Föregående sida

Tidningsklipp 1888

 

Kungörelse. Angående anställning i Flottans värfvade stam

Gotlands Allehanda 2/1 1888

Den som vill vinna anställning år 1888 i flottans värfvade stam skall före den 1 Februari samma år till stationsbefälhafvaren vid den flottans station, han vill tillhöra, insända ansökan,  åtföljd af prestbevis, målsmans medgifvande (om sökande icke fylt 21 år) samt intyg af trovärdig person, att sökanden är känd för nykterhet och pålitlighet.

För att kunna antagas i flottans värfvade stam erfordras bland annat:

att hafva fylt 18 men icke 22 år,

att vara svensk undersåte,

att hafva stark kroppsbygnad, vara frisk och färdig same ega god synförmåga och normalt färgsinne.

Antagningen sker för en tid af 8 år, deraf manskapet skall oafbrutet tjenstgöra 2 år 5 månader, hvarefter manskapet permitteras, med skyldighet, att på kallelse infinna sig till tjenstgöring.

De förmåner, hvilka tillgodonjutas äro:

a) lega för 50 kronor;

b) ersättning för inställelse vid den plats, derifrån afhemtning till station skall ske, 10 kronor;

c) aflöning, som under tjenstgöring utgår sålunda;

                          för 1:sta klassens sjöman:

månadslön 20 kronor, dagaflöning 50 öre;

                          för 2:dra klassens sjöman:

månadslön 10 kronor, dagaflöning 40 öre;

                          3:dje klassens sjöman:

månadslön 5 kronor, dagaflöning 20 öre;

hvilken aflöning utbetalas månatligen;

d) samt under permissionstiden med månadslön, i den sjömanklass en hvar tillhör, enligt särskilda bestämmelser;

e) beklädnad, sängservis, naturaunderhåll, inqvartering och sjukvård under den tid manskapet är i tjenstgöring.

Närmare underrättelse erhålles, dels i Svensk författningssamling nr 46 år 1887, dels i Kongl.  Maj:ts befallningshafvandes länskungörelse och dels å sjömanshusens i riket, hvarest äfven ansökningsblanketter kostnadsfritt tillhandahållas.

Karlskrona, Stationsbefälhafvarens Militär-Expedition i December 1887.

 

 

 

Gotlands bataljon

Gotlands Allehanda 13/1 1888

Gotlands bataljons, jämte Vesternorrlands bataljons och Värmlands regementes inskrifningsområdens hafva med afseende å de beväringsskyldiges under år 1887 krigsduglighet företett de gynnsammaste förhållanden. Inom Gotlands bataljons område fans nämligen endast 8, 21 proc., oantagliga. Högsta oantaglighetssiffran eller 29,93 proc. har lifregementes grenadierkår.

 

 

 

Till landstormsbefälhafvare inom Gotlands inskrifningsområde

Gotlands Allehanda 13/1 1888

Till landstormsbefälhafvare inom Gotlands inskrifningsområde hafva förordnats:    I Visby kompaniområde f. d. sergeanten O. Widin, Visby, i Roma f. d. Furiren af 1. klassen Alfred Söderdahl, Bolex i Etelhem; i Tingstäde f. d. furiren af 1. Klassen Anders Petter Barkander, Timans i Hörsne; i Lärbro f. d. fanjunkaren Ludvig Mörrby, Boge; i Klinte f. d. furiren Lars Petter Rosendahl, Grymlings i Ejsta; i Garda f. d. furiren Johan Niklas Larsson, Smitts i Alskog; i Hemse f. d. furiren Wilhelm Jacobsson, Stenstu i Burs och i Hafdhems f. d. furiren Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.

 

 

 

Anbud

Gotlands Allehanda 16/1 1888

Anbud å uppförandet å mötesplatsen Visborgs slätt af en hvälfd källare utaf kalksten, 36 fot lång och 18 fot bred utvändigt samt med en skiljevägg afdelad i tvänne rum, kan inlemnas till undertecknad före den 28 Januari. Närmare upplysningar om arbetet kunna af undertecknad erhållas.

Visby den 14 Januari 1888.

Victor Karlsson.

 regementsintendent.

 

 

 

Officersfäktklubben

Gotlands Allehanda 16/1 1888

Löjtnant O. Scherstén har jämte ett par andra officerare fått i uppdrag att utarbeta stadgar till en nybildad militär idrottsförening, kallad Officersfäktklubben.

 

 

 

Entreprenadauktion

Gotlands Allehanda 23/1 1888

Lördagen den 28 innevarande Januari kl. 12 middagen förrättas i Militärbefälhafvarens Expedition i Visby entreprenadauktion för uppförande å WIsborgs slätt af en officersbygnad af trä under plåttak, 130 fot lång och 55 fot

bred, hvartill grunden redan är lagd.

Ritningar och materialförslag finnas att tillgå hos Regementsintendent Karlsson, som äfven lemnar närmare upplysningar.

Borgen för arbetets ordentliga fullgörande äfvensom för möjligen blifvande förskotter skall vid auktionstillfället aflemnar och förbehåller sig direktionen rätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. Visby den 12 Januari

BYGGNADSSTYRELSEN.

 

 

 

Som sjukgymnast

Gotlands Allehanda 23/1 1888

Som sjukgymnast har löjtnant N. B. Mannerhjerta erhållit tillståndsbevis af medicinalstyrelsen.

 

 

 

Gotlands infanteriregemente

Gotlands Allehanda 6/2 1888

K. m:t har befalt, att med iakttagande af hvad rörande volontärer utan nummer är stadgat, skola samtliga vid Gotlands infanteriregemente nyantagne volontärer inkommenderas till befälsmötet samtidigt med den till detta möte beordrade manskapsstyrkan för att intill slutet af 2:a klassens beväringsmöte under särskildt dertill beordrat befäl utbildas såsom rekryter.

Vid Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår skall allt öfver- och underbefäl samt spel inkallas till tjenstgöring under båda beväringsmötena.

 

 

 

Åter ett överfall å öppen gata

Gotlands Allehanda 6/2 1888

Åter ett överfall å öppen gata. I lördags afton (4/2 1888) vid 7-tiden, då löjtnant A. Kolmodin, passerade Mellangatan norrut, möttes han af en obekant person jämte förre artilleristen J. F. Johansson, som tilltalade honom ”Vill du ge mig 25 öre ?” Då löjtnant Kolmodin nekande besvarade detta, gaf J. honom utan vidare ett slag med knutna handen öfver högra ögat så att han föll omkull. Den andre personen som var förre sjömannen J. O. Olsson, började nu klädd i träskor som han var, att sparka den öfverfallne, hvarpå de togo hans uniformsmössa och på hans rop om hjelp begåfvo sig springande Mellangatan söderut. Mössan bortkastade de under vägen, och togs de sedan af utsände konstaplar vid 8/4 8-tiden uppe på S:t Hansgatan. Efter att först hafva nekat, erkände de båda våldsverkarne slutligen att allt tillgått såsom ofvan nämts. En läkareattest intygade att löjtnant Kolmodin till följd af våldet tills vidare är urståndsatt att tjenstgöra.

Johansson, född 1867, har 2 gånger förut straffats för våld och Olsson, likaledes född 1867, en gång dömts till 2 månaders straffarbete för hemfridsbrott, men ännu ej aftjenat detta.

Såsom ombud för löjtnant Kolmodin fordrade stadsfiskalen ersättning med 5 kronor för reparation af den skadade uniformsmössan, samt yrkade å tjenstens vägnar ansvar å svaranden för våld samt rån, eller om detta ej kunde bifallas för stöld af värde till 17 kronor.

Rätten dömde Johansson och Olsson till 3 månaders fängelse hvardera för våld mot person, hvaremot rådhusrätten icke ansåg dem kunna fällas till ansvar för olofligt tillgrepp.

 

 

 

Sammanträden. Officersklubben

Gotlands Allehanda 13/2 1888

Officersklubben sammanträder nästa fredag 17 febr. kl. 6 e. m. å Stadshotellet.

 

 

 

Följande tillkännagifvande: Entreprenad-auktion

Gotlands Allehanda 17/2 1888

Genom offentlig auktion, som anställes inför Gotlands nationalbevärings Förvaltningsdirektion å Länsstyrelsens sessionssal i Visby onsdagen den 22 nästinstundande Februari kl. 12 middagen, kommer att på entreprenad utbjudas uppförande af en officersbyggnad å Kongl. Gotlands infanter regementes mötesplats i enlighet med faststälda ritningar och materialförslag.

Till spekulanters kännedom meddelas:

att utropspris kommer att vid auktionen användas;

att alla bygnadsmaterialier skola vara af fullgod beskaffenhet, timret torrt,  friskt och vinterhugget, helst i December eller Januari månader, samt plank och bräder torra. I möjligaste mån qvistfria och utan vädersprickor eller blåytor;

att bygnaden skall vara fullt färdig till afsyning den 1 Oktober innevarande år:

att, emot af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, magistrat eller domhafvande till vederhäftigheten pröfvad och godkänd borgen, en tredjedel af den vid auktionen betingade entreprenadsumman får af entreprenören lyftas vid kontraktets underskrifvande, den andra tredjedelen,  då bygnaden kommit undertak, och återstående tredjedelen , då bygnadsarbetena äro fullt färdiga och blifvit vid behörig besigtning godkända;

att ifall arbetena till en del eller i deras helhet icke blifvit verkstälda inom föreskrifven tid, entreprenören, derest Kongl. arméförvaltningen pröfvar sådant nödigt, anses vara från kontraktet skild, med skyldighet dels att ansvara för den högre kostnad, hvartill arbetenas utförande genom annan person kam komma att uppgå, dels ock att genast återbära så stor del af erhållna förskottsmedel, som efter vid skeende behörig besigtning förrättad uppskattning anses öfverstiga värdet af det verkstälda arbetet; skolande entreprenören derjemte böta sex procent af entreprenadsumman, antingen han varder vid kontraktet bibehållen eller derifrån skild;

att till Förvaltningsdirektionen stälda förseglade skriftliga anbud kunna till Regementsintendenten inlemnas före auktionstillfället;

att underrättelse, huruvida skriftliga anbud inkommit eller icke, vid auktionstillfället ej meddelas närvarande spekulanter förr än utropen skett och de erhållna muntliga anbuden blifvit med klubbslag fästade;

att de skriftliga anbuden komma att i spekulanternas närvaro framtagas, öppnas och uppläsas, samt derefter tillika med de muntliga af direktionen pröfvas;

att ritningar och materialförslag kunna få beses hvarje helgfri dag kl. 10—12 f. m. före auktionen i Militärbefälets expedition, der äfven lemnas närmare upplysningar både om bygnadsarbetet och om platsen, der byggnaden skall förläggas;

att stadgarna i nådiga auktionsreglementet den 20 December 1825 lända till behörig efterrättelse.

Visby den 28 Januari 1888.

L. H. von HOHENHAUSEN.

Militärbefälhafvare

Hj. Åkerhielm.

varder härmedelst allmängjordt.

Visby i Landskontoret den 1 Februari 1888.

E. POIGNANT.

Johan Gardell.

 

 

 

Försäljning af Ammunitionsbodar

Gotlands Allehanda 17/2 1888

Försäljning af Ammunitionsbodar då ej antagligt anbud ännu inkommit å ammunitionsbodarna i Vamlingbo, vid Gervide, vid Bäls, Tingstäde och Fårö kyrkor, kunna anbud å desamma afgifvas till undertecknad före den 15 Mars innevarande år

Visby den 15 Febr. 1888.

Victor Karlsson,

regementsintendent

 

 

 

Entreprenad

Gotlands Allehanda 17/2 1888

Enär på mötesplatsen Wisborgs slätt skall anläggas en s. k. fältgymnastik, ega spekulanter att till undertecknad före den 1:a Mars innevarande år inlemna till Förvaltnings-Direktionen stälda skriftligt förseglade anbud å ofvannämde arbete. Ritningar och beskrifning finnas hos undertecknad till påseende.

Visby den 14 Februari 1888.

Victor Karlsson.

 regementsintendent

 

 

 

Miltärbefälhafvaren och presterskapet

Gotlands Allehanda 17/2 1888

Miltärbefälhafvaren och presterskapet hafva råkat i olika mening angående tillämpningen af värnpliktslagen af 1885. Enligt denna äro häradsskrifvarne skyldiga att till pastorsembetena öfverlemna inskrifningslistorna för vissa uppgifters ifyllande. Pastorerna hafva ansett si g härmed hafva uppfylt sin skyldighet, men militärbefälhafvaren anser att det åligger dem att granska äfven häradsskrifvarnes uppgifter. Saken är hänskjuten till domkapitlet.

 

 

 

Inskrifning af värnpliktige

Gotlands Allehanda 17/2 1888

Inskrifning af värnpliktige hvilka äro skyldige att innevarande år undergå inskrifning, förrättas å nedan nämda tider och ställen:

Norra bataljonsområdet.

Inom Lärbro kompaniområde: måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar i Bunge församlings skolhus kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m..

Inom Tingstäde kompaniområde: tisdagen 20 Mars med inskrifningsskyldige från Veskinde, Bro, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka, Tingstäde,  Hejnum och Bäl socknar i Tingstäde församlings skolhus kl. 3 e.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 2 e.m.; onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Visby norra landsförsamling, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby, Fole, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Gothem och Norrlanda socknar vid Lillåkra i Barlingbo socken (direktören m. m. Gardells gård) kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl . 8 f.m.

Inom Roma kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar hos landtbrukaren C. O. Lind, Lilla Vellarfve i Roma kl. 3 e.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 1 e.m.; torsdagen 22 Mars med inskrifningsskyldige från Visby södra landsförsamling, Stenkumla, Vesterhejde, Träkumla, Vall, Hogrän, Atlingbo, Eskelhem och Tofta socknar hos Johan Olsson, Snäckarfve i Stenkumla socken kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.

Inom Visby kompaniområde: fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige, tillhörande Visby stad, å rådhuset i Visby kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.

 

Södra bataljonsområdet.

Inom Klinte kompaniområde: måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde, Väte, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar vid Bönders i Klinte hos enkefru L. Viberg kl. 11 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.

Inom Hafdhems kompaniområde, tisdagen 20 Mars med inskrifningsskyldige från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs och Kräklingbo socknar hos hemmansägaren Olof Nyman, Sigers i Hafdhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.; tisdagen 20 Mars med inskrifningsskyldige från Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar å gästgifvaregården vid Burgsvik kl. 4 e.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 3 e.m.

Inom Hemse kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva, Hemse, Rone och Eke socknar å nya värdshuset i Hemse kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.; onsdagen den 21 Mars med inskrifningsskyldige från Burs, Stånga, När och Lau socknar i Burs församlings skolhus kl. 4 e.m. Läkarebesigtning kl. 3 e.m.

Inom Garda kompaniområde: torsdagen 22 Mars med inskrifningsskyldige från Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar å Kyrkeby gästgifvaregård i Etelhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.; fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar hos Olof Olofsson, Kräklings i Kräklingbo kl.  10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.

 

 

 

Gratifikationer

Gotlands Allehanda 24/2 1888

Gratifikationer af 10 kronor åt hvar och en hafva tilldelats båtsmännen vid Gotlands 1 kompani Österby, Mattias Hansson, Engel, Per Ernberg (död 1887) och Hjerpe, Jöns Ljungberg, samt vid 2 kompaniet Rosenby, Olof Gårdstedt, Tapper, Lars Jakob Höggren och Olof Klintström.

 

 

 

Försäljning af Ammunitionsbodar

Gotlands Allehanda 24/2 1888

Försäljning af Ammunitionsbodar. Då ej antagligt anbud ännu inkommit å ammunitionsbodarna i Vamlingbo, vid Gervide i Sjonhem, å Vallstenarum, vid Bäls, Tingstäde och Fårö kyrkor, kunna anbud å desamma afgifvas till undertecknad före den 15 Mars innevarande år

Visby den 15 Febr. 1888.

Victor Karlsson,

regementsintendent.

 

 

 

Dödsfall. Oskar Wilhelm August Charpentier

Gotlands Allehanda 27/2 1888

Dödsfall. Hufvudmannen för adliga ätten Charpentier, kaptenen i armén Oskar Wilhelm August Charpentier, har aflidit i Stockholm i en ålder af 76 år.  Den hädangångne, som var son till öfversten Robert Charpentier och Sofia Silfversvan, föddes i Finland. Han har som officer tjenstgjort vid Gotlands nationalbeväring. Kapt. C. var den äldste kaptenen i armén och erhöll afsked redan 1850. Gift två gånger, första gången med Sofia Vilhelmina Åberg och andra gången med Mari Björkman, efterlemnar han maka och sex barn.

 

 

 

Reparationsarbeten å kronans bygnader på Enholmen

Gotlands Allehanda 2/3 1888

Å entreprenad utbjudas åtskilliga reparationsarbeten å kronans bygnader på Enholmen, af hvilka arbeten de inomhus befintliga skola vara färdiga till afsyning den 1 Maj och de öfriga den 1 Juli innevarande år.

Upplysningar meddelas af fortifikations-Redogöraren C. M. Unonios, Slite, hvilken mottager förseglade anbud intill den 15 instundande Mars.

Vaxholm i Februari 1888.

August Poignant.

Fortifikations-Befälhafvare på Gotland.

 

 

 

Entreprenadauktion

Gotlands Allehanda 9/3 1888

Genom offentlig auktion, som lördagen den 17 innevarande månad kl. 12 på dagen anställes inför Befälhafvaren för Kongl. Gotlands Artilleri Corps i dess Chefs-Expedition i Visby, kommer att på entreprenad utbjudas: Planeringsarbeten å den nya kaserngården, uppförande af kolbod m. m. samt anbringande af inhägnad omkring kaserngården, allt i öfverensstämmelse med byggnadsbeskrifning, arbetsförslag och ritningar, hvilka tillhandahållas hugade spekulanter hvarje helgfridag kl. 11—1 i Artilleri Corpsens Chefsexpedition.

Förseglade anbud å dessa arbeten emottagas intill kl. 11 f.m. auktionsdagen i Regementsintendentsexpeditionen.

För att afseende å de gjorda anbuden skall fästas, bör antingen dervid ogas (sic) med behörig vederhäftighetsbevis försedd, af minst två personer utfärdad orgen (sic) ej mindre för arbetenas kontraktsenliga utförande, än äfven för de förskott entreprenören möjligen kan komma att erhålla, eller ock entreprenören härför ställa säkerhet medelst deponerade af obligationer eller andra värdehandlingar som af mig godkännes, förbehållande jag mig i öfrigt full frihet att pröfva de afgifna anbudens antaglighet.                              Visby den 3 mars 1888.

Fr. Schartau,

Artilleribefälhafvare.

Viktor Karlsson,

Regementsintendent.

 

 

 

Miltärbefälhafvaren och presterskapet

Gotlands Allehanda 9/3 1888

Militärbefälhafvaren och presterskapet hade, såsom nämts råkat i olika mening om utsträckningen af pastorernes skyldigheter med afseende på upprättandet af listor öfver värnpliktige.  Domkapitlet ha nu gifvit militärbefälhafvaren rätt, hvarför det nu åligger presterskapet att ej blott lemna uppgifter utan äfven granska de redan befintliga. Vidare anmodas pastorsembetena att vid meddelande af uppgifter om värnpliktiges flyttningar från församlingarne jämväl tydligt angifva, om personerna i fråga fortfarande blifva i församlingarne mantalsskrifna eller icke.

 

 

 

Danska krigsministeriet

Gotlands Allehanda 9/3 1888

Danska krigsministeriet har förordat f. d. löjtnanten i armén och vid Gotlands nationalbeväring frih. Knut Wilhelm Hugo Åkerhielm till ett årligt understöd af 500 kronor.

 

 

 

Entreprenadauktion

Gotlands Allehanda 12/3 1888

Genom offentlig auktion, som Lördagen den 17 innevarande månad kl. 12 på dagen anställes inför Befälhafvaren för Kongl. Gotlands Artilleri Corps i dess Chefs-Expedition i Visby, kommer att på entreprenad utbjudas: Planeringsarbeten å den nya kaserngården, uppförande af kolbod m. m.samt anbringande af inhägnad omkring kaserngården, allt i öfverensstämmelse med byggnadsbeskrifning, arbetsförslag och ritningar, hvilka tillhandahållas hugade spekulanter hvarje helgfri dag kl. 11—1 i Artilleri Corpsens Chefsexpedition.

Förseglade anbud å dessa arbeten emottagas intill kl. 11 f.m. auktionsdagen i Regementsintendentsexpeditionen.

För att afseende å de gjorda anbuden skall fästas, bör antingen dervid ogas (sic) med behörighet vederhäftighetsbevis försedd, af minst två personer utfärdad orgen (sic) ej mindre för arbetenas kontraktsenliga utförande, än äfven för de förskott entreprenören möjligen kan komma att erhålla, eller ock entreprenören härför ställa säkerhet medelst deponerade af obligationer eller andra värdehandlingar som af mig godkännes, förbehållande jag mig i öfrigt full frihet att pröfva de afgifvna anbudens antaglighet.                            

Visby den 3 Mars 1888.

Fr. Schartau,

Artilleribefälhafvare.

Viktor Karlsson,

Regementsintendent.

 

 

 

Inskrifning af värnpliktige

Gotlands Allehanda 23/3 1888

Inskrifning af värnpliktige, tillhörande Visby kompaniområde, har under hela dagen idag försiggått å rådhuset härstädes.

Inskrifna, tillhörande kompaniområdet, blefvo 39, och från annat område 8 summa 47. Kasserade blefvo 11, uppskof med inskrifningar af helsoskäl beviljades 2, frånvarande voro utan laga förfall 21 samt med laga förfall 1.

 

 

 

Sammanträden. Officersklubben

Gotlands Allehanda 3/4 1888

Officersklubben sammanträder torsdagen 5 April kl. 1/2 7 e.m. å Stadshotellet.

 

 

 

Inskrifningsrevision

Gotlands Allehanda 3/4 1888

Medicinalstyrelsen har förordnat lasarettsläkaren G. Bolling samt i händelse af förfall för denne, t. f. provinsialläkaren J. A. Fjellström såsom suppleant att såsom civilläkare biträda inskrifningsrevisionen inom Gotlands läns inkrifningsområde.

 

 

 

Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 3/4 1888

På framställning af militärbefälhafvaren på Gotland har k. m:t medgifvit att till den predikant, som förordnas att förrätta gudstjenst vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår under årets vapenöfningar, må såsom ersättning härför utbetalas ett belopp af 200 kr.

 

 

 

Kommenderingar

Gotlands Allehanda 3/4 1888

Fyra kaptener och sju subalternofficerare af Gotlands infanteri skola instundande befäls- och beväringsmöten tjenstgöra vid Vesternorrlands bataljon.

 

 

 

Hastig död

Gotlands Allehanda 6/4 1888

Förre kronobåtsmannen Jonas Valfred Hejdenberg Lifman i Follingbo befans påskdagens morgon liggande i sängen död bredvid sin hustru, som låg med minsta barnet på armen. Kl. 3 hade han varit uppe, utan att då känna det minsta illamående, och dagen förut hade han hemkört ved från skogen. Man kan tänka sig hustruns förskräckelse. Den aflidne var 64 år gammal och gratialist.

 

 

 

Kommenderade äro från Gotlands infanteri

Gotlands Allehanda 13/4 1888

Kommenderade äro från Gotlands infanteri att under innevarande års vapenöfningar tjenstgöra vid Hallands bataljon löjtnant F. V. Cederblad och underlöjtnant K. J. G. Elert samt vid Vestgöta regemente löjtnant F. V. Hertzman.

 

 

 

Auktionskungörelse

Gotlands Allehanda 16/4 1888

Genom offentlig auktion, som anställes å Tygmästareexpeditionen i Visby Lördagen den 12 Maj på dagen, komma att på entreprenad utbjudas såväl åtskilliga ut- och invändiga reparations- och förändringsarbeten å s. k.  Eneqvistska magasinet här i staden, som ock en del reparationsarbeten å till härvarande artilleriförråder hörande hus och bygnader; och äro uppgifter å de förekommande arbetena att tillgå alla söckendagar kl. 11—1 på dagen å Tygmästareexpeditionen, der ock närmare underrättelse om dessas beskaffenhet m. m. meddelas.

Jemlikt stadgarna i Kongl. Reglementet af den 20 December 1825 kunna förseglade och skriftliga anbud före auktionsförrättningen sednast kl. 12 auktionsdagen inlemnas till Tygmästaren härstädes, hvilka derefter jemte de muntliga upptagas.

Spekulant är skyldig svara för sina anbud, tills desamma blifvit af Kongl. Arméförvaltningen pröfvade, hvarjämte erinras om skyldigheten för den eller de, som få sig arbetena anförtrodda, att före kontraktets afslutande lemna antaglig proprieborgen af minst två vederhäftiga personer, de der,  en för alla och alla för en, ansvara för de sammas fullgörande till alla delar.

Visby den 13 April 1888.

Tygmästaren.

 

 

 

Befrielse från deltagande i årets vapenöfning

Gotlands Allehanda 16/4 1888

Befrielse från deltagande i årets vapenöfning har k. m:t uppå framställning af fångvårdsstyrelsen meddelat underlöjtnanten vid Gotlands infanteriregemente A. F. Norrman för att tjenstgöra vid fångvården.

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 20/4 1888

Tjenstledighet har beviljats kaptenerna vid Gotlands infanteri P. A. Danielson under hela årets vapenöfningar, R. A. Lindbohm under 2 1/2 månad räknadt från den 30 dennes samt F. A. von Gerber i 22 dygn från samma dag, de två förstnämde för helsans vårdande, den sistnämde för enskilda angelägenheter

 

 

 

Avsked

Gotlands Allehanda 20/4 1888

Afsked från innehafvande korporalförordnande med arvode har beviljats korporalen vid Hemse kompani Johan Söderlund.

 

 

 

Befriad från sin kommendering

Gotlands Allehanda 20/4 1888

På grund af sjukdom har löjtnant F. V. Hertzman befriats från sin kommendering vid Vestgöta regemente under innevarande års möten och har i hans ställe dertill befordrats löjtnant K. A. G. A. Wickström.

 

 

 

Inskrifningsrevisionen i Gotlands inskrifningsområde

Gotlands Allehanda 20/4 1888

Inskrifningsrevisionen i Gotlands inskrifningsområde har, på grund af klena förstånds gåfvor, befriat båtsmannen Oskar Vilhelm Pettersson, Bjerges i Lau, från värnpliktens fullgörande samt utfärdat frisedel för Anton Pettersson, Rangsarfve i Alfva.

Såsom enligt presterskapets intyg ej kyrko- eller mantalsskrifna inom respektive församlingar hafva afförts redan vid inskrifningen år 1887 frånvarande sjömännen Lars Hjalmar Maximilian Pettersson, Prestgården i Öja, Gabriel Teodor Engström, båda från Hoburgs fyr i Sundre, sant Mårten Oskar Henriksson, Hallbjens i Sundre.

 

 

 

En sjukvårdssoldat

Gotlands Allehanda 20/4 1888

En sjukvårdssoldat vid hvarje kompani af Gotlands infanteriregemente har k. m:t stadgat hädanefter skall finnas.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 27/4 1888

Officersklubben sammanträder å Stadshotellet tisdagen 1 Maj kl. 5 e.m.

 

 

 

Tjenstgöring vid främmande regemente

Gotlands Allehanda 27/4 1888

Tjenstgöring vid främmande regemente. K. m:t har befalt, att majoren vid Gotlands infanteriregemente B. A. G. Ridderborg skall under innevarande års vapenöfningar tjenstgöra vid Skaraborgs regemente.

 

 

 

Till besigtningsmän

Gotlands Allehanda 27/4 1888

Till besigtningsmän för till innevarande års vapenöfningar å Visborgs Kungsladugård magasinerad proviant har förordnats kaptenerna E. A. Arnelius och K. O. A. Ternstedt.

 

 

 

Till sergeant af andra klassen

Gotlands Allehanda 27/4 1888

Till sergeant af andra klassen med placering vid Hemse kompani har militärbefälhafvaren utnämt och förordnat förre volontärkorpralen vid Kalmar regemente Axel Ludvig Björk.

 

 

 

För officersmötet

Gotlands Allehanda 30/4 1888

För officersmötet, som begynner i morgon, gälla följande instruktioner:

Tisdagen i Maj genomgår hvardera bataljonsschefen mellan 7—9 och 10—12 f. m. med hvar sin bataljons officerare instruktion för generalstabens fältöfningar. Samma dag på e. m. med ordinarie tåget afgå samtlige officerarne till Hemse för att delas på 4 afdelningar hafva fältöfningar i trakten af Rone, Burge, (sic. Bunge?) Alfva och Hemse efter en för hvardera afdelningen uppgjord förutsättning, som delas af hvarje afdelningsbefälhafvare i mindre arbeten pr (sic) dag och utlemnas till officerarne, hvilka arbeten skola vara till befälhafvaren återlemnade kl. 8 på aftonen, då arbete för nästa dag erhålles. Arbetena för nästa onsdag utdelas tisdagen antingen i Visby eller Hemse. Lördagen hålles afdelningsvis kritik öfver de utförda arbetena och återresa sker med bantåg till Visby.

Bestämmelserna för öfningarne äro: att 2 och 2 officerare hafva samma arbete: att om afdelningsbefälhafvaren finner något arbete mindre väl utfördt det samma skall omarbetas på fältet under befälhafvarens ledning innan nytt arbete tilldelas; att afdelningsbefälhafvarne efter återkomsten till Visby skola inlemna samtliga arbeten till militärbefälhafvaren.

Major Kruuse leder skjutöfningarne: skjutning med 1887 års revolver äger rum för officerare och fanjunkare.

 

 

 

Marschordningen för första klassens beväringsmöte

Gotlands Allehanda 30/4 1888

Marschordningen för första klassens beväringsmöte i år innehåller:

Norra bataljonen:

Visby kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 6 f.m. vid Söderplan och marscherar derifrån till Visborgs slätt, der kompaniet inträffar kl. 8 f.m.

Roma kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 8 f.m. på Visborgs slätt.

Tingstäde kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e.m. vid Tibbles i Hejdeby, der kompaniet öfvernattar, hvarefter uppbrott sker 23 Maj, då kompaniet afmarscherar till Visborgs slätt, der det inträffar kl. 8 f.m.;

Lärbro kompani samlas annandag pingst 21 Maj kl. 7 e.m. vid Othems kyrka, öfvernattar der, bryter upp 22 på morgonen och marscherar till trakten af Bro kyrka, der andra nattqvarteret tages. På morgonen 34 sker uppbrott till Visborgs slätt.

Södra bataljonen:

Klinte kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 7 e.m. vid Ejmunds i Mästerby, der nattqvarter tages. 23 på morgonen anträdes marschen och inträffar kompaniet på slätten kl. 10 f.m.

Garda kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 7 f.m. vid Buttle jernvägsstation och afgår med morgontåget till Visby och derifrån till Visborg.

Hemse kompani samlas onsdagen 23 Maj kl. 6 f.m. å Stånga malm och afgår med tåget till Visby.

Hafdhems kompani samlas tisdagen 22 Maj kl. 1 e.m. vid Korsby, hvarifrån marschen går till Hemse, der kompaniet öfvernattar för att sedan med morgontåget 23 afgå till Visby.

 

 

 

Ångaren Tjelvar

Gotlands Allehanda 30/4 1888

Ångaren Tjelvar medförde på sin första resa ifrån Kalmar de officerare vid Gotlands regemente, som innevarande sommar skola här tjenstgöra. Af gods medfördes ett 80-tal konnossement samt på Stockholm 1,300 säckar mjöl m. m. Härifrån afgå bland annat 100 tnr råg.

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 30/4 1888

Tjenstledighet har beviljats kapten J. V. Strandberg till 31 Juli för helsans vårdande samt löjtnant A. Christersson tills vidare för enskilda angelägenheter.

 

 

 

På grund af styrkt sjuklighet

Gotlands Allehanda 30/4 1888

På grund af styrkt sjuklighet har löjtnant K. J. N.  Broman befriats från tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon och i hans ställe beordrats underlöjtnant Ernst Sillén.

 

 

 

Inga blanketter

Gotlands Allehanda 30/4 1888

Inga blanketter för de militära uppgifterna få pastorsembetena på Gotland har k. m:t förklarat med anledning af den framställning som i syfte att erhålla sådana gjorts från stiftet.

 

 

 

För beväringen vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår

Gotlands Allehanda 4/5 1888

För beväringen vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår har k. m:t faststält som instruktioner, att samöfning af beväringsmännen och stamtruppenskall äga rum till den utsträckning, som denna senares öfningar kräfva; sådana afvikelser från faststälda instruktionen skola dock göras, hvilka betingas så väl af samöfningen som af beväringsmännens personliga beväpning; vid Gotlands artillerikår skall sistnämda instruktion endast i tillämpliga delar gälla till efterrättelse. Vid fältartilleriet beväpnas beväringsmännen med sabel, hvarjämte för målskjutning skall tillhandahållas dem erforderlig antal revolvrar.

 

 

 

Löjtnant Otto E. Scherstén

Gotlands Allehanda 4/5 1888

Löjtnant Otto E. Scherstén har förordnats att fortfarande från 1 Maj 1888 till 30 September 1891 vara lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan.

 

 

 

Löjtnant O. A. Johanson vid Gotlands artillerikår

Gotlands Allehanda 4/5 1888

Löjtnant O. A. Johanson vid Gotlands artillerikår har af k. m:t erhållit tillstånd att söka och emottaga ordinarie befattning vid postverket.

 

 

 

Anvärfning af rekryter vid Gotlands artillerikår

Gotlands Allehanda 4/5 1888

Anvärfning af rekryter vid Gotlands artillerikår under innevarande år har k. m:t tillåtit Gotlands artillerikårtill ett antal, att kårens styrka blir 100 man.

 

 

 

Förstakonstapelsexamen

Gotlands Allehanda 4/5 1888

Förstakonstapelsexamen har vid artillerikårens underbefälsskola aflagts af artilleristerna nr 24 Karlsson, 27 Kasell, 42 Jakobsson, 48 Samuelsson, 50 Olsson, 59 Pettersson och 74 Karlsson.

 

 

 

Målskjutning och afståndsbedömning

Gotlands Allehanda 7/5 1888

Officerarne hafva i dag sedan kl. 7 f. m. haft målskjutning och afståndsbedömning. Öfningarne fortsättas i morgon och ledas af major Kruuse.

 

 

 

Underofficerarne vid Gotlands infanteri

Gotlands Allehanda 7/5 1888

Underofficerarne vid Gotlands infanteri inryckte i lördags (5/5 1888) kl. 7 e. m.

Inom norra bataljonen utgjordes de af 17 (4 frånvarande, 2 kommenderade och 2 med laga förfall) samt inom södra bataljonen af 18 (ingen frånvarande).

 

 

 

Arméns nya revolvrar

Gotlands Allehanda 7/5 1888

Arméns nya revolvrar ha i dag utdelats å härvarande artilleri och infanteri.

 

 

 

Båtsmanshållets vakanssättning

Gotlands Allehanda 11/5 1888

Sedan k. m:ts befhds uppgifter angående vakanssättningen af båtsmanshållet inhämtat, att inom flere län inkommit ett större antal ansökningar än som på grund af föreskriften i k. kungörelsen 13 Juli 1887 kunnat af k. m:t befhde beviljas, har k. m:t i fråga om ytterligare vakanssättning vid båtsmanshållet föreskrifvit, beträffande Gotlands län, att k. m:ts befhde skall äga att intill 1 nästkommande November bevilja vakanssättning för 30 rotar i Gotlands 1:a kompani och 34 rotar i Gotlands 2:a, i detta antal inberäknade rotar, som redan blivit vakanssatta, med rättighet för k. m:ts befhde att, om antalet ansökningar för ett kompani öfverstiger och för ett annan understiger det sålunda för kompaniet bestämda, bevilja så många flere vakansansökningar vid det förra som det bristande antalet vid det senare, så att antalet vakanssatta rotar inom hela länet må uppgå högst till summan af det för samtliga derinom befintliga kompanier bestämda antal. Äfvenså har k. m:t föreskrifvit att, då det inträffat, att för rotar, som hvarken i följd af båtsmannens afgång eller antagande i nya sjömanskåren varit vakanta, ansökningar om vakanssättning blifvit gjorda på den grund att rotehållarne och båtsmannen öfverenskommit, att denne senare skulle söka afsked från tjensten, k. m:ts befhde skall då sådana ansökningar inkomma, öfverlemna desamma jämte eget utlåtande.

 

 

 

Prins Karl

Gotlands Allehanda 11/5 1888

Prins Karl torde under en del af sommaren komma att vistas på Gotland. Han lär nämligen efter slutade möten vid lifgardet till häst komma att deltaga i höjd- och fältmätningarna härstädes kring Tingstäde. Prinsen kommer att taga sin bostad på Fridhem.

 

 

 

Höjd- och fältmätningarne på Gotland

Gotlands Allehanda 11/5 1888

I dag hafva Klintehamn, som hitkom något efter kl. 9 f.m. ytterligare hit anländt löjtnanterna Virgin, Oxehufvud, Hedenberg och Strokirk, hvilka komma att deltaga i höjd- och fältmätningarne under sommaren.

Att de förut anlända officerarne afreste i går löjtnanterna Munck, Tottie och Hasselqvist för att börja kartläggningsarbetena i trakterna af Hoburg, Burgsvik och Grötlingbo. Kapten Vickström kommer att företaga afvägningar på åtskilliga ställen af ön. Major Stål tager sitt hufvudqvarter i Visby.

 

 

 

Till Karlsborg

Gotlands Allehanda 11/5 1888

Till Karlsborg, för deltagande i årets infanterivolontärskola, hvartill inryckning sker 23 Juli, har från Gotlands infanteri som kompanibefäl och lärare idag beordrats underlöjtnant J. Petterson, till årets korporalskola med samma inrycknings dag såsom kompaniunderbefäl och biträdande lärare sergeanten vid Hafdhem kompani K. Cederlund.

 

 

 

Till årets skjutskola å Rosersberg

Gotlands Allehanda 11/5 1888

Till årets skjutskola å Rosersberg med inryckningsdag 20 Juli ha kommenderats såsom elever underlöjtnanterna vid Gotlands infanteri H. Sillén och J. Elert.

 

 

 

Att deltaga i lifgardesbrigadens fältöfningar

Gotlands Allehanda 11/5 1888

Att deltaga i lifgardesbrigadens fältöfningar hafva beordrats major B. A. G. Ridderborg och kapten E. A. Arnelius.

 

 

 

Sjukvårdssoldaternas öfningar

Gotlands Allehanda 14/5 1888

Sjukvårdssoldaternas öfningar taga sin början från och med i morgon under regementsläkarens öfverinseende. Som befäl och underbefäl äro kommenderade underlöjtnant Hübner och fanjunkare O. A. Pettersson.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 18/5 1888

N:r 181 Visby kompaniområdes (omfattande Visby stad och sjömanshus) värnpliktige af 1:sta klass, d. v. s. värnpliktige födde år 1869 samt de af äldre åldersklasser, hvilka icke förut undergått någon vapenöfning, skola för undergående af 30 dagars möte å Visborgs slätt samlas vid Söderplan i Visby onsdagen den 23 innevarande Maj kl. 6 f.m.

Visby den 15 Maj 1888.

KLAS TERNSTEDT

Kompaniområdesbefälhafvare.

 

 

 

Såsom väbel under årets öfningar

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Såsom väbel under årets öfningar vid härvarande infanteri har beordrats att tjenstgöra fanjunkare Krusell.

 

 

 

Besigtning af barackbygnaderna å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Besigtning af barackbygnaderna å Visborgs slätt äger rum i morgon.

 

 

 

Underofficers högre arvode

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Underofficers högre arvode, 180 kronor, har tilldelats sergeanten vid Roma kompani J. Engström.

 

 

 

Befälsmötet

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Befälsmötet afslutas i morgon efter korum.

 

 

 

Till hämtning af första klassens beväringsmanskap

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Till hämtning af första klassens beväringsmanskap har beordrats underlöjt. Hj. Sillén.

 

 

 

Vakanssättning

Gotlands Allehanda 18/5 1888

Vakanssättning, utom för redan beslutade 32 rotar inom båtsmanshållet å Gotland, har k. m:t medgifvit och länsstyrelsen bestämt för:

inom första kompaniet: nr 2 Nedan, 3 Molin, 13 Krans, 25 Bejner, 30 Nyström, 55 Ekström, 84 Fager, 86 Haga, 91 Redbar, 95 Esping, 103 Styf, 108 Stenstuga, 111 Engel, 116 Luta, 121 Strömberg.

inom andra kompaniet: nr 11 Nyström, 14 Stengård, 17 Hellman, 24 Gren, 30 Tuna, 40 Modig, 45 Lustig, 48 Mallegård, 57 Ekman, 60 Ekström, 66 Orädd, 68 Ahlqvist,  80 Frisk, 82 Hake, 113 Långman, 121 Friggård, 132 Ädel.

 

 

 

Våra rustningar vid Fårösund

Gotlands Allehanda 22/5 1888

Våra rustningar vid Fårösund våren 1885, då man ej minst i England antog, att krig mot Ryssland stod för dörren, voro ingalunda i engelsmännens smak, meddelar G. P:s resande Londonkorrespondent. Under orientaliska kriget på 1850 talet ville man i England ingalunda betrakta besittningstagandet af den utmärkta svenska hamnen Fårösund som något brott mot neutraliteten, emedan enligt dess åsigt sundet var en farled, ej en hamn. Detta är ock delvis en sanning, ty sundet år verkligen en farled för mindre fartyg af 10 fots djupgående, dock ej för större krigsfartyg. Påståendet kan dock en gång leda till förveckling.
I England skämtade man emellertid öfvar våra ingalunda så obetydliga rustninger, och i de engelska tidningarna stodo med fetstil: "Svenskarna rusta; sändt till Gotland 50 par byxor och en kanon".

 

 

 

Dödsfall. Carl Oskar Lindbohm

Gotlands Allehanda 22/5 1888

 

 

 

 

Årets beväring af första klassen

Gotlands Allehanda 22/5 1888

Årets beväring af första klassen inrycker i morgon bittida på Visborgs slätt till 30 dagars öfning.

 

 

 

F. d. Eneqvistska magasinet vid Strandgatan

Gotlands Allehanda 25/5 1888

F. d. Eneqvistska magasinet vid Strandgatan kommer att omändras till gevärsförråd för Gotland, rymmande omkring 8,000 gevär. Arméförvaltningen har, enligt i går hit ingånget meddelande, antagit ett af byggmästare Lindgren gjordt omändringsanbud, slutande på 8,950 kronor. Viklunds mekaniska verkstad i Stockholm kommer att leverera åtskilligt jernarbete, såsom spiraltrappor, jernbjälkar m. m.  för 2,218 kronor, hvarjämte byggmästare Kihlberg kommer att utföra åtskilliga mindre reparationer å det nuvarande förrådshuset enligt innevarande års stats reqvisitionsförslag. Magasinets omändring skall vara verkstäld till 15 November.

 

 

 

Den nya artillerikasernen

Gotlands Allehanda 28/5 1888

Den nya artillerikasernen kommer att få ett något förändradt utseende mot hvad i början var ämnadt. Ritningar ha nämligen nu i förändrad form faststälts för fasaden, hvarigenom denna midt öfver porten kommer att prydas med en vacker fronton, hvarifrån den blågula flaggan sedan en gång kommer att svaja.

Å sjelfva frontonen finnes plats för en klocka, hvilken dock, då medel saknas till dess anskaffande, tills vidare kommer att ersättas med ett vapen. På ömse sidor om frontonen anbringas 5 kupor. Portarne till kasernbygnaden komma att beslås med väldiga jernbeslag i medeltidsstil, likaledes efter nu faststäld ritning.

 

 

 

Visby telefonnät

Gotlands Allehanda 28/5 1888

I Visby telefonnät inkopplas idag två nya ledningar till militärlägret under nr 144 och till konsul Stenberg nr 143.

 

 

 

Befästingarne å Enholmen och Fårösund

Gotlands Allehanda 28/5 1888

Befästingarne å Enholmen och Fårösund hafva i dagarne inspekterats af fortifikationsbefälhafvaren å Gotland kapten J. A. Poignant. Kapten Poignant återreser i afton till Stockholm.

 

 

 

Svärdspension

Gotlands Allehanda 28/5 1888

Svärdspension, som årligen utgår med 45 kronor, har tilldelats f. d. styckjunkaren vid Gotlands nationalbeväring Jakob Niklas Boberg.

 

 

 

Till skjutskolan vid Rosersberg

Gotlands Allehanda 1/6 1888

Till skjutskolan vid Rosersberg innevarande år är löjtnant A. B. Mannerhjerta beordrad.

 

 

 

Beväringsmötena

Gotlands Allehanda 8/6 1888

Första klassens beväring uppbryter från Visborgs slätt 23 Juni. Visby kompani upplöses å Söderplan. Roma kompani upplöses å Visborgs kungsladugård. Tingstäde kompani marscherar samma dag till Tibbles i Hejdeby, der upplösning sker. Lärbro kompani aftågar till Bro kyrka, i hvars omnejd nattqvarter tages, hvarpå upplösning följande dag sker vid Othems kyrka. Klinte kompani afgår till Ejmunds gård i Mästerby, der det upplöses. Garda, Hemse och Hafdhems kompani afresa med ordinari eftermiddagståget 23 dennes.

Beväringens 2 och 3 klasser inryckta till öfning 26 Juni.

Visby kompani samlas å Söderplan samma dag kl. 6 f. m. Roma kompani möter å slätten 26 dennes kl. 6,30 f. m. Tingstäde kompani möter 26 dennes kl, 6,30 f. m. Tingstäde kompani möter 26 dennes vid Tibbles i Hejdeby kl. 7 e. m., öfvernatter der och afgår följande dag tidigt till Visborgs slätt. Lärbro kompani samlas vid Othems kyrka 24 dennes kl. 7 f. m. afmarscherar 25 till Bro kyrka och bryter upp till slätten tidigt på morgonen 26. Klinte kompani samlas vid Ejmunds i Mästerby. Garda kompani samlas 26 dennes kl. 7 vid Buttle station. Hemse kompani å Stånga malm emottages i Hemse 25 på aftonen, samt afgår med ordinarie morgontåget 26 till Visby.

 

 

 

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg

Gotlands Allehanda 8/6 1888

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg har med betyget ”med beröm godkändt”, genomgåtts af korporalen vid Visby kompani 103 Vallin samt volontärerna vid samma kompani Löfgren och Engström. ”Godkändt” fick äfven volontär Alyhr vid Visby kompani, och vid Lärbro kompani 105 Ericsson.

 

 

 

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater

Gotlands Allehanda 8/6 1888

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater börjar vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1 Juli och fortsättes till utgången af oktober månad.  Till kursen komma att beordras 2 man från Gotlands infanteri och 1 från artillerikåren

 

 

 

Till volontärvicekorpraler

Gotlands Allehanda 11/6 1888

Till volontärvicekorpraler har militärbefälhafvaren förordat volontärerna vid Klinte kompani Hjalmar Sjögren, vid Hemse kompani Petter Valfrid Johansson och vid Hafdhem kompani Anton Uno Vallin.

 

 

 

Ändrad kommendering

Gotlands Allehanda 11/6 1888

På grund af fälttjänstöfningarne vid lifgardesbrigaden börja redan 29 dennes och major Ridderborg, som skulle deltaga i desamma, ända till 16 Juli tjenstgör vid Skaraborgs regemente har i stället regementsqvartersmästaren löjtnant Åkerhjelm beordrats att deltaga i ofvannämda fälttjänstöfningar.

Till följd häraf återinträder underlöjtnant Hj. Sillén från och med första beväringsmötets slut i tjenstgöring vid militärexpeditionen.

Att i underlöjtnant Silléns ställe återföra första klassens beväring har kommenderats löjtnant Löwenberg.

 

 

 

Regementsöfningarna vid härvarande artilleri

Gotlands Allehanda 11/6 1888

Regementsöfningarna vid härvarande artilleri togo sin början i lördags. (9/6 1888)

Dagen förut inryckte första klassens beväring af artilleriet till 30 dagars öfning. Batterischef är kapten Almberg och såsom subalternofficerare äro beordrade löjtnant Johansson och underlöjtnant Gråå, hvarjämte äro kommenderade 3 underofficerare, 6 konstaplar och 1 spel.

 

 

 

Ett nytt skjutfält

Gotlands Allehanda 15/6 1888

Ett nytt skjutfält har Gotlands artillerikår fått för sina öfningar i sommar, nämligen Martebo myr.
Som bekant har artilleriet hittills utfört sina skarpskjutningar med kanoner på det fält söder om Visby, hvilket benämnas Ladugårdshällar.
Sedan emellertid de gamla framladdningskanonerna blifvit ersatta med Kruppska bakladdningskanoner, kvilka, på samma gång de utmärka sig för såväl större träffsäkerhet som större projektilverkan, jämförda med de gamla kanonerna, betinga eldens utsträckning på längre distanser än förut, har det hittills begagnade skjutfältet blifvit otillräckligt och militärbefälhafvaren har måst skaffa ett annat.
Ett lämpligt sådant har emellertid nu erhållits i Martebo myr, som genom välvilligt tillmötesgående af jordägarna upplåtits för skjutningar 5 och 6 nästa Juli.

Fältet, som kommer att begagnas, gränsar i söder till vägen mellan Mickelgårds och Skäggs samt sträcker sig derifrån, med en längd af omkring 1/3 svensk mil öfver Rollums träsk i riktning mot Martebo kyrka, kvilken dock liksom deromkring liggande hus på grund af det stora afståndet, 2/3 mil, blifva alldeles oberörda.
Under alla skjutningar blir skjutbanan bevakad af poster. Artilleribefälhafvaren väntar att allmänheten skall rätta sig efter dessas tillsägelser. För all skada som göres t. ex. genom beträdande af obehörig mark lemnas ersättning enligt värdering af hrr Larsson, Skäggs, och ingenjör Strömberg.
Om någon spetskula ej sprungit sönder och icke heller kunnat anträffas af posterna bör den, om den sedan af någon anträffas, lemnas orörd, enär den efter skottlossningen är färdig till sprängning och sålunda mycket farlig att handtera. Underrättelse om dess påträffande bör i stället lemnas å Skäggs.
Att under pågående skjutning passera skottliniens förlängning i sjelfva myren norr om Rollums trakt bör undvikas.
Tiden för skjutningen blir mellan kl. 8 f. m. och 2 e. m.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 15/6 1888

Värnpligtige af infanteriet, tillhörande nr 181 Visby kompaniområdes 2:dra och 3:dje klasser d. v. s. värnpligtige hvilka förut vapenöfvats1 eller 2 år, skola för undergående af 12 dagars möte å Visborgs slätt samlas vid Söderplan i Visby tisdagen den 26 Juni klockan 6 f.m.

Värnpligtige af nämnde klasser, hvilka äro tilldelade artilleri corpsen, erinras om skyldigheten att medhafva sina omedelbara order och aflemna till vederbörande artilleribefäl.

Visborgs slätt den 14 Juni 1888.

Klas Thernstedt,

Kompaniområdesbefälhafvare.

 

 

 

Gratifikationer

Gotlands Allehanda 15/6 1888

Gratifikationer med nedannämda belopp hafva af k. m:t tilldelats följande korporaler, som genomgått skolor å Karlsborg, samt spel vid regementet, att utdelas, sedan den vid årets möten åliggande tjenstgöring blifvit behörigen fullgjord:

Korporalerna Vallin vid Visby, Jacobson och Hemström vid Roma, Södergren och Johansson vid Tingstäde, Ericsson vid Lärbro, Sjögren och Eliasson vid Klinte, Lindahl vid Hemse och Lundholm vid Hafdhems kompanier med hvardera 32 kr.; spelen Gustafsson och Enderberg vid Visby, Stenström vid Lärbro, Effert vid Klinte, Jacobsson vid Garda och Jonson vid Hemse kompanier, hvardera 20 kr.; spelen Hallgren vid Roma, Nygren och Engfelt vid Tingstäde, Carlsson vid Klinte, Dufberg vid Hemse och Nordbeck vid Hafdhems kompanier med 10 kr. hvardera.

 

 

 

Tingstäde kompanis beväring

Gotlands Allehanda 15/6 1888

Tingstäde kompanis beväring af 2 och 3 klasserna samlas till inryckning måndagen 25 Juni vid Tibbles i Hejde kl. 5 e.m.

 

 

 

Sjukvårdssoldater

Gotlands Allehanda 18/6 1888

För att utbildas till sjukvårdssoldater vid den 1 Juli å garnisonssjukhuset begynnande sjukvårdskursen hafva kommenderats från Gotlands infanteri volontärerna vid Lärbro kompani 12 Ericsson och vid Hemse kompani 98 Österberg samt från artilleriet artilleristen vid 2 batteriet 50 Olsson.

 

 

 

Till vice konstapel

Gotlands Allehanda 18/6 1888

Till vice konstapel har artilleribefälhafvaren utnämt och förordnat artilleristen vid 2 batteriet 48 Samuelsson.

 

 

 

Korvetten Norrköping

Gotlands Allehanda 18/6 1888

Korvetten Norrköping, schef kommendörkapten Carlheim-Gyllensköld inkom 15 dennes till Fårösund från Danzig.

 

 

 

Musikkåren

Gotlands Allehanda 22/6 1888

 

 

 

 

Som befälhafvare för Roma kompani

Gotlands Allehanda 22/6 1888

Som befälhafvare för Roma kompani med område tjenstgör M. Gyllenram under den tid kapten Arnelius deltager i lifgardesbrigadens fältöfningar.

 

 

 

Efterlysning

Gotlands Allehanda 22/6 1888

Allmänt efterlyses båtsmannen vid 2:a kompaniet n:r 138 Aning, Karl Oskar Engdahl, hvilken permitteras från i Fårösund liggande korvetten Norrköping till Lärbro, men ännu icke instält sig ombord, fastän Engdahls permission tilländagått söndagen den 17 dennes. Engdahl, som är född i Visby 4 April 1869, har ljusblå ögon, gulbrunt hår, är fräknig, utan skäggväxt, starkt bygd, något hjulbent och 5,6 fot lång.

 

 

 

En högtidlig begrafning ägde förra söndagen rum å Fårösund

Gotlands Allehanda 25/6 1888

En högtidlig begrafning ägde förra söndagen (17/6 1888) rum å Fårösund, då liket efter en (August Berndtsson - Fjell) bland korvetten Norrköpings manskap, som plötsligt aflidit ombord, träffad af hjärtkramp, jordfästes å Bunge kyrkogård. En ångslup från korvetten förde liket i land, hvarefter kistan, beledsagad af, bland andre, korvettens schef och ett par af befälet, fördes på likvagn till grafven, der jordfästningen förrättades af kyrkoherden Nyberg och musik utfördes af korvettens musikkår. Ett enkelt kors restes derefter på grafkullen. Meningen hade varit, att korvetten skulle legat och exercerat i Östersjön och först 18 d:s gå in till Fårösund. Den ombord inträffade sorgliga händelsen gjorde dock att Fårösund måste anlöpas så fort som möjligt. Den 14 på morgonen afled nämligen en båtsman ombord. Han var proviantskaffare och skulle gå ner i källaren. Då en annan man några minuter derefter kom ner i källaren låg kamraten död derstädes. Läkaren blef genast tillkallad, men kunde ingenting uträtta, ty mannen var och förblef död. Kl. 4 på morgonen var han alldeles frisk. Meningen var först att sänka den döde i hafvet, men då land var så nära, beslutades att gå in i sundet. Den aflidne efterlemnar hustru och 6 barn. Dagen före det timade dödsfallet miste en båtsman ombord sina fingrar i ett block.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 25/6 1888

Från Visborgs slätt. För disciplinfel, öfverträdande af lägerordningen ha löjtnanten M. G. Schenström och underlöjtnanten S. J. F. Sylvan undergått den förre 4 och den senare 2 dagars arrest.

Krigsrätt har hållits med beväringssoldaten nr 48 vid Visby kompani Karl Svensson från Österby, hvilken vid majorsförhör erkänt sig hafva från kamrater och befäl tillgripit 2 portmonnäer innehållande 2 frimärken och 1 kr. 50 öre. Äfven inför krigsrätten erkände Svensson stölderna och dömdes på grund häraf för första resan snatteri till 2 månaders fängelse.

I lördags var för krigsrätten instämd beväringssoldaten nr 1 vid Hemse kompani Gunnar Niklas Anshelm Johansson, hvilken erkände sig hafva tillgripit en klocka med kedja samt en portmonnä med inneliggande 5 öre. Äfven han dömdes till 2 månaders fängelse.

Flere andre stölder hafva föröfvats utan att man lyckats komma gerningsmännen på spåren.

 

Sänd ej besvärsskrifter till k. m:t med posten! Kronoarbetskarlen Karl Herman Nygren, gotländing, gjorde som bekant 3 November 1887 försök till mord å arbetsschefen vid Tjurkö station, löjtnant karl Sommar. Häradsrätten dömde Nygren att härför hållas till straffarbete i 8 år, hvilken dom faststäldes af hofrätten. Af Nygren häröfver anförda besvär har k. m:t kunnat till pröfning upptaga enär de inkommit med allmänna posten.

 

 

 

Kungörelse. Skarpskjutning

Gotlands Allehanda 2/7 1888

Att skarpskjutningar från Östra strandbatteriet å Enholmen skola ega rum fredagen och lördagen den 6 och 7 dennes i rigtning mot det s. k. Grundet meddelas härmed till kännedom.

Visby den 2 Juli 1888.

FR. SCHARTAU

Corpsbefälhafvare.

E. Nordberg.

 

 

 

Skarpskjutning

Gotlands Allehanda 2/7 1888

Artilleriets exercis med anspända fordon börjar idag och fortgår till och med 7 Juli.   Batteriet marscherar härifrån om onsdag för att på torsdag och fredag verkställa skarpskjutning på Martebo skjutfält.

 

 

 

Fältmarsch från Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 5/7 1888

Fältmarsch från Visborgs slätt företogs i går (4/7 1888) vid middagstiden af 2 och 3 klassernas beväring. Marschen gälde Rosendahl, hvarifrån styrkan återkommer i morgon.

 

 

 

En tapper svensk

Gotlands Allehanda 9/7 1888

En tapper svensk nämner ”Vårt Land” en längre skildring af general v. Vegesacks deltagande i Amerikanska kriget. Skildringen, som utförligt behandlar sitt ämne, innehåller emellertid ingenting nytt för oss här på Gotland.

 

 

 

Prins Karl, som från den 20 Juli skall deltaga uti fältmätningar

Gotlands Allehanda 9/7 1888

Prins Karl, som från den 20 Juli skall deltaga uti fältmätningar i trakten omkring Tingstäde å Gotland, kommer att under denna tid hafva sin bostad hos possessionaten Knut Stare på den särdeles naturskönt belägna och vackra egendomen Furubjers.

 

 

 

Lägret vid Oscarsstenen

Gotlands Allehanda 9/7 1888

 

(Bref till ”Vårt Land”)

 

Ungefär en fjerdedels mil söder om Visby nära den väg, som leder till prinsessan Eugenies sommarställe Fridhem, ligger den s. k. Oscarsstenen. Stenen, som omgifves af en liten skuggig plantering, upprestes med anledning af, att det var här konung Oskar I år 1854 utdelade nya fanor till Gotlands nationalbeväring. Den stenen omgifvande vidsträckta slätten har sedan länge begagnats af Gotlands nationalbevärings artillerikår vid dess öfningar i kanonexercis, men efter den genomgripande omdaning, som det gotländska försvarsväsendet sedan 1887 undergått, hafva i stället hit förlagts Gotlands infanteriregementes öfningar. Sedan samma tid resa sig vid östra sidan af exercisfältet och något inne i den omgifvande barrskogen de bygnader, som bilda regementets läger. Ett besök i detta lönar väl mödan, och blir af dubbelt intresse för den, som sett de gamla förhållandena.

Och hvilken skillnad är det ej mot då och nu? Den som ser de ungdomliga gestalterna, hvilka redan antaga den strama militäriska hållning, som så kraftigt befordras af den prydliga uniformen, stå kring sina nya, välbygda baracker, får svårt at sätta sig in uti, att en stor del af dessa äro desamma, som ännu 1886 i allehanda olika beklädnader öfvades på någon af de olika ställen af ön belägna exercisplatserna, der de fingo ligga inqvarterade, som det föll sig, i någon lada eller i ett uthus. 1*)

Ännu är visserligen arbetet på lägret ej helt och hållet färdigt, men af hvad, som redan finnes att se, kan man få en god föreställning om, hur det skall komma att taga sig ut, när allt blifvit ordnadt. Det är egentligen de första officerarna afsedda bygnaderna, som ej ännu hunnit uppföras, hvarför dessa under detta möte måste bo i tält.

En bygnad, som dock oaktadt sitt halffärdiga skick gör ett ganska imponerande intryck, är den stora officerspaviljongen, hvilken utom rymliga öfverbygda verandor innehåller köksdepartement samt flere salar, deraf en stor matsal, som mäter 30 alnar i fyrkant.2*) Mathållningen bestrides här på ett utmärkt sätt af källarmästar Johansson, hvilken såsom innehafvare af D. B. V:s paviljong i Visby visat sig sitt uppdrag vuxen. Bakom paviljongen och förbi vakttälten samt eldsläckningsattiraljen resa sig två stora baracker för manskapet, hvilka med sina mörka tak, rödfärgade väggar och hvitstrukna dörrar och fönsterposter göra ett särdeles angenämt intryck, som ytterligare förstärkes vid ett besök i deras inre, der den största ordning och snygghet äro rådande. Särskildt äro ljus och ventilationsförhållandena mycket tillfredsställande. Samma intryck af renlighet gör äfven det här bredvid liggande kokhuset, der en väldig ångkokapparat på hjul förser manskapet med god föda. Manskapet intager tills vidare sina måltider sittande kring långa bord, hvilka stå i det fria kokhusets närhet. Denna anordning medför naturligtvis åtskilliga olägenheter, när det regnar, men dessa blifva afhjelpta till nästa möte, då hela ”matsalen” kommer att förses med en öfverbygnad. Något längre bort ligger underofficerarnes matsal i en liten träbygnad. En annan bygnad innehåller manskapets tvättrum, och i närheten deraf reser sig den stora gymnastikställningen. I ett hörn af lägret befinna sig doktorns tält samt sjukhuset, som är inrätadt att kunna tagas ned och uppsättas på en kort stund.

Här slutar ock vår vandring genom lägret. Det skänker emellertid det intrycket, att intet sparats för att bereda så stor trefnad som möjligt åt det unga manskap, som här skall bibringas färdighet i vapnens bruk för att, om fäderneslandets fara en gång skulle påkalla dess bistånd, detta måtte blifva så verksamt som möjligt. Ja, må fosterlandskärleken aldrig dö ut på Tjelvars fagra ö !

 

-----------------------------------

1*) Det är från denna tid en anekdot berättar om ett af n. m. aflidne kejsar Fredriks – d. v. tyske kronprinsens – tillfälliga besök på Gotland. Kronprinsen var, som det heter, ute och reste inkognito och öfverraskade i kanten af en by en fornforskare, som var sysselsatt med gräfningar. I byn var en afdelning af nationalbeväringen också inqvarterad och hade just intagit sin middagsmåltid. Strödda ”krigare”, i sin vanliga allmogedrägt men med bandoler och gevär, återvände från denna och stälde sig, slickande sig om munnen, att bese den tyske officeren, som lär hafva tagit dem som frivillige, hvilka öfvade sig i skjutning.

2*) Ungefär 17,8m

 

 

 

För skjutskicklighet

Gotlands Allehanda 13/7 1888

För skjutskicklighet samt för skicklighet i afståndsbedömande hafva efter nu afslutade möten belöningar tilldelats följande underbefäl och manskap vid artillerikårens stamtrupp:
i skjutning: första priset (25) kr. åt kanonbefälhafvaren sergeant Larsson mod servismanskap, v. konstaplarne 41 Olofsson, 40 Karlsson samt andre konstapeln nr 39 Pettersson (hvar och en 10 kr.) kvarjämte sergeant Larsson, om icke hans nu uppnådda poängantal öfverträffas under nästa års öfningar, erhåller skjutmedalj. Andra priset (10 kr.) tillföll kanonbefälhafvaren först, konstapeln Horney med servismanskap v. konstaplarne nr 71 Pettersson och 74 Johansson samt andre konstapeln nr 70 Norrby (hvar och en 5 kr.)
För afstånds bedömande erhöll andre konstapeln nr 39 Pettersson första pris (10 kr.) samt andra pris (två stycken á 5 kronor) styckjunkaren A. Nilsson och v. konstapel nr 40 Karlsson.

 

 

 

Konstapelskolan vid härvarande artillerikår

Gotlands Allehanda 13/7 1888

Konstapelskolan vid härvarande artillerikår under befäl af löjtnant Kolmodin och rekrytskolan under befäl af underlöjtnant Nordberg äro nu sammandragna till gemensamma öfningar under denna och nästa månad.

 

 

 

Vid drottning Karolas och konung Alberts besök i Visby 20-21 Juli 1888

Gotlands Allehanda 20/7 1888

 

 

 

 

Löjtnant N. Söderberg

Gotlands Allehanda 20/7 1888

Löjtnant N. Söderberg har förordnats att från 11 Juli och tillsvidare vara regementsintendent vid Elfsborgs regemente.

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 20/7 1888

Tjenstledighet har från och med 13 till och med 27 Juli beviljats öfverstelöjtnant Carlstedt för enskilda angelägenheter samt underlöjtnant G. K. falk från i går till och med 15 Augusti.

 

 

 

Norra bataljonen kommenderas

Gotlands Allehanda 20/7 1888

Norra bataljonen kommenderas under öfverstelöjtnant Carlstedts tjenstledighet af major Kruse.

 

 

 

Furstebesöket i Visby 20–21 Juli

Gotlands Allehanda 23/7 1888

 

Anordningarne för festligheterna.

Redan i fredags morgse (20/7 1888) var Visby med anledning af furstebesöket i ett slags feststämning. Man arbetade af alla krafter för att bereda de höga gästerna ett värdigt emottagande; och det måste erkännas, att stadens invånare varit särdeler villiga och frikostiga för att hvar och en i sin mån höja effekten af det hela.

Naturligtvis nedlades största omsorgen i dekorationsväg på de gator, der det på förhand var bestämdt att den furstliga kortègen skulle åka fram.

Början gjordes med hamnen, der landstigningen skulle ske. Midt för tullhuset, som flaggpryddes, inhägnades en spetsgård medels löfomvirade standar med fladdrande flaggor och vimplar. Här inom skulle mottagandet ske.

Längre uppåt den från hamnen ledande gatan i början af svängen upp till Donners plats hade rests en väldig äreport, som tog sig ovanligt präktig ut. Den var helt och hållet klädd med löf. Öfverst prunkade vapensköldar i de svenska, badensiska och sachsiska färgerna samt fursteparens monogram. Och från toppen vajade helt ståtligt en mängd flaggor och långa vimplar.

Kring Donners plats voro husen i allmänhet dekorerade med grönt och flaggor, på flere ställen med båda delarne. Vackert tedde sig konsul Cramérs egendom med de gröna guirlanderna. Grosshandlar Molanders hus var rikt klädt med de brokigaste flaggor och vimplar. Öfver denna södra del af Strandgatan, hvarigenom vägen först skulle tagas till länsresidenset voro husen sammanbundna likaledes med talrika flaggor. Residenset prunkade i festligast skrud och kapten Arnelii midt emot liggande hus var särdeles smakfullt dekoreradt. På norra delen af Strandgatan utmärkte sig i synnerhet posthuset genom en storståtlig flaggdekoration öfver ingångsdörren, grosshandlar Ekman hade prydt sin egendom med girlander samt vackra blomstermonogram. Borgmästaregården var likaledes flaggprydd, äfvenså det gamla trappgafvelhus, som inrymmer apoteket. För öfrigt hade litet kvar ingen nämd och ingen glömd — i sin mån bidragit att höja det festliga intrycket.

Sankt Hansgatan hade också smyckat sig. Der utmärkte sig särskildt militärexpeditionen genom fonddekorationer och på ömse sidor av porten uppstälda gevärspyramider. Artillerikasernen pryddes öfver dörren af stora solar bildade af glänsande sablar. Längre söderut på samma gata hade konsul Björkander särdeles väl dekorerat sitt hus med girlander, blommor och flaggor.

Husen utefter strandvägen och inåt staden till voro också festligt smyckade, och öfver ringmuren på alla de 28 tornen svajade flaggorna.

Föröfrigt hade, såsom nämts, litet hvar bidragit till den festskrud staden iklädt sig och det är en omöjlighet att kunna räkna upp hvar och en särskildt. Vare det nog sagdt, att alla hade ådagalagt en erkännansvärd ifver att bereda de höga gästerna ett värdigt emottagande.

 

Ankomsten.

Så stod då staden smyckad i festlig skrud, färdig att mottaga de höga gästerna. Himlen deremot visade ingen benägenhet att visa ett leende ansigte. Tunga, oroväckande, gråsvarta moln drogo upp från nordost, och öfver hafvet låg lägrad en dimma så tät, att man understundom hade svårt att från skeppsbrokajen skönja masttopparne i yttre hamnen. Då och då bröt visserligen solen igenom, men endast för några ögonblick – och då svepte dimman ånyo lika tung och kall.

Vid femtiden på eftermiddagen lättade det emellertid på och solen begynte skina. Skyarne drogo så småningom bort, och himlen lyste klar och blå.

Så småningom började stadens befolkning draga sig nedåt hamnen, och redan vid 1/2 7-tiden var en ansenlig menniskomassa samlad rundt den flaggprydda och löfsirade spetsgården. I tullhusets alla fönster hade en mängd tagit plats för att ha riktig öfverblick öfver det hela; ja ända upp på taket hade en del tagit sin tillflykt. Det var ett idkeligt gående fram och tillbaka, ett sorl och ett prat, ett surrande som af en bisvärm. ”Komma de inte snart?” ”Skall det inte skjutas?” ”Jag undrar om det dröjer länge ännu?” – voro de otåliga frågor, som upprepades väl tusen gånger.

Solen hade emellertid ännu ånyo dolt sitt ansigte i dimmig slöja, och man började starkt befara, att om också Drott hunnit hit, den kanske ej under dessa förhållanden skulle kunna gå in i hamnen.

Väntan var nu drifven till sin spets. Den för ankomsten bestämda tiden var redan förbi, och ännu hördes ingenting af. Då dånar plötsligt från lotsstationen signalskottet. Drott är synlig – deruppifrån naturligtvis, ej nere från hamnen. Det går som en elektrisk ström genom den till flere tusental uppgående folkhopen. En plötslig skockning uppstår, sorlet stiger för ett ögonblick, man spanar och spanar, men när ingenting vidare höres af, lugnar man sig igen. ”Kanske man tagit miste deruppe? Det var bestämdt inte Drott!”

Emellertid har polisstyrkan, som under hela tiden hållit en berömvärd ordning, röjt plats framför ingångarne till spetsgården. Inom densamma synas nu landshöfdingen och biskopen samt i staden varande officerare i parad med ståtliga gula tofsar vid gehänget och svarta plymer i mössorna. Så småningom tillkommer också en mängd af de till supén i residenset inbjudna personerna, hvilka infunnit sig för att närvara vid mottagningen.

Den odrägliga dimman ! Nu har den sänkt sig igen. Än ligger den som ett stilla, ogenomträngligt flor öfver hafvet, än drar den förbi som ett ändlöst moln. Den går in öfver hamnen, lägrar sig öfver staden.

Om det varit klart, hvilken vacker anblick skulle det ej varit för de höga gästerna. Den gamla staden med dess flaggprydda murar och torn, badande i aftonsolens strålar. Det var en syn, hvartill ej ofta bjudes maken.

Nu hör man genom töcknet en ånghvisslas dofva ton. Det är Drott, som signalerar. Lotsbåten har redan gått ut för att möta.

Se, nu synes plötsligt öfver töckenväggen alldeles utanför hamnarmen ett par höga master. Drott går sakta genom dimman, den närmar sig allt mera. Nu är den tätt vid pirhufvudet.

För den kunglig flagga på toppen? Det var den fråga man nu gjorde sig. Uppe vid palissaderna stodo artilleristerna färdiga att låta det smälla — 21 skott, kunglig salut. Artilleriofficerarne sågo oroliga ut. Nu stack ångaren in i yttre hamnen. Den kungliga flaggan fans der verkligen. Bryter det inte lös snart?

Bom!

Der föll första skottet, snart åtföljdt af ett andra och tredje o. s. v.

Och under kanonernas dån gled Drott ståtligt fram ur molnfloret, som genom en lyckligt tillfällighet just nu hade skingrat sig något. Uppe på kommandobryggan stod befälhafvaren jämte sekonden och i fören den vakthafvande officeren på utkik med tuben i hand.

Drott hade emellertid kommit intill kajen. Hvisselpiporna ljuda ombord, kommandoropen falla. Man har ordnat sig inom spetsgården. Der kommer kronprinsen upp på halfdäcket. Han bär Svea lifgardes uniform med generalsbeteckning. Bredvid honom synes snart en äldre gråskäggig herre i pickelhufva och mörkgrön uniform med rödt. Det är den sachsiske konungen i sachsisk generalsuniform. Efter ett ögonblick blifva äfven drottning Karola och kronprinsessan Viktoria synliga. De bära svarta drägter. Och kring de furstliga personerna ha hela den lysande uppvaktningen samt Drotts officerare i parad församlat sig.

Genom en tillfällighet gick Drott ej så långt upp som man beräknat, hvarför landstigningen ej kunde ske inom spetsgården utan ett stycke nedom densamma.

Så snart landgången blifvit utlagd, stego landshöfdingen och borgmästaren ombord för att helsa de båda fursteparen välkomna. Omedelbart derefter gick man i land. Af officerarne helsades de höga gästerna med ett fyrfaldigt hurrarop, hvarjämte en dubbel mansqvartett sjöng Josephsons ”Vårt land.”

Så körde vagnarne fram. I spetsen åkte landshöfdingen med borgmästaren. I den första, fyrspända vagnen satte sig konungen af Sachsen upp med kronprinsen till venster. Derefter åkte i tvåspändt ekipage drottning Karola och kronprinsessan, hvarpå i ytterligare två vagnar följde den sachsiska och svenska uppvaktningen, comtesse von Einsiedeln, generallöjtnant von Carlowitz, regeringsgeheimrådet von Metsch, hoffröken Cederström, hofmarskalk Stjernstedt och generalstabskaptenen Bildt.

Vägen togs nu genom äreporten i svängen uppåt Donners plats och utför södra delen af den flaggprydda Strandporten till residenset.

 

I länsresidensets

smakfullt dekorerade salonger började vid 7-tiden att samlas ett större antal inbjudna damer och herrar från orten äfvensom flere resande från främmande platser, hvilka här tillfälligtvis uppehålla sig såsom badgäster, tillsammans uppgående till omkr. 100. Man såg der bland de förre representanter för krigsmakten och civila myndigheter, för samhällets kommunala korporationer, för handel och industri, och bland de senare riksantiqvarien Hildebrand, major Stål, öfverdirektören Sidenbladh, kanslisekreter. Beskow, rektor G. Bergman, bankdirektör Eberstein m. fl.

Klockan blef emellertid 8 utan att något spordes om de höga gästerna, och ett större antal bland de närvarande samlades i den täckta verandan, som erbjuder en fri utsigt öfver hafvet, nyfiket spejande om icke Drotts masttoppar snart skulle skönjas. Men tjockan höll i sig, endast då och då afbruten af en solglimt . . . . Pang! Der ha vi lotsskottet! Och snart framträdde den dimhöljda figuren af ett fartyg, som inom kort visade sig vara schefsfartyget med den kungliga flaggan på toppen. En del bland gästerna begåfvo sig ned till skeppsbron för att vid landstigningen mottaga de kungliga resenärerna.

Vid deras framkomst till residensets hufvudingång öfverlemnades till drottningen och kronprinsessan af fru Poignant och hennes äldsta dotter ett par de utsöktaste buketter, verkliga jättebuketter af idel rosor, omväxlande chära, gula och mörkröda af en prakt och en fägring sådant som endast Rivierans glödande himmel förmår framlocka.

I stora salongen förestäldes derefter af landshöfdingen samtlige de inbjudne, herrarne ledande sina damer, hvarefter en lysande supé, utmärkt af förträffliga anordningar och utsökta rätter vid niotiden började serveras.

Den intogs af de kunglige med uppvaktning och några särskildt inbjudne i gula salongen och rummet bredvid, samt af de öfriga gästerna i länsstyrelsens sessionsrum enligt följande matsedel, som utdelades tryckt i de sachsiska färgerna, grönt och hvitt:

Bouillon, Pâte à choux au fromage

Jambon à l´ Anglaise  oeufs pocés

Langue de boef à l´ écarlate  oeufs pocés

Saumon au naturel, sauce mayonnaise

Croquettes de riz de veau

Poulets nouveaux, rôtis à la Suédoise, salades

Asperges, Choux-fleurs, sauce au beurre

Croquenbouche moderne

Geleé au champagne à la l´ Anglaise

Dessert.

Glace à la crème crue aux fraises

Compote de mûres

Bonbons

 

Vid det för de kunglige ordnade bordet spisade endast 8 personer. Vid bordets ena ände intogos platserna af fru Poignant med kronprinsen vid sin venstra sida; motsatta änden af bordet af landshöfdingen med kronprinsessan till höger om sig. Platserna mellan kronprinsen och kronprinsessan upptogos af det sachsiska konungaparet med biskop v. Schéele och fru vid den motsatta sidan af bordet.

Vid desserten samlades samtlige gäster i den intill den kungliga matsalen liggande stora salongen, hvarvid landshöfding Poignant utan vidare tal utbragte tre skålar: den första för konungen, hvilken följdes af ”Ur svenska hjertans djup.” Strax derpå kom skålen för det kungliga husets höga gäster, konungen och drottningen af Sachsen, hvarpå sångarne, en dubbelqvartett valda, präktiga röster, stämde in med ”Hvad blixt.”

I ordningen följde derefter skålen för ”Gotlands efterlängtade gäster” kronprinsen och kronprinsessan.

Omedelbart svarade kronprinsen: Konungen och drottningen af Sachsen ha bedt mig framför deras uppriktiga och hjertliga tack såväl för skålen som för det vänliga mottagande, som här kommit dem och oss till del. Kronprinsessan och jag ha redan länge önskat besöka eder ö, denna ö, som genom vår fasters härvaro så fast knutit sig till oss och till vår familj. Med tacksamhet och med glädje skola vi blicka tillbaka på vårt besök här idag. Jag ber att få uttala mina bästa välönskningar för Visby och dess välgång och jag förenar i denna skål äfven uttrycken af samma känslorför landshöfding Poignant och hans fru. Talet beledsagades af sångarne med ”Jag vet ett land”.

Supén var härmed slut och gästerna började spridas i salongerna. Drottningen, något trött efter resan,  drog sig för en kort stund tillbaka, men konungen, kronprinsen och hans gemål började ett lifligt och intresseradt samtal med de närvarande. Kronprinsessans lediga samspråk, hennes furstliga, ståtliga apparition, här i Visby för första gången skådad, syntes, särskildt med hänsyn till flertalets svårighet att röra sig med konungaparets språk, göra henne till den, omkring hvilken det största intresset koncentrerade sig.

De få år hon tillbringat i vårt land har hon vetat använda till att göra sig förtrogen med dess förhållanden på skilda områden och på ett sätt, som förråder både stor sakkännedom och säkert omdöme, det må nu gälla ”civila” eller, såsom en ättelägg af huset Hohenzollern anstår, till och med militära samtalsämnen.

Klockan började emellertid lida bortåt elfva. Kaffe serverades och dermed skedde uppbrott från en festlighet, vid hvilken landshöfding Poignant och hans fru inför en regerande och blifvande konung med deras gemåler representerat vår ort och vårt samhälle så värdigt och så fulländadt, att intet dervid återstod öfrigt att önska.

Sällsapet begaf sig till S:t Lars ruin, der dagen fick en lysande afslutning.

 

I Sankt Lars.

Redan vid 1/2 10-tiden var platsen framför och omkring ruinen alldeles fyld af folk, som väntade på de furstligas ankomst. Månen hade gått i moln, så att det var tämligen mörkt, men för att i någon mån upplysa platsen framför ruinen hade ett par lyktor tändts, och utefter Sankt Hansgatan, der kortègen skulle åka fram, svängande om vid militärexpeditionen upp från Hästgatan, voro flere hus rikt eklärerade.

Till ruinen var tillträdde endast för dem, hvilka voro försedda med inträdeskort, och de voro ett fåtal af den skara menniskor som myllrade utanför.

Längst framme i koret voro platser beredda för de kungliga personerna och deras uppvaktning m. fl. Allt låg nu i dunkel, ett mystiskt mörker, der de innevarandesyntes som skuggor, hvilka doft sorlande rörde sig om hvarandra. För ett ögonblick lystes ruinen upp af ett rödt sken, en bengalisk eld, som tändts i den på södra sidan liggande trädgården. Så låg åter igen allt i samma hemlighetsfullhet.

Nu hördes rassel af vagnar utefter stenläggningen. De väntade nalkades. Väg röjdes genom folkmassan, grindarne öppnades och in trädde drottning Karola stödd på kronprinsens arm. Efter följde konung Albert ledande kronprinsessan, samt sist sviten.

Platserna intogos och ett ögonblicks andlös tystnad uppstod. Plötsligt strålade uppifrån ett af ruinens ostliga gallerier ett bländande grönt ljus af flere bengaliska eldar. Och se, i detta flämtande sken, som fylde hela den vackra ruinen, tågade ljudlöst fram deruppe genom de täckta gångarne i muren hvita skepnader. Det var nunnor i sina dok. De stannade — och nu klingade genom det uråldriga halft förvittrade templet en högtidlig sång.  Det var Vilhelm Söhrlings vackra och anslående hymn ”O sanctissima.” Och buren af dessa unga, friska qvinnoröster gjorde den ett mäktigt intryck, som kom månget öga att tåras. det var som om man kände en helig bäfvan genomila lederna, man böjde hufvudet liksom i tillbedjan för något. Hvad? Kanske medeltidens heliga madonna, den rena Guds moder. Det låg en stämning öfver det hela, som man ej lätt glömmer.

Så växlade ljuset. Nu kom der ett rödt och gaf det hela nya skiftningar. Sången fortfor, men man såg de hvita nunnorna långsamt skiljas åt, de försvunno i de dolda, hemlighetsfulla gångarne. Men långt efter det de försvunnit hördes inifrån de mörka murarne de sista bortdöende ackorden af den vackra hymnen.

Ljusen slocknade — allt låg ånyo i mörker. Stillheten bröts endast af ett ”wunderschön” från drottning Karolas läppar. Den sachsiska furstinnan skall berättas det — vara en konstnärssjäl. Då förstod hon helt säkert, hvad som låg i denna ruinfest, den djupa, tryckande, men ändå frigörande stämningen.

Man andades ett ögonblick. Så tonade ånyo en sång. Nu var det en dubbelqvartett af klingande, fulltoniga mansröster, som lät höra sig. Först var det ”Sturmbeschwörung”, så ”Stilla skuggor” — det hela en värdig afslutning af festen i Sankt Lars.

Under sången hade de furstliga aflägsnat sig, en sista bengalisk eld tändes. Så småningom drogo skarorna hemåt i natten, och den första dagen af festligheter var ändad.

 

Kronprinsens besök å Visborgs slätt.

Redan tidigt på lördagsmorgonen voro Visbyborna i rörelse, och klockan var inte mer än sju, när skeppsbrokajen redan myllrade af folk. Så småningom ökades skarorna med de 500 landsbor, hvilka med det för tillfället anordnade extratåget anländt in till staden.

Klockan 8 mötte vid Drott landshöfding Poignant och öfverste von Hohenhausen för att ledsaga kronprinsen ut till Visborgs slätt, dit denne redan aftonen förut uttryckt sin önskan att fara. Affärden ditut skedde också strax efter klockan 8 i två vagnar med kronprinsen (i generalsuniform), och landshöfdingen i den första och öfversten samt adjutanten kapten Bildt i den andra.

Vid ankomsten till lägret mottogs kronprinsen af öfverstelöjtnant Schartau, regementets majorer, regementsintendenten, regementsläkaren samt tjenstgörande adjutanterna. Kronprinsen uppehöll sig en längre stund i de nyuppförda barackerna samt i den under bygnad varande officerspaviljongen samt syntes med stort intresse taga del af allt som rörde lägret och anordningarne vid det samma.

Efter ungefär en halftimme anträddes återfärden till staden. Vid ankomsten till Drott serverades i hast déjeuner, till hvilken var inbjuden landshöfding Poignant.

 

Rundresan kring staden.

Solen strålade från himlen, som hvälfde sig hög och blå öfver den smyckade staden. Det lofvade att blifva varmt under dagens lopp.

Klockan hade nu hunnit blifva 10 på förmiddagen, då de furstliga personerna visade sig på Drotts halfdäck. Såväl konungen och kronprinsen som den förres uppvaktning voro nu civilklädda; kronprinsens manliga svit bar släpuniform. Vagnarne körde inom spetsgården. Den beramade rundresan kring staden skulle företagas. I spetsen för kortègen åkte landshöfdingen och borgmästaren. I första vagnen sutto konungen af Sachsen och kronprinsen, uppvaktade af riksantiqvarien Hildebrand, i den följande drottning Karola och kronprinsessan. I öfriga vagnar följde slutligen lektor Bergman och sviten. Affärden skedde under tonerna af flottans paradmarsch, spelad från däck af Drotts musikkår.

Färden kring staden blef ytterst angenäm. Vägen var vattnad, så att dammet ej besvärade. På grund af den knapt tillmätta tiden gjordes ej uppehåll på något ställe, ej ens vid de märkligare ställena af stadsmuren. Som bestämdt var, åkte man ned genom Silfverhättan in i Studentallén och genom den stora muröppningen ut på Strandvägen, förbi det nya artillerietablissementet, som nu visade några gapande kanonmynningar, samt vidare in i staden.

 

På Drott.

Drott var för några timmar fri från sina höga gäster. Den låg der nu ståtlig i allsköns ro.  Officerarne stodo lugnt pratande på däck, matroserna hängde sig makligt öfver relingen, bespejade folkhoparne, som nyfiket betraktade det ståtliga fartyget.

Och Drott är verkligen ett ståtligt fartyg. Men så har det också rang, heder och värdighet af kungligt schefsfartyg. Redan på däck ger den ett uttryck af solid elegans, och stiger man ned i dess innandömen mötes man en af en i ordets egentliga bemärkelse kunglig lyx.

Hvad som först tilldrager sig uppmärksamheten är den stora och rymliga akterhytten. Den är målad i brunt och innesluter ett expeditionsrum ofvan däck samt tjenar till öfverbygnad för passagen till aktersalongen, dit en smal trappa leder ned. Först inkommer man i en luftig och rymlig mattbelagd konversationssalong, elegant inredd. Vägarna äro helhvita med smala kanter i guld och blått; öfverst å hvarje väggstycke prunkar det svenska riksvapnet, omgifvet af girlander. Rundt kring väggarne ser man förträffliga reproduktioner af våra k. lustslott — alla taflor inom glas och smakfulla ramar. Utmed babordväggen löper en inbjudande schaggsoffa. Bordet midt i salongen är garneradt med moderna Wienerstolar. En stor trymå snedt framför ingången förhöjer trefnaden härinne. Vi fortsätta vår rond i en annan större, komfortabel salong, likaledes hållen i ljusa färger, det är matsalen. Styrbord om dessa bägges salonger löper en fil af några smärre hytter: två skrifrum, den ena dekoreradt i rödt, det andra i grönt; samt ett par sofrum. Här brukar de kungliga logera. Så gjorde de också denna gång. Längre för öfver äro hytter för officerarne.

I drottning Karolas båda hytter fans utom de vanliga sofforna, hvilka tjena till liggplatser, äfven en stor vagga af ek, hvilken begagnas under sjögång, då den genom en sinnrik mekanism följer fartygets alla slingrande rörelser. Den hade under utfärderna med de höga gästerna begagnats af den sachsiska drottningen.

Schef på Drott var under färden hit kommendörkapten Klintberg. Under lördagen låg denne sjuk i sin hytt. En kula, som han under en batalj i främmande tjenst erhållit i hufvudet, förorsakar honom understundom sådana smärtor att han när de komma på måste hålla sig i absolut stillhet. Sekond ombord var kapten T. Sandström, förste officer löjtnant H. von Arbin, uppbördsläkare medicine licentiaten Ekelund och förvaltare e. o. kammarskrifvaren Hj. Stolpe.

 

Vandringen genom ruinerna.

Färden rundt staden medtog ungefär tre qvarts timme och strax före elfva stannade de furstliga vagnarne utanför Sankt Nikolai ruin. Denna var under hela besöket öppen för allmänheten. De höga gästerna inträdde genom södra ingången och besågo en stund under ledning af riksantiqvarien och lektor Bergman, hvilka under ruinbesöket tjenstgjorde som ciceroner, den vackra ruinen som väckte odelad beundran. Under besöket syntes en af konung Alberts uppvaktning, regeringsgeheimrådet von Metsch göra flitiga anteckningar i sin notisbok.

Härefter gick vägen till Helgeandskyrkan, till hvilken endast de furstliga personerna jämte följe hade tillträde. Här besågs såväl den nedre som den öfre afdelningen, der stolar hade placerats för de höga gästerna. Denna i sitt slag i norden enastående kyrkoruin väckte stor beundran.

Domkyrkan hade redan under en timmes tid varit alldeles packad af folk, när de furstliga anlände dit. Ledsagade af biskop von Schéele och lektor Lemke, båda i presterlig skrud, stego de bägge fursteparen upp i koret, der domkyrkans messhakar och öfriga dyrbarheter voro framlagda för att det sachsiska konungaparet, hvilka ju som bekant äro katoliker, visa det sammanhang, som i vissa fall gifves mellan luthersk och katolsk ritus.

Från läktaren utfördes nu af en vald fruntimmerkör ”Kyrie Eleison”, hvilken klingade vackert i det åldriga templet. Vid utgången ur kyrkan sjöngs den i det angränsande kapellet placerade, förut omnämda mansdubbelqvartetten ”Integer vitæ.”

Öfver torget gick nu vägen till Sankta Karin, som besågs en god stundunder ofantligt tillopp af folk.

Från St. Karin stäldes färden förbi läroverket, der besök icke medhans, till Fornsalen, hvarest mötte styrelsens ordförande landsekr. Hambræus och lektor Klintberg och der samlingarne i båda våningarne under en längre stund med intresse togos i betraktande. Särskildt konungen af Sachsen har vid sitt besök i vårt land upprepade gånger gifvit tillkänna sin tillfredsställelse med våra samlingar från äldre tider, hvaribland statens historiska museum i huvudstaden ådragit sig hans synnerliga uppmärksamhet.

Ifrån fornsalen stäldes kosan till Burmeisterska huset, nu tillhörigt dr. Bolling, hvars på 1660-talet inredda, ännu i sitt ursprungliga skick bibehållna sal med dess vägg- och takmålningar med tyska bibelspråk på takbjelkarne gaf de resande en åskådlig bild af huru en tysk borgersman på sextonhundratalet hade sitt festgemak inredt. Och dermed var färden genom den gamla hansestaden slutad, en färd om hvars intryck på de besökande mera än annat vittna de ord, som vid ett tillfälle yttrades: Mann kommt ja vom Wunder nach Wunder.

Men ännu återstod ett besök på en plats något utanför staden och vid en inrättning, der en de höge resenärernas frände rest sig sin varaktigaste minnesvård på vår ort: prinsessan Eugenies hem för obotligt sjuke. Färden dit genom palissaderna på höjderna utmed det spegelblanka hafvet under en strålande middagssol var ensam den egnad att utgöra en angenäm fortsättning på dagens resa. Vid framkomsten mottogos de resande af styrelsens qvinliga ledamöter fruarna Poignant, Molér och Hambræus samt fröken Arnelius. Med synbarligen mycket stort intresse gjorde resenärerna sig mycket noga underrättade om allt som rörde denna välgörenhetsinrättning, i hvars namnbok de antecknade sig, och förklarade sin glädje öfver att tid icke saknats dem att taga densamma i betraktande.

Åt hvar och en bland de sjuke hade de ett vänligt ord, och kronprinsen uttryckte särskildt sin belåtenhet öfver hemmets anordning i allmänhet och den snygghet och rena luft, som i hvarje rum mötte honom. Besöket upptog väl en half timme, hvarefter färden stäldes till hemmets grundläggarinnas täcka sommarviste.

 

På Fridhem.

Klockan hade hunnit blifva ett på middagen, då resan anträddes till Fridhem och prinsessan Eugenie till déjeunern derstädes voro utom resenärerna endast inbjudne landshöfdingen, öfversten och biskopen.

Vägen till Fridhem var på två ställen prydd med väldiga äreportar; den ena vid Johnhill, de andre ett stycke bortom kungsladugården. Strax innanför den stora grinden till sjelfva Fridhem var rest ännu en väldig äreport af grönt, sirad med svenska, norska, badensiska och sachsiska flaggorna. Öfverst prunkade en kunglig krona af gula blommor och i porthvalfvet hängde, likaledes i blommor, de två fursteparens monogram, det ena i svenska det andra i sachsiska färgerna.

På sidorna om äreporten voro uppstälda barnen från Vesterhejde små- och folkskolor, hvilka helsade de ankommande med blomsterkastning och ett fyrfaldigt hurra.

Parken rundt kring prinsessans villa var alldeles fyld af folk, som infunnit för att på riktigt nära håll få se en skymt af de furstliga, när de stego ur vagnarne vid stora trappan. De mottogs här jämte uppvaktningen och de inbjudna af fröken Rudensköld och kammarherre af Burén. Konunga- och kronprinsbarnen fördes genast in i en af nedre våningens vackra salonger, der prinsessan väntade dem, under det att uppvaktningen och de inbjudna stego upp på den öfra verandan, der tre bord voro dukade för deras räkning.

Déjeunern hade en ytterst privat karaktär, i det att de furstliga personerna alldeles för sig sjelfva utan någon enda uppvaktande intogo måltiden i en af salongerna på nedre botten. Här sutto till höger och venster om prinsessan konungen och drottningen af Sachsen samt kronprinsen och kronprinsessan. Matsedeln hade följande utseende:

Consommé et Sandwichs.

Saumon fumé de Halmstad, Epinard, Oeufs pochés.

Chateaubriands et Langues de boeuf, Légumes.

Petits poulets rotis. Sauce de beurre.

Pouding marasquine.

Gelée de champagne.

Dessert:

Fraises à la crème frappée.

Bonbons.

Frukosten var snart förbi och derefter förestäldes uppvaktningarne för prinsessan, som uppehöll sig en stund samtalande med dem. Från verandan togs sedan utsigten i betraktande, och klockan 1/2 4 skedde affärden till staden.

 

I Botaniska trädgården.

Planen framför D. B. V:s paviljong, der de gotländska folklekarne skulle försiggå, var medels linor afstängd för allmänheten. På alla sidor, utom det åt muren vettande, hvilken var reserverad för de furstliga, var det svart af folk, och paviljongens alla verandor voro fullsatta af skådelystna. Sjelfva trädgården var afstängd för allmänheten, ty denna väg skulle de höga gästerna komma. Deras vagnar stannade också framför den åt Studentallén vettande grinden, der fru Poignant och hennes yngsta dotter till drottningen och kronprinsessan öfverräckte hvarsin praktfull bukett. Här mötte också trädgårdsstyrelsens ordförande adjunkten Westöö. man steg ur och promenerade några slag bland de lummiga, skuggrika träden, hvarefter kosan stäldes in i parken.

Här hade redan en god stund varit lif och rörelse på lekplanen. Närmast paviljongen hade bollklubben och idrottsföreningens pärkspelare fattat posto, iklädda hvita gymnastikdrägter, blå skärp med hängande ändar samt kulörta tvåfärgade mössor. Längre ned höllo varpkastare till.

Så snart de furstliga personerna tagit plats på ett säte invid den för dem bestämda gången, började spelen. Och de gingo med lif och lust.  Det syntes nog, att hvar och en bland de skickligaste spelarne gjorde sitt bästa. Bollen flög understundom ett par minuters tid oupphörligt i luften i höga, kraftiga lyror, och varpkastarne slungade sina stenar med en förvånansvärd skicklighet, så att de gång på gång träffade målet. De resande syntes med stort intresse följa spelens gång.

Kronprinsen tycktes dock sjelf vilja inhämta upplysningar, hvarför han en stund samtalade såväl med varp- som pärkspelarne.

De höga främlingarne till ära spelade musiken från paviljongen ”Die Wacht am Rhein”, den tyska nationalhymnen, hvilken efterföljdes af ”Hvilken skön och härlig dag”, ”Muntra musikanter”, och ”Ja, vi elsker” sjunga med lif och lust af en god dubbelqvartett.

Under besöket i trädgården inköpte drottningen af Sachsen tio stycken af en bland de varpkastande, artisten Carl Romin, utförda raderingar af åtskilliga utsigter och ruiner.

Uppehållet i trädgården varade ungefär en half timma, och nu började tiden för affärden nalkas. Klockan var nämligen öfver half fem och kortègen satte sig i rörelse mot hamnen.

Festligheterna i trädgården var alltigenom lyckad och anslående, och det hela med dess strålande sol och rörliga lif, bildade en tafla väl värd att betrakta.

 

Afresan.

Innan de furstliga personerna åkte ned till Drott hunno de göra ett besök i Lindströmska marmorexpositionen, der åtskilliga inköp gjordes, af bland annat en antik s. k. ”nattlåda”, hvilken fallit kronprinsen i smaken.

Klockan var emellertid ännu ej fem, när fursteparen med uppvaktning befunno sig inom den vimpelprydda spetsgården, dit Drott nu förhalat. En stund uppehöll sig såväl det kungliga som kronprinsparet i land, samtalande med än den ena än den andra. Så manade kronprinsen till uppbrott, i det han räckte landshöfdingen handen till afsked. De furstliga stego så ombord och på Drott hördes kommandoropen och ljudet af hvisselpipan. Efter några ögonblick drogs landgången in, förtöjningarne lossades och maskinen slog några suckande slag.

Inom spetsgården hade militärstaten mangrant församlat sig, och då landshöfding Poignant med blottadt hufvud utbragte ett ”lefve konungen och drottningen af Sachsen!” ljödo fyra kraftiga hurrarop, hvilket också blef svaret på det lefve landshöfdingen omedelbart derefter utbragte för kronprinsen och kronprinsessan af Sverige och Norge.

Skeppsbrokajen var alldeles fyld af folk, men ej blott här hade man tagit plats. Nej, alla sidor af hamnen voro svartgarnerad af täta menniskoskaror, brohufvudet var fullastadt och långt ute på hamnpiren hade likaledes en god del tagit plats.

Nu gled Drott sakta framåt. Kronprinsparets hade tagit plats på kommandobryggan och besvarade vänligt de tusentals helsningar som tillviftades dem från stränderna. Ångarens musikkår lät tonerna ljuda af flottans paradmarsch och från södra palissaderna dansade den kungliga saluten af 21 skott.

Vädret var det härligaste. Hafvet låg glittrande lugnt, och den tornprydda murkransade staden badande i eftermiddagssolens ljus. Strax utanför hamnarmen stannade Drott för några ögonblick. troligen hade prinsessan då fotografiapparaterna framme och tog någon vy af den gamle Hansestaden.

Drott följdes ett stycke till sjös af ”Gotland” med ett femtiotal passagerare.

Snart bolmade emellertid röken ur den kungliga ångarens tre skorstenar, farten ökades och kurs sattes nordvestvart.

Kring stränderna skingrades folket så småningom. Det furstliga besöket, som så lagt beslag på allas sinnen, var förbi, och man fick nu tid att tänka öfver och tala om hvad som varit.

Men den feststämning, som alltsedan fredagen legat öfver staden, den räckte ännu aftonen ut.

För de furstliga besökande hoppas och tro vi, att färden till Tjelvars ö varit dem liksom oss ett verkligt nöje, som efterlemnar endast angenäma minnen.

 

 

 

Fasta regementsadjutantsbefattningen

Gotlands Allehanda 23/7 1888

Fasta regementsadjutantsbefattningen vid Gotlands infanteriregemente bestridas tills vidare af underlöjtnant Laurin.

 

 

 

Gotlands artillerikårs rekryt- och konstapelskolor

Gotlands Allehanda 27/7 1888

Gotlands artillerikårs rekryt- och konstapelskolor företogo 23 och 24 dennes en öfningsmarsch på ett fältbatteri om 4 kanoner under kapten Hedenblad. Batteriet bröt upp klockan 11 f. m. förstnämnda dagen och anträdde färden till Dalhems socken. Styrkan utgjordes af 40 man och 30 hästar. Framkomsten skedde på aftonen och nattläger slogs i närheten af Dunegårda. Återkomsten till Visby skedde 24 på eftermiddagen.

 

 

 

Till artilleriets skjutskolor

Gotlands Allehanda 27/7 1888

Till artilleriets skjutskolor hafva från Gotlands artillerikår kommenderats andre konstaplarne nr 38 Jönsson och 39 Pettersson samt vice konstapel nr 74 Johansson, de två förstnämde till fältartilleriets skjutskola å Marma och det derstädes sammandragna instruktionsbatteriet och Johansson till fästningsartilleriets skjutskola å Vaxholm.

De sålunda kommenderade, hvilka aflagt fullständig underofficersexamen och äro afsedde att utbildas till något underbefäl, hafva redan afrest till sina respektive bestämmelseorter.

 

 

 

Befälet öfver Gotlands infanteriregemente

Gotlands Allehanda 27/7 1888

Befälet öfver Gotlands infanteriregemente föres, under militärbefälhafvarens resa till fastlandet, tills vidare af öfverstelöjtnanten Carlstedt.

 

 

 

Minskolans högre kurs

Gotlands Allehanda 27/7 1888

Minskolans högre kurs, som tager sin början 11 Oktober, kommer att genomgås af underlöjtnant O. S. Sylvan, hvilken under tiden placerats på Stockholms station.

 

 

 

Till tjenstgöring på Kungsholms fästning

Gotlands Allehanda 30/7 1888

Till tjenstgöring på Kungsholms fästning under innevarande års beväringsöfningar vid flottan är bland andra kommenderad underlöjtnant O. R. Sylvan.

 

 

 

Det nya kasernetablissementet

Gotlands Allehanda 30/7 1888

Till det nya kasernetablissementet härstädes har åt kapten Hedenblad, regementsintendenten Carlsson och löjtnant Fahnehielm af artillerikårschefen uppdragits att upprätta förslag till inventarieinredning.

 

 

 

Ytterligare vakanssättning

Gotlands Allehanda 30/7 1888

Sedan k. m:t nu medgifvit att utom redan vakanssatta rotar inom båtsmanshållet i Gotlands län, ytterligare må vakanssättas inom 1:a kompaniet 4 och inom 2:a kompaniet 5 rotar, har länsstyrelsen beslutat att följande båtsmansrotarskola sättas på vakans:

inom 1:a kompaniet: nr 57 Qviberg, 60 Folling, 112 Vestring och 113 Sjöman;

inom 2:a kompaniet: nr 3 Sko, 8 Redlig, 47 Krok, 52 Gångare och83 Laurin.

 

 

 

Inspektion av de topografiska arbetena kring Tingstäde

Gotlands Allehanda 3/8 1888

Generalmajoren frih. Rappe, schef för generalstaben, samt fortifikationsöfversten Elliot anlände hit i går från Stockholm för att inspektera de topografiska arbetena kring Tingstäde. Generalen och öfversten utreste nästan omedelbart efter ankomsten till Visby och företogo i sällskap med prins Karl och löjtnant Ribbing en tur kring trakten. Efter återkomsten till Furubjers intogs hos prinsen frukostmiddag, hvarefter återresan till staden skedde vid 3 tiden.

Såväl generalmajor Rappe som öfverste Elliot reste i går afton tillbaka till hufvudstaden.

 

 

 

Generalmajoren frih. Rappe

Gotlands Allehanda 3/8 1888

Generalmajoren frih. Rappe, schef för generalstaben, samt fortifikationsöfversten Elliot anlände hit i går från Stockholm för att inspektera de topografiska arbetena kring Tingstäde. Generalen och öfversten utreste nästan omedelbart efter ankomsten till Visby och företogo i sällskap med prins Karl och löjtnant Ribbing en tur kring trakten. Efter återkomsten till Furubjers intogs hos prinsen frukostmiddag, hvarefter återresan till staden skedde vid 3 tiden.

Såväl generalmajor Rappe som öfverste Elliot reste i går afton tillbaka till hufvudstaden.

 

 

 

Till krigshögskolan

Gotlands Allehanda 3/8 1888

Till krigshögskolan, hvars kurs börjat i dagarne och fortgår till 30 April nästa år, har, bland andra, kommenderats underlöjtnanten vid Gotlands infanteriregemente J. K. K. Kruse.

 

 

 

Skjutning med löst krut

Gotlands Allehanda 6/8 1888

Skjutning med löst krut, s. k. exercisskott, kommer att under ett par dagar i nästa vecka äga rum från strandbatteriet vid härvarande nya kasernetablissementet. Vägen blir dock ej afspärrad

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 24/8 1888

Tjenstledighet har för närvarande löjtnant Fahnehjelm till 4 September och hans adjutantbefattning bestrides under tiden af löjtnant Kolmodin.

 

 

 

Löjtnant O. E. Scherstén har erhållit sökt afsked

Gotlands Allehanda 31/8 1888

Löjtnant O. E. Scherstén har erhållit sökt afsked från gymnastiklärare befattningen vid Katarina läroverk i Stockholm samt förordnats till vikarierande gymnastiklärare vid Norra latinläroverket.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 31/8 1888

 

 

 

 

De gotländske båtsmännen

Gotlands Allehanda 31/8 1888

De gotländske båtsmännen komma efter slutad tjenstgöring i Karlskrona, till ett antal af 71 man utaf första och 80 man af andra kompaniet, att afmönstras måndagen 24 September och afgå tidigt följande morgon med ångaren "Valkyrian" först till Klinte, dit ankomsten sker onsdagen 26 kl. 12 middagen, och sedan till Visby, hvarest ångaren inträffar kl. 4 e. m samma dag.

 

 

 

Adjutantsbefattningen vid artilleriexpeditionen

Gotlands Allehanda 7/9 1888

Adjutantsbefattningen vid artilleriexpeditionen har från och med i går återtagits af löjtnant Fahnehielm.

 

 

 

Tjenstledighet

Gotlands Allehanda 7/9 1888

Tjenstledighet åtnjuter kapten K. Aspegren under 14 dagar från 9 dennes.

 

 

 

Kapten Unges afståndsmätare

Gotlands Allehanda 7/9 1888

Kapten Unges afståndsmätare för infanteri skall under den stundande höstmanövern begagnas af Andra lifgardet.

 

 

 

Inspektion af artilleriförråden på Gotland

Gotlands Allehanda 10/9 1888

Inspektion af artilleriförråden på Gotland pågår för närvarande. I lördags (8/9 1888) hitkommo nämligen fälttygmästaren öfverstelöjtnant K. G. Hjärne och kapten A. Öberg för detta ändamål. I dag ha de inspekterande officerarne jämte artilleribefälhafvaren besökt Slite, hvarifrån hemkomsten sker i morgon middag.

 

 

 

Befälet öfver artillerikåren

Gotlands Allehanda 21/9 1888

Befälet öfver artillerikåren föres tills vidare under öfverstelöjtnant Schartaus frånvaro af kapten Hedenblad. Tygmästaretjensten förestås af kapten Lindblad.

 

 

 

Biträdande öfverkontrollör

Gotlands Allehanda 24/9 1888

Kapten H.Hedenblad är förordnad att, i egenskap af biträdande öfverkontrollör, från idag tills vidare tjenstgöra vid kontrollen öfver bränvinstillverkningen i Gotlands län.

 

 

 

Löjtnant E. O. Bergström vid Gotlands regemente

Gotlands Allehanda 28/9 1888

Löjtnant E. O. Bergström vid Gotlands regemente är förordnad att till och med 14 Juli 1894 vara lärare i topografi och militärgeografi vid artilleriet och ingeniörhögskolan.

 

 

 

Kapten Unges afståndsmätare för marinen

Gotlands Allehanda 1/10 1888

Kapten Unges afståndsmätare för marinen, skiljer sig från den vid fästnings och positionsartilleriet antagna telemetern af samma uppfinnare derigenom, att då den senare endast kan uppmäta afstånd från en fast punkt till en annan, den föreslagna marintelemetern äfven kan mäta afstånd från ett i rörelse varande fartyg till ett mål, hvilket som helst, vare sig detta är i hvila eller under rörelse.

Apparaten, hvars konstruktion i många delar betydligt skiljer sig från sin föregångare artillerielemetern, kan mäta afstånden till mål inom en cirkelsektor af 5—10,000 meters radine och med en centrivinkel af 120⁰

Så snart ett mål kommit inom nämde sektor kan apparaten utan afbrott angifva afståndet till ifrågavarande mål och således angifva det ögonblick, då t. ex.  ett fiendtligt fartyg inträffar på ett på förhand bestämdt afstånd, och hvilket man beslutit sig för att beskjuta. Den nya konstruktionen hemlighålles.

 

 

 

Arméns fullmäktige

Gotlands Allehanda 12/10 1888

Arméns fullmäktige sammanträda för närvarande i hufvudstaden. I en k. proposition till fullmäktige erinras dessa, bland annat, att fältkamrerare- magasins- och sjukhusinspektors-, kanslists- samt kontorsskrifvarebefattningen vid Gotlands nationalbeväring i den nya staten för nationalbeväringen uteslutits samt att, då dessa befattningar numera ej heller äro med innehafvare försedde, af dessa förhållanden betingad ändring i 75:e paragrafen af pensionskassans reglemente lärer böra vidtagas.

 

 

 

För undervisningen i vapenöfning vid härvarande allmänna läroverk

Gotlands Allehanda 15/10 1888

För undervisningen i vapenöfning vid härvarande allmänna läroverk har löjtnant Primus Peterson tillerkänts ett arvode af 60 kronor.

 

 

 

Officersklubben sammanträder

Gotlands Allehanda 26/10 1888

Sammanträden. Officersklubben sammanträder onsdagen den 31 Oktober kl. 6 e.m. å Stadshotellet.

 

 

 

Kapten Unges télémeter

Gotlands Allehanda 2/11 1888

Kapten Unges télémeter. Den kejserliga österrikiska Tekniska och administrativa militärkomitén har beslutit inköpa och anställa försök med den af kapten V. Unge uppfunna artilleritélémetern. Försöken komma att taga sin början så snart lämplig väderlek inträffar under de första månaderna af det kommande året, då kapten Unge kommer att afresa till Wien.

 

 

 

Militäriskt. K. m:t har förordnat

Gotlands Allehanda 5/11 1888

Militäriskt. K. m:t har förordnat, att volontären vid Gotlands artillerikår n:r 26 Bror Axel Schött skall för vinnande av kompetens till anställning som sergeant vid nämda kår tjenstgöra vid Vendes artilleriregemente från och med 1 dennes till och med 30 April 1890. På grund häraf är volontär Schött kommenderad att från och med 1 dennes ingå uti den började rekrytskolan samt placerad till tjenstgöring vid 5:te batteriet.

 

 

 

Leverans af proviant

Gotlands Allehanda 12/11 1888

 

 

 

 

Militäriskt

Gotlands Allehanda 12/11 1888

Till underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente har utnämts Johan Tage Fritiof Öfverberg och till underlöjtnant vid Uplands regemente Sam Gustaf Laurentius Myhrman.

— Afsked har beviljats löjtnanten vid Gotlands inf:-regemente Per Justus Valdemar Svanberg.

Ryktet vill veta att en utlånad på afvägar kommen Gotlands infanteriregementes uniform skall ha något med denna sak att skaffa.

 

 

 

Rättegångs- och Polissaker

Gotlands Allehanda 16/11 1888

I kraftmålet, rörande en i riksbanken belånad revers, mellan hattmakaren J. B. de Brun, kärande, och sergeant J. P. Vikander, svarande, har hofrätten nu faststält Visby rådhusrätts dom, hvarigenom Vikander frikändes från ansvar begagnade af falskhandling, reversen frånkändes vitsord som lagligt fordringsbevis och de Brun dömdes att till Vikander utgifva 322 kr. 20 öre jämte ränta, hvarjämte de Brun ålagts att betala Vikanders utgifter i hofrätten med 40 kronor.

 

 

 

Den nya artillerikasernen

Gotlands Allehanda 26/11 1888

Den nya artillerikasernen nere vid hamnen står nu i det närmaste färdig, åtminstone till det inre. Planeringsarbetena på den stora tomten bakom kasernen pågå flitigt. Någon dag i slutet af denna vecka komma bestigningen och afsyningen af arbetet att äga rum.

Inflyttningen i de nya logementen torde dock ej komma att ske förrän till våren, enär en del inventarier ej ännu blifva färdiga.

 

 

 

Besigtning af nya artillerietablissementet

Gotlands Allehanda 30/11 1888

Besigtning af nya artillerietablissementet har i dag ägt rum. Besigtningsmännen, af magistraten förordnade, voro borgmästare Een och stadsingeniören kapten Vahlgrén. Kårschefen, öfverstelöjtnant Schartau var själf närvarande och hade beordrat major Hedenblad att å hans vägnar mottaga etablissementet. Resultatet af besigtningen vardt tillfredsställande.

 

 

 

Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp

Gotlands Allehanda 30/11 1888

Vid Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp finnas ännu några obesatta nummer och kunna ynglingar som önska anställning vid denna trupp, dertill anmäla sig hos undertecknad, som träffas i min bostad vid Söderplan kl. 8—10 f.m., eller hos styckjunkaren O. Johansson, som träffas i kasernen kl. 11—1 e.m.

Vilkor för anställning äro:

1)      att ega en god frejd;

2)      att vara till krigstjenst duglig;

3)      att hafva fylt 18, men ännu ej 26 år;

4)      att längden bör vara minst 1,63 meter (5,5 fot).

Sökande böra förete frejdebetyg äfvensom betyg från sist innehafd tjenst samt omyndig dessutom af tvänne personer bevittnadt tillståndsbevis från föräldrar eller målsman.

Upplysningar om tjenstgörings- och aflöningsvilkor m. m. erhållas af undertecknad. Visby i November 1888.

Hj. Hedenblad.

 

 

 

Leverans af Proviant

Gotlands Allehanda 3/12 1888

För artilleritruppens äfvensom i händelse af Kongl.  Arméförvaltningens bifall för artillericorpsens beväringsmanskap behof erfordras följande proviantartiklar, att under loppat af år 1889 uppå skeende reqvisitioner levereras dels vid truppens matinrättning i Visby och dels vid matinrätningen å Enholmen under den tid öfningarne där möjligen komma att ega rum, nemligen kabeljo, gröna ärter, potatis, smör, sill saltad strömming, färskt oxkött, rimmadt oxkött, färskt fläsk, saltadt fläsk, gula kokärter, helgryn, hvetemjöl, salt, korngryn, ingefära, ångrostadt brasilianskt kaffe, brunt farinsocker, sockrad schoklad, skummad mjölk, kumminost, risgryn, hafregryn, skiradt svinister, senap, s. k. måltidsdricka, samt mjukt bröd af siktadt rågmjöl och groft bröd af sammalet rågmjöl, allt af fullgod beskaffenhet. Hugade spekulanter å dessa artiklar ega att innan måndagen den 10 nästa December kl, inkomma med skriftliga, förseglade till förvaltningsdirektionen ställda anbud, hvilka böra inlemnas till undertecknad, som äfven lemnar uppgift om de erforderliga qvantiteter äfvensom om leveransvillkoren. Leverantör åligger att för kontraktets fullgörande ställa den borgen Direktionen anser behöflig. 

Visby den 8 November 1888.

Victor Karlsson.

Regementsintendent

 

 

 

En underofficersbyggnad på Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 3/12 1888

En underofficersbyggnad på Visborgs slätt beslöto underofficerarne vid Gotlands infanteriregemente vid möte i lördags (1/12 1888) att låta uppföra. Komiterade fingo i uppdrag att verkställa detta beslut för en kostnad af 5 tusen kronor.  Ritning är upprättad af fanjunkaren Karl Alyhr. Skulle kostnaden enligt denna emellertid öfverstiga ofvannämda summa, skulle från Ekmanska snickerifabriken reqvireras den bygnad, som enligt förevisad ritning varit i fråga. Om något öfverskott uppstår i det ena eller andra fallet, kommer detta att användas till inventarier och möbler.

 

 

 

Ny underlöjtnant

Gotlands Allehanda 3/12 1888

Till underlöjtnant i Gotlands infanteriregemente har utnämts utexaminerade eleven vid krigsskolan Axel Gustaf Enock Vilhelm Östlund.

 

 

 

Mönstring kommer att förrättas med Visby kompaniområde

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Kungörelse. Den i värnpliktslagen 32 § föreskrifna mönstring kommer att förrättas med Visby kompaniområdes, nr 181,

beväringsmän i Visby stads rådstuga, å nedanstående tider, nämligen:

Onsdagen den 12 innev. Dec. kl. 10 f.m. med värnpligtige boen de inom Strandroten;

Torsdagen den 13 Dec. kl. 10 f.m. med värnpligtige boende inom Norderroten;

Fredagen den 14 Dec. kl. 10 f.m. med värnpligtige boende inom Klinteroten; samt

Lördagen den 15 Dec. kl. 10 f.m. med värnpligtige boende inom S:t Hansroten och utom staden.

Visby den 5 december 1888.

Klas Ternstedt

Befälhafvare för Visby kompaniområde, nr 181.

 

 

 

Mönstring med nr 182 Roma kompaniområdes beväringsmän

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Mönstring med nr 182 Roma kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:

Fredagen den 14 innevarande December kl. 10 f.m. i Roma sockenstuga med beväringsmän från Roma, Björke, Follingbo, Akebäck, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;

Lördagen den 15 samma månad kl. 8 f.m. i Vall sockenstuga med beväringsmän från Vall, Hogrän och Atlingbo socknar samt samma dag kl. 11 f.m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän från Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling.

Visby den 6 December 1888.

E. A. Arnelius,

Befälhafvare för Roma kompaniområde.

 

 

 

Mönstring med nr 183 Tingstäde kompaniområdes beväringsmän

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Mönstring med nr 183 Tingstäde kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:

Fredagen den 14 innevarande December kl. 10 f.m. vid Bjerge i Vallstena med beväringsmän från Fole, Hejnum, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem Norrlanda, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby och Hörsne med Bara socknar;

Lördagen den 15 samma månad kl. 10 f.m. vid Tingstäde kyrka med beväringsmän från Visby norra landsförsamling, Bro, Veskinde, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka, och Tingstäde socknar.

Visby den 6 december 1888

Osc. Ericsson,

Befälhafvare för Tingstäde kompaniområde.

 

 

 

Mönstring med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Lärbro kompaniområde

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Mönstring med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Lärbro kompaniområde nr 184 förrättas:

Fredagen d. 14 Dec., kl. 9 f.m. i Bunge församl. skolhus med beväringsmän från Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar, samt

Lördagen d. 15 Dec., kl. 9 f.m. i Lärbro församl. skolhus med beväringsmän från Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi socknar.

Visby, Skäggs den 3 Dec. 1888.

E. L. N. Norén,

Befälhafvare för Lärbro kompaniområde.

 

 

 

Beväringsmän, tillhörande Klinte kompaniområde nr 185, erinras om Mönstring vid Klinte kyrka

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Kungörelse. Beväringsmän, tillhörande Klinte kompaniområde nr 185, erinras om Mönstring vid Klinte kyrka den 14 dennes kl. 9 f.m. med dem från Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde och Väte socknar, och den 15 dennes kl. 9 f.m. med dem från Klinte, Fröjel, Eista och Sproge socknar.

Klintehamn & Mulde i Fröjel den 6 Dec. 1888.

A. Lange

Befälhafvare för Klinte kompaniområde

 

 

 

Beväringsmän, tillhörande Garde kompaniområde nr 186

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Kungörelse. Beväringsmän, tillhörande Garde kompaniområde nr 186, erinras om Mönstring vid Kräklings i Kräklingbo den 14 dennes kl. 11 f.m. med alla från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar, och vid Buttle jernvägsstation den 15 dennes kl. 1/2 10 f.m. med dem från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar.

Visby den 6 December 1888.

Axel Ytterberg

Befälhafvare för Garda kompaniområde nr 186.

 

 

 

Beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde nr 187

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Kungörelse. Beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde nr 187 erinras om Mönstring vid Stånga malm den 14 den-

nes kl. 8 f.m. med dem från Fardhem, Linde, Lojsta, Lefvide, Gerum, Alfva och Hemse socknar, och den 15 dennes kl. 8 f.m., med dem från Rone, Eke, Burs, Stånga, När och Lau socknar.

Hemse den 6 December 1888.

Axel Leatz,

Befälhafvare för Hemse kompaniområde nr 187.

 

 

 

Beväringsmän från Hafdhems kompaniområde nr 188

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Kungörelse. Beväringsmän från Hafdhems kompaniområde nr 188. Mönstring vid Sandesrum den 14 dennes kl. 10 f.m. med alla från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo och Fide socknar, och å Lingsarfve rum i Vamlingbo den 15 dennes kl. 10 f.m. med dem från Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar.

Fide & Burgsvik den 6 Dec. 1888.

Hugo Wennemo,

Befälhafvare öfver Hafdhems kompaniomr. nr 188.

 

 

 

Vid Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp finnas ännu några obesatta nummer

Gotlands Allehanda 7/12 1888

Vid Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp finnas ännu några obesatta nummer och kunna ynglingar som önska vinna anställning vid denna trupp, dertill anmäla sig hos undertecknad, som träffas i min bostad vid Söderplan kl. 8—10 f.m., eller hos styckjunkaren O. Johansson, som träffas i kasernen kl. 11—1 e.m.

Vilkor för anställning äro:

1) att ega en god frejd;

2) att vara till krigstjenst duglig;

3) att hafva fyllt 18, men ännu ej 26 år;

4) att längden bör vara minst 1,63 meter (5,5 fot).

Sökande böra förete frejdebetyg äfvensom betyg från sist innehafd tjenst samt

omyndig dessutom af tvänne personer bevittnadt tillståndsbevis från föräldrar eller målsman.

Upplysningar om tjenstgörings- och aflöningsvilkor m. m. erhållas af undertecknad.

Visby i November 1888.

Hj. Hedenblad.

 

 

 

Beväringsmönstringarne för året afslutades i lördags

Gotlands Allehanda 17/12 1888

Beväringsmönstringarne för året afslutades i lördags. (15/12 1888) Närvarande voro 201, frånvarande — utan laga förfall — 43.

Enligt medicinalstyrelsens berättelse till k. m:t om de under året verkstälda besigtningarne å beväringsmanskapet ägde Gotlands inskrifningsområde endast 12,05 procent oantaglige, ett bland de gynsammaste förhållanden.

 

 

 

Afsked har af artillerikårsschefen

Gotlands Allehanda 31/12 1888

Afsked har af artillerikårsschefen härstädes på ansökan beviljats styckjunkaren J. N. Wisselgren.

 

 

 

Dödsfall. Gabriel Bolin och Olof Bolin

Gotlands Allehanda 31/12 1888

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig