Föregående sida

Tidningsklipp 1895

 

Militärbefälhafvaren på Gotland

Gotlands Allehanda 2/1 1895

Ett rykte, som nått oss, vet berätta att öfverstelöjtnanten vid Vestmanlands regemente grefve Karl Filip Bogislaus von Schwerin nämnes såsom efterträdare  til nuvarande militärbefälhafvaren på Gotland vid dennes afgång nästa April.

Öfverstelöjtnant Schwerin  är född 1839 och således äldre än den förut nämde öfverstelöjtnant Björlin, som är född 1845.

 
 
 

Slädparti

Gotlands Allehanda 12/1 1895

Slädparti med bal i officerspaviljongen å Visborgs slätt lär komma att anordnas nästa torsdag.

 
 
 

Underlöjtnant Facht

Gotlands Allehanda 12/1 1895

Underlöjtnant Facht vid infanteriet återtager på måndag t. v. befälet öfver Klinte kompani med område.

 
 
 

Från innehafvande stamanställning

Gotlands Allehanda 12/1 1895

Från innehafvande stamanställning vid infanteriregementet har entledigats sjukvårdssoldaten vid Hafdhems kompani, nr 102 A. Lundholm.

 
 
 

Gotlandsofficer

Gotlands Allehanda 12/1 1895

Den Gotlandsofficer, som i tisdags deltog i militärmötet i Eksjö, var löjtnant Sam. Sylvan.

 
 
 

Kanoner

Gotlands Allehanda 26/1 1895

Fyra stycken 12 cm. kanoner jämte erforderlig utredning och 200 skarpa patroner pr pjäs skola generalfälttygmästaren och schefen för artilleriet öfversändas till Gotlands infanteriregemente.

 
 
 

Kaptenen i armén

Gotlands Allehanda 30/1 1895

Kaptenen i armén, förr vid Gotlands infanteri, intendenten vid Dalregementet O. E. Rosell afled i Falun i lördags efter en längre tids sjukdom, 49 år gammal.

 
 
 

Artillerikårens vapenöfningar

Gotlands Allehanda 5/4 1895

Artillerikårens vapenöfningar innevarande år skola äga rum på nedanstående tider:

befälets öfningar: från och med 20 Maj till och med 18 Juni; regementsexcercisen från och med den 19 Juni till och med 18 Juli; rekrytmötet för beväringen från och med 11 Maj till och med 17 Juli med inryckningsdag 10 Maj och utryckningsdag 18 Juli; regementsmötet med beväringen från och med 26 Juni till och med 17 Juli med inryckningsdag den 25 Juni och utryckningsdag 18 Juli.

 
 
 

Ett nytt artillerilaboratorium

Gotlands Allehanda 5/4 1895

Ett nytt artillerilaboratorium skall som bekant inom kort uppföras för artillerikårens räkning härstädes i Korsbetningen öster om staden.
Sedan nämligen arméförvaltningens artilleridepartement med anledning af k.m:ts bref af 1 Mars, deri stadsfullmäktiges i Visby ansökan om utbyte af mark för ändamålet – detta enligt beslut med tygmästarens på Gotland godkännande – bifallits; har fälttygmästaren uppdragit åt tygmästaren härstädes att vidtaga åtgärder härför och infordra anbud för byggnadens snara uppförande samt insända dessa jämte eget yttrande till arméförvaltningens artilleridepartement.

 
 
 

Såsom beväringsrekrytbefälhafvare

Gotlands Allehanda 20/4 1895

Såsom beväringsrekrytbefälhafvare under instundande beväringsrekrytmöte har förordnats öfverstelöjtnant Falkman.

Samling till nämda möte äger rum 10 nästk. Maj kl. 8 f. m.:för officerarne i officerspaviljongen och för underofficerarna framför lilla officersbyggnaden.

 
 
 

Befälet öfver Hafdhems kompani

Gotlands Allehanda 20/4 1895)

Befälet öfver Hafdhems kompani med område har återtagits af kapten von Gerber.

 
 
 

Sjukvården i lägret

Gotlands Allehanda 20/4 1895

Sjukvården i lägret under mötet kommer att handhafvas af t. f. bataljonsläkaren dr. Bolin.

 
 
 

Underofficersskolan i Göteborg

Gotlands Allehanda 20/4 1895

I den ridkurs, som pågick vid underofficersskolan i Göteborg, ha från härvarande artillerikår blifvit godkända andrekonstaplarne vid 1 batteriet nr 5 Fardelin och vid 2 batteriet nr 4 Engström, hvilka deltagit i nämda ridkurs.

 
 
 

Tjänstledighet

Gotlands Allehanda 20/4 1895

Tjänstledighet har beviljats löjtnant Peterson vid infanteriregementet fr. o. m. 1 nästk. Maj till 15 i samma månad.

 
 
 

Officersvolontär vid infanteriregementet

Gotlands Allehanda 20/4 1895

Till officersvolontär vid infanteriregementet med placering på Visby kompani har antagits Hj. A. F. Winblad von Walter från Stockholm.

 
 
 

Förordnande till regementskvartersmästare

Gotlands Allehanda 20/4 1895

På grund af löjtnant Christersons förordnande till regementskvartersmästare har löjtnant A. Bolin och underlöjtnant A. Falk tilldelats lönfyllnad till närmast högre löneklasser.

 
 
 

Militärbefälhafvareombytet på Gotland

Gotlands Allehanda 22/4 1895

En del rykten ha de senaste dagarne varit i omlopp rörande militärbefälhafvareombytet på Gotland. Utom de förut af oss på olika tider omnämda militärer, som ansetts ha utsigter att komma i fråga vid tjänstens besättande, har nu senast omtalats generalstabsöfverstelöjtnanten Lagercrantz, hvilken skulle förordnas till regementsbefälhafvare, en alldeles ny befattning föröfrigt. Äfven påstås det, att afsigten lär vara att minska militärbefälhafvarens på Gotland makt och myndighet., i det att ön skulle inrangeras under en af de nuvarande fördelningarna, antagligen väl under den andra, då öfversten för Gotlands infanteri troligtvis skulle erhålla blott samma ställning som öfriga regementsschefer, framför hvilka han hittills, som bekant, haft försteg.

Att något är i görningen med afseende härpå, eller att vederbörande ännu ej hunnit komma på det klara med hvem som är den värdigaste att bekläda den högsta militära myndigheten på Gotland, synes i allt fall framgå deraf, att den hittillsvarande militärbefälhafvaren och schefen för infanteriregementet beviljats sökt afsked., utan att hans efterträdare samtidigt nämts, något som vid sådana höga platser torde vara ganska sällsynt.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig