Föregående sida

Tidningsklipp 1899

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 2/1 1899

Sergeant O. Pettersson har beviljats tjänstledighet fr. o. m.  4 Jan. t. o. m. 15 Februari.

 

 

 

Tjänstledighet i och för utländsk resa

Gotlands Allehanda 4/1 1899

Tjänstledighet i och för utländsk resa har beviljats löjtnant C. S. Engström fr. o. m. 5 Jan. t. o. m. 15 Mars, och skötes hans tjänst som regementsadjutant under tiden af underlöjtnant C. G. Nordahl.

 

 

 

Nyinrättad bataljonsläkaretjänst

Gotlands Allehanda 4/1 1899

Till en nyinrättad bataljonsläkaretjänst med tjänstgöringsskyldighet såväl vid infanteriregementet som vid artillerikåren, hvars inrättande k. m:t 22 sistlidn. Dec. beslutat i sammanhang med fastställandet af öfvergångsstat för Gotlands trupper, utgår ansökningstiden 28 dennes.

 

 

 

Befälet öfver Garde kompani

Gotlands Allehanda 4/1 1899

Befälet öfver Garde kompani har återtagits af kapten Christersson.

 

 

 

Regementsintendent

Gotlands Allehanda 7/1 1899

Sin egen intendent erhåller artillerikåren från och med 1 April, då intendenten af 1:sta klassen C. F. Hammarhjelm placeras som regementsintendent vid kåren.

Intendenten af 2:dra klassen A. T. B. Mattson placeras samtidigt som regementsintendent vid Norra skåningarne.

 

 

 

Regementsadjutant vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 9/1 1899

Som regementsadjutant vid artillerikåren har löjtnant A. Zetterling placerats och samtidigt upphört att vara informationsofficer, hvilken befattning löjtnant V. Karlberg beordrat att uppehålla till innevarande öfningsårs slut.

På samma gång har kapten Hellgren upphört att vara regementsadjutant, men fortfar att vara placerad på kårens stab.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 9/1 1899

Befälet öfver södra bataljonen med område har återtagits af öfverstelöjtnant Cronstedt.

 

 

 

Omorganisation af Gotlands trupper

Gotlands Allehanda 13/1 1899

k. m:ts skrifvelse ang. fastställande af öfvergångsstat för Gotlands trupper under innev. år har nu expedierats, och framgår däraf, att k. m:t i sammanhang med statens fastställande förordnat bland annat:

att sjukvårdssoldaternas antal vid Gotlands infanteri-regemente skall, i den mån de hinna utbildas, från och medinnevarande år ökas till 16;

att den för musikens underhåll vid Gotlands artillerikår afsedda ökningen i anslaget till diverse intendenturbehof, 400 kr., skall till kåren utgå redan från 1899 års ingång;

att det i öfvergångsstatens upptagna belopp af 500 kr., afsedt, bland annat, för fredsåtgärder för landstormens användande vid krigstillfälle, skall ställas till militärbefälhafvarens på Gotland förfogande att utdelas såsom statspris till de frivilliga skyttar bland de olika kompani-områdenas å Gotland landstormsmän, som under täflingsskjutningar vid de till deras område hörande skyttegillen uppnått högsta pointsantalet;

att det skall åligga militärbefälhafvaren på Gotland att hvarje år under öfvergångstiden till k. m:t inkomma med förslag till öfvergångsstat för nästföljande år samt

att alla de å olika statsanslag för Gotlands trupper afsedda tillgångar skola under öfvergångstiden öfverföras från de särskilda statsanslagen till ett gemensamt räkenskapskonto, under hvilket äfven samtliga för dessa trupper utgående kostnader under samma tid skola afföras och redovisas.

Vidare har k. m:t, såsom vi förut meddelat, förordnat, att en bataljonsläkare med tjänstgöringsskyldighet vid såväl infanteri-regementet som artillerikåren skall i vanlig ordning tillsättas. K. m:t kommer framledes att taga under ompröfning öfriga af militärbefälhafvaren gjorda framställningar och förslag.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 14/1 1899

Löjtnant Wijkmarks tjänstgöring vid Svea lifgarde upphör f. o. m. i dag.

— Sergeant O. E. A. Nilsson har förordnats till regementsväbel och placeras på regementets stab.

— Löjtnant T. Stålhandske har beviljats tjänstledighet till 21 dennes.

 

 

 

Utländsk ordensutmärkelse

Gotlands Allehanda 16/1 1899

Major A. A. Leatz har erhållit tillstånd att anlägga och bära den honom tilldelade ”Amerikanska Militärorden Loyal Legion”, 1:sta klass.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 18/1 1899

Till sergeant af 1:a klass har transporterats sergeanten af 2:a klassen K. A. Hemström. Till sergeant af 2:a klassen har konstituerats korpralen vd Garda kompani n:r 2, distinktionskorpralen J. P. E. Nilsson. Båda ha placerats på Roma kompani.

— Till afdelningsområdesbefälhafvare inom Hemse kompaniomr. har förordnats fanjunkaren i regementets reserv A. F. Hafström.

— Till fast anstäld vicekorpral har volontärkorpralen vid Roma komp. n:r 20 Liljegren transporterats.

 

 

 

Löjtnant mot regementsschef

Gotlands Allehanda 18/1 1899

Under den senaste tiden har en kontrovers mellan en officer och t. f. regemenetsschefen vid Norra Skånska infanteriregementet, öfverste O. W. Falkman (förr vid Gotländingarne) väckt en viss uppmärksamhet inom militära kretsar i Skåne, telegraferas från Malmö till St.-T.

Öfverste F. synes hafva utan laga skäl och befogenhet ådömt löjtnanten i fråga ett disciplinstraffaf 10 dagars arrest utan bevakning, hvilken dom emellertid numera upphäfts af krigshofrätten, som befriade löjtnanten från allt disciplinstraff. Denne lär dock icke låta saken bero härvid, utan ämnar fullfölja sin talan så långt som lagen tillåter honom att gå.

 

 

 

Gotlands fasta försvar. Utdrag ur årets statsverksproposition

Gotlands Allehanda 20/1 1899

Vid behandling i statsrådet af frågan rörande ordnandet af landets försvar yttrade krigsministern bl. a. följande:

Erbjuder ordnandet af vårt lands fasta försvar stora svårigheter – beroende huvudsakligen af våra begränsade tillgångar i förening med landets betydliga utsträckning – då det är fråga om Sveriges fastland, är detta ännu mera händelsen, då det gäller att tillgodose den från moderlandet afskilda och åt sina egna krafter hänvisade ön Gotlands fasta försvar. Å ena sidan kan visserligen icke, såsom jag vid ett föregående tillfälle för eders kongl. maj:t framhållit, ön med sin jämförelsevis ringa befolkning – uppgående till endast något öfver 1 procent af hela rikets – och ytvidd, sägas vara af någon framstående betydelse för Sveriges försvar, helst sedan vår flotta väl sannolikt för alltid måst afstå från sin behärskande ställning i Östersjön och icke  inom en beräknelig framtid kan tänkas behöfva någon af de gotländska hamnarne såsom operationsbas, men å andra sidan utgör dock ön en del af vårt land och måste följaktligen försvaras hvartill kommer att uraktlåtenheten att sörja för dess effektiva försvar – särskildt skyddandet af dess viktigaste hamnar – lätt skulle kunna under ett krig i Östersjön inleda oss i förvecklingar med främmande makter.

Det är således intet tvifvel om, att öns försvar bör stärkas så mycket förhållandena medgifva, men då de medel, som kunna afses för öns fasta försvar, särskildt beträffande tillgången på besättningstrupper, alltid måste vara mycket begränsade, och man svårligen kan våga hoppas på vår flottas medverkan vid försvaret af öns kuster, uppstår häraf svårighet att kunna åstadkomma vare sig ett verkligt effektivt stöd för öns stridskrafter eller ett fullgodt skydd för dess förnämsta hamnar.

Med afseende på föreliggande fråga erinrar försvarskomitén till en början, hurusom försvaret af Gotland borde afse icke allenast att betrygga moderlandets besittning af ön utan äfven att skydda vår neutralitet, hvarvid de påpeka, att, ehuruväl dessa tvenne ändamål kunde synas principielt olika,  de dock afsåge i det närmaste samma sak, ”ty från neutralitetens kränkande till ett faktiskt besittningstagande är steget icke stort, och därför måste äfven de åtgärder, som vidtagas för det förstnämda ändamålet, vara af den största betydelse äfven för neutralitetens upprätthållande” — ett anförande, hvilket jag ansett mig böra återgifva, emedan det torde bidraga att klargöra en hos mången ganska oklar föreställning om hvad som i allmänhet menas med en neutralitetsbefästning. Komiterade anse vidare, att öns fåtaliga stridskrafter väl behöfva stödet af ett fast försvar och att ordnandet af detta senare omöjligt skulle kunna uppskjutas, till krigsfara hotar, och hålla komiterade på den grund före, att det är ”af synnerlig vikt att öns fasta försvar redan i fredstid ordnas på ett sätt,  som står i öfverensstämmelse med densammas betydelse och är förenligt med rikets tillgångar”.

Sedan komiterade därefter redogjort för Gotlands nuvarande fast försvar och påpekat detsammas otillräcklighet, anföra de militärbefälhafvarens af dem infordrade yttrande i förevarande fråga – äfven omnämdt i det upprättade sammandraget af komitébetänkandet – och afgifva slutligen sitt eget utförligt motiverade förslag till stärkande af nämda försvar. Enligt detta förslag skulle antalet af öns befästa hamnar inskränkas till en enda, nämligen Fårösund, där de nuvarande batterierna skulle förstärkas och förses tid tidsenlig bestyckning hvarjämte till stöd för de lefvande stridskrafterna befästningar skulle uppföras vid Tingstäde. De senare föreslås skola utgöras af ett mindre permanent fort samt vid krigsutbrott utförda fältbefästningar, för hvilka en del förberedelser borde vidtagas redan i fred. Kostnaderna för de sålunda föreslagna åtgärderna beräknas uppgå för Fårösund till 407,200 kronor och för Tingstäde 590,000 kronor eller tillsammans 997,200 kronor.

Fullkomligt delande komiterades uppfattning såväl om önskvärdheten af att inskränka antalet befästa hamnar, vilka icke hafva någon egentlig betydelse för oss sjelfva, men som vi dock af hänsyn till andra makter måste trygga, som ock att Fårösund såsom krigshamn numera har ett afgjordt företräde framför Slite, anser jag mig dock böra erinra om, att, såsom jag redan i mitt anförande till statsrådsprotokollet för 14 Januari 1898 antydt, då ej lärer stå i vårt eget skön att bestämma om Slites upphörande såsom sådan hamn, hvarförutom det äfven torde vara tvifvel underkastadt, om de jämförelsevis svaga fasta försvarsanordningar, som af komiterade föreslås komma till utförande vid Fårösund, skola kunna sägas vara tillräckligt effektiva för att förläna denna hamn karakteren af en krigshamn. I sistnämda afseende hade det otvifvelaktigt varit fördelaktigare, om ingen inskränkning gjorts i den af fortifikationen utarbetade planen till befästningsanordningar därstädes, för hvilken i statsverkspropositionen till 1898 års riksdag redogöres. Denna uppfattning uttalades ock af landtförsvarets myndigheter i deras utlåtande. Då emellertid icke ens de anordningar, hvilka i sistnämda plan upptagas och erfordra en kostnad af 756,800 kronor, äro på långt när tillräckliga för att på ett verkligt effektivt sätt skydda hamnen, det vill säga kunna hindra en modern pansarflotta att tilltvinga sig  inträde i densamma, och hänsyn till kostnaderna bestämdt förbjuder oss att för ett sådant ändamål uppoffra en större summa, synes man möjligen kunna, tills vidare åtminstone , nöja sim med komiténs förslag, med deruti af schefen för flottans stab påyrkade mindre ändringar, hvilka senare ej draga någon särskild kostnad.

Hvad åter beträffar befästningen vid Tingstäde, delar jag fullkomligt den af landförsvarets myndigheter uttalade åsikten att befästningen, sådan den af komiterade föreslagits, endast i högst ringa grad skall kunna bidraga till stärkandet af öns försvar gentemot ett fientligt försök att bemäktiga sig densamma och att befästningens uppgift på så sätt ”torde i hufvudsak blifva inskränkt till att gifva ett skydd mot öfverrumplingsförsök, särskildt under pågående mobilisering, äfvensom att hägna inom densamma upplagda förråd. Men äfven om man sålunda afstår från att skapa en i egentlig mening fast punkt, som, försvarad af en fåtalig besättning,  skulle kunna jämförelsevis länge kunna hålla sig mot den fientliga styrka, som man rimligen kan tänka sig landsatt på ön, och nöjer sig med ett enda fort jämte passagera anläggningar, synes det som om åtminstone sagda fäste borde utföras i enlighet med de grundsatser, efter hvilka fullt permanenta fort,  som icke i och för sitt försvar kunna påräkna bistånd af närbelägna fästningar af samma art, anläggas och bestyckas. Äfvenså hade det, såsom också af landtförsvarets myndigheter påpekats, varit fördelaktigt,  om förberedelserna för de passagera anläggningarnas utförande ej kunnat göras mera omfattande än hvad som med de ringa medel, hvilka af komitén härför afsetts, varder möjligt, enär i annat fall stor fara torde vara för handen, att dessa befästningar ej hinna utföras. I betraktande dock af att militärbefälhafvaren ansett sig kunna förorda en ännu svagare befästning än hvad komiterade föreslagit, samt att hvarken öns stridskrafter enligt den nya organisationen eller de tillgångar, som lämpligen kunna afses för Gotlands fasta försvar, medgifva utförandet af ett så omfattande förslag, som den af schefen för fortifikationen ingifna meromnämda generella planen upptager, anser jag mig, i likhet med myndigheterna, kunna ansluta mig till komiténs förslag till befästningsanordningar vid Tingstäde, dock så att den af komiterade angifna summan höjes med af myndigheterna angifvet belopp af 31,500 kronor, hvarmed den i komiténs betänkande anförda kostnadssumman för inköp af mark bör ökas.

Kostnaden för det fasta försvaret på Gotland skulle således uppgå till vid Fårösund 407,200 kronor och vid Tingstäde 621,500 kronor eller tillsammans 1,028,700 kronor.

Den i 1898 års statsverksproposition omnämda befästningsplanen – afseende , utom kraftigare försvarsanordningar vid Fårösund, anläggande af en fästning med flera, fullt permanenta detascherade fort vid Tingstäde – upptog en kostnadssumma för ordnandet af Gotlands fasta försvar af sammanlagdt 5,170,000 kronor eller i rundt tal 4,240,000 kronor mera, än hvad komiténs slutsumma, jämte det ofvannämda af myndigheterna förordade tillägget till densamma, angifver.

Hänvisande till hvad krigsministern sålunda anfört hemställer sjöministern, vid behandlingen af sin hufvudtitel, i korthet, att k. m:t ville föreslå riksdagen att till bestyckning af befästningarna vid Karlskronac och batterierna vid Fårösund bevilja på extra stat för år 1900 ett anslag af 800,000 kronor.

 

 

 

Konungens födelsedag

Gotlands Allehanda 20/1 1899

Konungens födelsedag firas i morgon (21/1 1899) på artillerikasernen med bal för manskapet.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 23/1 1899

Officersvolontären Hj. Olsson har på egen ansökan upphört att vara elev vid krigsskolan och har transporterats till reservofficersaspirant vid kåren.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 27/1 1899

 

 

 

 

Volontärplatser

Gotlands Allehanda 27/1 1899

 

 

 

 

Bataljonsområdesbefälhafvare

Gotlands Allehanda 27/1 1899

Såsom bataljonsområdesbefälhafvare vid innevarande års inskrifningsförrättningar inom norra bataljonsområdet skall i bataljonsschefens ställe majoren vid generalstaben J. A. M. Blomstedt tjänstgöra.

 

 

 

Till förberedande korpral- och korpralskolan

Gotlands Allehanda 28/1 1899

Till förberedande korpral- och korpralskolan i Norrköping, hvartill inryckning äger rum1 Mars, ha från infanteriet såsom elever beordrats volontärerna vid Lärbro komp. n:r 17 Olofsson, vid Klinte d:o n:r 21 Johansson och vid Hafdhems d:o n:r 22 Stenberg, och i reserv har beordrats volontären vid Hemse komp. n:r 11 Söderberg.

 

 

 

Artillerikårens fästningskompani

Gotlands Allehanda 3/2 1899

Artillerikårens fästningskompani skall under tiden från och med 22 till 27 nästkommande Juli förläggas till Fårösund. Därefter förlägges kompaniet jämte detsamma tilldelade beväringsmän åter i Visby.

 

 

 

Volontärsbetsällning

Gotlands Allehanda 3/2 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 4/2 1899

Entledigade från innehafvande stamanställning ha fast anstälde korpralerna vid Tingstäde komp. n:r 16 Lindgren och 15 Höjer blifvit.

— Beväringsmötet vid infanteriet börjar 20 Maj och slutar 28 Juli; vid artilleriet börjar mötet 5 Jun.

och slutar 13 Aug. Genom förväxling blefvo dessa tider oriktigt uppgifna i gårdagens n:r.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 8/2 1899

 

 

 

 

Afsked från löjtnantsbeställningen

Gotlands Allehanda 8/2 1899

Afsked från löjtnantsbeställningen har k. m:t beviljat löjtnanten i armén, intendenten vid intententurkåren L. Hj. E. Nordberg (förut vid Gotlands artillerikår).

 

 

 

Stoftet af i Upsala aflidne kaptenen J. N. Sommar

Gotlands Allehanda 8/2 1899

Stoftet af i Upsala aflidne kaptenen J. N. Sommar vigdes i torsdags till grafvens ro af biskop Ekman, som i liktalet framhöll den aflidnes redbara och vänfasta karaktär. I processionen, hvari sällskapet S. H—n, af hvilket den aflidne var medlem, deltog under sorgprydt standar, märktes universitetets rektor, borgmästaren, medlemmar af stadsfullmäktige med flera.

Minnesgoda händer hade rikt sirat kistan med kransar och blommor, meddelar U.N.T.

 

 

 

Sjuttio år

Gotlands Allehanda 8/2 1899

Sjuttio år fylde i går f. d. kaptenen vid nationalbeväringen J. Facht i Fröjel.

 

 

 

Volontäranställning

Gotlands Allehanda 17/2 1899

 

 

 

 

Död. Carl J. H. Svensson

Gotlands Allehanda 18/2 1899

 

 

 

 

Steget taget fullt ut

Gotlands Allehanda 22/2 1899

Steget taget fullt ut. Till öfverste och schef för Norra Skåningarne utnämdes i senaste konseljen öfversten i regementet O. W. Falkman (förut vid Gotlands infanteriregemente), sedan regementes förra schef, t. f. schefen för sjette arméfördelningen generalmajor Warberg, i samma konselj utnämts till schef för fördelningen.

 

 

 

Tygmästarebefattningen på Gotland

Gotlands Allehanda 22/2 1899

Från tygmästarebefattningen på Gotland har öfverstelöjtnant Strussenfelt erhållit entledigande. I sammanhang härmed har k. m:t förordnat kapten Ernst Hellgren vid artillerikåren att vara tygmästare på Gotland.

 

 

 

Militärbefälet på Gotland

Gotlands Allehanda 22/2 1899

Militärbefälet på Gotland har fr. o. m. i dag öfvertagits af öfverstelöjtnant von Strussenfelt.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 22/2 1899

Till fast anstälda volontärer hafva antagits med n:r 14 och 24 vid Roma komp. ynglingarne K. J. F. Löfqvist från Västerhejde och L. F. S. Lyander från Vänge samt med n:r 24 vid Lärbro komp. K. J. Holmgren från Visby.

 

 

 

President Faure i Visby. Minnen och hugskott

Gotlands Allehanda 22/2 1899

Ja, och gamle vännen Faure, som lagt sig till att dö, innan åldern ännu fårat hans panna. Får beklaga!

Herrskapet kommer väl i håg honom — ni voro ju liksom lite bekanta med hvarandra, om jag inte misstar mig. Ja, d. v. s. ni har inte lagt bort titlarna eller tjänat hvarandra med namn på långa papper. Men ni hade ju formerat vänskap ändå – under hans fransyska visit här på sensommaren 97. Och nu dog han – utan att ni hunnit aflägga kontravisit hemma hos honom, hvilket ni ju ämnat göra 1900 på Paris-utställningen.

Det är ju att vara högfärdig öfver, att Visby är den enda svenska stad, som haft besök af ”le petit tanneur”, sedan han stigit till president i Frankrike. Men att Faure besökte just Visby torde måhända bero därpå att stadens vapen just är ett – får. . .

Annars var det rätt roligt att se den snälla människan här. Han tog sig riktigt bra ut från sjösidan, där han stod om bord på sin ”Pothuau”, (eg. Pathau) medan våra Visby-damer stodo på tå i sina roddbåtar för att få se en skymt af honom. Och hans härvaro satte sådant lif i våra fransk-vänliga sympatier, att det icke var måtta i det en gång. Ett mycket härligt exempel därpå skall jag förtälja.

En ung Mercurieson från staden hade inbjudit några af sina små väninnor att följa med sig ut för att se presidenten. Men han ville ej blott se, utan äfven inför den höge garfvaren lägga i dagen sin beundran för det sköna Frankrike på ett mera hörbart sätt. Så råkade han vid bron en yngling, som han visste vara hemma i Frankrikes vackra språk, och till denne vände han sig.

Hör du — sade han. Kan jag få tala vid dig ett slag.

— Hva’ ä’ de’ om?

— Jo hörru, hva heter ”lefve presidenten af Frankrike” på franska?

— Hva’ ska du me’ de’ å göra?

— Jo, se vi skulle ut å titta på Faure ett tag, å då ville ja’ utbringa ett lefve för’en ser du. De’ gör en så’n effekt på kvinsen.

Hu, hu — sa’ den andre och såg illmarig ut. Han skref något på en lapp som han gaf den andre samt sade: — Säg som det står här bara. Men skrik högt så det hörs. — Tack ska du ha — sa’ Mercuri-ynglingen och gick åter till sitt sällskap, allt medan han läste öfver sin läxa på lappen.

Snart gled hans gondol med de sköna damerna under ”Pothuaus” kanoner, han tog sikte på en äldre herre, som från bredvid liggande jullarna utpekades för att vara presidenten och så klämde han i allt hvad han orkade (var god uttala orden som de stå skrifna):

— Vi vele president dela franse!

Die schönen Damen instämde med sin riddare i ett taktfast fyrfaldigt hurra, och han kände sig mäktigt stolt öfver sin kunskap i franska, tills en röst från en närliggande båt hördes säga:

— Om presidenten förstått hvad den där gröngölingen menade, , så hade han bestämdt och gett honom på huden.

Och när han strax därpå från en annan båt hörde en stämma ropa:

— Vive le président de la France! Och såg presidenten förbindligt lyfta hatten till tack, då förstod han, att hans egen franska var åtskilligt ”ogarfvad”, och stukad for han hem igen, småsvärjande öfver det konstiga i att ”dom inte talar som dom skrifver” i Frankrike.

Ja — minnena från Faures besök här äro genomgående roliga och trefliga. Inte sämst var historien med saluten, ni mins, hvilken, om allt gått rätt till, aldrig borde ha gifvits. Men det var ju bra att det blef som det blef och att man i rätt tid fick fatt i honom som hade nycklarna till Sveriges ära.

 

Dagen efter det presidenten dött såg jag något, hvilket torde kunna anses höra hemma under rubriken ”en händelse som ser ut som en tanke”.

Man hade nämligen sagda dag utanför artillerikasernen fylt igen smutsgroparne i gatan med — garfvarebark. Var detta en enkel men vältalig aktningsgärd åt minnet af f. d. ”petit tanneur”, nu saligen afdöde president Felix Faure?

Ja ”le président est mort — vive le président!”

Gösta Ryd.

 

 

 

Död. Adold Wahlqvist

Gotlands Allehanda 24/2 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 24/2 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 1/3 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 1/3 1899

Till fanjunkare vid regementet har transporterats fanjunkaren i regementet, sergeanten af 1:a klassen G. J. Bolin, till sergeant af 1:a klassen serg. af 2:a klassen J. O. Södergren och till sergeant af 2 klassen dist.-korpralen i reg., korpralen vid Lärbro komp., n:r 2 J. O. A. Ahlqvist.

— Till fast anstäld volontär med n:r 17 vid Tingstäde komp. har antagits ynglingen K. O. A. S. Wallin från Lummelunda.

 

 

 

Öfvermanskapets munderingsmedel

Gotlands Allehanda 3/3 1899

Räkningen för öfvermanskapets munderingsmedel vid Gotlands infanteriregemente visar för år 1987: ingående behållning från 1896 kr. 1,141:47; inkomster kr. 14,086: 51; utgifter kr. 12,474: 35; behållning till 1898 kr. 2,753: 63.

För artillerikåren voro motsvarande siffror: kr 763: 31, 1,928: 44, 1,620: 61 och 1,071: 14. En från 1896 inbalanserad skuld å 12,037 kr. utbalanserades till 1898 med samma belopp.

 

 

 

Kostnaden för Gotlands trupper

Gotlands Allehanda 3/3 1899

Kostnaden för Gotlands trupper uppgingo för 1897 – det sista för hvilket fullständigt sammandrag föreligger – till följande belopp: för artillerikåren: stammen kr. 97,707: 39 och beväringen kr. 6,050: 04 samt för infanteriregementet: stammen kr. 296,061: 17 och beväringen kr. 25,209: 11. Totalkostnaden uppgår alltså till kr. 335,027:11 eller öfver en tredjedels million kronor.

 

 

 

Infanteriets nya skjutbana

Gotlands Allehanda 3/3 1899

Infanteriets nya skjutbana, hvilken kommer att förläggas söder om Visborgs exercisplats och utföras i enlighet med nutidens alla fordringar, kommer att anläggas af byggmästare C. G. Kihlberg för en kostnad af 13,400.

 

 

 

Artilleriuniform till salu

Gotlands Allehanda 3/3 1899

 

 

 

 

Kronvirke till salu

Gotlands Allehanda 6/3 1899

 

 

 

 

Femtiofyra år

Gotlands Allehanda 11/3 1899

Femtiofyra år fyller i morgon kapten Emil Westöö å Storungs

— Kapten J. A. Ytterberg härstädes fylde i går 57 år.

 

 

 

Afsked

Gotlands Allehanda 13/3 1899

Afsked har på ansökan meddelats volontärkorpralen n:r 1 Söderberg vid Tingstäde kompani.

 

 

 

Död. Lars Petter Boberg

Gotlands Allehanda 13/3 1899

 

 

 

 

Död. Lars Niklas Wisselgren

Gotlands Allehanda 13/3 1899

 

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 15/3 1899

 

 

 

 

Artillerikårens hästar

Gotlands Allehanda 17/3 1899

K. m:t har befalt, att bataljonsveterinären vid Göta trängbataljon H. E. Skarstedt skall biträda vid den besiktning af legda hästar för Gotlands artillerikår, son 26 nästkommande April kommer att äga rum vid Hallerstorp inom Vårkumla socken i Skaraborgs län. Såsom ombud för kåren deltager kapten Fahnehielm i sagda besiktning.

 

 

 

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

Gotlands Allehanda 18/3 1899

Sjöofficerssällskapet i Stockholm har till styrelseledamot utsett, bland andre, kommendör J. Hägg.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 18/3 1899

K. m:t har frikallat kapten O. E. Scherstén från tjänstgöring under innevarande år intill 25 Maj, för att tjänstgöra som lärare vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm.

 

 

 

Under årets sjömätningar

Gotlands Allehanda 18/3 1899

Under årets sjömätningar skall underlöjtnant Klas O. Lindström tjänstgöra ombord å sjömätningsfartyget Svalan.

 

 

 

En högtidlig jordfästningsakt

Gotlands Allehanda 20/3 1899

En högtidlig jordfästningsakt begicks i härvarande församlingskyrka förliden fredagsafton, skrifves till G. A. från Veskinde. Det var de jordiska kvarlefvorna af vid 75-års ålder aflidne f. styckjunkaren vid Gotlands artillerikår J. N. Wisselgren å Emilsro, som nu vigdes till den sista hvilan. Jordfästningen förrättades af kyrkoherde Hedgren, som i ett gripande och till hjärtat gående griftetal utlade Ebr. 13: 14 ”Vi hafva här ingen varaktig stad” etc., jämförd med Es. 26: 1 och Ebr. 11: 10 och 16, samt till slut i ett versifieradt anförande skildrade den aflidnes blida och anspråkslösa väsen och talade tröstens ord till hans närmaste.

Bland mängden af kransar, hvarmed kistan var alldeles öfverhöljd, märktes 2 försedda med band i de svenska färgerna, hvaraf den ena var från officerare vid artillerikåren och den andra från forne kamrater bland underofficerarne vid samma kår.

 

 

 

Andra arméfördelningens fältöfningar

Gotlands Allehanda 22/3 1899

Uti andra arméfördelningens fältöfningar under inst. sommar skola 1 regementsofficer och 1 kapten ur Gotlands infanteriregemente deltaga.

 

 

 

Militärbefälet å Gotland

Gotlands Allehanda 22/3 1899

Militärbefälet å Gotland har i dag återtagits af öfverstelöjtnant von Strussenfelt och befälet öfver infanteriregementet af öfverstelöjtnant Krusenstierna.

 

 

 

Prisskjutning under årets regementsmöte

Gotlands Allehanda 22/3 1899

För prisskjutning under årets regementsmöte vid infanteriet har anvisats ett belop af 100 kr. att fördelas på 10 pris, två om 20, 4 om 10 och 4 om 5 kr., och få i dessa prisskjutningar endast regementets 10 bästa skyttar för året deltaga.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 24/3 1899

 

 

 

 

Tjänstledighet

Gotlands Allehanda 24/3 1899

Tjänstledighet fr. o. m. 1 t. o. m. 17 April åtnjuter intendenten vid artillerikåren , O. Hammarhielm.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 24/3 1899

Till fast anstäld volontär med n:r 4 vid Hemse komp. har antagits ynglingen H. L. Lagerqvist från Stånga.

 

 

 

Ynglingar

Gotlands Allehanda 24/3 1899

 

 

 

 

Volontärer

Gotlands Allehanda 27/3 1899

 

 

 

 

Till konteramiral vid flottan

Gotlands Allehanda 27/3 1899

Till konteramiral vid flottan utnämdes i fredagens konselj kommendör Jakob Hägg, gotl. som i sammanhang därmed förordnade att från och med 1 nästkommande April tills vidare vara varfsschef vid flottans station i Karlskrona.

 

 

 

Antalet volontärer

Gotlands Allehanda 27/3 1899

Antalet volontärer, som i år får kommenderas till undergående af underofficersutbildning, äfvensom antalet sergeanter, som år 1900 må vinna inträde vid krigsskolan, har k. m:t bestämt för infanteriregementet till resp. 2 och 1 samt för artillerikåren till 1 af hvardera slaget.

 

 

 

Intendent vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 29/3 1899

Såsom intendent vid artillerikåren tjänstgör regementsintendent Söderberg under intendent Hammarhielms tjänstledighet.

 

 

 

Musikbarack på Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 29/3 1899

K. m:t har på framställning af militärbefälhafvaren, för uppförande af en bygnad å Visborgs slätt afsedd för inkvartering och öfning af Gotlands infanteri-regementes musikkår, af besparade medel anvisat ett belopp af högst 6,430 kronor.

Den beslutade bygnaden kommer att innehålla öfningssal, bostäder, mäss m. m.  och är beräknad att kosta 7,800 kronor. Det belopp, hvarmed nyssnämda summa öfverstiger 6,430 kr., finnes förut för ändamålet tillgängligt.

Sedan musikbaracken blifvit uppförd kommer infanteriregementet att afstå östra tullstugan, hvars afkastning hittills kommit musikkåren till godo, men söm hädanefter kommer att disponeras af fortifikationen

 

 

 

Befälet öfver artillerikåren

Gotlands Allehanda 29/3 1899

Befälet öfver artillerikåren föres från och med i morgon af kapten E. Fahnehjelm, under det kårsschefen öfverstelöjtnant von Strussenfelt åtnjuter tjänstledighet utan ansökan för att resa till fastlandet.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 29/3 1899

Militärbefälet på Gotland föres under 2 veckors tjänstledighet för öfverstelöjtnant von Krusenstjerna

— Öfverstelöjtnant Cronstedt åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. 30 d:s t. o. m. 21 April, och föres befälet under tiden öfver södra bataljonen af kapten Hertzman samt öfver Hemse komp. af löjtnant T. Stålhandslke.

— Entledigad från innevarande stamanställning har korpralen vid Roma komp. n:r 1 Olsson blifvit, och korpralen vid Lärbro komp. n:r 6 Nyberg har från att vara korpr. i underofficersklassen transporterats till fast anstäld volontär.

— Till korpraler har förordnats vice korpralerna n:r 11 Carlberg och 13 Hedmark samt 16 Gardell.

— Till fast anstäld volontär vid Lärbro komp. har antagits ynglingen G. E. F. Eriksson från Bro.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 1/4 1899

 

 

 

 

Förordnanden

Gotlands Allehanda 1/4 1899

Amiral Häggs förordnande att vara varfsschef i Karlskrona skall, enligt k. m:ts medgifvande, ej vara hinder för honom att begagna honom beviljad tjänstledighet intill 1 September.

Till bataljonsläkare vid infanteriregementet och artillerikåren utnämdes i onsdags fältläkarestipendiaten af 1:sta klassen, medicine licentiaten Axel Johan Gabriel Wahlstedt.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 5/4 1899

 

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 5/4 1899

Sergeant J. Jönsson upphör fr. o. m. i dag att tjänstgöra i regementsexpeditionen.

 

 

 

Till befälhafvare för velocipedordonnanserna

Gotlands Allehanda 5/4 1899

Till befälhafvare för velocipedordonnanserna, hvilka inrycka till 90 dagars öfning 28 April, har beordrats löjtnant Wijnblad von Walter och till hans biträde korpralen vid Garde komp. n:r 7 Johansson.

 

 

 

Officersklubben

Gotlands Allehanda 7/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 7/4 1899

 

 

 

 

Ombord å ångfartyget Kare

Gotlands Allehanda 8/4 1899

Ombord å ångfartyget Kare, som 1 maj påmönstras för att utgå på expedition, har löjtnant Erik Hägg jämte två andra marinofficerare kommenderats.

 

 

 

Infanteriregementets officerare

Gotlands Allehanda 8/4 1899

Af infanteriregementets officerare skola innev. år följande antal beordras att deltaga i officers-, beväringsrekryt- och regementsmötena vid nedanstående truppförband: vid hvardera Lifregementet till fot, Södermanlands regemente, Älfsborgs regemente, Bohusläns regemente och Västmanlands regemente 1 subalternofficer, vid Västgöta regemente 2 subalternofficerare, vid Kronobergs regemente 1 kapten och 1 subalternofficer, vid Värmlands regemente 1 kapten samt vid Norra skånska infanteri-regementet 1 kapten och 2 subalternofficerare.

Enligt regementsorder för dagen hafva följande officerare blifvit kommenderade: till lif.-reg. till fot löjtn. Österlund; till Västgöta reg. löjtn. Lindman och Lilliefors; till Södermanlands reg.: löjtn. Stålhandske; till Kronobergs regemente: kapt. Cederblad och löjtn. E. Sillén; till Bohusläns reg.: kapten Thorén; till Västmanlands reg.: löjtn. Sundvallsson; till Värmlands reg.: kapten Broman; till norra skånska: kapten Landberg, löjtn. Wijkmark och Nordahl.

— Till innevarande års infanteriskjutskola vid Rosersberg hafva beordrats till kursen för subalternofficerare löjtnanterna Mellerborg och Gyllensvärd.

 

 

 

Goda platser

Gotlands Allehanda 10/4 1899

 

 

 

 

Till tjänstgöring ombord å kanonbåten Svensksund

Gotlands Allehanda 10/4 1899

Till tjänstgöring ombord å kanonbåten Svensksund under dess förestående färd till Spetsbergen har löjtnant Erik Arnelius kommenderats.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 12/4 1899

 

 

 

 

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt

Gotlands Allehanda 12/4 1899

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt har i dag återtagit militärbefälet öfver artillerikåren.

 

 

 

Till salu

Gotlands Allehanda 12/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 14/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 14/4 1899

 

 

 

 

Öfverstelöjtnant von Krusenstjerna

Gotlands Allehanda 14/4 1899

Öfverstelöjtnant von Krusenstjerna har förordnats att i stället för lantbruksingeniör Sylvan vara suppleant för den af k. m:t utsedde ledamoten i styrelsen för Gotlands järnvägsaktiebolag.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 19/4 1899

Afsked har beviljats vicekorpralen vid Klinte komp. n:r 12 Medvall och volontären vid samma komp. n:r 15 Arvidsson.

— Till fast anstäld volontär med n:r 12 vid Klinte komp. har antagits ynglingen K. G. K. Classon.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 19/4 1899

Vid anstäld förberedande examen uti konstapelskolan hafva nedanstående artillerister utexaminerats: vid 1 batteriet: n:r 6 Sjöö, 11 Frisk, 23 Stolt, 27 Lilja, 29 Sköld och 33 Lind, all med betyget med beröm godkänd: vid 2 batteriet: 9 Ring, 12 Hagberg, 14 Storm, 27 Ståhl med beröm godk., 18 Videgren och 33 Bengtsson, godkänd. Uti andre konstapelsexamen vid fästningskompaniet hafva följande artillerister blifvit godkända; 4 Vestberg, 7 Nilsson, 9 Jacobsson, 13 Lund, 18 Karlsson, 22 Wahlgren och 24 Hed.

— Regementsintendenten O. Hammarhjelm inträdde 17 d:s i tjänstgöring.

— Regementsläkare d:r Fischer skall fr. o. m. 20 dennes tjänstgöra vid sjukhuset i Visby och därjämte utöfva inspektion öfver sjukvården vid artilleriet och infanteriet. Bataljonsläkaren d:r K. Bohlin skall fr. o. m. 15 maj upprätthålla sjukvården vid artilleriet.

— Rekrytmötet för beväringen börjar 6 juni och pågår till 12 Augusti med inryckning 5 Juni och utryckning 13 Augusti. Regementsmötet för stam och beväring pågår fr. o. m. 14 juli t. o. m. 12 Augusti.

 

 

 

Gemensam skjutskola

Gotlands Allehanda 21/4 1899

Gemensam skjutskola för arméns och flottans fästningsartillerikårer sammandrages å Vaxholm-Oscar Fredriksborg fästning under tiden 1 Maj—11 Juni. Till kursens genomgående skall, bland andre, kommenderas en konstapel från härvarande artillerikår samt såsom instruktör likaledes 1 konstapel från artillerikåren.

 

 

 

Offentlig auktion

Gotlands Allehanda 21/4 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 21/4 1899

Till årets officersmöte, som hålles fr. o. m. 16 t. o. m. 22 Maj å Klintehamn, ha beordrats öfverstelöjtn. Cronstedt, major Lindbohm, kaptenerna Hertzman, Söderberg och Köhler, löjtnanterna Löwenberg, Hj. Sillén, Peterson, Engström, Sylvan, Hübner och H. Kruuse samt underlöjtnant Runeborg.

— Förlängd tjänstledighet t. o. m. 24 dennes har beviljats öfverstelöjtnant Cronstedt. Kapten Hertzman för under tiden befälet öfver södra bataljonen och löjtnant Wijkmark öfver Hemse komp.

— Tjänstledighet fr. o. m. 21 dennes till vapenöfningarnas vid Södermanlands regemente början har beviljats löjtnant T. Stålhandske.

— Entledigad från innehafvande stamanställning har volontären n:r 21 Qviberg vid Lärbro komp. på egen ansökan blifvit.

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 21/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 22/4 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 22/4 1899

Till tjänstgöring hos regementsintendenten har beordrats sergeant Ahlqvist, i st. f. sergeant Hemström, som förordnats att uppehålla förrådsförvaltarebefattningen vid regementet.

— Tjänstledighet fr. o. m. 27 dennes intill vapenöfningarnas vid norra skånska infanteriregementet början har beviljats underlöjtnant C. Nordahl.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 22/4 1899

Befälet öfver 2 batteriet föres under kapten Fahnehielms bortovaro af löjtnant A. Arnelius.

— Kassadagar vid artilleriets förvaltning komma att fr. o. m. 1 Maj hållas 1, 11 och 21 i hvarje månad, såvida dagen är helgfri, annars å närmast helgfria dag därefter, och hålles kassan dessa dagar öppen kl. 11 f. m. – 12,30 e. m.

 

 

 

Till allmänhetens kännedom

Gotlands Allehanda 24/4 1899

 

 

 

 

Volontärer

Gotlands Allehanda 24/4 1899

 

 

 

 

Kruttornet upphör att lyda under de militära myndigheterna

Gotlands Allehanda 24/4 1899

”Kruttornet” upphör att lyda under de militära myndigheterna”. Enär det vid norra strandporten belägna s. k. kruttornet, som år 1816 öfverlämnats till beredande af utrymme för vissa kronans ammunitionseffekter, numera icke vore för berörda ändamål erforderligt, har k. m:t uppå framställning af riksantikvarien medgifvit, att nämda torn må betraktas och vårdas uteslutande som en del af Visby ringmur.

 

 

 

K. m:t sanktionerar

Gotlands Allehanda 24/4 1899

K. m:t sanktionerar. I enlighet med riksdagens beslut har nu k. m:t förklarat, att den kronan tillhöriga indragna hospitalslägenheten Stora Strandåker n:r 3 invid Visby stad må för uppförande därstädes af nytt länslasarett till Gotlands läns landsting försäljas mot en köpeskilling af 1,443 kronor. Äfvenså har kungl. m:t stält det af riksdagen till förvärfvande af de landstinget tillhöriga bygnader och tomter, som nu användas för länets lasarets och kurhus´ behof, att därmed förbättra och utvidga Visby hospital på extra stat för år 1900 beviljade anslag, 28,000 kronor, till medicinalstyrelsens förfogande, att för därmed afsedt ändamål användas.

 

 

 

Militärförråd vid Tingstäde

Gotlands Allehanda 24/4 1899

Uti skrifvelse af 28 sistl. Mars har arméförvaltningen hemstält, att k. m:t måtte till riksdagen aflåta proposition om försäljning till pris af minst 15,000 kronor af den till gevärsförråd f. n. begagnade egendom vid Strandgatan härstädes med tillhörande tomt; att för uppförande af förrådsetablissement i Tingstäde två områden om tillhopa 11,931 hektar må exproprieras från Tingstäde annexhemman; och att åt arméförvaltningen måste uppdragas att för en kostnad ej öfverstigande 112,500 kronor låta i Tingstäde uppföra vissa förrådsbyggnader.

Utlåtande angående expropriationsfrågan har infordrats från k. bfde. som i sin ordning remitterat frågan till domkapitlet, för att däröfver höra församlingarna och boställshafvaren.

 

 

 

Byggnadsentreprenad

Gotlands Allehanda 24/4 1899

 

 

 

 

Dödsfall. Jacob Henrik Gottberg

Gotlands Allehanda 26/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 26/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 26/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 26/4 1899

 

 

 

 

Velocipedordonnanserna vid infanteriet

Gotlands Allehanda 26/4 1899

Velocipedordonnanserna vid infanteriet inrycka om fredag till … dagars öfning under befäl af löjtnant Wijnblad von Walter. De komma under tiden till beväringsmötets början förläggas i artillerikasernen härstädes.

 

 

 

Velocipedordonnanser

Gotlands Allehanda 26/4 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 26/4 1899

K. m:t har beviljat löjtnant Östlund tjänstledighet fr. o. m. 6 Maj t. o. m. 15 Augusti på grund af sjukdom.

— Till fast anstäld volontär med n:r 2 vid Roma komp. har antagits ynglingen Gustaf Adolf Teodor Andersson-Malmborg.

— Entledigad från innehafvande stamanställning har underofficersvolontären vid Roma komp. n:r 18 Waldgren blifvit.

 

 

 

Byggnadsentreprenad

Gotlands Allehanda 28/4 1899

 

 

 

 

Ynglingar

Gotlands Allehanda 28/4 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 28/4 1899

 

 

 

 

Fältskär Albert Hultgren

Gotlands Allehanda 28/4 1899

 

 

 

 

Militärsjukhus i Visby

Gotlands Allehanda 28/4 1899

Arméförvaltningen har beviljat militärbefälhafvaren på Gotland an summa af 300 kr. om året till hyrande af en sjukhuslokal i Visby för Gotlands trupper.

För innev. år har för detta ändamål förhyrts arbetareföreningens lokal.

 

 

 

Velocipedordonnanserna

Gotlands Allehanda 28/4 1899

Velocipedordonnanserna, som i dag (28/4 1899) inryckt till öfning, komma under den tid de äro inkvarterade å artillerikasernen att stå under uppsyn af kapten Al. Kolmodin.

 

 

 

Tjänstledighet

Gotlands Allehanda 28/4 1899

Tjänstledighet fr. o. m. 28 dennes t. o. m. 2 Maj har beviljats regementsläkaren d:r D. Fischer, och har bataljonsläkaren d:r K. Bolin förordnats att under tiden uppehålla hans tjänst.

 

 

 

Från artillerikåren

Gotlands Allehanda 28/4 1899

Till genomgående af årets artilleriskjutskola å Vaxholm har beordrats 2 konstapeln vid fästningskompaniet n:r 6 Ronqvist. Till samma skolas instruktionskompani har såsom instruktör kommenderats 1 konst. n:r 2 Hagberg och såsom elever artilleristerna vid fästningskompaniet n:ris 5 Johansson, 11 Wessberg och 30 Gottberg.

 

 

 

Fältöfningarna inom andra arméfördelningen

Gotlands Allehanda 29/4 1899

I fältöfningarna inom andra arméfördelningen 7–19 Juni skola från infanteriregementet öfverstelöjtnant E. von Krusenstjerna och kapten E. Gyllencreutz deltaga. Under den tid öfverstelöjtnant grefve Cronstedt som befälhafvare för beväringsrekrytmötet.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 29/4 1899

Som köksföreståndare under beväringsmötet samt under stamrekrytmötet skall sergeant Böttiger tjänstgöra.

— Tjänstledighet har af k. m:t beviljats löjtnant G. K. V. Falk fr. o. m. 15 Maj t. o. m. 30 September till hälsans återställande.

— Till tjänstgöring vid stamrekrytmötet har beordrats trumslagaren vid Klinte komp. n:r 7 Effert och vid beväringsrekrytmötet trumslagaren vid Garde komp. n:r 9 Jacobsson samt trumslagaren vid Hemse komp. n:r 11 Vestin.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 1/5 1899

Till fastanstäld volontär med n:r 15 vid Tingstäde komp. har antagits A. Johansson-Lindskog från Hede förs., Småland.

— Till korpral har förordnats vice korpralen vid Roma komp. n:r 16 Molin.

 

 

 

Till bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv

Gotlands Allehanda 3/5 1899

Till bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv har förordnats med. lic. C. S. Kruse, en tid tjänstgörande vid Gotlands infanteriregemente.

 

 

 

Artilleristerna i trikåer

Gotlands Allehanda 3/5 1899

Försök med användande av benunderkläder af trikå skola under sommarens öfningar göras vid artilleriet.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 3/5 1899

I stället för löjtnant Karl Falk som beviljats tjänstledighet för sjukdom, har löjtnant N. Kruuse kommenderats till tjänstgöring vid stamrekrytmötets första omgång.

Fast anstäld volontär har antagits med n:r 12 vid Visby komp. arbetaren J. W. R. Anderson, med n:r 1 vid Roma komp. ynglingen P. E. Svensson och med n:r 11 vid Lärbro komp. ynglingen J. P. R. Johansson

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 3/5 1899

Sergeant O. Casell är tjänstledig 2–22 Maj.

— Kapten E. Fahnehielm återtog i går befälet öfver 2 batteriet.

— Till underofficersvolontär har antagits stud. vid Skara allm. läroverk Bertil Bendz.

 

 

 

Den frivilliga skytterörelsen på Gotland

Gotlands Allehanda 5/5 1899

Den frivilliga skytterörelsen på Gotland synes glädjande nog vara i ett lifligt och för öns manliga innebyggare hedrande uppsving. Dessa framgår med all tydlighet af den redogörelse för Gotlands skytteförbund verksamhet, som influtit i den nu från trycket utkomna redogörelsen för det frivilliga skytteväsendets verksamhet under år 1898.

Af sagda redogörelse inhemtas, att Gotlands skytteförbund omfattar 22 skytteföreningar med tillhopa 1,167 medlemmar, däraf 1,150 voro aktiva. Af de aktiva voro 216 under värnpliktsåldern, 405 tillhörde beväringens första och 181 dess andra uppbåd samt 180 landstormen; 63 voro militärer i tjänst och öfriga 105 voro ur beväringssynpunkt kasserade eller öfveråriga.

Tages hänsyn till omsättningen i medlemsantalet, så har för förbundet en ökning med 204 medlemmar under året ägt rum, i det 349 nyinskrifvits och 145 afgått. Af medlemmarne voro 91 proc. i värnpliktsåldern.

 

 

 

Till kursen för regementsofficerare

Gotlands Allehanda 5/5 1899

Till kursen för regementsofficerare vid innevarande års skjutskolor för fältartilleriet har beordrats schefen för Gotlands artillerikår, öfverstelöjtnanten A. J. B. von Strussenfelt.

 

 

 

Från militärexpeditionerna

Gotlands Allehanda 5/5 1899

Till fast anstälde volontärer vid infanteriet har antagits vid Klinte komp. med n:r 15 K. E. Johansson och med n:r 23 K. A. Lindvall samt med n:r 24 vid Hemse komp. Fr. Johansson-Viden.

— Veterinärvården vid artilleriet bestrides under sommarens möte af läns veterinär P. H. Wetterström.

— Rekrytskolans vid artilleriets öfningar till häst börja 15 Maj.

 

 

 

Från Gotlands artillerikår

Gotlands Allehanda 6/5 1899

Från Gotlands artillerikår skola till årets fältartilleriskjutskolor kommenderas till kursen för kaptener en kapten och till kursens genomgående 2 subalternofficerare, som sistlidet år fullständigt afslutat allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingeniörshögskolan och hvilka icke varit kommenderade till skolan.

 

 

 

Till extra polis å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 6/5 1899

Till extra polis å Visborgs slätt fr. o. m.  20 dennes t. o. m.  28 Juli har länsstyrelsen förordnat regementsväbeln sergeant O. Nilsson.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 8/5 1899

Till fast anställda volontärer ha antagits: Vid Visby komp. med n:ris 17, 23 och 24 f. d. volontären E. A. Augustson-Rydberg från Björkefors, Jönköpings län, hemmasonen O. E. Gustafsson fr. Väckelsång förs., Kronobergs län, hemmasonen G. H. Fransson fr. Linneryds förs. Kronobergs län; vid Klinte komp. med n:r 25 hemmasonen A. Pettersson fr. Linneryds förs. Kronobergs län.

— För vinnande af anställning som trumslagare vid regementet har militärbefälhafvaren till tjänstgöring under innevarande års möte antagit ynglingarne G. G. L. Vesterberg från Follingbo, R. P. S. Andersson fr. Hejdeby, A. O. H. Vestergren från Barlingbo samt R. G. F. Olofsson och F. J. E. Hellström fr. Visby.

 

 

 

Öfverste G. Björlin

Gotlands Allehanda 10/5 1899

Öfverste G. Björlin bevistade i går för första gången efter sitt inval i stadsfullmäktige dess sammanträde samt helsades vid detsammas början af ordföranden med uttalande af en önskan att öfverste B. måtte komma att inlägga all son kraft i arbetet för samhällets bästa inom fullmäktige. På helsningen svarade öfversten med några enkla ord till tack.

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 10/5 1899

På vakans äro satta båtsmansrotarne n:r 72 Friman af 1:a komp., och n:r 51 Hall af 2:a komp.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 10/5 1899

Under kapten Kolmodins sjukdom föres befälet af löjtnant Lundgren.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 10/5 1899

Militärbefälhafvaren har återtagit befälet öfver Gotlands trupper.

— Afsked har beviljats volontären vid Garda komp.  n:r 16 Lindgren och spelet öfver stat E. Pettersson.

— Serg. Lillienfeld skall tjänstgöra vid rekrytmötets 1:a omgång jämte ett underbefäl från hvardera bataljonen.

 

 

 

Ynglingar

Gotlands Allehanda 12/5 1899

 

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 12/5 1899

Rekrytskolan står t. v. under tillsyn af kapten A. Johansson

— Löjtnant Arnelius har beviljats tjänstledighet fr. o. m. 12 t. o. m. 15 dennes.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 13/5 1899

Kapten Johansson öfvertager fr. o. m. måndagen befälet öfver första batteriet.

— Underlöjtnant Cronstedts semester har indragits och har han beordrats att omedelbart efter afslutad första årets kurs vid artilleri- och ingeniörshögskolan inställa sig till tjenstgöring.

 

 

 

Till officersmöte å Klintehamn

Gotlands Allehanda 15/5 1899

Till officersmöte å Klintehamn ha till detsamma kommenderade officerare från infanteriregementet inryckt.

 

 

 

Till tjänstgöring på korvetten Balder

Gotlands Allehanda 15/5 1899

Till tjänstgöring på korvetten Balder under en dess förestående expedition hafva löjtnant L. E. Arnelius och underlöjtnant Arvid Hägg kommenderats.

 

 

 

Beväringsmän

Gotlands Allehanda 15/5 1899

 

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 17/5 1899

 

 

 

 

Till riddare af svärdsorden

Gotlands Allehanda 17/5 1899

Till riddare af svärdsorden utnämdes i måndags (15/5 1899) major E. W. Bergström vid generalstaben (förut tillhörande infanteriregementet) samt kaptenerna R. V. Landberg vid gotländingarne, Primus Peterson vid Jönköpings och Gustaf Sergel vid Västernorrlands regemente.

 

 

 

Årets infanteribeväring af första klassen

Gotlands Allehanda 20/5 1899

Årets infanteribeväring af första klassen har i dag ryckt in å Visborgs slätt för undergående af 68 dagars vapenöfning.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 26/5 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 26/5 1899

 

 

 

 

Tjänstledighet

Gotlands Allehanda 26/5 1899

Tjänstledighet fr. o. m. 24 dennes t. o. m. 3 Juli åtnjuter kapten A. Kolmodin.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 26/5 1899

Till tjänstgöring vid kasernetablissementets sjukafdelning har kommenderats sjukvårdsartilleristen n:r 29 Söderström och vid militärsjukhuset n:r 12 Neogard.

— Under kapten Hellgrens tjänstledighet fr. o. m. 30 Maj t. o. m. 4 Juni samt hans därefter inträffade kommendering å Marma skjutfält t. o. m. 20 Juni har kapten E. Fahnehielm beordrats att förrätta tygmästaretjänsten jämte sin tjänst vid kåren.

 

 

 

Från Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 27/5 1899

 

(”Krigskorrespondenser” till Gotl. Alleh.)

Då jag på begäran åtog mig att lämna Gotl. Alleh. En och annan liten skildring af lifvet härute under de 68 dagar jag som första-åring kommer att dväljas i kronans kolt, skedde detta med fruktan och bäfvan. Ty jag ville ej gärna bli någon ”Hasse”, som vid alla tillfällen och vid alla anledningar, ja stundom utan anledning, hugger och käxar på en institution, som, hur föga tilltalande för det ”civila sinnet” om man så får säga – den än kan vara, dock är alldeles oundgänglig för fosterlandets försvar. Ej heller ville jag bli en mes och medhållare, som blundar, då något som tarfvar anmärkning inträffar. Att nu kunna träffa medelvägen mellan dessa båda ytterligheter fann jag vara svårt – däraf min fruktan och bäfvan.

Jag skall dock, så långt det i min förmåga står, söka att hålla den gyllene medelvägen och skildra allt så som det är utan förgyllning eller förfalskning.

Vi ha så nyss ryckt in till öfning och ännu hunnit öfva oss så föga,  att jag ej kan inlåta mig få någon utläggning af det ämnet ännu. Så mycket kan jag dock säga, att första dagen här var en riktig pröfvodag för oss litet hvar och första natten . . . ja, den ska´ vi aldrig tala om. Jag och några andra sorkar från vårt kompani kommo på vakt denna natt och fingo två timmar i sträck hvar fjärde timme gå och traska i kyligt regn samt under de fyra timmar vi hade ”frivakt”, som det heter på sjömansspråk, ligga och frysa i vakttältet. Då vi tänkte med vemod på varma sängar och ”kaffe på sängen” där hemma . . . jo, nu var det slut med tocken lek för hala sommaren, nära nog.

På pingstdagsmorgon stodo vi några af vaktmanskapet utanför vakttältet och sågo omornade och dufna ut, då en löjtnant kom förbi.

— Fryser ni, pojkar? frågade han.

— Ja, löjtnant, inte är det alls varmt, inte — sade vi.

— Nåja, vi ska nog laga att det blir varmare framdeles — svarade han med ett småleende.

— Vi tro det, vi tro det allt för väl, löjtnant.

— tänkte vi och värmdes därvid både innan och utan.

Äldre bekanta till mig, som nyligen exercerat härute, hade berättat hemska historier om den dåliga mat, som kronan bestod. Men af den dåliga maten hade vi ej sett ett spår. Flere stamanställda hade dock försäkrat, att maten förr var föga njutbar samt synnerligen enformig: gröt, sill köttsoppa (”sluring”), ärter, kött och fläsk, kaffe och mjölk, någon gång smör — se där den enkla matsedeln ”fordomdags”. Nutilldags är den vida mera omväxlande, och vi ha ej det minsta att klaga på — ännu åtminstone. Härtill bidrager mycket, att tillsynen öfver födans tillagande nu utöfvas med mera allvar än hvad förr lär ha varit fallet. Så är t. ex.  föreståndarinnan för marketenteriet — en kvinna. Som är känd för att älska ordning och renlighet omkring sig — förordnad att ha uppsikt öfver köket, och vid proviantering går mycket noga och reglementsenligt till. Så lär ej förr alltid ha skett.

Servisen, som användes,  är ny för året, af hvitt porslin, hvilket gör ej så litet till aptitetens stärkande. Ty den är lätt att diska och minsta orenlighet å densamma märkes genast. Annat var det förr med de gamla bleckbackarne och tenntallrikarne, hvilka i mina ögon, då jag som civil besökte lägret, sågo vämjeliga ut. Och här berättas vidunderliga historier om, att man om kvällen,  när gröten serverades, i bleckbacken kunde skönja spår af kvarlefvor från dagens frukost af krönärter och af middagens ”sluring”, behagligt blandade med kvällens hafregrynsgröt . . . Smaklig måltid! - - -

Kamratlifvet härute har ännu ej kommit i flor. Vi känna hvarandra ej riktigt ännu. Men efter hand blir det väl bättre och det enformiga lifvet därigenom litet lifligare. I allmänhet synas pojkarna vara hyggliga ungdomar litet hvar, och under pingsten t. ex. sågos få eller inga vara glada af de håfvor marketenteriet eller egna medförda – i smyg medförda, får jag tillägga – pluntor kunna skänka. ”Fyrkanten”, lägrets arrestbyggnad, står ännu obegagnad – måtte så få bli under hela mötet!

Ja — hvad skall jag numera skrifva om? Just ingenting tror jag. Jag är för litet lokaliserad än — men efter skall jag väl få ämnen till flera krigskorrespondenser. Tänker jag.

Och nu ljuder trumman förresten. Middagsrasten är slut, och en och en halftimmas öfning förestår. Den kommer att gå dåligt, känner jag på mig. Nå, nå, all vår början blifver svår. Men blir jag inte styfvare i exercisen framdeles, än jag nu är, då blir jag förmodligen 1899 års beväringsmötes

Sven Dufva.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 31/5 1899

 

 

 

 

Till skjutskolan vid Rosersberg

Gotlands Allehanda 1/6 1899

Till skjutskolan vid Rosersberg innevarande år är löjtnant A. B. Mannerhjerta beordrad.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 2/6 1899

 

 

 

 

Fri ammunition

Gotlands Allehanda 3/6 1899

K. m:t har föreskrifvit, att 30,000 skarpa patroner må från och med innevarande år och tills vidare från arméns ammunitionsförråd årligen tillhandahållas militärbefälhafvaren på Gotland för att kostnadsfritt utdelas ej mindre till de landstormsmän, hvilka anmäla sig till deltagande uti de frivilliga skjutöfningarna vid de till de särskilda kompaniområdena på Gotland hörande skyttegillen, än äfven till beväringsmän,  som vid dessa gillen deltaga i sådana öfningar.

 

 

 

Dödsfall. Karl Stark

Gotlands Allehanda 5/6 1899

 

 

 

 

Afsked beviljades

Gotlands Allehanda 5/6 1899

Afsked beviljades i fredagens konselj åt kaptenen vid infanteriregementet C. A. Olsson med tillstånd för honom att kvarstå som kapten i armén.

 

 

 

Idrottstäflingar för beväringsmanskapet

Gotlands Allehanda 5/6 1899

Idrottstäflingar för beväringsmanskapet anordnas midsommardagen å Visborgs slätt, och komma därvid våra inhemska lekar naturligtvis att intaga en bemärkt plats. Vid täflingarna komma beväringsynglingarna att unisont afsjunga en del fosterländska sånger, och i öfrigt bli anordningarna så trefliga som möjligt. Schefan för täflingarna bli den varme och skicklige idrottsmannen, kapten E. Scherstén.

 

 

 

Sjukligt har det en tid varit bland beväringsynglingarna

Gotlands Allehanda 5/6 1899

Sjukligt har det en tid varit bland beväringsynglingarna å Visborgs slätt, i det en besvärlig om ock ofarlig halssjukdom med lindrig feber allmänt angripit manskapet. Med nu inträdande varmare väder har dock sjukligheten åter aftagit och de sjukrapporterades antal reducerats till nära nog ”plus minus noll.”

 

 

 

Befälet öfver artillerikåren

Gotlands Allehanda 5/6 1899

Befälet öfver artillerikåren öfverlämmar öfverstelöjtnant von Strussenfelt från och med i morgon till kapten Fahnehielm.

 

 

 

I artilleriets skjutskola

Gotlands Allehanda 5/6 1899

I artilleriets skjutskola för äldre officerare har kapten Hellgren beordrats deltaga.

 

 

 

Telegram till Gotlands Allehanda. Gotländska krigsfanorna

Gotlands Allehanda 5/6 1899

 

Enskildt till G. A.

Stockholm, 5 Maj. K. m:t har nu faststält nya bestämmelser rörande arméns fanor.

Gotlands regementes fana skall bli blå med gult kors, bärande Gotlands vapen, krönt med en hertlig krona och omgifvet af en dubbel flätad grön lagerkrans, midt i det gula korset.

Artillerikårens blir 64 X 66 centimeter, af blå dubbel sidendamast, väfd i särskildt mönster och visande på rätsidan Gotlands vapen med hertigkrona och lagerkrans.

 

 

 

Infanteriregementets gamla bataljonsfanor

Gotlands Allehanda 7/6 1899

Infanteriregementets gamla bataljonsfanor skola fortfarande förvaras hos regementet, men kommer hädanefter endast till användning, då konungen det befaller eller på framställning det tillåter, samt vid generalmönstring enligt generalmönsterherrens bestämmande.

 

 

 

Skarpskjutning med kanoner

Gotlands Allehanda 7/6 1899

Skarpskjutning med kanoner kommer att utföras å Ladugårdshällarna söder om Visby 23 dennes från kl. 10 dennes.

 

 

 

Till officersvolontär

Gotlands Allehanda 7/6 1899

Till officersvolontär vid infanteriet med placering vid Garde kompani med n:r 9 har stud. E. H. Malmberg från Kalmar antagits.

 

 

 

Till befälet öfver norra bataljonen

Gotlands Allehanda 7/6 1899

Till befälet öfver norra bataljonen föres, med anledning af öfverstelöjtnant von Krusenstjernas afresa på kommendering, fr. o. m. i går af kapten C. A. Olsson.

 

 

 

Prins Karl är att hitvänta omkring 20 Juli

Gotlands Allehanda 8/6 1899

Prins Karl är att hitvänta omkring 20 Juli, då han med bostad i Tingstäde på norra Gotland kommer att sysselsätta sig med uppgörande af en karta i militäriskt syfte öfver trakten kring denna socken.

Ryktet om prins Eugens hitkomst lär icke vara med verkliga förhållandet öfverensstämmande.

 

 

 

Beväringsmötena

Gotlands Allehanda 8/6 1899

Första klassens beväring uppbryter från Visborgs slätt 23 juni. Visby kompani upplöses å Söderplan. Roma kompani upplöses å Visborgs kungsladugård. Tingstäde kompani marscherar samma dag till Tibbles i Hejdeby, det upplösning sker. Lärbro kompani aftågar till Bro kyrka, i hvars omnejd nattqvarter tages, hvarpå upplösning följande dag sker vid Othems kyrka. Klinte kompani aftågar till Ejmunds gård i Mästerby, der det upplöses. Garda, Hemse och Hafdhems kompani afresa med ordinari eftermiddagståget 23 dennes.

Beväringens 2 och 3 klasser inrycka till öfning 26 juni.

Visby kompani samlas å Söderplan samma dag kl. 6 f. m. Roma kompani möter å slätten 26 dennes kl. 6,30 f. m. Tingstäde kompani möter 26 dennes vid Tibbles i Hejdeby kl. 7 e. m., öfvernatter der och afgår följande dag tidigt till Visborgs slätt, Lärbro kompani samlas vid Othems kyrka 24 dennes kl. 7 f. m. afmarscherar 25 till Bro kyrka och bryter upp till slätten tidigt på morgonen 26.  Klinte kompani samlas vid Ejmunds i Mästerby. Garda kompani samlas 26 dennes kl. 7 vid Buttle station. Hemse kompani å Stånga malm emottages i Hemse 25 på aftonen, samt afgår med ordinarie morgontåget 26 till Visby.

 

 

 

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg

Gotlands Allehanda 8/6 1899

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg har med betyget ”med beröm godkändt”, genomgåtts af korporalen vid Visby kompani 103 Vallin samt volontärerna vid samma kompani Löfgren och Engström. ”Godkändt” fick äfven volontär Alyhr vid Visby kompani, och vid Lärbro kompani 105 Ericsson.

 

 

 

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater

Gotlands Allehanda 8/6 1899

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater börjar vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1 Juli och fortsättes till utgången af Oktober månad. Till kursen komma att beordras 2 man från Gotlands infanteri och 1 från artillerikåren.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 9/6 1899

Befälet öfver norra bataljonen öfvertogs i går (8/6 1899) af kapten C. Slettengren.

— Kapten Köhler har förordnats att t. v. föra befälet öfver Roma kompaniområde.

— Kapten C. A. Thorén har beviljats tjänstledighet fr. o. m. 15 Juli till regementsmötets vid Bohus regemente början.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 9/6 1899

Löjtnant U. S. Lundgren öfvertager i morgon (10/6 1899) befälet öfver första batteriet, och löjtnant K. Arnelius har kommenderats att tjänstgöra å konstapelskolan.

 

 

 

Kronan tillhöriga S:t Görans åker

Gotlands Allehanda 14/6 1899

Kronan tillhöriga S:t Görans åker norr om staden beslöto stadsfullmäktige i går att i anmälan till länsstyrelsen förklara sig vilja inköpa för 1,000 kr. och därvid tillförbinda staden att ej bebygga tomten för annat än allmänt ändamål.

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 16/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 16/6 1899

 

 

 

 

En tre timmars fältmarsch

Gotlands Allehanda 16/6 1899

En tre timmars fältmarsch företogs i e. m.  kl. 4 med infanteriregementets beväring.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 16/6 1899

Såsom ledamöter i kommissionen för anordnande af innevarande års prickskjutning ha beordrat löjtnant V. Karlberg och underlöjtnant R. C. Eek.

— Andre konst. n:r 6 Ronkvist har med godkänt betyg genomgått årets fästningsartilleriskola, med artilleristerna n:r 5 Johansson, 11 Vestberg och 30 Gottberg vid första batteriet ha blifvit godkända i innevar. års fästningsartilleris instruktionskompani.

 

 

 

Skall artillerikasernen flytta från Visby?

Gotlands Allehanda 17/6 1899

Skall artillerikasernen flytta från Visby? Som våra läsare nog erinra sig, har riksdagen anslagit medel för uppförande af stall m. fl. för härvarande artilleri etablissement erforderliga bygnader, och då de militära myndigheterna för att kunna realisera sin bygnadsplaner behöfde få kasernområdet ej så litet utvidgadt, gjordes som bekant framställning om att staden skulle för detta ändamål afstå, bland annat, ett i stadsplanen till gata utlagdt område.

Då nu staden befans mindre villig att utan vidare gå in härpå, utan fordra de ett kanske väl drygt tilltaget nederlag,  öppnades vederbörandes ögon för det obestridliga faktum, att kasernetablissementets läge gärna icke kan vara sämre valdt än det är med hänsyn till den a hvarför det vid krigstillfälle blefve utsatt. Kasernen ligger ju alldeles oskyddad invid stranden, och en fiendtlig kryssare skulle från redden därutanför kunna med ett par skott i grund rasera hela det dyrbara etablissementet.

Sedan de militära myndigheterna fått ögonen upp så pass mycket, att detta faktum kunde af dem klart skönjas, kommo de också snart nog till insikt om, att det kanhända vore mindre välbetänkt att offra ännu mera penningar på ett för sedan fara utsatt kasernetablissement, utan att det kanske vore bättre att afyttra detsamma och sedan bygga upp hela etablissementet med stall etc. på nytt på något från sjön mera skyddadt ställe i närheten af Visby.

Det är för att taga denna fråga i närmare ompröfning och jämväl utse lämplig plats för kasernetablissementet, för den händelse det skulle komma att flyttas, som fortifikationsgeneralen Elliot i går anländt hit, åtföljd af öfverste C. A. Breitholtz. Resultatet af undersökningarna ha vi oss ej nu bekant, men få väl kännedom därom, när framställning i ämnet göres hos k. m:t.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 17/6 1899

Som befälhafvare öfver stamrekryterna under såväl rekrytmötets andra omgång har beordrats löjtnant A. Bolin och som underbefäl under samma period sergeanterna J. O. Södergren och J. P. Nilsson samt korpralerna n:r 4 Söderström och 15 Clæsson. Under regementsmötet tjänstgör korpralen vid Hemse komp. n:r 9 Norén och under rekrytmötets andra omgång korpr. vid Klinte komp. n:r 5 Lindgren och sjukvårdssoldaten n:r 18 Nilsson.

— Under regementsmötet är serg. Böttiger köksbefälhafvare och korpr. n:r 8 Wide och 5 Lindgren hans biträden. För målskjutningsmaterielens vård har serg. O. P. Segerdahl beordrats, och serg. A. L. Björk leder fackmännens militära utbildning.

Såsom befäl och underbefäl på stamkompanierna ha beordrats:

å 1:a komp.: kapten Scherstén, löjtnanterna E. Löwenberg och N. Kruuse, serg. J. E. Johansson och A. U. Wallin;

på 2:a komp.: kapt. Gyllencreutz och G. Köhler, löjtn. S. Leatz, fanj. O. Pettersson, serg. J. A. Böttiger, C. A. Sjögren och J. F. Olsson.

på 3:e komp.: kapten Slettengren, löjtn. Hübner, underlöjtn. L. Runeborg, fanj. J. Engvall, serg.

serg. A. L. Björk, A. O. Forsberg, och E. Weström;

på 4:e komp.: kapt. H. Söderberg och C. Bolin, löjtn. A. Broander, fanj. R. Carlsson, serg. P. Segerdahl, J. A. Ahlfvengren, C. A. Hedvall och O. E. Löfgren;

på 5:e komp.: kapt. G. Sahlin, löjtn. H. Bergenström och T. Åström, fanj. G. Bolin och J. A. Krusell samt serg. O. Nilsson;

på 6:e komp.: kapt. A. Christiansson, löjtn. A. Nylén, serg. C. J. Bäckström, J. H. Sjögren, C. O. J. Liljenfelt och G. Hallström;

på 7:e komp.: kapt. Hertzman, löjtn. H. Kruuse och B. Francke, fanj. O. Häglund och J. A. Bäckström samt serg. C. E. Johansson; och

på 8:e komp.: kapt. B. Gyllenram, löjtn. S. Sylvan och V. Facht,  fanj. A. E. Engström, serg. C. O. Pettersson, P. V. Eilertz och J. P. N. Hägg.

— Uppvisning och approbering af andra årets stamrekryter äger rum 5 Juli.

 

 

 

Föredrag för beväringsmanskapet å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 19/6 1899

Föredrag för beväringsmanskapet å Visborgs slätt hölls i går under öfningstimmen kl. 5—6 e. m. af bataljonsläkaren d:r Wahlstedt, hvilken därvid redogjorde för spritdryckernas inverkan på människokroppen.

Efter föredragets slut sjöngo de unga krigarena några fosterländska sånger.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 21/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 21/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 21/6 1899

 

 

 

 

Regementsväbeltjänsten vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 21/6 1899

Regementsväbeltjänsten vid artillerikåren uppehålles under tiden 20 Juni—3 Juli af sergeant J. Jönsson.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Militärbefälet jämte befälet öfver infanteriregementet

Gotlands Allehanda 23/6 1899

Militärbefälet jämte befälet öfver infanteriregementet med tillhörande inskrifningsområde har af öfverste Björlin, som afrest till fastlandet, från och med gårdagen öfverlämnats till öfverstelöjtnant von Krusenstjerna, som i förgår återtog befälet öfver norra bataljonen.

 

 

 

Prisskjutning

Gotlands Allehanda 23/6 1899

Prisskjutning har idag ägt rum vid artillerikåren och gifvit till resultat, att första priset tilldelades 1:ste konstapel Engström vid 2:dra batteriet som kanonbefälhafvare med 2:e konstapel Örnborg samt artilleristerna n:r 6 Jakobsson och 13 Lindlöf som servis för uppnådda 34 poäng och 156 cm. och andra priset 1:ste konstapel Grönström som kanonbefälhafvare med 2:e konst. Grönström samt artilleristerna n:r 8 Cederlund och 21 Gustafsson som servis för uppnådda 34 poäng och 177 cm.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/6 1899

 

 

 

 

Med 42 kanonskott i två omgångar

Gotlands Allehanda 26/6 1899

Med 42 kanonskott i två omgångar tillkännagafs kl. 12 i dag för konungens trogne undersåtar härstädes, att en prinsessa under gårdagen födts åt hertigen och hertiginnan af Västergötland.

 

 

 

Militärbefälhafvaren öfverste Björlin

Gotlands Allehanda 26/6 1899

Militärbefälhafvaren öfverste Björlin återkom redan igår morse från sin resa till fastlandet och har nu återtagit militärbefälet jämte schefskapet öfver infanteriregementet.

 

 

 

Idrottstäfling för såväl stam som beväring vid infanteriregementet

Gotlands Allehanda 26/6 1899

Idrottstäfling för såväl stam som beväring vid infanteriregementet var midsommardagen anordnad å Visborgs slätt under ledning af kapten O. Scherstén. Täflingen omfattade pärk, varpa, stångstörtning, dragkamp, stafsprång, ämbarlöpning säcklöpning och hastighetslöpning. Trots det tiden för träning ej varit synnerligen lång, utmärkte sig de täflande såsom goda idrottsmän, och den talrika åskådaremängden följde med lifligt intresse täflingens gång.

Efter täflingens slut fingo segervinnarne ur fru öfverstelöjtnantskan von Krusenstjernas hand mottaga sina pris, hvilka utdelades efter följande pristagarelista:

Pärk. Pärkkarl: vol. nr 7 Viberg.

De öfriga af laget: vol. Nr 8 Jakobsson, nr 10 Ekman, nr 13 Ahlberg, nr 15 Kalmén, nr 20 Löwin och nr

44 Lindvall.

Som pris erhöll pärkkarlen Björlins ”Finska kriget” samt 3 kr. och de öfriga sex i kr. hvardera.

Varpa. Det vinnande laget: vol. 17 Nyman, 9 Olsson och 6 Sundvall.

Det andra laget: vol. 34 Johansson, bev. 8 Olofsson och 17 Jakobsson.

Pris: Till hvardera af det vinnande laget 1 kr. och hvar och en af det andra 0,50 kr.

Stångstötning: 1. Vice. korp. Nr 18 Norrby (en slidknif), 2. Komp. Nr. 7 Stenberg (en portmonnä). 3.  Bev. n:r 23 Söderberg (1 kr.)

Dragkamp. Det vinnande laget: Bev. nr 22 Pettersson, 43 Johansson, 41 Alfvegren, 52 Dyplin, 50 Persson, 70 Andersson och 71 Malmberg, hvilka hvardera erhöllo 1 kr.

Stafsprång: 1. Vol. 20 Löwin (en kammarrevolver). 2. Vol. 7 Viberg (en portmonnä). 3. Bev. 6 Melin (en portmonnä).

Ämbarlöpning: Bev. nr. 55 Danielsson (en turistbägare).

Säcklöpning: 1. Vol. 24 Lindvall (en turistbägare). 2. Bev. 7 Wahlgren (1 kr.), 3. Bev. 77 Olsson (0,50 kr.).

Trumslagarnes hastighetslöpning. 1. Nilsson (en turistbägare och en påse karameller.) 2. Hellström  (1 kr. och d:o). 3. Andersson (0,50 kr. och d:o).

Vid täflingarna utfördes unisont af beväringen flera fosterländska sånger, och det hela var anslående och intressant att åse.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 26/6 1899

På därom gjord ansökan ha till underofficersklassen transporterats såsom korpral fast anst. Korpralen vid Tingstäde komp. n:r 4 Söderström och såsom volontärer fast anstälde volontärerna vid Tingstäde komp. n:r 22 Finberg, vid Klinte komp. n:r 24 Lindvall och 25 Petruson

— Till trumslagare öfver stat med korpralsgrad och placering på Roma komp. har antagits f. d. vice korpralen vid Svea lifgarde K. O. G. Wetterstrand.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 28/6 1899

 

 

 

 

Hyllad gotländing

Gotlands Allehanda 28/6 1899

I ett under förra månaden i Johannesburg, södra Afrika, utgifvet nummer af en där utkommande tidning, läses följande notis, hvilken vi med nöje återgifva, då vi äro öfvertygade att alla gotländingar som ännu påminna sig Adolf Claudelin, och särskildt hans anhöriga, med glädje mottaga innehållet. Notisen lyder i öfversättning så här:

”Herr Adolf W. Claudelin, som i många år varit engagerad i den ansedda firman R. L. Kramér & C:o, ägnades förliden söndags morgon en högtidlig hyllning, i det en deputation af framstående medlemmar i ”Swedish Society” till honom öfverlämnade sällskapets vackra medalj i guld jämte en ståtlig textad adress såsom ett tacksamhetsbevis för alla de stora tjänster hr Claudelin gjort sällskapet såväl under många år till förne som särskildt under de sista 2 åren, då han varit sällskapets betrodde kassaförvaltare.”

I samma tidningsnummer omnämnes, hurusom hr Claudelin vid högtidliga jordfästningen af en i Johannesburg afliden norrman vid namn Erdal höll ett anslående tal, hvari han tolkade den bortgångnes förtjänster och de sörjandes vännernas saknad samt å deras vägnar bringade den döde ett sista tack.

 

 

 

Brödmönstring

Gotlands Allehanda 28/6 1899

Brödmönstring förrättades i går (27/6 1899) kl. 12 midd. å Visborgs slätt med såväl stam som beväring af militärbefälhafvaren, öfverste G. Björlin.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 30/6 1899

 

 

 

 

Gotlands infanteriregementes musikkår

Gotlands Allehanda 30/6 1899

I badhusparken utfördes i onsdags (28/6 1899) musik af Gotlands infanteriregementes musikkår under anförande af direktör Vesslén.

Man hade ej hunnit att i tidningarna annonsera konserten, eljest hade nog publiken blifvit långt talrikare än den var, ty vår regementsmusik har och detta är ej mer än förtjänt — talrika beundrare här. Publiken var i alla händelser rätt talrik, , och den njöt i fulla drag af tonernas fägring i den underbart härliga sommarkvällen.

Till glädje för våra läsare och till lindrande af smärtan öfver att ha gått miste om att få vara med om onsdagens musiknöje, kunna vi meddela, att musikkåren hvarje onsdagsafton under sommaren mellan kl. 5—9 kommer att konsertera i badhusparken.

Dessutom är artilleriets musikkår engagerad att hvarje lördags afton utföra musik vid dansplanen, då den danslystna delen af badsocietén kan få taga sig en svängom. Så att nog har ”doktorn” sörjt för nöje och förströelse för sina badgäster alltid. Och det har han heder af.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 30/6 1899

Tjänstledighet fr. o. m. 5 t. o. m. 28 Juli har på grund af sjuklighet beviljats sergeant R. Karlsson, och har sergeant O. Hedvall beordrats till tjänstgöring i hans ställe.

— Afsked har beviljats sergeant O. Södergren, i hvars ställe serg. O. Pettersson beordrats till tjänstgöring intill regementsmötets slut.

 

 

 

Efterlysning

Gotlands Allehanda 1/7 1899

Efterlysning i länet har kungjorts mot här i Visby i December 1878 födde 3:e klass sjömannen Fredrik Lars Johan Lutteman, som olofligen afvikit från flottans station i Stockholm, hvarest han varit anstäld som n:r 72 vid 2:dra ekonomikompaniet.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 1/7 1899

Kapten A. Kolmodin har fr. o. m. i dag öfvertagit befälet öfver första batteriet.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 1/7 1899

Tjänstledighet har beviljats underlöjtnanterna A. G. Lindman och G. F. Liljefors fr. o. m.  15 dennes intill regementsmötets vid Västgöta regemente början.

 

 

 

Kommendör Palander af Vega

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Kommendör Palander af Vega, åtföljd af kommendörkapten Dyrssen, hitkom i dag från hufvudstaden och utreste på f. m. till Fårösund, dit öfverste Björlin gjorde sällskap. Resan företages antagligen för att uppgöra definitiv plan för ordnandet af den förbättrade bestyckning af befästningarna vid Fårösund, hvartill årets riksdag beviljat äskadt anslag.

 

 

 

Gotlandstruppernas likställande med fastlandets

Gotlands Allehanda 5/7 1899

K. m:t har förordnat, att hvad i k. brefvet 24 Mars 1893 angående artilleriets nya organisation föreskrifvits i fråga om manskapets vid artilleri-truppförbanden å fastlandet anställning och tjänstgöring skall tillämpas jämväl vid Gotlands artillerikår.

 

 

 

Fältmarsch med stridsöfning

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Fältmarsch med stridsöfning företogs i måndags (3/7 1899) med infanteribeväringen fr. o. m. kl. 10 f. m. till kl. 6 e. m.

 

 

 

Uppvisning

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Uppvisning ägde i går rum å Visborgs slätt med andra årets stamrekryter, hvarvid samtliga approberades.

 

 

 

Beväringen får bo i tält

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Första klassens beväringsmän vid infanteriet skola, enligt regementsorder, fr. o. m. i dag förläggas i tältläger.

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 5/7 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Att inventera utredningsförrådet har beordrats kaptenerna Gyllencreutz och Söderberg, och inventeringen af kronans tillhörigheter i militärbefälets och regementets expeditionslokaler förrätas af kapt. F. Hertzman med biträde af sergeant Dahlman.

— Som brandschef under regementsmötet har kapten O. Scherstén, och som vice d:o tjänstgör löjtn. A. Bolin.

Hästskötarnes fackutbildning ledes af löjtn. C. Wickström och befälskockarnes utbildning af serg. A. L. Björk under öfverinseende af löjtn. Wickström. Samtlige fackmännens — utom velocipedordonnansernas — utbildning öfvervakas af major R. Lindbohm, hvilken äfven, med biträde af kapten Köhler, anordnar och leder officerarnes och underofficerarnes skjutöfningar.

Att leda afståndsbedömarnes utbildning ha beordrats löjtn. S. Sylvan.

Att fr. o. m. i dag t. o. m. 15 dennes tjänstgöra som bataljonsadjutant vid norra bataljonen är löjtn. Broander beordrad.

Under regementsmötet placeras löjtn. Hübner på Roma, Leatz på Tingstäde, Francke på Lärbro, Sylvan på Klinte, Åström på Hemse och Broander på Hafdhems kompani.

 

 

 

Till 22 dagars öfning

Gotlands Allehanda 5/7 1899

Till 22 dagars öfning har i dag andra klassen af årets beväring vid infanteriet inryckt.

 

 

 

Kommendör Palander och kommendörkapten Dyrssen

Gotlands Allehanda 7/7 1899

Kommendör Palander och kommendörkapten Dyrssen afreste i går afton åter härifrån till hufvudstaden.

 

 

 

Befästningsarbetena vid Fårösund

Gotlands Allehanda 8/7 1899

K. m:t har medgifvit, att för kronans räkning må inköpas för befästningsarbetena vid Fårösund erforderliga jordområden.

 

 

 

Taktiska öfningar

Gotlands Allehanda 8/7 1899

Taktiska öfningar i trakten för det nya skjutfältet i Tofta företogos i går samt fortsättas i dag och om måndag af artillerikårens officerare, underofficerare och konstaplar.

 

 

 

Till major i armén

Gotlands Allehanda 10/7 1899

Till major i armén har kaptenen och kompanischefen vid Första lifgrenadier-regementet Frsns Claassen utnämts.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 15/7 1899

Till målofficer vid årets öfningar har beordrats löjtnant U. S. Lundgren och till målunderofficer serg. J. Jönsson.

— Öfningar med krevadpatroner äga rum 19 d:s på e. m. å Galgberget.

 

 

 

Dödsfall. Petter Påhlman

Gotlands Allehanda 17/7 1899

 

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 17/7 1899

 

 

 

 

Dödsfall. Gustaf Karl Wilhelm Falk

Gotlands Allehanda 21/7 1899

 

 

 

 

Dödsfall. Gustaf Karl Wilhelm Falk

Gotlands Allehanda 21/7 1899

Dödsfall. Efter långvarigt och tåligt buret lidande (lungsot) afled 17 dennes i Tranås löjtnanten vid infanteriregementet Gustaf K. V. Falk vid 35 års ålder.

Löjtnant Falk, son till framlidne eng. konsuln Carl Falk och hans maka, född Tönning, var född i Visby 1863 och aflade här mogenhetsexamen 1883. Efter genomgången kurs vid krigsskolan utnämdes han 1886 till underlöjtnant vid infanteriregementet och befordrades 1892 till löjtnant. han har äfven tidvis tjänstgjort i k. järnvägsstyrelsen.

I sin krafts dagar en öfverlägset skicklig gymnast och begåfvad med en rik fond af humor, efterlämnar Falk minnet af en dugande och för sitt kall lifligt intresserad officer, af en god och trofast kamrat och en angenäm umgängesvän. Förutom af kamrater och vänner sörjes han närmast af sin unga maka, född Pettersson.

 

 

 

Vid artillerikåren har regementsmötet

Gotlands Allehanda 21/7 1899

Vid artillerikåren har regementsmötet i dag tagit sin början. Fästningskompaniet är under förra hälften af mötet förlagdt till Fårösund, dit befäl och underbefäl (kapten Johanson, löjtnant Carlberg, styckjunkare Wessman och sergeant Pettersson) samt stam och första årsklassens beväring afgick härifrån i går på extratur med ångfartyget Gotland. Läkarevården hos kompaniet bestrides af bataljonsläkaren d:r Bolin.

I dag kl. 11 f. m. har andra klassens beväring inryckt till mötet, och i morgon förrättar militärbefälhafvaren, öfverste Björlin brödmönstring med kompaniet.

 

 

 

Skarpskjutning med kanoner

Gotlands Allehanda 21/7 1899

Skarpskjutning med kanoner kommer att utföras å Martebo skjutfält den 7, 8 och 9 nästa Augusti.

 

 

 

Afvikit från orten

Gotlands Allehanda 21/7 1899

Afvikit från orten har båtsman n:r 118 P. E. Söderberg vid 2:dra båtsmanskompaniet. Han efterlyses nu i allmänna kungörelser.

 

 

 

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt

Gotlands Allehanda 21/7 1899

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt har fr. o. m. i går återtagit befälet öfver artillerikåren.

 

 

 

Infanteriregementets musikkår

Gotlands Allehanda 22/7 1899

Infanteriregementets musikkår gifver, som förut omnämts, konsert i morgon afton i S:t Nikolai ruin. Att kåren under direktör Wessléns insiktsfulla anförandeskap verkligen förmår prestera fullgod musik, därom ha vi litet hvar haft tillfälle att öfvertyga oss vid promenadkonserterna i badhusparken. Dess program i morgon är naturligtvis valdt med hänsyn till att kunna erbjuda åhörarne det allra bästa, som kåren kan åstadkomma i musikväg. Vidare har kåren lyckats utverka åt sig biträde af en högt värderad amatör-sångare och en framstående violin-virtuos. Då slutligen ändamålet med konserten är behjärtansvärdt och ruinen äfven kommer att upplysas med bengaliska eldar, synes ju allt tala för att konserten skall blifva talrikt besökt och att ett afsevärdt tillskott skall därigenom tillföras musikkårens enskilda pensionskassa.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 24/7 1899

 

 

 

 

Jordfästning. Gustaf Falk

Gotlands Allehanda 24/7 1899

Jordfästning. De jordiska kvarlefvorna af framlidne löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Gustaf Falk vigdes i går morse till grafvens ro å nya begrafningsplatsen söder om staden. När liktåget vid 8-tiden skred ut genom Söderport, slöto sig där samtlige hemmavarande kamrater inom officerskåren jämte regementsmusiken till tåget, som därefter under toner af en sorgmarsch fortsatte ut till kyrkogården. Här förrättades jordfästningen af regementspastor Söderberg, som till akten anknöt en kort, men anslående likbetraktelse som talade tröstens ord till den efterlämnade unga makan, som från Tranås följt mannens stoft till dess sista hvilorum.

 

 

 

Regementsmusikens konsert

Gotlands Allehanda 24/7 1899

Regementsmusikens konsert i går afton i S:t Nikolai ruin var besökt af omkring 300 personer och gaf sålunda ekonomiskt sedt en ganska god behållning. Att behållningen af konserten från musikalisk synpunkt för åhörarne var mycket god, därom råder intet tvifvel. Visserligen kunde man nog i de mera utpräglade konsertstyckena ha önskat musikåren förstärkt med några träinstrument för vinnande af ännu finare nyansering och mera omväxling i klangfärgen, men å andra sidan måste obetingadt medgifvas, att i de stycken och passager, där kåren fick gifva prof på hvad den förmådde i fråga om frambringandet af krigiskt eldande klangverkan, åstadkom den verkligen något helt och fullödigt. Dess prestationer belönades också med de lifligaste applåder, liksom ock doktor Wahlstedt för sin af ett känsligt och fint föredragadlade sång och hr Åhlunds charmanta fiolspel. Illuminationen, hvarmed konserten afslöts, rönte äfven lifligt och berättigadt erkännande.

 

 

 

Vid prisskjutning å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 24/7 1899

Vid prisskjutning å Visborgs slätt 15 dennes gjorde sig nedanstående berättigade till pris, nämligen:

Korpralen nr 5 Vetterhall, 1 pris, 20 kr., 48 points, v. korp. nr 18 Norrby, 2 pris, 20 kr., 47 points, d:o 18 Giselius, 3 pris, 10 kr., 46 points, korp. nr 7 Pettersson, 4 pris, 10 kr., 43 points, v. korp. nr 13 Jakobsson, 5 pris, 10 kr., 41 points, korp. nr 2 Nyström, 6 pris, 10 kr., 39 points, vol. nr. 3 Höglund, 8 pris, 5 kr., 37 points, korp. nr 7 Stenberg, 9 pris, 5 kr., 35 points.

Nedanstående hafva berättigats anlägga skyttemärke:

Korp. nr 5 Boberg, 8 Hansson, 4 Söderström, 18 Norrby, 6 Korner och nr 1 Nilsson.

I går efter gudstjänsten slut skedde prisutdelningen, som förrättades af öfverstelöjtnant von Krusenstjerna.

 

 

 

I årets underofficersskola vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 24/7 1899

I årets underofficersskola vid artillerikåren hafva godkänts 2:dre konst., afdelningstrumpetaren 35 Haglund, 10 Hansson (vid fältartilleriet), 8 Hoffman samt artilleristerna 19 Eklund och 28 Löfkvist (vid fästningsartilleriet).

— I konstapelskolorna hafva godkändts artilleristerna 15 Endermark, 8 Cederlund, 6 Jacobsson, 19 Hedström och 21 Olsson vid fältart. samt 5 Johansson, 11 Vestberg och 30 Gottberg vid fästningsart.

—Vid årets instruktionsbatteri har från artillerikåren dit kommenderade 2:dre konstapeln 24 Byström godkänts.

 

 

 

Efter afslutad öfning

Gotlands Allehanda 28/7 1899

Efter afslutad öfning ha årets beväringsmän af första och andra årsklassen vid infanteriet i dag uttryckt från möte å Visborgs slätt.

 

 

 

Artillerikårens fästningskompani

Gotlands Allehanda 28/7 1899

Artillerikårens fästningskompani har i dag afhämtats från Fårösund af ångfartyget Gotland, som afgick härifrån kl. 6 i morse och återkom vid 2-tiden.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 29/7 1899

Tjänstledighet har beviljats löjtnanterna Nylén och N. Kruuse fr. o. m. 29 dennes intill nästa års vapenöfning.

— Till fältmusikant med sergeants grad har antagits korporalen i regementet, trumslagaren K. O. G. Wetterstrand.

— Entledigad från innehafvande stamanställning har volontären vid Hafdhems komp. n:r 23 Edvardsson blifvit.

— Till korpral vid regementet har förordnats vice korpralen, sjukvårdssoldaten vid Visby komp. n:r 9 Gustafsson samt till vice korpral sjukvårdssoldaten vid Lärbro komp. n:r 23 Lindqvist.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 31/7 1899

 

 

 

 

Rikets indelning i fortifikationsområden

Gotlands Allehanda 31/7 1899

Härom har k. m:t förordnat, att riket, med undantag för försvarsområdena för de fästningar, där särskild fortifikationsbefälhafvare finnes anstäld, skall indelas i sju fortifikationsområden, nämligen I-VI fortifikationsområdena samt Gotlands fortifikationsområde, det senare omfattande Gotlands militärområde.

 

 

 

Undertecknad

Gotlands Allehanda 2/8 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 2/8 1899

Vid … pröfning med 1898–99 års infanterivolontärskola å Karlsborg ha nedanstående blifvit approberade i underoff.-vol.-skolans högre klass.

med beröm godkända: Vid Roma komp. n:r 4 Ytterberg och 10 Åkerman; vid Klinte komp. n:r 3 Fahlström och 22 Pettersson; vid Hemse komp. 20 Berg samt vid Hafdhems komp. n:r 11 Carlberg och 19 Åström, godkänd: n:r 16 Appelqvist vid Hafdhems komp.

— Bataljonsläkaren, d:r Wahlstedt bestrider sjukvården under artilleriets skjutöfningar vid Martebo 6–10 Aug. Under tiden uppehålla bataljonsläkaren d:r Bolin sjukvården å Visborgs slätt.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 4/8 1899

 

 

 

 

Till fortifikationsbefälhafvare för Gotlands fortifikationsområde

Gotlands Allehanda 4/8 1899

Till fortifikationsbefälhafvare för Gotlands fortifikationsområde har kapten J. A. Poignant förordnats.

 

 

 

För att inspektera artillerikårens öfningar

Gotlands Allehanda 4/8 1899

För att inspektera artillerikårens öfningar hitkomma 8 dennes generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet. Inspektionen äger rum 8 och 9 dennes.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 4/8 1899

Till sergeanter i infanteriregementet ha konstituerats volontärerna vid Roma komp. n:r Ytterberg, vid Klinte komp. n:r 3 Fahlström och vid Hafdhems komp. n:r 11 Carlborg.

— Till årets fälttjänstöfningar i Skåne lära såsom adjutanter komma att kommenderas löjtnanterna Hj. Sillén och A. Broander.

— I dag har en kontingent volontärer, 6 man, jämte en korpral anländt hem anländt hem från korpralskolan i Ronneby.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 4/8 1899

Skjutöfningar med kåren företagas 6–10 dennes å skjutfältet vid Martebo.

— Brödmönstring med den kåren tilldelade 2 klass beväring äger rum om måndag.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 5/8 1899

Tjänstledighet fr. o. m. 16 Aug. t. o. m. 8 Sept. åtnjuter löjtnant Östlund.

 

 

 

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet

Gotlands Allehanda 7/8 1899

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet, grefve J. R. Hamilton har i dag anländt hit i och för inspektion af artillerikårens öfningar, hvilka f. n. och sedan i går, då kl. 1/2 3 e. m. utryckning skedde, pågå å skjutfältet i Martebo.

 

 

 

Till elever

Gotlands Allehanda 11/8 1899

Till elever vid innev. års infanterivolontärskola å Karlsborg skola från Gotlands infanteriregemente kommenderas 2 officers- och 13 underofficersvolontärer.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 11/8 1899

Till korpral i underofficersklassen har transporterats fast anst. vol. vid Visby komp. n:r 7 Ahlgren.

— Till fanjunkare i regementet har förordnats sergeanten i reg. C. W. Schoug.

— Till förberedande korpral- och korpralskolan i Norrköping, hvartill inryckning sker 15 Sept., har såsom befäl beordrats löjtn. H. Kruuse, sergeant Eilertz och fast anst. dist.-korpr. vid Garde komp. n:r 3 Larsson samt såsom elever 9 volontärer.

— Till genomgående af först kurs för utbildning af sjukvårdssoldater vid Norrköpings militäretablissement har beordrats volontären vid Hafdhems komp. n:r 6 Lindgren.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 11/8 1899

Löjtnant U. Lundgren begagnar sig fr. o. m. 15 dennes af tjänstledighet utan ansökning.

 

 

 

Till styckjunkare i artillerikåren

Gotlands Allehanda 12/8 1899

Till styckjunkare i artillerikåren har förordnats sergeanten vid första batteriet J. C. V. Ståhl.

 

 

 

Difteri å lägerplatsen

Gotlands Allehanda 12/8 1899

Ett fall af difteri med dödlig utgång har i dagarna inträffat å Visborgs slätt. Det var en liten flicka, dotter till lägervaktmästaren, som angreps af den farlig sjukdomen och början af innev. vecka afled å epidemisjukhuset.

Nödiga desinfektionsåtgärder ha vidtagits i och invid vaktmästarebostaden, och då intet nytt difterifall inträffat inom lägerområdet, torde man kunna hoppas,  att faran för en farsots utbytande för denna gång aflägsnad.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 14/8 1899

Rekrytskolans öfningar ha i dag börjat under befäl af underlöjtnant R. C. Eek.

 

 

 

Tjänstgöring vid främmande truppförband

Gotlands Allehanda 16/8 1899

Tjänstgöring vid främmande truppförband. K: m:t har befalt, att öfverstelöjtnanten W. E. von Krusenstjerna skall som beriden tjänstgöra vid Kalmar regemente under tiden för dess regementsmöte.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 16/8 1899

Tjänstledighet har beviljats underlöjtn. Cronstedt fr. o. m. 15 Aug. t. o. m. 14 Sept., styckjunkare Wessman fr. o. m. 17 Aug. t. o. m. 27 Sept., serg. Franzon fr. o. m. 16 Aug. t. o. m. 4 Sept. och serg. Olsson fr. o. m. 16 Aug. t. o. m. 15 Nov.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 16/8 1899

Till de resp.  volontärskolorna ha från regementet följande kommenderingar gjorts:

Till volontärskolan å Karlsborg: såsom kompaniunderbefäl och biträdande lärare: sergeant Hj. Sjögren och korpralen vid Visby komp. n:r 7 Ahlgren samt såsom elever: off.-volontärerna vid Tingstädekomp. n:r 1 Lindvall och vid Garda komp. n:r 9 Malmberg; nedanstående und. off. Volontärer, hvilka förut bevistat volontärskola, nämligen: volontärerna vid Visby komp. n:r 5 Sporre, vid Roma komp. n:ris 6 Jacobsson och 7 Liljekvist, vid Tingstäde komp. n:r 19 Söderberg, vid Hafdhems komp. n:r 21 Cedergren samt nedanstående und. off. Volontärer, hvilka icke förut bevistat volontärskola, nämligen volontärerna vid Visby komp. n:r 16 Falk, vid Roma komp. n:r 1 Pettersson, vid Tingstäde komp.  n:r 22 Finnberg, vid Klinte komp. n:r 4 Sundvall, 24 Petersson och 25 Lindvall, vid Garda komp. n:r 20 Eskelund, vid Hemse komp.  n:r 14 Olsson samt såsom reserv för dessa volontärerna vid Roma komp.  n:ris 2 Malmborg och 14 Lövin.

Till volontärskolan i Ronneby: såsom kompaniunderbefäl och biträdande lärare korpralen vid Tingstäde kompani n:r11 Carlberg.

— Kapten Sellergren har beordrats att, med bibehållande af schefskapet öfver Visby komp., under öfverstelöjtnant Krusenstjernas frånvaro tills vidare föra befäl och expedition öfver norra bataljonen med område.

— Uppå därom gjord ansökan har fältmusikanten, sergeant Wetterstrand beviljats tjänstledighet till början af nästa års vapenöfningar.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 19/8 1899

Tjänstledighet har beviljats serg. J. Jönsson fr. o. m. 20 t. o. m. 31 dennes.

 

 

 

Värfningspass

Gotlands Allehanda 19/8 1899

Värfningspass har af schefen för Göta ingeniörsbataljon utfärdats för schaktmästare O. Andersson i Hemse att för nämda bataljons räkning anställa värfning inom Gotlands län.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 23/8 1899

 

 

 

 

Till fast anstäld volontär

Gotlands Allehanda 23/8 1899

Till fast anstäld volontär har underofficersvol. n:r 10 Åkerman vid Roma kompani transporterats.

 

 

 

Artillerikåren

Gotlands Allehanda 25/8 1899

Artillerikåren. Rekrytskolans öfningar upphörde i går.

— Efter pröfning i riktning samt prisriktning hafva riktmärken tilldelats artilleristerna n:r 6 Sjö, 11 Frisk, 19 Hedström, 23 Stolt, 27 Lilja, 29 Skiöld och 33 Lind vid 1:sta batteriet, 2 konst. n:r 31 Andersson och artilleristerna n:r 12 Hagberg, 14 Storm, 27 Ståhl, och 33 Bengtsson vid 2:dra batteriet samt 2 konst. n:r 6 Ronkvist och artilleristerna n:r 4 Vestberg, 7 Nilsson, 13 Lund, 16 Ståhl, 18 Karlsson, 22 Vahlgren, 24 Hed,25 Almborg, 27 Norbeck och 28 Löfqvist vid fästningskompaniet.

— Pris för riktning ha tilldelats artillerist n:r 6 Sjö vid 1:sta och 27 Ståhl vid 2:dra batteriet samt n:r 18 Karlsson vid fästningskompaniet.

 

 

 

Vid ledning af militäröfningarna

Gotlands Allehanda 26/8 1899

Vid ledning af militäröfningarna med högre allm. läroverkets ungdom har fanjunkare Cederlund förordnats att biträda för tiden 2 Sept.—6 Okt. innev. år.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 28/8 1899

Kapten A. Johansson begagnar sig af tjänstledighet utan ansökan fr. o. m. 29 dennes. Befälet öfver fästningskompaniet föres under tiden af kapten A. Kolmodin.

 

 

 

Till fälttjänstöfningarna i Skåne

Gotlands Allehanda 30/8 1899

Till fälttjänstöfningarna i Skåne ha från Gotlands artillerikår af subalterner kommenderats subalterner kommenderats löjtnanterna Carlberg, Lundgren och Arnelius samt underlöjtnanterna Cronstedt och Eek. Af manskap har från första batteriet kommenderats två första och två andra konst. samt 12 menige. Afresan härifrån sker i morgon under löjtn. Carlbergs befäl.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 1/9 1899

Den kontingent volontärer, som från regementet kommenderats till förberedande korpral- och korpralskolan i Ronneby, afgår härifrån 13 Sept., sedan den inspekterats af major R. Lindbohm.

Karlsborgskontingenten afgår 21 Sept. och har dit som underbefäl och biträdande lärare kommenderats korpralen vid Tingstäde komp. n:r 11 Carlberg.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 2/9 1899

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt har i dag återtagit befälet öfver kåren.

Tjänstledighet fr. o. m. 5 t. o. m. 15 dennes åtnjuter sergeant O. Cassell.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 2/9 1899

Major R. Lindbohm öfvertager fr. o. m. i morgon befället (sic) öfver regementet och öfver södra bataljonen.

— Tjänstledighet har beviljats bataljonsläkaren Wahlstedt fr. o. m. 8 dennes till stamrekrytmötets slut. Sjukvården å Visborgs slätt bestrides under tiden af regementsläkaren d:r Fischer.

— Löjtn. Sundvallsson är tjänstledig fr. o. m. 9 dennes till nästa års vapenöfningar.

— Löjtn. Wickström och Engström äro beordrade att tjänstgöra i militärbefälets expedition, under löjtn. Silléns och Broanders frånvaro.

 

 

 

Kanonbåten Skäggald

Gotlands Allehanda 6/9 1899

Kanonbåten Skäggald, under befäl af kapten R. A. Thurdin, ankom igår hit från Karlskrona och låg dagen öfver i yttre hamnen. Ombord funnos, utom befäl, 50 man af årets sjöbeväring. Skäggald fortsatte tidigt i morse resan härifrån tillbaka till Karlskrona.

 

 

 

Nervfeberepidemi

Gotlands Allehanda 8/9 1899

Nervfeberepidemi, dess bättre af tämligen lindrig beskaffenhet, har utbrutit bland manskapet å artillerikasernen. Nio man och en underofficer hafva insjuknat. Då dessutom 25 man jämte 5 subalternofficerare och 8 konstaplar bortkommenderats för att deltaga i den pågående fältmanövern i Skåne, förefaller det, såsom man väl förstår, f. n. ganska folktomt nere i kasernetablissementet.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 9/9 1899

Tjänstledighet har beviljats styckjunkare O. Johansson fr. o. m. 12 t. o. m.  19 och sergeant O. Pettersson fr. o. m. 11 t. o. m. 16 dennes.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 9/9 1899

Tjänstledighet har beviljats underlöjtnant Lilliefors fr. o. m. 15 dennes intill nästa års vapenöfningar.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 11/9 1899

Tjänstledighet har beviljats kapten Cederblad f. o. m. 6 (?) dennes intill nästa års vapenöfningar.

 

 

 

Afsked har beviljats

Gotlands Allehanda 13/9 1899

Afsked har beviljats sergeanten i infanteriregementet N. G. Carlborg.

 

 

 

Nervfeberepidemien bland manskapet

Gotlands Allehanda 15/9 1899

Nervfeberepidemien bland manskapet nere å artillerikasernen har, sedan vi förra gången nämde därom, gripit ytterligare omkring sig,  så att antalet sjuka nu uppgår till 17, hvilka äro inlogerade i kolerasjukhuset norr om staden. Sjukdomen är fortfarande af mycketlindrig art.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 15/9 1899

Befälet öfver regementet med inskrifningsområde har i dag öfvertagits af öfverstelöjtnant von Krusenstjerna och öfver södra bataljonen af kapten Hertzman.

 

 

 

Hem från kriget i Skåne

Gotlands Allehanda 16/9 1899

Hem från kriget i Skåne ha i dag militärbefälhafvaren, öfverste G. Björlin och löjtnant A. Broander återkommit. Löjtnant Sillén hemkom i förgår. Öfversten har i dag återtagit militärbefälet på Gotland.

De till fälttjänstöfningarna från artilleriet kommenderade subalternofficerare jämte manskapskontingenten hemkomma först i tisdag. (19/9 1899)

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 16/9 1899

Till sergeant af första klassen har transporterats sergeanten af andra klassen A. G. Dahlman. Till sergeant af andra klassen har förordnats korpralen vid Tingstäde kompani P. A. Söderström

Till tjänstgöring och redovisning har sergeant Dahlman placerats på Hafdhems och serg. Söderström på Lärbro kompani.

 

 

 

Nervfeberepidemien bland artilleristerna

Gotlands Allehanda 18/9 1899

Nervfeberepidemien bland artilleristerna synes taga allt större och större omfång. Sedan i fredags har ytterligare en insjuknat under det att ingen af de förut insjuknade tillfrisknat. Dess bättre är sjukdomen af lindrigare beskaffenhet.

I går ingick emellertid hit en högst märklig underrättelse, hvilken hade att förmäla, att 11 man af den kontingent, som från artillerikåren varit beordrad till deltagande i fälttjänstöfningarna i Skåne, insjuknat i nervfeber och nu äro internerade å epidemisjukhuset i Kristianstad.

Ett rykte som spridit sig, att två af dem aflidit, har ej bekräftats.

Orsaken till sjukdomen torde vara att söka däri, att det vatten, som användts under sommarens öfningar å skjutfältet i Martebo eller vid Fårösund, varit dåligt.

Vården om de sjuka här hemma bestrides af bataljonsläkaren, d:r Bolin, och ligger de sjuka ännu kvar å det provisoriska militärsjukhuset å arbetareföreningens lokal, enär plats ej kunnat beredas dem å epidemisjukhuset.

 

 

 

Norrköpings militärskolor

Gotlands Allehanda 18/9 1899

Den nya förberedande korpral- och korpralskolan inryckte i fredags i Norrköpings militärkasern.

Följande befäl och underbefäl äro från Gotlands infanteriregemente kommenderade till densamma, nämligen löjtn. Friherre C. H. Kruuse, sergeant P. V. Eilertz och volontärdistinktionskorpralen n:r 3 Larsson.

Elevernas antal utgör 57, af hvilka 9 äro från Gotlands infanteriregemente.

 

 

 

Af smittosamma sjukdomar

Gotlands Allehanda 20/9 1899

Af smittosamma sjukdomar inträffade och anmäldes här i länet under förra hälften af innev. månad 17 fall af nervfeber, hvaraf 15 i Visby (alla i artillerikasernen), 1 i Östergarn och 1 i Ejsta, samt 2 fall af skarlakansfeber här i staden.

 

 

 

Tjänstledighet har beviljats

Gotlands Allehanda 20/9 1899

Tjänstledighet har beviljats löjtnant Leatz fr. o. m. 17 dennes intill nästa års vapenöfningar, och fanjunkare C. Schoug är tjänstledig fr. o. m. 16 t. o. m. 25 dennes.

 

 

 

Från fälttjänstöfningarna i Skåne

Gotlands Allehanda 20/9 1899

Från fälttjänstöfningarna i Skåne hemkom i går morse den del af den från artilleriet dit kommenderade kontingenten, som undgått nervfeberepidemiens attacker.

De hemkomna berätta att deras kvarlämnade kamrater — 2 konstaplar och 9 man — varit sjuka. Deras tillstånd lär vara oförändradt, liksom ej heller i de här hemma insjukades tillstånd inträdt någon förändring.

 

 

 

Nya elevkursen vid Karlberg

Gotlands Allehanda 22/9 1899

K. m:t har befalt, att sergeanterna i Gotlands infanteriregemente K. B. Fahlström och T. H. Ytterberg skola antagas som elever vid krigsskolan och inställa sig där 25 dennes.

 

 

 

På bättringsvägen äro nu flera af de i nervfeber insjuknade artilleristerna

Gotlands Allehanda 22/9 1899

På bättringsvägen äro nu flera af de i nervfeber insjuknade artilleristerna, som äro internerade å militärsjukhuset i Visby. Intet nytt sjukdomsfall har inträffat.

Från de i Skåne insjuknade tre af dem voro redan vid framkomsten till Kristianstad sjuka — har intet hörts.  Och då inga underrättelser, ju äro goda underrättelser, får man väl hoppas att äfven dessa äro på bättringsvägen.

De sjuka i Visby komma att den 28 dennes förflyttas till epidemisjukhuset, hvarefter arbetareföreningen lokal undergår noggrann desinfektion, så att alla fara för smitta totalt undanröjas.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 22/9 1899

Tjänstledighet har beviljats regementskvartermästaren löjtnant Hj. Sillén fr. o. m. 23 dennes t. o. m. 3 November, och har löjtn. Broander under tiden beordrats att bestrida hans tjänst, under det att underlöjtn. B. G. Nordahl tjänstgör som regementsadjutant.

 

 

 

Schefen för fasta minförsvaret

Gotlands Allehanda 22/9 1899

Schefen för fasta minförsvaret, kommendörkapten H. Carlstedt hitlände i går från Stockholm i tjänsteärenden, rörande sig om våra befästningsarbeten vid Fårösund.

 

 

 

”Flottans brefkort”

Gotlands Allehanda 22/9 1899

”Flottans brefkort” är namnet på ett nytt slags särdeles prydliga brefkort som i dagarna nu släpps i marknaden. De utgöras af (å adressidan vanliga) brefkort, hvilka å andra sidan äro försedda med vackra afbildningar af flottans mest bekanta fartyg: Oden, Svea, Freja m. fl. Samtliga afbildningar äro smakfullt och konstnärligt utförda efter akvareller af amiral J. Hägg.

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 25/9 1899

På vakans har n:r 79 Qvibergs rote af Gotlands andra båtsmanskompani blifvit försatt.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 25/9 1899

Undervisningen i kårens underbefälsskolor tager sin början 4 Oktober; som befälhafvare är kapten E. Fahnehielm beordrad.

— Fästningsartilleriets underofficersskolas och konstapelskolornas praktiska öfningar i gymnastik och fäktning ledas af löjtn. V. Carlberg.

— Tjänstledighet har beviljats löjtn.  A. Zetterling under 6 veckor fr. o. m. 24 dennes. Regementsadjutantstjänsten bestrides under tiden tills vidare af löjtn. K. Arnelius.

— För genomgående af underofficersskolans praktiska undervisning i ridning samt samma skolas kurs i hästkännedom och hofbeslagslära har till Vendes artilleri beordrats andre konst. vid 2 batteriet n:r 31 Andersson.

 

 

 

Rysk örlogsman i Fårösunds hamn

Gotlands Allehanda 25/9 1899

Rysk örlogsman i Fårösunds hamn. Under rådande sydvästliga storm ankom 23 dennes vid 11-tiden f. m. till Fårösunds redd ryska torpedkryssaren ”Abrek” om 534 ton, befälhafvare baron Magnus Nolcken, destinerad från Kronstadt till Kiel. Anledningen till ankomsten uppgafs vara behofvet af stenkol: Den 24 tidigt på morgonen gick kryssaren in till den allmänna lastbryggan, där 30 tons stenkol ombordtogos, hvarefter den ånyo lade sig för ankar å redden, väntande på bättre väderlek, för att om möjligt vid midnatt utlöpa ur hamnen.

”Abrek” är en modern torpedkryssare af ansenlig längd, bygd i Brighton år 1897. Besättningen utgjorde 72 man. Befälhafvaren är af svenskt ursprung.

 

 

 

Till fullgörande gifven nådig befallning

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Till fullgörande gifven nådig befallning är öfverste G. Björlin af k. m:t befald att inställasi i Stockholm 1 Oktober.

 

 

 

Afsked beviljades

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Afsked beviljades i fredags konselj öfverstelöjtnanten i armén, majoren vid infanteriregementet grefve A. F. Cronstedt, med tillstånd för C. att såsom major kvarstå i regementets reserv.

 

 

 

Till major i armén

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Till major i armén har fortifikationsbefälhafvaren å Gotland, kapten J. A. Poignant utnämts.

 

 

 

Dödsfall. Gustaf Adolf Langborg

Gotlands Allehanda 27/9 1899

 

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Såsom informationsofficer under ett år fr. o. m. 1 Oktober har beordrats löjtnant K. Arnelius.

Såsom biträdande befäl och lärare har beordrats förste konst. Hagberg.

— Tjänstledighet har beviljats serg. Hj. Johansson fr. o. m. 27 dennes t. o. m. 1 Okt.

 

 

 

Difteriepidemien vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Difteriepidemien vid artillerikåren torde nu få anses vara hämmad till sin utsträckning , i det inte nytt fall af sjukdomen inträffat.

En af de af sjukdomen angripne, förste konstapeln vid 1 batteriet G. A. Langborg angreps emellertid, efter att ha blifvit nästan kvitt nervfebern, af en annan sjukdom, lunginflammation , hvilken i måndags afton ändade den unge mannens lif.

Konstapel Langborg, som var född 10 Mars i Dunkers socken, Södermanland, tog år 1891 anställning vid kåren och befordrades år 1893 till konstapel. I tjänsten har han, enligt hans förmäns utsago, visat nit och intresse samt städse gjort sig förtjänt af sina öfverordnades förtroende. Hans kamratkrets saknar i honom en präktig kamrat, och till tecken härpå anlagt åtta dagars sorg. L. var gift och sörjes närmast af en ung hustru och ett spädt barn.

Om själfva orsaken till epidemiens uppkomst har man ej kunnat vinna full utredning. Men då man misstänker, att denna är att söka i något dricksvattnet i kasernen tillfördt smittoämne, har man nu verkstält noggranna rensningsarbeten af vattenledningsrören och cisternerna inom kasernbyggnaden för att förekomma smittans vidare spridning.

Från de i Skåne insjuknade har man ännu ej haft någon underrättelse.

 

 

 

Som adjutant hos konungen

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Som adjutant hos konungen är öfverstelöjtnant von Krusenstjerna inkallad för Oktober månad.

 

 

 

Ryske torpedkryssaren ”Abrek”

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Ryske torpedkryssaren ”Abrek” lämnade Fårösunds hamn i måndags morgse kl. 7 med Kiel som mål. Det byiga vädret afhöll honom från att, som ämnadt var, utgå på natten.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 27/9 1899

Tjänstledighet har beviljats kapten Landberg fr. o. m. 25 Sept.  intill nästa års vapenöfningar och trumslagaren vid Klinte komp. n:r 8 Smedberg fr. o. m. 1 Okt. till samma tid.

— En ridkurs för officerare af infanteriet anordnas i Örebro med början 1 Oktober. Ansökningar till erhållande af kommendering till kursen skola af de subalternofficerare, som sådant önska, om möjligt före 1 Okt. genom regementsexpeditionen insändas.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 29/9 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 29/9 1899

Major Lindbohm har placerats som schef för södra bataljonsområdet.

— Militärbefälet har under öfverste Björlins bortovaro öfverlämnats år major Lindbohm, som äfven för befäl öfver infanteriet.

— Befälet öfver norra bataljonen föres under öfverstelöjtn. von Krusenstjernas frånvaro af kapten L. Sellergren.

— Kapten Hertzman har entledigats från sitt förordnande som musikbefälhafvare, och har kapten A. Christersson förordnats att sköta tjänsten.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 30/9 1899

Kapten B. Gyllenram återtager fr. o. m. 1 Okt. Befälet öfver Hafdhems kompani med område.

 

 

 

Ännu ett dödsbud från Skåne

Gotlands Allehanda 30/9 1899

Ännu ett dödsbud från Skåne. I går afton ingick telegrafisk underrättelse om, att artilleristen n:r 8 Cederlund vid första batteriet aflidit i nervfeber å Kristianstads militärsjukhus. De öfrigas tillstånd är oroingifvande.

Cederlund var en dugande soldat som i dagarna skolat befordras till konstapel.

 

 

 

Dödsfall. Frans Severin Johansson-Ekblad

Gotlands Allehanda 2/10 1899

 

 

 

 

Dödsfall. Carl Hugo

Gotlands Allehanda 2/10 1899

 

 

 

 

Kanonbåten Alfhild

Gotlands Allehanda 2/10 1899

Kanonbåten Alfhild, schef kaptenen af första graden E. Mæchel, anlände från Stockholm i går vid femtiden på e. m. till Fårösund för att där för flottans räkning aflämna diverse krigsmaterial såsom 30 granater, 300 kg. krut m. m. Kanonbåten, son i förgår middag afgick från Stockholm, hade under natten haft en synnerligen svår dust med det upprörda hafvet, hvarunder den i aktern fastsatta jullen lösslitits och bortspolats.

”Alfhild”, som i morgse lämnade hamnen, har Karlskrona till mål, där båten kommer att förändras till handminfartyg. Befäl och manskap utgjorde tillsammans 24 man.

 

 

 

En högtidlig begrafning

Gotlands Allehanda 6/10 1899

En högtidlig begrafning ägde rum i Kristianstad i måndags e. m., (2/10 1899) då stoftet af de tre gotlands-artillerister, hvilka aflidit i nervfeber å därvarande epidemisjukhus, fördes till den sista hvilan. Det enastående liktåget med sina tre likvagnar åskådades af en talrik människomassa. Artillerimusikkåren blåste Elerts vackra sorgmarsch, säger N. Kr. Bl.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 6/10 1899

Tjänstledighet har beviljats löjtnant E. Sillén fr. o. m. 6 Okt. t. o. m. 1 November.

— Kapten Slettengren återtager fr. o. m. i morgon befälet öfver norra bataljonen och öfvertager samtidigt befälet öfver Tingstäde komp. med område.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 6/10 1899

Såsom regementsadjutant tjänstgör fr. o. m. i morgon löjtnant V. A. Carlberg.

 

 

 

Underbefälsutbildningen vid härvarande artillerikår

Gotlands Allehanda 7/10 1899

Underbefälsutbildningen vid härvarande artillerikår är under innev. läsår anordnad gemensamt för batterierna och fästningskompaniet.

 

 

 

Dödsfall. Johan Victor Albin Cederlund

Gotlands Allehanda 9/10 1899

 

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 9/10 1899

På vakans ha n:r 38 Häftings och n:r 58 Nygrannes rotar af Gotlands första båtsmanskompani blifvit försatt.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 9/10 1899

Kapten Bolin har fr. o. m.  i dag öfvertagit befälet öfver Hemse komp. med område.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 13/10 1899

Tjänstledighet har beviljats löjtnant A. Bolin fr. o. m. i dag intill nästa års vapenöfningar.

Kapten Thorén har beviljats förlängd tjänstledighet till dess han har varder transporterad till kapten till kapten af 1 kl. och kompanischef.

 

 

 

Mobiliseringsplaner för Gotland

Gotlands Allehanda 13/10 1899

Stockholm, 13 Okt. Öfverste Björlin har beordrats att med biträde af en generalstabsofficer utarbeta förslag till Gotlands stridskrafters mobilisering.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 14/10 1899

Tjänstledighet har beviljats kapten A. Christersson fr. o. m. 20 t. o. m. 31 dennes. Befälet öfver Garde komp. föres under tiden af löjt. E. Löwenberg.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 16/10 1899

Tjänstledighet har beviljats sergeant C. A. Nelsson fr. o. m. i dag intill nästa års vapenöfningar.

 

 

 

Kejsareyacht på besök i Slite

Gotlands Allehanda 18/10 1899

Kejsareyacht på besök i Slite. För stormens skull och för att intaga färskvatten till ångpannorna inkom i måndags kväll (16/10 1899) vid 8-tiden ryska änkekejsarinnans ångyacht ”Tsarevna” till Slite på väg till Petersburg från Köbenhavn, där ångaren legat ett par månader för att vara till reds för mindre utflykter söm företagits af medlemmar af ryska kejsarefamiljen.

Den ståtliga kejsaryachten, som föres af furst Viasinsky, mäter 700 ton och har 70 mans besättning, kvarlåg i Slite till i morse vid 6-tiden. Den uppväckte den lifligaste beundran hos Sliteborna som med förekommande artighet mottogs ombord och visades omkring i det luxuöst inredda fartyget.

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 21/10 1899

På vakans har länsstyrelsen försatt n:r 96 Ekebys båtsmansrote af 1:sta kompaniet.

 

 

 

Tjänstgöring vid främmande regemente

Gotlands Allehanda 23/10 1899

Löjtnant S. Leatz har af k. m:t beordrats att tjänstgöra vid Göta lifgarde fr. o. m. 1 November intill nästa års vapenöfning.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 23/10 1899

Tjänstledighet under 7 dagar fr. o. m. 22 dennes har beviljats styckjunkare Vessman.

Undervisningen i kårens rekrytskola börjar 1 Nov. Skolan står under uppsikt af kapten E. Fahnehielm och som befälhafvare har underlöjtnant C. Eek beordrats. Som instruktörer beordrades en konstapel från hvardera af batterierna och en från kompaniet.

 

 

 

Som musikbefälhafvare vid artillerikåren

Gotlands Allehanda 28/10 1899

Som musikbefälhafvare vid artillerikåren har kapten A. Kolmodin beordrats tjänstgöra fr. o. m. 1 Nov.

 

 

 

Af våra tyfoidfebersjuka artillerister

Gotlands Allehanda 28/10 1899

Af våra tyfoidfebersjuka artillerister, hvilka vårdats å epidemisjukhuset i Kristianstad, utskrefvos i förgår sex såsom friske och återvände till hemorten, dit de idag välbehållne anländt. Två kvarligga ännu på sjukhuset, men de torde snart vara återstälda. Tre af dem hafva, som bekant, aflidit.

 

 

 

Till förvaltare å Furubjers egendom i Tingstäde

Gotlands Allehanda 30/10 1899

Till förvaltare å Furubjers egendom i Tingstäde har löjtnant T. Stålhandske antagits.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 30/10 1899

Sergeant O. Löfgren åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. 1 t. o. m. 20 November, och har sergeanten C. E. Johansson förordnats att under tiden uppehålla bataljonsadjutantstjänsten vid norra bataljonen.

 

 

 

Utskrifna

Gotlands Allehanda 30/10 1899

Utskrifna, så när som på en äro nu samtlige artillerister, som varit intagna å härvarande epidemisjukhus såsom insjuknade i tyfoidfeber.

 

 

 

Artillerikåren

Gotlands Allehanda 30/10 1899

Sergeant O. Olsson har beviljats tjänstledighet intill nästkommande års vapenöfningar för att vistas utomlands.

— Regementsläkaren d:r Fischer begagnar sig af tjänstledighet utan ansökan under November, hvarunder bataljonsläkaren d:r Bolin bestrider sjukvården vid kåren.

— Underlöjtnant C. Eek leder öfningarna i exercis vid underbefälsskolan.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 1/11 1899

Tjänstledighet intill 20 dennes har beviljats löjtnant A. Zetterling

— Till stabstrumpetare med styckjunkares grad har antagits förre stabstrumpetaren vid Norrlands artilleriregemente O. V. Löfdahl.

— Till 1:ste konstapel ha befordrats 2:e konst. A. Grönström och O. Klintborg, samt till 2:dre konst. artilleristerna vid 1:a batteriet Endermark samt vid fästningskomp. Löfkvist och Eklund.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 3/11 1899

Befälet öfver regementet samt norra bataljonen har idag öfvertagits af öfverstelöjtnant von Krusenstjerna.

 

 

 

Sjöofficersexamen

Gotlands Allehanda 3/11 1899

Sjöofficersexamen aflades i förgår af f. d. kadetterna A. J. A. Poignant och A. G. Berggren.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 4/11 1899

Alla tjänstefria konstaplar skola hädanefter dagligen undervisas af sergeant Fransson.

— Serg. Pettersson är tjänstledig fr. o. m. 5 t. o. m. 11 dennes.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 4/11 1899

K. m:t har uppå gjord ansökan befalt, att löjtnant E. W. Sillén t. v. skall tjänstgöra såsom intendentsaspirant.

 

 

 

Tillkännagifvanden - Kungörelse

Gotlands Allehanda 6/11 1899

Befälet öfver Garde kompani med område föres t. v.  af undertecknad under adress Visby.

Visby 5 Nov. 1899.

E. L. Löwenberg.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 6/11 1899

Styckjunkaren O. Johansson har beviljats tjänstledigt i sex dagar fr. o. m.  dennes.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 6/11 1899

Kapten Sellergren har beordrats att onsdagen den 8 dennes kl. 10 f. m. inställa sig vid regementets förråd för deltagande i besiktning af munderings- m. fl. persedlar, som varit i bruk under årets vapenöfningar.

 

 

 

Transport till artillerikåren

Gotlands Allehanda 6/11 1899

Till underlöjtnant i Gotlands artillerikår har underlöjtnanten vid Kalmar regemente C. P. Slettengren transporterats.

 

 

 

Dödsfall. Anders Johannes Andersson

Gotlands Allehanda 8/11 1899

 

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 8/11 1899

Löjtnant E. M. Sillén har för proftjänstgöring såsom intendentsaspirant under en tid af sex månader placerats vid artillerikåren, hvarefter han under lika lång tid placerats vid infanteriet.

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 8/11 1899

På vakans har n:r 63 Gjers rote af Gotlands 1:a båtsmanskompani blifvit försatt.

 

 

 

Audiens hos konungen

Gotlands Allehanda 10/11 1899

Audiens hos konungen hade i tisdags, (7/10 1899) bland andre, f. d. kommendören L. Pantzerhielm.

 

 

 

Åttio år

Gotlands Allehanda 13/11 1899

Åttio år fyller i dag vår landsman förre kommendören Ludvig G. S. Pantzerhielm i Stockholm.

Med anledning af den förestående födelsedagen aflade en af Dagens Nyheters medarbetare i fredags besök hos kommendör Pantzerhielm, som vid de bästa andliga och kroppsliga vigör förtalde om sina skiftande minnen från den tid då han trampade kronans däck samt skämtsamt förklarade att han slagit vad med vänner om att på födelsedagen hoppa upp på hästen i Zanderska gymnastikinstitutet — en prestation som mången vida yngre skulle vara stolt öfver. Sina äfventyr under expeditioner å de stora farvattnen ville den gamle sjömannen icke precis ”se i tryck”, men berättade dock från sin karriär att ett och annat, som återfinnes i D. N:s lördagsnummer.

 

 

 

Schefen för fortifikationen

Gotlands Allehanda 15/11 1899

Schefen för fortifikationen, general Elliot och fortifikationsbefälhafvaren å Gotland, major A. Poignant å Gotland ha i dag hitländt inspektionsärenden.

 

 

 

Kommendör Ludvig Pantzerhielm

Gotlands Allehanda 15/11 1899

F. kommendör Ludvig Pantzerhielm fick på 80-årsdagen i måndags mottaga uppvaktning bl. a. af öfverhofjägmästaren Ankarcrona, generallöjtnanten friherre B. A. Leijonhufvud, amiralerna Peyron, Lagerberg och Hägg, förste hofstallmästare d´Orchimont och hertig d´Otrante, öfverste Stål, öfverstelöjtnanten grefve Cronstedt.

 

 

 

Till underlöjtnanter i flottans reserv

Gotlands Allehanda 15/11 1899

Till underlöjtnanter i flottans reserv ha utnämts förra kadetterna vid sjökrigsskolan A. J. A. Poignant och A. G. Berggren.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 15/11 1899

Till reservofficersvolontär har antagits studeranden B. E. von Lemm.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 15/11 1899

Till kapten af 1:sta klassen har kaptenen af 2:a kl. J. A. Thorén förordnats och till löjtnant af 1:a kl. löjtn. af 2:a kl., friherre K. A. H. J. Kruuse.

Till tjänstgöring och redovisning har kapten J. A. Thorén placerats som schef för Roma kompani och befälhafvare har Roma komp.-omr., kapten Köhler och löjtnant H. Kruuse på Roma komp., kapten Löwenberg på Lärbro samt kapten Bolin på Hafdhems kompani.

— Befälet öfver södra bataljonen med område föres fr. o. m. 12 dennes af kapten Gyllenram; från samma dag har kapten Bolin beordrats öfvertaga befälet öfver Hafdhems och löjtnant T. Stålhandske öfver Hemse kompani.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 20/11 1899

Undertecknad, som öfvertagit befäl och expeditioner vid Hafdhems komp. med område, träfs i tjänsteärenden första och tredje helgfria helgdagen i hvarje månad vid Korsby i Hafdhem.

Expeditionerna föras under adress Klintehamn.

Klintehamn i Nov. 1899.

Carl Bolin.

Kapten.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 20/11 1899

Undertecknad har öfvertagit befälet öfver Hemse kompaniområde samt träffas i tjänsteärenden första och tredje helgfria lördagen i hvarje månad vid Stånga järnvägsstation under tiden från middagstågets ankomst till eftermiddagstågets afgång.

Expeditionen föres under adress Furubjers, Tingstäde.

Furubjers d. 20 November 1899.

Thomas Stålhandske.

Kompaniområdesbefälhafvare.

 

 

 

Nervfeberepidemien bland artilleristerna

Gotlands Allehanda 20/11 1899

Nervfeberepidemien bland artilleristerna. I går hemkommo de två sista af de artillerister som legat sjuka i Kristianstad. Nu återstår endast en sjuk, hvilken med godt hopp om tillfrisknande vårdas å epidemisjukhuset.

 

 

 

Tillkännagifvande - Kungörelse

Gotlands Allehanda 22/11 1899

Till Kongl. Gotlands artillerikårs stamtrupps och beväringsmanskaps behof erfordras följande örnödenheter att under loppet af år 1900 uppå skeende rekvisitioner levereras, dels vid truppens förläggningsplats i Visby samt å skjutfältet och dels å Enholmen eller Fårösund under den tid vapenöfningar där komma att äga rum, samt beträffande fourage och ströhalm å truppens olika öfningsplatser, nämligen:

Omkring 30,000 portioner kokföda,

”        2,500 rationer fourage,

”        3,000 kg. ströhalm, samt

”         40 famnar furuved af 89 cm. längd, i mått 1,6X2,5 m.

Den kokfödeportion, hvarå anbud infordras , utgöres af dels den för kåren uppgjorda förändrade normalportionen, dels ock af en s. k. fyllnadsportion.

Normalportionen består för sju dagar af:

40 gram sockrad choklad,

40     ”    kaffe, rostadt och malet,

60     ”    socker, maskinhugget,

165    ”    korngryn,

75     ”    hafregryn, 

80     ”    risgryn,

48     ”    hvetemjöl,

250      ”   rågmjöl, sammalet, 

5,5 liter   potatis,

150 gram gula ärter, 

200      ”   gröna ”

150      ”   bönor, bruna

5      ”   pepparrot,

15      ”   rödlök,

30      ”   sirup,

0,025 liter   ättika,

150 gram kumminost,

6 liter  mjölk, separerad,

160 gram smör,

360    ”    salt sill,

300    ”    salt strömming,

200    ”    kabeljo,

100    ”    medwurst, hvartill kommer för 5 öre salt, grönsaker och kryddor.

I händelse inlämnadt förslag bifalles, kommer normalportionen att under vintermånaderna ökas med:

210 gram  färskt oxkött och

10    ”       salt fläsk,

och fyllnadsportionen med:               

10 gram   kaffe, rostadt och malet,

500    ”       hvitkål,

30    ”       smör, hvarjämte 150 gram

kumminost utbytes mot 150 gram

sötmjölksost.

En ration fourage består af:

5,500 gram hafre,

3,000    ”      hö, samt

2,100    ”      halm till hackelse.

Hugade spekulanter å dessa leveranser äga att före kl. 12 på dagen den 15 nästkommande December inkomna med skriftliga, förseglade och till förvaltningen vid Kongl. Gotlands artillerikår stälda anbud,

hvilka skola inlämnas i kårens förvaltningslokal i kasernetablissementet.

Till spekulanters kännedom meddelas: 

att anbud å normalportionen och å rationen skola afgifvas såväl å hvardera i sin helhet, som ock sär-

skildt å hvarje däri ingående artikel;

att anbud å den s. k. fyllnadsportionen skall omfatta densamma i sin helhet, särskildt för sommar- och särskildt för vintermånaderna;

att Militärbefälhafvaren, som i sista hand pröfvar anbuden, förbehållit sig åtta dagars pröfningsrätt af de inkomna anbuden, under hvilken tid desamma äro bindande för anbudsgifvaren;

att anbudsgifvare skall vara beredd, att, inom den för anbudspröfningen bestämda tiden, fyra dagar efter anfordran, till Kårförvaltnin gen aflämna till vederhäftigheten styrkt borgensförbindelse;

att den som, sedan hans ombud blifvit antaget, underlåter att inom föreskrifven tid afsluta kontrakt eller aflämna borgensförbindelse är underkastad påföljd af vite enl. bestämmelsen i § 25 af Kongl. Förordningen den 17 November 1893, ang. statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. (Sv. förf. samling n:r 96), hvilken förordning i tillämpliga delar gäller till efterrättelse.

Öfriga upplysningar lämnas af regementsintendenten i kårens förvaltningslokal.

Visby den 18 November 1899.

Kårförvaltningen.

 

 

 

På vakans

Gotlands Allehanda 22/11 1899

På vakans har n:r 99 Enströms rote af Gotlands 1:a båtsmanskompani blifvit försatt.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 22/11 1899

Löjtnant Zetterling återtog i går sin befattning som regementsadjutant.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 22/11 1899

Tjänstledighet har beviljats kapten Thorén fr. o. m. 19 dennes intill början af nästa års inskrifningar.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 24/11 1899

För Kongl. Arméförvaltningens Fortifikations Departements räkning försäljas å offentlig auktion, som förrättas å Slite hos handlanden Degerman den 15 nästkommande December kl. 12 på dagen.

a) Å fästningen Enholmen belägne så kallade rökhuset af sten med brädtak och vindsgaflar af bräder cirka 27 m. långt, 10 m. bredt och 4 m. högt till takfoten att af flyttas från stället.

b) Fortifikationsredskap, bestående af bergsborrar, murborstar, hackor, hammare, stämjärn, knöster, mejslar, bruksrakor, skottkärror, mur- och fogslevar, släggor, spadar, spett m. m.

Till spekulanters kännedom meddelas att såväl rökhusbygnaden som löseffekter finnas till påseende vid anmälan hos vaktaren å Enholmen trenne (3) dagar omedelbart före auktionen;

att skriftliga, förseglade anbud, å omslaget angifvande det gods som åsyftas och stälde till Fortifikationsbefälhafvaren på Gotland, kunna inlämnas å tygkontoret i Visby intill den 1nästkommande December kl. 12 på dagen;

att rökhusbygnaden skall vara afflyttad från Enholmen sednast den 1 nästkommande Juni;

att öfrigt gods skall afhämtas omedelbart efter auktionens slut;

att alla inrop betalas vid klubbslaget samt

att närmare upplysningar rörande beskaffenhet och antal m. m. meddelas å tygkontoret i Visby, hvarje helgfri dag kl. 9-11 f. m. intill den 14 nästkommande December kl. 12 på dagen.

Visby den 17 November 1899.

Fortifikationsbefälhafvaren på Gotland.

 

 

 

Tillkännagifvande

Gotlands Allehanda 24/11 1899

Volontärer. Antages vid Tingstäde kompani och kunna sökande anmäla sig hos undertecknad, som lämnar närmare upplysningar.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Kompanischef.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 24/11 1899

Till tjänstgöring vid Vendes artilleri har reservofficersvolontären von Lemm beordrats.

Kapten Fahnehielm har beordrats låta anställa profbakning under fältförhållanden med den här stationerade fältbakugn.

Tjänstledighet till 10 Jan. har beviljats styckjunkaren i kåren C. W. Stål.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 25/11 1899

Till fast anstälda volontärer ha antagits vid Lärbro komp. med n:r K. J. A. Lindström från Boge; vid Garde komp. med n:r 16 O. A. Widin från Garda och vid Hafdhems komp. med n:r 11 G. T. E. Larsson från Lärbro.

 

 

 

Officersexamen

Gotlands Allehanda 27/11 1899

Officersexamen aflades i lördags (25/11 1899) vid krigsskolan å Karlberg af fanjunkaren i Gotlands infanteriregemente K. W. Schoug och af styckjunkaren i artillerikåren J. C. W. Stål.

Bland öfrige vid samma tillfälle utexaminerade officerskandidater märkes fanjunkaren i Göta lifgarde Frans Albert Schartau, son till f. d. schefen för artillerikåren, öfverste Schartau.

 

 

 

En rysk örlogsman

Gotlands Allehanda 27/11 1899

En rysk örlogsman passerade i dag vid 1 tiden förbi här rätt nära under land på nordgående

 

 

 

Volontärer

Gotlands Allehanda 29/11 1899

Volontärer antagas vid Tingstäde kompani och kunna sökande anmäla sig hos undertecknad, som lämnar närmare upplysningar.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Kompanischef.

 

 

 

Från artilleriet

Gotlands Allehanda 29/11 1899

Handtverkssoldaten n:r 35 Vidqvist har genomgått fullständig kurs för utbildande af handtverkssoldater.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 1/12 1899

Innevarande års mönstringar med beväringsmän tillhörande Tingstäde kompaniområde n:r 183 förrättas:

Fredagen den 15 December kl. 10 f. m. vid Bjerge i Wallstena med beväringsmän från socknarne: Fole, Hejnum Bäl, Källunge, Wallstena, Gothem, Norrlanda, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby och Hörsne med Bara samt

Lördagen den 16 December kl. 10 f. m. i Tingstäde skolhus med beväringsmän från socknarne:

Visby norra landsförsamling, Bro, Veskinde, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka och Tingstäde.

Inskrifningsböcker skola medföras. För öfrigt hänvisas till länskungörelsen och vederbörandes inskrifningsbok.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Befälhafvare för Tingstäde komp. omr. n:r 183.

 

 

 

Till hvila i grafven

Gotlands Allehanda 1/12 1899

Till hvila i grafven vigdes i går stoftet af framlidne öfverste O. Car(l)stedt. Den högtidliga akten förrättades af biskop von Schéele.

Kyrkans kor var härligt smyckadt med blommor och grönt, och å en hög katafalk framför altarringen var kistan placerad, dignande af dyrbara och smakfulla kransar, som kärleken och saknaden klädt den med.

Bland den otaliga mängden af kransar och buketter — de rymdes ej alla på kistan, utan en särskild vagn hade måst anlitas för en del af dem — som sändts den döde, anteckna vi följande mera officiella kransar:

Från stadsfullmäktige; från styrelsen af Roma sockerfabriks A. B.: Tack för hvad du gjort; frid öfver ditt stoft; Slite—Roma järnväg; Ronehamn—Hemse järnväg; Fruntimmerssamfundet: ”Med minnesgod tacksamhet”; Musikaliska sällskapet: ”Tack för all ospard möda”; Gotlands sjukhem: ”Haf tack för mångårig kärleksfull omvårdnad”; A. B. Gripens styrelse: ”Tack för mångårigt redbart och angenämt samarbete”; Gotlands djurskyddsförening: ”Djurskyddsföreningen sörjer sin hädangångne nitiske ordförande”; ”Västerhejde skyddsförening sörjer och saknar sin hädangångne skattmästare”; Gotlands Ensk. Bankstyrelse: ”Ett vördsamt tack från fiskarne på Gotlands västkust; från skånska sockerindustrien; från drätselkammaren; från tjänstemän vid Roma sockerfabrik.

Dessutom en otalig mängd kransar från fjärran och när.

Jordfästningsakten började med afsjungande af ”Integer vitæ”, utförd från orgelläktaren af en dubbel manskvartett, hvarefter biskopen framträdde och höll med ledning af orden i Jak. 2: 13: ”Barmhärtigheten berömmer sig mot domen” en gripande, vältalig tankedjup dödsbetraktelse, däri med gripande allvar framhölls,  hurusom endast den, hvilken i sitt lif och sina gärningar öfvat barmhärtighet, kan inför den evige domaren stånda ren och vänta att blifva sluten i den barmhärtige faderns famn. Så kunda förvisso den nu hänsofne hoppas att blifva delaktig af den eviges barmhärtighet, ty han hade själf öfvat barmhärtighet. Med kärleksfull nitälskan omfattande det allmännas och det enskildas sunda utveckling och nitälskande för dess väl hade han satt in hela sin stora kraft och sin sällsporda begåfning i arbetet för snart sagdt alla allmänt mänskliga sträfvanden. Och hans minne skall därför vara oss ljust, och tacksamheten skall parad med saknaden länge dröja med kärlek vid Oscar Carlstedts namn.

Följde så de tre skoflarna mull och begrafningsbönerna, hvarefter en blandad kör sjöng från läktaren ”Stilla skuggor”. Kistan utfördes så till den väntande likvagnen, hvarefter sorgetåget gick ut till kyrkogården.

För att hedrade den aflidnes minne hade landshöfding Poignant med familj, stadsfullmäktige, representanter för alla de olika företag och föreningar, inom hvilka den döde varit verksam, kamrater från det regemente han tillhört med regementsschefen i spetsen, artillerischefen och en del artilleriofficerare jämte ett stort antal andra infunnit sig i kyrkan och följde efter jordfästningens slut i en lång procession den döde till hans sista hviloläger, som redts å gamla kyrkogården. Sedan kistan sänkts i grafven, afsjöngos här de båda verserna af ps. 452, hvarefter sorgetåget återvände till staden.

 

 

 

Expropriationsnämdens utslag rörande ersättning för till artilleriets skjutfält

Gotlands Allehanda 1/12 1899

Med expropriationsnämdens utslag rörande ersättning för till artilleriets skjutfält i Tofta exproprierad mark har arméförvaltningen har förklarat sig vilja åtnöjas, huruväl man finner det däri bestämda värdena ganska drygt tilltagna.

 

 

 

En beklaglig som ohygglig händelse

Gotlands Allehanda 1/12 1899

En lika beklaglig som ohygglig händelse inträffade härstädes i går afton, i det kaptenen vid infanteriregementet H. Hj. Bernadotte Gyllenram genom olyckshändelse helt hastigt ljöt döden. Den sorgliga händelsens förlopp är följande:

Kapten G. hade jämte några kamrater på aftonen som vanligt intagit sin måltid å stadshotellet och därefter tillsammans med några kamrater tillbringat några timmar å hotellkaféet. Han aflägsnade sig något efter kl. elfva och tog då vägen öfver Donnersplats för att begifva sig till sin tillfälliga bostad — kapten G. har eljest varit bosatt i Hemse men var f. n. inkommenderad till tjänstgöring i Visby såsom t. f. bataljonsschef för södra bataljonen. Kommen till enskilda bankens hus har han i det rådande mörkret tydligen icke observerat, att ena nedgången till källaren under huset, hvilken skjuter långt utom huslinien och i vanliga all är täckt af en lucka, nu stod öppen, ett missförhållande som finner sin förklaring, men förvisso icke sin ursäkt däri, ett byggnadsarbete under senaste dagarna pågått i källaren. Kapten G. har gått på obekymrad straxt innanför trottoarkanten och så störtat handlöst ned i det omkring 6 fot djupa (1,82 m.) hålet. I fallet har nacken afbrutits, och han erhöll dessutom större krossår i bakre delen af hufvudet, så att det kan tagas för gifvet, att döden måste ha följt omedelbart.

Kapten G. anträffades först i morgse vid 7-tiden af några arbetare och affördes omedelbart till stadens s. k. bårhus, hvars tillstånd, inom parentes sagdt, vittnar om en upprörande brist på pietet mot de döde.

Kapten Hilder Hjalmar Bernadotte Gyllenram föddes 10 juni 1843, aflade år 63 studentexamen och blef 1870 underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring. År 1878 blef han löjtnant samt utnämdes 1890 till kapten vid Gotlands infanteriregemente. G. var sedan 1896 riddare af svärdsorden.

Han var en vänsäll, godmodig, af öfverordnade och kamrater såväl som af underordnade allmänt afhållen man, pliktrogen och human, med ett ord en hedersman, den där intet ondt fans uti. Han dog ogift och sörjes närmast af moder och flera syskon.

 

 

 

Schefen för fortifikationen

Gotlands Allehanda 1/12 1899

Schefen för fortifikationen, general H. Elliot, åtföljd af fortifikationsöfversten G. A. C:son Bergman har i dag hitländt och i sällskap med militärbefälhafvaren utrest till Tingstäde och Fårösund för att taga de där befintliga försvarsställningarna och pågående befästningsarbetena i skärskådande.

 

 

 

Telegram till Gotlands Allehanda. Fårösunds befästning. Nya anslag äskas

Gotlands Allehanda 2/12 1899

Fortifikationsschefen och generalfälttygmästaren ha hos k. m:t begärt ytterligare anslag å 77,000 kr. att utgå under år 1901 till fullbordande af Fårösunds befästningar. Båda scheferna ha hos k. m:t framhållit, att dessa befästningar,  i allra första hand äro utsatta för fientligheter och sålunda böra fullbordas fortast möjligt.

Till bestyrkning af befästningarna vid Fårösund och Karlskrona har marinförvaltningen förut begärt 852,500 kr. för år 1901.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 4/12 1899

Volontärer. antagas vid Tingstäde kompani och kunna sökande anmäla sig hos undertecknad, som lämnar närmare upplysningar.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Kompanischef.

 

 

 

Polisförhör har nu hållits angående kapten Gyllenrams död

Gotlands Allehanda 4/12 1899

Polisförhör har nu hållits angående kapten Gyllenrams död, hvarvid dock ej något nytt i saken framkom. Samtliga de i förhöret hörda personerna intyga dock samstämmigt att kapten G., då han aflägsnade sig från hotellet, varit fullt redig och vid god vigör.

Sedan fullt blifvit utredt, hvem som skall bära ansvaret för det vårdslösa öppetlämnandet af källarluckan, hvarigenom olyckan förorsakats, kommer åtal att mot den skyldige väckas. I morgon företagas obduktion å den döde.

 

 

 

Dödsfall. Hilder Hjalmar Bernadotte Gyllenram

Gotlands Allehanda 4/12 1899

 

 

 

 

Tillkännagifvande / Kungörelse

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Mönstring med Hemse kompaniområdes samtlige beväringsmän, d. v. s. 1:a till och med 12:te värnpliktsklasserna, förrättas innevarande år lördagen den 16 December från kl. 10 f. m.  vid Gumbalde i Stånga.

Befriade från mönstringen ä äro alla beväringsmän, som under året varit inkallade till tjänstgöring samt alla andra beväringsmän, som senast tjänstgöringsdagen till undertecknad eller till fanjunkare Häglund i Burs lämna tillförlitlig uppgift eller insända skriftlig och af vederbörlig tjänsteman styrkt anmälan om sin nuvarande bostad.

I öfrigt hänvisas till länskungörelsen och inskrifningsboken.

Furubjers den 30 November 1899.

Thomas Stålhandske

Befälhafvare för Hemse kompaniområde.

N:o 187.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Mönstring med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Hafdhems komp. omr. N:o 188 kommer innevarande år att förrättas:

Fredagen den 15:de December kl. 10 f. m. vid Sandes i Gröttlingbo med beväringsmän från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Gröttlingbo och Fide socknar och

Lördagen den 16:de December kl. 9 f. m. vid Lingsarfve i Vamlingbo med beväringsmän från Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar. I öfrigt hänvisas till länskungörelsen angående ifrågavarande mönstring och till det i inskrifningsboken befintliga utdrag ur värnpliktslagen m. m.

Klintehamn d. 4 Dec. 1899.

Carl Bolin.

tj. f. komp. omr. bfhde.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Mönstring med beväringen inom Klinte kompaniområde n:r 185 förrättas å hotellet i Klintehamn lördagen den 16 dennes med början kl. 10,30 f. m.

Visby den 3 December 1899.

G. Sahlin.

Kompaniområdesbefälhafvare.

 

 

 

Från 1854. Neutraliteten upprätthålles

Gotlands Allehanda 6/12 1899

I Smålands Allehanda har märket Puck meddelat följande anteckningar rörande fastlandstruppernas kommendering till Gotland under västmakternas krig mot Ryssland 1854.

I slutet af 1853 kom den stora underrättelsen, som slog ned som en bomb i Sverige, antändande krigiska minnen, gammalt hat mot arffienden och väckande till lif slumrande förhoppningar att återfå det älskade systerlandet på andra sidan om östrasaltets vågor.

Västmakterna hade såsom Turkiets allierade förklarat Ryssland krig. Nu blef det oro i sinnena. Skulle Sverige-Norge ställa sig på västmakternas sida i den stundande kampen? Skulle Sverige ännu en gång draga svärdet mot arffienden i öster ?

Den 20 Januari 1854 lästes i Posttidningen den officiella neutralitetsförklaringen. Regeringen ämnade sålunda åtminstone ej ögonblickligen störta sig in i striden utan se tiden an. Men Sverige intog ställningen af en spejande vaktpost, som med handen på hanen afvaktade hvad komma skall. Det gälde att skydda den proklamerade neutraliteten och i främsta rummet att mot fientlig öfverrumpling trygga Östersjöns pärla, det fagra Gotland.

Redan den 23 Februari 1854 ankom med snällpost till Jönköping från Stockholm skrifvelse från landtförsvarsdepartementet till schefsämbetet vid Jönköpings regemente, innefattande förhållningsorder för första bataljonen vid nämnda regemente att vid första uppbrottsorder vara beredd att marschera till ort och ställe, som framdeles bestämmes.

Alla visste emellertid, att det gälde Gotland.

Liknande skrifvelser hade expedierats till schefsämbetena vid Smålands grenadierbataljon, Kronobergs och Kalmar regementen.

Det var sålunda de småländska regementena, som först skulle rycka ut.

Jönköpings Tidning gifver i följande ord uttryck åt stämningen i den lugna Vetterstaden vid dessa krigiska nyheter:

Hvad alla dessa förebud skola innebära kan endast afgöras af en framtid, som kanske är mindre aflägsen än man kan förmoda. Svenska folket kan emellertid med förtröstan se den till mötes, öfvertygadt att vår regering i denna sak troget bevakar landets väl, på samma gång som den upprätthåller dess ära, i det att den hvarken obetänksamt störtar sig i ett vidt utseende krig eller låter en hårsmån tubba sig från den en gång med hela nationens bifall utstakade banan.

Skulle ryssen likväl ej ha försyn att störa det gamla svenska lejonet i dess fredliga hvila, skall han verkligen ha glömt den erfarenhet han vann, där ”en mot tio stäldes”, så låtom oss då i Guds namn åter uppfriska hans minne i det afseendet.

Snart kom ordern att verkligen bryta upp. Genom de täta skogarna i det dåvarande Småland gick från det ena soldattorpet till det andra uppbrottsordern i ett bref med stort sigill, som var prydt med en liten fjäder till tecken af att det genast skulle befordras. Och hvart detta bref nådde fram, väckte det allvarliga tankar och far iklädde sig kronans mundering.

Kronobergarne bröto först upp, en bataljon under major Liljencrona, och ankommo den 34 och 24 Mars till Gotland.

Den från Jönköpings regemente kommenderade bataljonen tog vägen öfver Karlskrona och anlände till Gotland den 29 Mars. Bataljonen fördes af öfverstelöjtnant Munck, regementskvartersmästaren löjtn. Elfström, regementsadjutant underlöjtn. Flintberg, bataljonsadjutant Rosengren, läkare Drougge, kaptenerna von Gedda, Åberg, Adlerstam, Hebbe och Printzensköld, löjtnanterna Söderblom, Stjernspetz, Hellman, Cervin, Carlheim-Gyllensköld, underlöjtnanterna Almqvist, von Hedland, Theorin och Stjernspetz.

Den 3 April anlände till Slite Smålands grenadierbataljon, 506 man, under befäl af öfverstelöjtnant Fleetwood, reg.-kvartermästaren löjtnant Bergenstråhle, reg.-adjutanten löjtnant Lindgren, läkare Egerström, kaptenerna Ahlgren, Wejdenhjelm, Fock och af Klint, löjtnanterna von Otter, Stedt, Löwenadler, Brithelli, Wrede, underlöjtnanterna Ribbing, Nordensköld, Murray och Rappe.

Vidare samlades på Gotland en bataljon ur Kalmar regemente under befäl af öfverste Dandenell, en skvadron ur Kronprinsens husarer, ett 6-pundigt åkande batteri ur Göta och ett 12-pundigt fot batteri af Vendes artilleri.

De på Gotland förlagda trupperna fördelades på två brigader, den ena under befäl af schefen för Jönköpings regemente öfversten Nordenfeldt och den andra under befäl af landshöfdingen på Gotland, af Dahlström.

Den 12 Juni ankommo konung Oscar och kronprins Carl samt prins Oscar till Slite ombord på linieskeppet Carl XIII, åtföljdt af en samlad svensk-norsk eskader. På Carl XIII förde amiral von Krusenstjerna befäl och prins Oscar var flaggkapten.

Från Slite åkte de kungliga landsvägen till Visby, öfver allt hälsade med entusiasm, blommor och äreportar.

I lägret utanför Visborgs kungsladugård var den 14 Juli stor militärisk högtid. Konungen, omgifven as sina bägge söner och en lysande svit, bland hvilken märktes statsråden Ulner och Gyldenstolpe, general Meijer, öfverste af Klint, adjutanten hos Napoleon III de Blanchard m. fl. utdelade två nya fanor till Jönköpings regemente samt höll därvid följande tal:

”På dessa fanor, hvilka hädanefter skola utgöra Jönköpings regementes dyrbaraste egendom, står skrifvet namnet ”Lützen” till ärofull hågkomst af småländingarnes tapperhet vid detta ryktbara fältslag. Men hvad äro frejdade minnen, om de icke uppbäras af fosterländska dygder — blott en förebråelse. Lagrar, skurna för mera än tvenne århundraden tillbaka, skulle svart förvissna i deras händer, hvilka, om plikten därtill manar, ej förmådde att med nya skördar uppfriska de redan inbärgade. Så tänka och mina trogna småländingar. Jag är därom förvissad. Om fosterlandets själfständighet hotas, skolen igenom eder tapperhet ådagalägga, att ett mångårigt fredslugn icke förmått rosta edra svärd och att de armar, som troget plöja svenska jorden, veta att äfven försvara den.

Med denna glada tillförsikt frågar jag eder, befäl, underbefäl och soldater vid Jönköpings regemente:

Lofven I att med lif och blod försvara dessa fanor, så sant eder Gud hjälpa skall?”

Fanutdelningen slutade med defilering och efter denna red konungen med sina båda söner, en på hvar sida om sig, längs trupperna och tackade dem kompanivis.

Fram på sommaren hemsändes de småländska trupperna och ersattes med andra lifgrenadierregementet.

Den 18 Juli på förmiddagen anlände Smålands grenadierer och bataljonen från Jönköpings regemente till Kappelshamn. Hos handlanden Vestöö på Storugns voro öfverstelöjtnant friherre Fleetwood samt hela grenadierbataljonen, befäl och manskap, inkvarterade och hos handlanden Lindström öfverste Nordenfeldt och öfverstelöjtnant Munck. På redden låg en eskader, som skulle föra trupperna öfver till Västervik under befäl af prins Oscar.

På eftermiddagen paraderade de båda småländska bataljonerna för prins Oscar och på aftonen voro officerarne från eskadern och från bataljonerna samt damer inbjudna till Vestööska parkanläggningarna, där också prins Oscar infann sig, vänligt samspråkande med officerarne.

Tidigt påföljande morgon gingo trupperna ombord: öfverste Nordenfeldt med stab samt öfverstelöjtnant Fleetwood med ett kompani af grenadiererna på schefsfartyget Valkyrian, de tre öfriga grenadierkompanierna på korvetten Orädd och jönköpingsbataljonen på korvetterna Gefle och Thor.

På eftermiddagen samma dag skedde landstigningen i Västervik. Den 20 på morgonen afmarscherade grenadiererna, sedan prins Oscar tagit afsked af dem.

På förmiddagen hade stadens borgerskap anordnat en frukostmiddag för fursten och officerarne. Grenadiererna fingo ej deltaga däri, men jönköpingarne gjorde det och Jönköpings regementes musikkår utförde taffelmusiken.

I förbigående kan jag omnämna, att lokalpressen i Västervik ägnade vackra loford åt musikkårens prestationer.

Den 21 på morgonen tågade jönköpingsbataljonen, sedan prins Oscar tagit afsked af densamma, med sin nya fana i têten och under full musik genom Västervik.

I Eksjö upplöstes bataljonen, och kompanierna togo olika vägar till sina hem.

Det är naturligt, att truppernas afmarsch till Gotland väckte liflig rörelse, och om stämningen hos befolkningen kan följande i pressen berättade historia tjäna som prof:

— Hvarför så allvarsam, kamrat? tillfrågades å ett inkvarteringsställe en af de till Gotland tågande soldaterna.

Han såg upp.

— Du svarar icke.

— Vi ska´ ju bara till Gotland.

— Du säger det.

— Det vore mycket bättre, om vi finge gå takt på Ryssland.

Tidningarna denna historiett med följande karaktäristiska reflektion:

”Hvar man knackar på den svenska jorden, så ljuder det hat mot arffienden”.

 

 

 

Kapten Gyllenrams stoft har i dag jordats

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Kapten Gyllenrams stoft har i dag jordats å härvarande kyrkogård. Jordfästningen förrättades af regementspastorn, kyrkoherde H. L. Söderberg, som till begrafningsritualen knöt en gripande dödsbetraktelse.

Den döde följdes till grafven af förmän och kamrater vid eget regemente samt af artillerikårens officerare, och hans kista pryddes af en mängd kransar från anhöriga samt en större krans från infanteriets och en från artilleriets officerare.

 

 

 

Bland sorgekransarna

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Bland sorgekransarna, som nedlades på öfverste O. Carlstedts kista, var äfven en från Gotlands infanteriregemente. Att denna icke nämdes bland de öfriga i fredagsnumret uppräknade kransarna, berodde på att kransen aflämnades först sedan vår referent gjort besök i sorgehuset för att uppteckna kransarna.

 

 

 

Nittiofem år fylde i lördags Conrad Åkerhielm

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Nittiofem år fylde i lördags (2/12 1899) f. d. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring frih. Conrad Åkerhielm, numera bosatt i Hultsfred i Småland. Sällan har väl någon af årens hopade börda lämnats så oberörd som den kärngubben frih. Åkerhielm. Han är, eller var åtminstone i somras, ännu så kry och duktig, att han dagligen själf sågar den ved som åtgår i hans lilla hushåll, och han har visst ingenting att i sällskap med några gamla, ehuru i allt fall betydligt yngre goda vänner spela en oskyldig vira och dricka en toddy.

 

 

 

Telegram till Gotlands Allehanda. Förordnande för militärläkare

Gotlands Allehanda 6/12 1899

6 Dec. Regeringen har befalt att bataljonsläkare Wahlstedt vid Gotlands infanteriregemente skall tills vidare vara extra assistent å arméförvaltningens intendentsdepartements sjukvårdsbyrå.

 

 

 

Volontärer

Gotlands Allehanda 6/12 1899

Antagas vid Tingstäde kompani och kunna sökande anmäla sig hos undertecknad, som lämnar närmare upplysningar.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Kompanischef.

 

 

 

Tillkännagifvande / Kungörelse

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Mönstring med Visby kompaniområdes beväringsmän förrättas å stadens rådhus nedanstående dagar från kl. 10 f. m.:

Måndagen den 18 dennes med mönstringsskyldige, boende inom Strandroten, Norderroten och S:t Hansroten samt

tisdagen den 19 dennes med mönstringsskyldige inom Klinteroten och utom staden boende.

Inskrifningsböcker skola medföras.

Visby den 16 December 1899.

Lars Sellergren.

Befälhafvare för Visby kompaniområde.

N:r 181.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Mönstring med beväringsmän tillhörande Roma kompaniområde N:r 182 kommer innevarande år att förrättas:

Måndagen den 18 dennes kl.10 f. m. i Roma sockenstuga med beväringsmän tillhörande Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;

Tisdagen den 19 i samma månad kl. 11 f. m. i Vall sockenstuga med beväringsmän tillhörande Atlingbo, Vall och Hogrän socknar; samt

samma dag kl. 2 e. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän tillhörande Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem och Tofta socknar.

Befriade från personlig inställelse äro de mönstringsskyldige, som lämna föreskrifven adressuppgift.

Föröfrigt hänvisas dels till länskungörelsen, och dels till uti inskrifningsboken intaget utdrag ur värnpliktslagen m. m.

Bolex i Eskelhem den 1 December 1899.

Gustaf Köhler.

t. f. Befälhafvare för Roma kompaniområde

N:r 182

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Innevarande års mönstringar med beväringsmän tillhörande Tingstäde kompaniområde n:r 183 förrättas:

Fredagen den 15 December kl. 10 f. m. vid Bjerge i Wallstena med beväringsmän från socknarne: Fole, Hejnum, Bäl, Källunge, Wallstena, Gothem, Norrlanda, Hejdeby, Endre, Barlingbo, , Ekeby och Hörsne med Bara samt

Lördagen den 6 December kl. 10 f. m. i Tingstäde skolhus med beväringsmän från socknarne: Visby norra landsförsamling, Bro, Veskinde, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka och Tingstäde.

Inskrifningsböcker skola medföras. För öfrigt hänvisas till länskungörelsen och vederbörandes inskrifningsbok.

Visby den 22 November 1899.

C. Slettengren.

Befälhafvare för Tingstäde komp. omr. n:r 1899.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Mönstring med beväringsmän tillhörande Lärbro kompaniområde N:r 184 förrättas:

Måndagen den 18 denna månad kl. 10 f. m. i Bunge församlings skolhus med Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar; samt

Tisdagen den 19 samma månad kl. 10 f. m. i Lärbro församlings skolhus vid Lärbro kyrka med Othem, Boge, Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall socknar.

Befriade från personlig inställelse äro de som sednast mönstringsdagen till undertecknad lämna författningsenlig bostadsuppgift med tillägg af födelseort, födelseår, månad och dag.

Inskrifningsböcker skola medföras.

Närmare upplysningar äro meddelade i länskungörelserna.

Slite den 4 December 1899.

D. H. Söderberg.

Befälhafvare för Lärbro komp.-omr. N:r 184.

 

 

 

Stationsbefälhafvareämbetet vid flottans station i Karlskrona

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Stationsbefälhafvareämbetet vid flottans station i Karlskrona utöfvas tills vidare, under vice amiral von Otters tjänstledighet för utrikes resa i och för hälsans vårdande, af konteramiral J. Hägg, gotl.

 

 

 

Svärdsmedaljen

Gotlands Allehanda 8/12 1899

Svärdsmedalj har k. m:t tilldelat trumslagaren vid Klinte kompani korpralen n:r 7 Effert.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 11/12 1899

Mönstring med beväringen inom Klinte kompaniområde n:r 185 förrättas å hotellet i Klintehamn lördagen den 16 dennes med början kl. 10,30 f. m.

Inskrifningsböcker skola medföras.

Visby den 3 December.

G. Sahlin.

Kompaniområdesbefälhafvare.

 

 

 

En port d´epée till värja

Gotlands Allehanda 11/12 1899

En port d´epée till värja hittades gårdagen vid kyrkan och kan mot ersättning återfås af

Polis Larsson, Strandgatan 24, 1 tr.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Mönstring med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Hafdhems komp. omr. N:o 188 kommer innevarande år att förrättas:

Fredagen den 15:de December kl. 10 f. m.  vid Sandes i Gröttlingbo med beväringsmän från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Gröttlingbo och Fide socknar och

Lördagen den 16:de December kl. 9 f. m. vid Lingsarfve i Vamlingbo med beväringsmän från Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar. I öfrigt hänvisas till länskungörelsen angående ifrågavarande mönstring och till det i inskrifningsboken befintliga utdrag ur värnpliktslagen m. m.

Klintehamn d. 4 Dec. 1899.

Carl Bolin.

tj. f. komp. omr. bfhde.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Mönstring med Hemse kompaniområdes samtlige beväringsmän, d. v. s. 1:a till och med 12:te värnpliktsklasserna, förrättas innevarande lördagen den 16 December från kl. 10 f. m. vid Gumbalde i Stånga.

Befriade från mönstringen äro alla beväringsmän, som under året varit inkallade till tjänstgöring samt alla andra beväringsmän, som senast mönstringsdagen till undertecknad eller till fanjunkare Häglund i Burs lämna tillförlitlig uppgift eller insända skriftlig och af vederbörlig styrkt anmälan om sin nuvarande bostad.

I öfrigt hänvisas till länskungörelsen och inskrifningsboken.

Furubjers den 30 November 1899.

Thomas Stålhandske.

Befälhafvare för Hemse kompaniområde

N:o 187.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Innevarande års mönstring med Garda kompaniområdes n:r 186 beväringsmän förrättas nedanstående dagar från kl. 11 f. m:

Tisdagen den 19 dennes vid Kräklings i Kräklingbo med beväringsmän från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn och Ardre socknar samt

Onsdagen den 20 dennes vid Buttle järnvägsstation med beväringsmän från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar.

Närmare föreskrifter angående nämda mönstring finnes i länskungörelser och vederbörandes inskrifningsböcker.

Visby den 12 December 1899.

E. L. Löwenberg.

Befälhafvare för Garda kompaniområde n:r 186.

 

 

 

Till major vid infanteriregementet

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Till major vid infanteriregementet vardt i fredagens konselj — icke 1 December, såsom kollegan midt emot Burmeisterska huset vetat berätta — kapten Lars Sellergren utnämd.

Samma dag utnämdes af de nyligen från Karlberg utexaminerade officersaspiranterna Frans Albert Schartau till underlöjtnant vid Göta lifgarde, Carl Schoug till d:o vid Gotlands infanteriregemente samt till d:o vid artillerikåren J. C. V. Stål.

 

 

 

Öfverste Carlstedts minne

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Öfverste Carlstedts minne ägnades vid stadsfullmäktiges sammanträde i går några saknadens och tacksamhetens ord, hvilka vältaligt och med rörd stämma framfördes af fullmäktiges ordförande, kronofogde Aug. Bokström, som framhöll hurusom den döde ärligt, nitiskt och hängifvet verkat inom fullmäktige, under många år som dess vice ordförande, och hurusom öfverste C. alltid varit den vänsälle, trofaste vännen. Inför och vid tanken på allt detta uttalade ordf. å fullmäktiges vägnar frid och ära öfver den hädangångnes minne.

 

 

 

För ledning af militäröfningarna denna termin

Gotlands Allehanda 13/12 1899

För ledning af militäröfningarna denna termin vid högre allm. läroverk har k. m:t tilldelat gymnastikläraren vid läroverket ett arvode af 175 kr.

 

 

 

Gotländing som går mot boerna

Gotlands Allehanda 13/12 1899

Gotländing som går mot boerna. I allmänhet är det väl så, att med hänsyn till den nu utbrutna engelsk-transvaalska konflikten sympatierna, icke blott här på Gotland utan jämväl öfverallt annorstädes i landet liksom ock inom hela den germanska världen, tämligen odeladt ställa sig på boernas sida. Dock ingen regel utan undantag. Bevis på sanningen häraf är, bland andre, en ung gotländing, som gått att som frivillig förena sig med de engelska trupperna i Natal i striden mot boerfolket.

Sitt beslut härom samt motiven därtill har han delgifvit hemmavarande anhöriga i ett bref, dateradt Kapstaden 5 Nov., hvaraf vi satts i tillfälle att taga del och hvari den unge mannen skrifver följande:

”Jag hade redan bestält hytt till Australien ombord å ångf. ”Ninive”, som afgick från Kap förliden torsdag. Några dagar före båtens afgång kom emellertid underrättelsen om engelska truppernas nederlag vid Ladysmith, hvarest 10 à 12 hundra af de bästa trupperna, irländska fusiliererna och Gloucesterregementet, togos till fånga. Boerna fara nu fram med mord, brand och ödeläggelse i norra delen af Natal, ”Sydafrikas trädgård”, och rycka fram söder ut. Då Natal har endast omkring 10 tusen man att sätta mot en skara af 30 till 35 tusen boer, har regeringen utfärdat upprop till frivilliga att skynda till hjälp, och så kommer det sig, att jag nu är på väg till Durban för att erbjuda mig till inträde i ”Johannisburg-volontärernas” kår. Vi äro omkring 250 till 300 man, som bilda en särskild liten kår, och som själfva bestå utrustning, häst och sadel och icke erhålla någon sold, utan regeringen förser oss blott med vapen. Vår militäriska utbildning är klen, men vi kunna hålla oss kvar på en häst och handtera en bössa. På paradfältet skulle vi nog ta oss enkelt ut, men i aktiv tjänst skola vi veta att sköta oss, när tillfälle gifves. Boerna är några barbarer, som skjuta på sårade, på fältlasaretten och röda korset, och jag anser det vara hvars och ens plikt att gripa till vapen mot dem.

Jag gör icke detta i hastigt mod eller till följd af någon stundens ingifvelse, utan har jag tänkt noga öfver saken och kan icke handla annorlunda.

Om några veckor skola de engelska trupperna vara här i tillräckligt antal för att sopa bort boerna från jordytan, men under tiden måste vi göra hvad vi kunna för att hjälpa de för närvarande här befintliga trupperna at hejda boerna, annars kunna de vara i Durban, innan trupperna hinna anlända.

Varen förvissade att jag skall göra min plikt och att om jag faller eller blir sårad, så skall kulan förvisso icke träffa mig bakifrån.”

 

 

 

Tillkännagifvande / Kungörelse

Gotlands Allehanda 15/12 1899

Mönstring med beväringsmän tillhörande Roma kompaniområde N:r 182 kommer innevarande år att förrättas:

Måndagen den 18 dennes kl. 10 f. m. i Roma sockenstuga med beväringsmän tillhörande Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar.

Tisdagen den 19 i samma månad kl. 11 f. m. i Vall sockenstuga med beväringsmän tillhörande Atlingbo, Vall och Hogrän socknar; samt

 samma dag kl. 2 e. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän tillhörande Stenkumla, Träkumla, Västerhejde, Eskelhem och Tofta socknar.

Befriade från personlig inställelse äro de mönstringsskyldige, som lämna föreskrifven adressuppgift.

Föröfrigt hänvisas dels till länskungörelsen, och dels till uti inskrifningsboken intaget utdrag ur värnpliktslagen m. m.

Bolex i Eskelhem den 1 December 1899.

Gustaf Köhler.

t. f. Befälhafvare för Roma kompaniområde

N:r 182.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 15/12 1899

Mönstring med Visby kompaniområdes beväringsmän förrättas å stadens rådhus nedanstående dagar från kl. 10 f. m.:

Måndagen den 18 dennes med mönstringsskyldige, boende inom Strandroten, Norderroten och S:t Hansroten samt

tisdagen den 19 dennes med mönstringsskyldige inom Klinteroten och utom staden boende.

Inskrifningsböcker skola medföras.

Visby den 6 December 1899.

E. L. Löwenberg.

Befälhafvare för Visby kompaniområde

N:r 181

 

 

 

Befälet öfver Visby kompani

Gotlands Allehanda 15/12 1899

Befälet öfver Visby kompani med område föres tillsvidare af undertecknad.

Visby & Adolfsberg 14 Dec. 1899.

E. L. Löwenberg.

 

 

 

Från artillerikåren

Gotlands Allehanda 15/12 1899

Löjtnant Karlberg har erhållit tjänstledighet under tiden 17 dennes t. o. m. 12 nästa Januari.

Nyutnämde underlöjtnant Stål har placerats på fästningskompaniet.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 16/12 1899

För Kronobageriets i Visby räkning infordras härmed skriftliga, förseglade anbud å leverans af:

omkring 27,000 kg. sammanlagt rågmjöl och 8,000 kg. rågsikt att uppå skeende rekvisitioner och i mån af behof levereras under loppet af år 1900.

Anbuden skola vara inlämnade i Kårförvaltningens lokal i kasernetablissementet före kl. 12 på dagen den 28 innevarde månad.

Hugade spekulanter hänvisas till föreskrifterna i Kongl. förordningen den 17 November 1893 angående statens upphandlings- och entreprenadsväsende m. m. (Sv. förf. samling n:r 96), hvilken Förordning i tillämpliga delar länder till efterrättelse.

Öfriga upplysningar lämnas af regementsintendenten i Kårens

Förvaltningslokal.

Visby den 14 December 1899.

KÅRFÖRVALTNINGEN.

 

 

 

Kungörelse

Gotlands Allehanda 16/12 1899

Förvaltningen vid Kongl. Gotlands Artillerikår får härmed till hugade spekulanter utbjuda det vid kasernetablissementet i Visby efter utspisningen till truppen uppkomna köksaffallet under loppet af år 1900.

Anbud härå skola vara till Körförvaltningen inlämnade före kl. 12 på dagen den 28 innevarande månad.

Närmare upplysningar meddelas af regementsintendenten i

Kårens förvaltningslokal.

Visby den 14 December 1899.

Kårförvaltningen.

 

 

 

Tillkännagifvanden

Gotlands Allehanda 16/12 1899

Undertecknad har från och med den 13 dennes — under adress Etelhem återtagit befälet öfver Garda komp. och komp. område n:r 186.

Etelhem den 14 Dec. 1899.

A. Christersson

Kapten

 

 

 

Till ordförande har sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Gotlands Allehanda 16/12 1899

Till ordförande har sjöofficerssällskapet i Karlskrona valt konteramiral J. Hägg.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 16/12 1899

Till genomgående af kurs för utbildning af sjukvårdssoldater har till skolan i Norrköping kommenderats sjukvårdssoldaten n:r 3 Nygren.

— Till fast anstäld volentär (sic) har antagits ynglingen P. G. Blomgren från Kronobergs län.

 

 

 

Kapten Arvid Wester

Gotlands Allehanda 18/12 1899

Kapten Arvid Wester ankom till Kapstaden i slutet af förra månaden. Han befinner sig nu i engelska armén; i hvilken kår är dock obekant.

 

 

 

Från artillerikåren

Gotlands Allehanda 18/12 1899

Sergeant Larsson är tjänstledig fr. o. m. 23 Dec. till 8 Jan. nästa år.

 

 

 

Ynglingar, nyktra och ordentliga

Gotlands Allehanda 22/12 1899

Ynglingar, nyktra och ordentliga, kan erhålla anställning vid Kungliga Gotlands Artillerikårs 1:a batteri, om anmälan innan den 30 dennes göres till styckjunkaren O. Johansson,

Artillerikasernen, Visby.

 

 

 

Från infanteriet

Gotlands Allehanda 23/12 1899

Tjänstledighet har beviljats kapten F. Hertzman fr. o. m. 1 Januari intill dess hans ansökan om afsked blifvit beviljad.

— Afsked har beviljats korpralerna vid Visby komp. n:r 8 Viderström, n:r 20 Ljungmark, vice korpr. vid samma komp. n:r 11 Nygren samt korpralen vid Lärbro komp. n:r 8 Vide.

 

 

 

För uppförande af en förrådsbod å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 27/12 1899

För uppförande af en förrådsbod å Visborgs slätt har k. m:t anvisat ett förslagsanslag af högst 8 tusen kr.

 

 

 

I sitt 75:te år ingår idag

Gotlands Allehanda 29/12 1899

I sitt 75:te år ingår idag f. d. kaptenen vid infanteriregementet C. T. Broander.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig