Föregående sida

Tidningsklipp 1882

 

På grund af sin religiösa öfvertygelse

Gotlands Allehanda 16/6 1882

Det upprörande skådespelet, att eljes oförvitliga personer dömas till fängelsestraff på grund af sin religiösa öfvertygelse, ha vi nu, efter några år hafva varit befriade derifrån, åter fått bevittna vid en nyss hållen krigsrätt.

Af samvetsbetänkligheter vägrade nämligen 8 sistl. Maj vid mönstringen af Eskelhems kompani landstormskarlen, husbonden Johan Andersson och jägaren, drängen Petter Emanuel Nordström att bära vapen, hvarför de åtalats inför krigsrätt, som igår egde rum härstädes.

Af kompanischefens förhörsprotokoll och af krigsrättens förhandlingar framgick följande: Att Andersson, försedd med sitt gevär, infann sig vid mönstringen; att han inför t. f. militärbefälhafvaren anhållit att få bortlägga geväret under uttalande, att Guds ord och hans samvete förbjöde honom att bära vapen; att han emellertid, då denna hans anhållan ej beviljats, fortfarande under hela mönstringsförrättningen qvarstått i ledet och vid militärbefälhafvarens afskedstagande af truppen deltagit i att skyldra gevär för honom; att han dock genast derefter trots kompanischefens förbud bortlagt sitt gevär.

Att Nordström likaledes infunnit sig vid mönstringen men genast vägrat att mot taga något gevär, emedan religionsskäl förbjöde honom härtill; att han fått särskild befallning af sin Gud att ej taga vapen och borde man mer lyda Gud än menniskor; att både Gud och hans samvete förbjöde honom att mörda folk eller deltaga i öfningar, som hade till uppgift att lära folk sådant.

Krigsrätten, som bestod af auditör Herlitz, major Carlstedt, kaptenerna Törnqvist och Ternstedt samt löjtnant Edström, dömde Nordström till fängelse i två månader och Andersson till en månads fängelse.

 

 

 

Dömd för rån

Gotlands Tidning 7/10 1882

Dömde för rån. Med artilleristen n:r 46 vid härvarande stamtrupp, C. J. A. Lindgren och ynglingen V. L. Blomqvist, anklagade att ha rånat å öppen landsväg torparen E. Stenström hölls i torsdags (5/10 1882) å cellfängelset förnyad ransakning. Denna gång fann Lindgren för godt att återtaga sin förra uppgift att hafva bortkastat penningarne och i stället erkänna att han gömt sin andel af rofvet i ett hål i stadsmuren vid artillerigården, der ock vid undersökning påträffades 40 kronor inlindade i pappersmakulatur.

Efter öfverläggning dömde rätten de tilltalade såsom förvunne att hafva i samråd begått rån, Lindgren till straffarbete i sex år och sex månader och Blomqvist i sex år.

Vid domens afkunnande föll den 15-årige Blomqvist i häftig gråt, men Lindgren deremot syntes likgiltig och kall.

 

 

 

Kanoner och kanonkulor

Gotlands Allehanda 10/11 1882

Kanoner och kanonkulor hafva å grundet ”Britterna” utanför Östergarnsholm sistl. augusti månad upptagits af landtbrukare H. K. Sundell vid Katthammarsvik, hvilken med en af den berömde etsaren Axel Herman Hägg konstruerad båt från nämda grund upphämtat dessa bottenfynd. Kanonerna med kulor äro minnen från en i medlet af århundradet förbi Gotland rysk eskader, af hvilken ett skepp lär hafva strandat. Fem kanoner af jern, 2 m. 6 dcm. Långa och 1 m. 6 dcm. Grofva, som uppfiskats, voro mycket sjöskadade; af kulorna hafva upptagits 451 stycken, vägande 5,448 kilogram och af hvilka endast den hårda kärnan fans qvar. Alla dessa bottenfynd hafva i anseende till de svåra skador de lidit värderats till endast 260 kronor.
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig