute å gatan misshandlat förenämde Olof Bingström, som, vid pårop, nu infann sig. Bingström uppgaf, att, sedan han för sin principal köpt för 25 öre bränvin å krogen, han aflägsnat sig derifrån, men blifvit i dörren tillbakadragen och slagen af Larsson och derefter ute å gatan af både Larsson och Henriksson. De tilltalade erkände detta, men påstod Larsson, att han endast velat skilja ifrån hvarandra Bingström och Henriksson, som varit oense. Ett vittne, stadsfogden O. N. Hallgren, berättade, att han samma dag funnit Bingström ligga omkull å gatan samt Larsson och Henriksson stå öfver och slå honom. De tilltalade begärde uppskof för att med vittnen stärka, att Bingström först ofredat dem, hvilket ock beviljades.

 

 

 

Innevarande års 4:de qvartalslöner och arvoden utbetalas

Gotlands Allehanda 9/11 1878

”Innevarande års 4:de qvartalslöner och arvoden utbetalas till Gotlands nationalbevärings underbefäl och spel å följande ställen och tider under nästa December månad, nemligen:

Måndagen den 2 kl. ½5 e. m. till underbefäl och spel vid artilleri corpsen, fältmusikanterne och gevärshandtverkarne i Drätselkammarens expeditionsrum å Rådhuset;

Måndagen den 9 kl. 12 midd.                          till Hoburgs     kompani                          vid Olofs i Öja;

                                                     ”   Gröttlingbo      d:o              vid Lingvide i Hafdhem;

                                                     ”   Hafdhems       d:o              vid Qvinnegårda i d:o;

                                                     ”   Hemse              d:o              vid Petsarfve i Eke;

                                                     ”   Habblinge        d:o              vid Stenbro i Silte;

                                                     ”   Fardhems        d:o              vid Burge i Lefvide;

                           ”   Burs                  d:o              vid Gumbalde i Stånga;

                         

                                                      ”   Närs                d:o               vid Hallute i När;

                                                      ”  Garde              d:o               vid Halfvans i Garde;

                                                      ”  Klinte               d:o               vid Sicklings i Klinte;

                                                      ”  Banda              d:o               vid Botvide i Sanda;

                                                      ”  Hejde               d:o               vid Atlings i Atlingbo;

                                                      ”  Sjonhems       d:o               vid Bjerges i Vänge;   

                                                      ”  Thorsborgs      d:o               vid Kräklings i Kräkl:bo;

                                                      ”  Östergarns      d:o               vid Trosings i Gammalg.

                                                      ”  Eskelhem        d:o               vid Buters i Eskelhem;

                                                      ”  Stenkumla      d:o               vid Gardrungs i Stenkumla;

                                                      ”  Dede                d:o               vid Harqvie i Björke;

                                                      ”  Visby infant.   d:o                 i Kompanichefens bostad;

                                                      ”  Visby Jägare   d:o                 i Kompanichefens     d:o;

                                                      ”  Endre              d:o               vid Endregårda i Endre;

                                                      ”  Bro                   d:o               vid Stenstu i Bro;

                                                      ”  Halla                d:o               vid Gandarfve i Dalhem;

                                                      ”  Lina                  d:o                 i Källunge sockenstuga;

                                                      ”  Bäls                  d:o               vid Gute i Bäl;

                                                      ”  Lummelunda  d:o               vid Mas i Stenkyrka;

                                                      ”  Forssa             d:o               vid Angelbos i Lärbro;

                                                      ”  Ruthe              d:o               vid Koparfve i Ruthe, och

                                                      ”  Fårö                 d:o               vid Broa å Fårön.

Vederbörande lön- eller arvodestagare, hvilka ej sjelfve uttaga sin aflöning, erinras derom, att de personer, hvilka medlen uttaga, ovillkorligen skola vara försedde med lagliga fullmakter; och skola de sålunda befullmäktigade å aflöningslistan under rubriken ”qvitteras” teckna sina egna namn enligt fullmakt.”

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 13/11 1878

Rådhusrätten, 11 Nov. Misshandel. Förut omnämda målet mot artilleristen Johan Petter Henriksson, hvilken 22 September å Adelsgatan slagit och misshandlat arbetaren Olof Bingström, fortsattes i dag, men, oaktadt ålagd inställelse vid 10 kr. vite, uteblef Bingström, som derför fäldes böta 10 kr., och målet uppsköts ytterligare.

— Äfven förut omnämde målet mot samme artillerist J. P. Henriksson och V. Larsson, ang. misshandel å P. Bingström 20 Okt. dels inne å krogen vid Adelsgatan, dels på gatan, påropades derefter, men Bingström uteblef. De tilltalade voro tillstädes,  och yrkades få 2:ne närvarande vittnen hörda, nemligen artilleristerna Karl Palmqvist och Johan Petter Herman Lind, hvilka berättade: Palmqvist: att 20 Oktober kl. ½7 e. m. Henriksson och Bingström varit i gräl med hvarandra å krogen vid Adelsgatan: att Bingström dervid knuffat Henriksson denne ”farit mot väggen” inne i krogen; att Larsson derför från krogen utföst Bingström, som dervid gifvit Larsson ett slag; att Bingström och Henriksson derefter å gatan legat omkull öfver hvarandra, utan att likväl vittnet då sett något slag utdelas. Lind: lika med förenämde vittne. Som Bingström uteblef, uppsköts målet till 25 Nov., då Bingström vid 15 kr. vite skall inställa sig. …

 

— För fylleri 4 Nov. dömdes f. artilleristen Modig att böta 10 kr.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 27/11 1878

Officersklubben. Sammanträder måndagen nästkommande December kl. 6 e. m. å Stadshotellet.

Värdarne.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 27/11 1878

Rådhusrätten, 25 Nov. Misshandel. Förut omnämda målen mot artilleristen Johan Petter Henriksson om misshandel 22 Sept. å arbet. Olof Bingström, samt mot samme Henriksson och V. Larsson, ang. misshandel 20 Okt. å samme Olof Bingström, fortsattes nu och behandlades i sammanhang med hvarandra. Larsson kunde nu icke förneka, att han förfördelat Bingström; Henriksson erkände äfven, att han tilldelat Bingström slag. Bingström deremot ville alldeles icke erkänna, att han utdelat något slag. För vidare utredning uppskof.

 

 

 

Vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 7/12 1878

Vid Gotlands nationalbeväring är till underlöjtnant utnämd utexaminerade eleven vid krigsskolan Daniel Herman Söderberg.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 7/12 1878

F. båtsmannen Alfred Jansson från Fardhem, misstänkt för en i Sanda begången stöld, enär han försålt tjufgodset å ett ställe i Klinte, der det anträffats, har på begäran af kronolänsman Smedberg blifvit af stadsbetjänten O. Pettersson efterspanad och anträffades i tisdags 3 December å en krog här i staden samt häktades och insattes i länsfängelset.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 11/12 1878

Rådhusrätten 9 Dec. Misshandel. Det förut omnämda målet mot artillerist. Johan Petter Henriksson och V. Larsson, angående dels 22 Sept. af Henriksson, dels 20 Oktober af Henriksson och Larsson gemensamt föröfvad misshandel å arbet. Olof Bingström, fortsattes i dag och hördes nu 2:ne vittnen, af hvilkas berättelser framgick, att Bingström å krogen vid Adelsgatan blifvit misshandlad af några i uniform klädda artillerister, hvilka vittnena icke så noga kände, men tyckte vara de samma som vid rätten nu härvarande Henriksson och Larsson. De hade icke sett, att Bingström utdelat något slag.

Utslag afkunnas annan dag.

 

 

 

Dödsfall. Axel Vilhelm Malmborg

Gotlands Allehanda 11/12 1878

 

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 24/12 1878

Länsfängelset 21 Dec. Tillgrepp. Med den i nr 98 för 7 December omnämde, för stöld häktade f. båtsmannen Alfred Jansson från Fardhem skulle i dag kl. 11 f. m. företagas ransakning å länsfängelset af södra häradsrätten, men som ett fulltaligt antal nämdemän, som bör vara minst 7, icke fanns tillstädes, måste ransakningen uppskjutas till kl. 2 e. m., då under tiden anskaffade hemmansegarne A. Berglund Bjerges i Lye och A. Vittberg Grens i Mästerby, efter aflagd ed, fingo intaga säte i rätten såsom adjungerande nämdemän, hvarigenom 7-talet blef fullt. Målsegaren var arbet. Albrekt Malmgren i Sanda, hvilken, nu tillstädes, uppgaf, att Jansson en qväll i sistl. Okt. inkommit i Malmgrens bostad, anhållit om att få ligga qvar der öfver natten, hvilket beviljats; att Malmgren på morgonen derefter gått ut på arbete då Jansson stadnat qvar, men sedan under tiden aflägsnat sig från stället, hvarefter Malmgren saknat en sig tillhörig doffelkavaj, men funnit en annan sämre kavaj, tillhörig Jansson, qvarlemnad; att vid derefter af Malmgren gjorda efterspaningar, hans kavaj funnits hos en arbetare Pettersson i Klinte hvilken af Jansson köpt densamma för 5 kr., men likväl strax utlemnat densamma till Malmgren, sedan han af honom blifvit upplyst om förhållandet. Åklagaren, kronolänsman Smedberg, hade ifrån pastorsembetet i Fardhem under tiden icke kunnat erhålla något prestbetyg för Alfred Jansson, men denne fick sjelf redogöra för sina föregående lefnadsförhållanden; uppgaf att han var född i Klinte 1844 af arbetarefolk; en tid varit sjöman, derefter kronobåtsman; icke straffad för stöld. Det nu gjorda tillgreppet erkände han, såsom målsegaren Malmgren det uppgifvit, men uppgaf, att han icke så noga kunnat vid tillfället skilja mellan Malmgrens och sin egen kavaj. Malmgren ville hafva kavajen värderad till 15 kr. Kavajen togs i betraktande, men rätten kunde icke värdera den till mera än högst 14 kr. 50 öre. Då, till följd af hvad som förekommit, tillgreppet icke kunde betraktas såsom stöld, förklarade rätten, att Jansson nu genast skulle försättas på fri fot och således lössläppas ur häktet; men för införskaffande under tiden af Janssons prestbetyg uppsköts målet till slutgiltigt afgörande till 2:dra sammanträdet med södra häradsrätten nästkommande år å Skogs i Levide, der Jansson då skall infinna sig.

 

 

 

Efterlyst är båtsmannen af Gotlands andra kompani nr 55 Berg

Gotlands Allehanda 28/12 1878

Efterlyst är båtsmannen af Gotlands andra kompani nr 55 Berg, hvilken ej infunnit sig vid flottans station eller lemnat bevis om laga förfall, ehuru hans permission utgått. Berg är lång till växten, har blå ögon, mörkt hår och rödt skägg.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig