Föregående sida

Tidningsklipp 1883

 

Gotlands nationalbevärings musikkår

Gotlands Tidning 10/3 1883

Gotlands nationalbevärings musikkår har mistat sin värderade anförare, direktör Fr. Kuhlan, som på begäran erhållit afsked och sedermera blifvid utnämd till musikdirektör vid Vestgöta regemente.

 

 

 

Som stabschef vid militärbefälet

Gotlands Tidning 21/3 1883

Som stabschef vid militärbefälet på Gotland har kaptenen vid generalstaben V. T. Unge blifvit förordnad att från och med den 1 april tills vidare tjenstgöra.

 

 

 

Generalmönstringsplats

Gotlands Tidning 31/3 1883

Generalmönstringsplats för Gotlands första båtsmanskompani varder hädanefter Gute Gästgifvaregård i Bäl i stället för Visby stad.

 

 

 

Vapenöfningar

Gotlands Tidning 5/5 1883

Vapenöfningar med Gotlands nationalbeväring skola innevarande år ega rum å vanliga mötesplatser under följande antal dagar nämligen: Officersmöte under 12 dagar för infanteriet från och med den 28 maj till och med den andre juni samt från och med dec 11 till och med den 16 juni och för artilleriet från och med den 28 maj till och med den 2 juni samt från och med den 18 till och med den 23 juni: Befälsmöte för allt öfver- och underbefäl samt spel vid infanteriet och jägarne under 6 dagar från och med den 4 juni; med beväringsbatterierna under 13 dagar från och med den 4 juni med 7 dagars förutgången öfning för det underbefäl, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen, samt vid artilleristamtruppen från och med den 1 till och med den 26 maj och från och med den 4 till och med den 9 juni; Batterimöten för artilleriet; Bataljonsmöten för jägare vid de kompanier, hvilka medgifvit att exercera å gemensam mötesplats, och Kompanimöten för jägarne vid de öfriga kompanierna; dessa tvenne sistnämda möten under 6 dagar nämligen för Södra och Medelbataljonerna från och med den 18 till och med den 23 juni, Visby och norra bataljonerna från och med den 25 till och med den 30 juni; Artillerstamtruppens rekrytskola från och med den 19 mars till och med den 16 juni; Stambatteriets exercis från och med den 11 juni till och med den 10 juli; samt Förberedande öfningar för nationalbeväringens trumpetare, hornblåsare och trumslagare under 6 dagar utöfver tiden för befäls-, batteri-, bataljons- och kompanimötena från och med den 28 maj. Till följe häraf skall samling ske; till befälsmöte vid batteri och kompanichefernas eller befälhvarnes qvarter i Visby den 3 juni kl. 5 e. m. för underbefälet vid artilleriet, infanteriet och jägarne samt den 27 kl. 5 e. m. för det underbefäl af artilleriet, som förut ej bevistat något befälsmöte vid detta vapen; Till batteri-, bataljons- och kompanimötena första exercisdagen kl. 5 f. m. å vanliga batteri, bataljons- och kompanimötesplatser. Spelet samlas vid musikbefälhafvarens qvarter i Visby den 27 maj kl. 5 e. m.

 

 

 

Gotlands nationalbeväring

Gotlands Tidning 9/5 1883

Till löjtnant har den 4 dennes blifvit utnämd underlöjtnanten vid beväringen F. V. Cederblad.

 

 

 

Fem officerare

Gotlands Tidning 23/5 1883

Fem officerare vid Gotlands nationalbeväring äro beordrade under första beväringsmötet å Kultorps hed, och fyra officerare komma att ditbeordras under andra beväringsmötet derstädes.

 

 

 

Militärbefälhafvaren

Gotlands Tidning 26/5 1883

Militärbefälhafvaren kommer att vid generalmönstringen i sommar med Gotlands nationalbevärings artillerikårsstamtrupp, biträdas af revisorn i arméförvaltningen C. O. E. Fåhræus.

 

 

 

De militära öfningarna

Gotlands Tidning 6/6 1883

De militära öfningarna hafva sedan i måndags med stor ifver pågått härstädes; innevarande vecka afse nämligen underbefälets exercerande sedan föregående veckans befälsmöte försiggåt. Men underligt har det förefallit lite hvar, huruledes den för tillfället befälhafvande betraktar sin makt och utöfvar densamma. I dag t. ex. behagade den som styrer allas våra öden att gifva åt fosterön ett välsignelsebringande regn, som naturligtvis af den mängd bland underbefälet, som nu är skyldig bevista detta möte, mottogs med all tacksamhet för försynens skyddande och räddande hand till årsväxtens befordran och glädjefulla förkofran; men att i flere timmar nödgas stå stilla i ledet med himmelen till tak och i ett oupphörligt hällregn endast för att erhålla undervisning uti gymnastik och öfning i gifvande och mottagande af kommandoord, detta kan möjligtvis hafva ådragit mången svåra följder af sjuklighet för framtiden; ty man bör besinna att folket har icke tillfälla att begagna sin rast till ombyte af torra kläder, utan de våta måste under dagens lopp torka på kroppen.

 

 

 

Militärbefälhafvaren

Gotlands Tidning 13/6 1883

Militärbefälhafvaren, öfversten m. m. friherre v. Vegesack, hitkommer i morgon från Stockholm.

 

 

 

Dödsfall. V. L. Belfrage

Gotlands Tidning 30/6 1883

F. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring V. L. Belfrage afled härstädes i söndags 59 år gammal, närmast saknad och sörjd af enka och fyra barn; men äfven af en stor krets af kamrater och vänner. Belfrage ingick i militärståndet 1843, då han blef utnämd till fänrik vid k, Svea garde, hvarifrån han tog transport 1845 till Gotlands nationalbeväring och avancerade till kapten 1860 samt erhöll afsked med pension 1879. Utnämdes till riddare af svärdsorden 1874. Militär i ordets vackraste betydelse, vänsäll och glad i umgänge, var i allmänhet kallar godt hufvud, som gjorde att han också ganska ofta anlitades i uppdrag tillhörande andra ärenden än rent militäriska. Han kommenderades 1859 till elev vid skjutskolan å Drottningholm, på grund hvaraf han sedan blef lärare för skjutskolan i Visby åren 1859 till och med 1864, under hvilken tid han 1861 äfven var beordrad att vara lärare vid skjutskolan å Drottningholm. År 1865 var Belfrage representant för härvarande officerskår vid krigsbefälets sammanträde i Stockholm, då han föreslog och med framgång käpade för, att de kort förut på nationalbeväringens stat från Visby stadsbeväring öfverflyttade officerarne skulle blifva likstälde i pensionsrätt med öfrige nationalbeväringens officerare. Om han derför blef tacksamt erkänd af vederbörande överlemne vi till deras samvetens vittnesbörd. Dessa i all korthet nedskrifna ord om den aflidne, hvars fullbordade lifsgerning med erkänsamhet och aktning säkerligen fortlefver hos alla som älska att bevara minnet af en god kamrat, likasom att i honom hafva egt en trofast vän, må förblifva outplånliga runor ristade vid hans graf!
I torsdags jordfästades den aflidne, hvars stofthydda var öfverhöljd med blommor och kransar, hvaribland märktes en större dylik minnesgärd, omvirad med band i blå och gula färgerna och beteckraten och chefen.

 

 

 

En eskader

Gotlands Tidning 4/7 1883

En eskader af två monitorer och tre kanonbåtar lär under kom.-kapten Schönmeyrs öfverbefäl ämna besöka Visby omkring medio af denna månad.

 

 

 

Svenska östersjöflottiljen

Gotlands Tidning 14/7 1883

Af den här förut nämda flottilj, som varit hitväntad, ankom i torsdagsafton kanonbåten Rota, chef kapten Nordenskiöld, och i går morse monitoren Tordön med eskaderchefen, kommendören Schönmeyr. Båda fartygen förlades vid vågbrytaren i yttre hamnen.
Tordön för 2 refflade bakladdningskanoner af 24 centimeters kaliber och af 16,700 kilograms vigt hvardera, stålkulan väger 144 kgr., krutladdningen till olika skott väger 24,17 och 7 kgr. Maskinen arbetar med 150 nominella eller 360 verkliga hästkrafter.
I eftermiddag hitkommo monitorn John Ericson, kommend.-kapten Ulff. samt kanonbåtarne Skuld, kapt. Lindbom, Motala, kapt. Olsson och Astrid, kapt. Bäckström. Flottiljen lärer komma att afgå härifrån på tisdags morgon.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig