Föregående sida

Tidningsklipp 1900

 

För att studera ryska språket

Gotlands Allehanda 26/2 1900

För att studera ryska språket skall löjtnanten vid generalstaben S. G. L. Myhrman, gotl., afresa till Ryssland. Studieresan skall omfatta en tid af omkring 7 månader.

 
 
 

De värnpliktigas köksträdgård

Gotlands Allehanda 10/8 1900

Vid Gotlands infanteriregementes mötesplats Visborgs slätt har man för att bereda någon omväxling i födan påbörjat anlägga en köksträdgård. Där skola uppdragas hvarjehanda grönsaker och rotfrukter, att användas för både manskapets och befälets bord. Början gjordes förliget åt med en sparrisplantering på några kapplands areal. I år har upptagits ett ungefär dubbelt så stort stycke, och nästa år kommer denna köksträdgård att ytterligare förökas, så att det hela närmar sig ett tunnland.

Den, som har största förtjänsten om dessa praktiska och nyttiga anordningars införande, är militärbefälhafvaren, öfverste Björlin. Han har tagit initiativet och med varmt intresse följt det praktiska utförandet af detsamma, meddelar Vårt Land.

 
 
 

För idkande af militärmedicinska studier

Gotlands Allehanda 3/10 1900

För idkande af militärmedicinska studier i Danmark under 6 veckor från och med 1 d:s har regementsläkaren d:r K. H. D. Fischer, efter vederbörligen utverkadt tillstånd, afrest till Köbenhavn, där han 1 d:s skulle anmäla sig uti krigsministeriet.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig