Föregående sida

Tidningsklipp 1894

 

Svensk örlogsflagg vid Fårösund

Gotlands Allehanda 13/6 1894

K. m:t har medgifvit, att svensk örlogsflagg må vara hissad vid befästningarna å Fårösund från och med 15 (juni) dennes till och med 1 juli, under hvilken tid Gotlands artillerikårs fästningskompani derstädes är förlagdt till vapenöfning.

 
 
 

Allmänna gotländska idrottstäflingar

Tidningen Kalmar 1894:124

Allmänna gotländska idrottstäflingar komma att ega rum å exercisfältet Wisborgs slätt inwid Wisby sönbagen den 19 dennes. Dessa täflingar i de urgamla gotländska folklekarne, pärken och varpan m fl äro egnade att ådraga sig allmän uppmärksamhet. Wåra nationella idrotter äro icke många, men dem wi ega bör det wara oss angeläget att taga wara på. Det är med detta till synemärke, som idrottsvänner på Gotland de senaste åren med all energi sträfwat att wäcka till lif de domnade gotländska folklekarne. Och de ha öfwer förwäntan lyckats. Öfwer hela den wackra Östersjöön rustar sig nu den manliga befolkningen till den stora täflingsfesten, den tredje i ordningen. Att dömma af de redan ingångna anmälningarna torde, skrifwes till Dag, Nyh., de deltagandes antal icke komma att understiga 400. Täflingarne omfattade bakpärk och frampärk, warpakastning, stångstörtning, språng, och hopplekar samt femkamp af fullt gotländsk natur, och plåga, om wädret är wackert, antaga karaktären af en fullkomlig nationalfest. Ute på Wisborgs slätt begynna täflingarna wid middagstid. Då främlingar sålunda ha god tid att bese den gamla hansestaden under förmiddagen, ha idrottskomiterade föranstaltat om erfarna ciceroner, hwilka gå de resande till handa wid deras ankomst till Wisby.
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig