Föregående sida

Tidningsklipp 1892

 

Velicopedryttare vid Gotlands nationalbeväring

Gotlands Allehanda 22/1 1892

Velicopedryttare vid Gotlands nationalbeväring k. m:t. hat funnit för godt medgifva, att värnpliktige, som under innevarande års vapenöfningar kunna vara ordonnanser uttagna få, derest de tillhöra Gotlands läns beväring, fullgöra som vapenöfningsskyldighet med 42 dagar det första året och 12 dagar det tredje samt om de sålunda uttagna värnpliktige under omförmälda tjänstgöring på egen bekostnad förse sig med velicoped och en särskild uniform, som kommer att fastställas, godtgörelse derför kommer att af kronan lemnas med en kr. för hvarje öfningsdag.

Med anledning häraf ha kompanicheferna anbefallts att en hvar inom sitt kompaniområde söka utreda, huruvida öfningsskyldige finnas, hvilka önska begagna sig af detta medgifvande.

 
 
 

Velicopedordonnanserna

Gotlands Allehanda 27/1 1892

Velicopedordonnanserna, som komma att blifva 5 vid Gotlands infanteriregemente, skola beklädas och utrustas under öfningstiden såsom värnpliktige vid infanteriet, i och för infanterivapenöfningarna, hvilka skola försiggå i enlighet med Instruktion för beväringens öfningar vid infanteriet, med den inskränkning, hvartill omständigheterna föranleda, men förses för tjenstgöringen såsom ordonnanser med revolvrar af 1871 års modell med fodral, snodd och lifrem af infanteriet faststäld modell samt kartuschlåda. Den beklädnad, som velicopedordonnanserna sjelfva skola anskaffa och underhålla, utgöres af antingen byxor af beväringen vid det infanteriregemente, å hvars mötesplats vapenöfningen äger rum, faststäld modell och höga snörkängor eller ock mörkblå trikåbyxor och långstrumpor med svarta skor, hvartill kommer regnkappa af svart, svartgrå eller mörkblå färg. De såsom velicopedordonnanser å Gotland uttagna hänföras till andra beväringsklassen, der de qvarstå intill ingången af 1894.

 
 
 

Gotländingarna få lemna tillbaka gevären

Gotlands Allehanda 5/3 1892

De värnpliktiga å Gotland ha hittills ägt rättighet att under hela värnpliktstiden sjelfva förvara remingtongevären. Denna rättighet ha nu, enligt k. m:ts beslut, upphört, och gevären skola efter hvarje mötes slut öfverlemnas till Visby gevärsförråd.

Denna rättighet har, som bekant, efter 1886 tillkommit endast beväringen (ej landtstormen), men har icke i någon vidsträcktare grad begagnats. F. n. finnas omkring 100 gevär hos de gotländske värnpliktige. Det är nu dessa, som skola in till förrådet. 

 
 

 

Rättegångs- och polissaker

Gotlands Allehanda 30/4 1892

Visby rådhusrätt. (Länsfängelset.)

Ransakning har i dag hållits med för bedrägeri häktade f. båtsmannen Johan August Berg, hvilken, som vi i vårt måndagsnummer omnämde, till bryggare Wedin sålt 13 kastar ved, att af köparen afhämtas från Bex i Endre. Han hade dervid uppgifvit sig vara hemmansägaren Karl Adolf Jakobsson från Bex i Endre och i detta namn utfärdat qvitto å köpesumman, 78 kronor. Derefter hade han med bagare Vallin gjort aftal om köp af samma vedparti och till och med gjort V. sällskap då denne varit ute att se på varan; af fruktan för upptäckt hade han dock ej sedan infunnit sig hos Vallin för att få betalningen.

Af företedt prästbetyg framgick, att den häktade var född 21 september 1861 i Stockholm och blifvit uppfostrad på barnhuset, då föräldrarne varit okända. Under sin båtsmanstid hade han 1888 stälts till ansvar för förskingring af persedlar, i mars 1890 dömdes han för bedrägeri, i slutet af samma år för första resan stöld, år 1891 för andra resan stöld till 8 månaders fängelse och förlust af medborgerligt förtroende i 3 år. Detta straff hade han aftjenat 10 sistlidne mars, havrefter han haft tillfälligt arbete hos hemmansägaren K. J. Pettersson, Bex i Endre. Den sålda veden hade dock ej tillhört P., utan landtbrukaren Gunnesson. Af de erhållna 78 kronorna återstodo 14: 50 resten hade Berg användt till köp af diverse klädespersedlar, handskar, konjak och öl m. m.

Rådhusrätten dömde Berg för att under antagande af falskt namn hava tillnarrat sig penningar till två månaders fängelse, hvarjämte till målsägaren Wedin skulle öfverlämnas såväl de qvarvarande 14: 50 som hvad af de inköpta varorna ännu kunde finnas. Berg kunde ej för saken i häkte vidare hållas.

 
 
 

Gotlands artillerikår hedrar sig

Gotlands Allehanda 23/5 1892

Vid i dag (23/5 1892) verkstäld prisskjutning med kanoner på 3 batterier inom härvarande artillerikår lära sådana vackra resultat visat sig, att samtliga tre kanonbefälhavare äro berättigade att erhålla silfvermedalj för skjutskicklighet. Att af tre täflande batterier alla sköta sig så väl, att de samtliga kunna få denna utmärkelse, torde vara ganska enastående inom svenska artillerivapnet.

 
 
 

Fältmarsch

Gotlands Allehanda 29/6 1892

Fältmarsch har i dag (ons. 29/6 1892) på morgonen anträdts af härvarande artillerikår under befäl af kapten Fahnehjelm. Batteriet bestod af 6 kanoner, 2 ammunitionsvagnar, 3 packvagnar och 73 hästar. Marschrouten är Visby—Ihre—Fårösund—Furubjers. Återkomsten hit sker om lördag.

 
 
 

Drunknade under badning

Gotlands Allehanda 1/7 1892

Drunknade under badning gjorde i onsdags e. m. (29/6 1892) invid Ihre i Hangvar 21-årige artilleristen Oskar Andersson, hvilken deltog i artillerikårens förut nämnda fältmarsch. Under permission hade han begifvit sig ner till Ihre qvarn jämte ett par kamrater. Dervid råkade han fastna i äfvan på bottnen, hvilken neddrog honom med sådan kraft, att hans kamrater icke mäktade rädda honom, utan kunde han upptagas först som lik. Han forslades i går in till staden.

 
 
 

Velicopedordonnanserna

Gotlands Allehanda 4/7 1892

Velicopedordonnanserna bland första klassens beväring gjorde i förra veckan en tre dagars fältmarsch på tvåhjulingar nedåt södra Gotland ända till Burgsvik.
 
 
 

Högtidlig jordafärd

Gotlands Allehanda 4/7 1892

Högtidlig var den jordafärd som igår middags bestods den vid Ihre i onsdags drunknade artilleristen Oskar Andersson. Han följdes till grafven af hela artillerikåren paradklädd, och under tåget ut till nya kyrkogården spelade musikkåren en sorgmarsch.

Jordfästningen förrättades af regementspastor Söderberg, som till ämne för sin dödsbetraktelse valt orden ur Ebr. 13: 14: ”Ty vi hafva här ingen varaktig stad, utan vi söka efter den tillkommande.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig