Föregående sida

Tidningsklipp 1909

 

Djurplågeri

Gotlands Allehanda 22/1 1909

Djurplågeri. En militär kom körande häromdagen med tvänne skogsruss på landsvägen som förbinder Österport med Söderport. Därvid råkade väl den ene af hästarne icke i körsvennens tycke gå tillräckligt fort, då denne började med lång piska misshandla det stackars djuret på det grymmaste. Inalles lära öfver ett hundtatal rapp ha tilldelats hästen, som efter misshandeln blott mrd svårighet kunde röra sig framåt. Polisen har sin uppmärksamhet fäst på saken.

 
 
 

Till rullföringsområdesbefälhafvare

Gotlands Allehanda 17/5 1909

Till rullföringsområdesbefälhafvare för Hemse rullföringsområde har militärbefälhafvaren förordnat öfverstelöjtnant J. D. Haasum under tiden 1 Juni 1909-30 September 1910.

 
 
 

Gotlands militärförening

Gotlands Allehanda 17/5 1909

Gotlands militärförening hade i förgår (15/5 1909) afton sammanträde i officersmässen å Visborgs slätt i närvaro af general Silfverstolpe och öfverstelöjtnant Toll.

Vid sammanträdet skildrade kapt. Broander minnen och iakttagelset från sin kommendering till Österrike. Efteråt hölls som vanligt klubb.

 
 
 

Ryska pansardäckskryssaren ”Diana”

Gotlands Allehanda 9/6 1909

Ryska pansardäckskryssaren ”Diana” ligger sedan half 7-tiden i går afton (8/6 1909) å härvarande redd, med sin långa, gråmålade bredsida vänd åt land. Kolossen, som står under befäl af Capitaine zur See Stoduitsky, lämnade Kronstadt 12 sistlidne Maj, då den utgick på en öfningsexpedition med ett 60-tal äldre sjökadetter ombord, och hitlände närmast från Libau.

Omedelbart efter kryssarens hitkomst aflade ryske konsuln C. J. Björkander ett besök ombord. Då han efter en stund lämnade fartyget, hedrades han med sedvanlig salut om 7 skott.

Rörande besöket här i öfrigt må nämnas, att en del af kadetterna under förmiddagens lopp aflagt besök i land, hvarvid de under konsularagenten Björkanders ledning besett vår stads fornminnen och domkyrkan. I middag har fartygets schef varit på officiell uppvaktning hos länsstyrelsen, å hvars vägnar han mottogs af landskamrer Melin, och hos militärbefälhafvaren. Landskamrer Melin och general Silfverstolpe aflägga i eftermiddag kontravisit hos schefen ombord å fartyget.

”Diana” stannar här antagligen till i morgon afton. För allmänheten har medgifvits tillstånd att mellan kl. 3−5 i eftermiddag taga det ståtliga fartyget i närmare skärskådande vid besök ombord.
Angående kryssarens deltagande i rysk-japanska kriget må här utöfver hvad som nämndes därom redan i gårdagsnumret ytterligare tilläggas följande: Vid krigets utbrott tillhörde kryssaren som förut nämdt operationsbasen i Port Arthur, men genom japanernas bombardemang sökte fartyget bryta sig ut från nämda hamn för att uppnå Vladivostok. Försöket misslyckades. Då Port Arthureskadern någon tid senare under amiral Wihöfts befäl gjorde sitt utbrytningsförsök, var ”Diana” jämte tre andra kryssare de enda fartyg som lyckades i försöket. Skyddad af det rådande mörkret lyckades ”Diana” undkomma japanernas projektiler och oskadd uppnå Saigon, där den desarmerades och kvarlåg afrustad till krigets slut.

 

 

 

Det ryska besöket här

Gotlands Allehanda 10/6 1909

Det ryska besöket här. Omedelbart efter uppvaktningen i går middag hos länsstyrelsen och militärbefälhafvaren aflade schefen å ryska pansardäckskryssaren ”Diana” kontravisit hos den ryske konsuln härstädes, grosshandl. C. J. Björkander,

Mellan kl, half 3−5 i går e. m. förevisades det ståtliga fartyget från däck till köl för ett mindre sällskap Visbybor, hufvudsakligen yngre officerare med damer, som därvid tillika bjödos på förfriskningar och en bostonvals.

För kryssarens schef och öfrige officerare gaf infanteriets officerskår i går afton supé med bal å Visborgs slätt. Kl. 12 i middags gaf artillerikårens officerare i sin eleganta mässlokal å nya kasernetablissementet lunch för de ryska kamraterna, hvilka i sin ordning till middag ombord å ”Diana” kl. 5 i eftermiddag inbjudit härvarande officerare, ryske konsuln och ett par andra framstående personer inom samhället.

Såväl igår som idag ha skaror af landpermitteradt manskap ströfvadt omkring i staden för att taga dess sevärdheter i betraktande.

Som bekant afgår kryssaren härifrån i afton, troligen till Reval.

 

 
 

Ryska desertörer

Gotlands Allehanda 11/6 1909

Ryska desertörer. Af schefen å ryska pansardäckskryssaren ”Diana” har anmälts till härvarande ryska konsulat, att 11 man af kryssarens besättning uraktlåtit att vid fartygets afgång härifrån inställa sig ombord.

Af dessa ”rymlingar” lär en redan igår middag ha afrest härifrån med ”Hansa” till Nynäs. Tre st. andra matroser, som tagit sig en alltför lång promenad i vår stads vackra omgifningar, återkommo till hamnen i går afton i lagom tid för att få vifta till sina hemvändande kamrater. De togo emellertid sitt parti och anmälde sig sjäfmant hos ryske konsuln, genom hvars försorg de kommo att hemskickas.

Beträffande de öfriga desertörerna, som misstänkas ha begifvit sig ut åt landsbygden, är icke afgjordt, huru med dem skall förfaras, då de förr eller senare blifvit ertappade. Troligen komma de att behandlas som lösdrifvare och bli genom myndigheternas försorg öfverlämnade till konsulatet för att återsändas till Ryssland.

 
 
 

Till regementspastor

Gotlands Allehanda 12/6 1909

Till regementspastor vid Gotlands infanteriregemente konstituerades i gårdagens konselj stadskomminister K. A. Thelander härstädes.

 
 
 

Anslaget till landstormens frivilliga skjutöfningar

Gotlands Allehanda 19/6 1909

Anslaget till landstormens frivilliga skjutöfningar på Gotland innevarande år har med nedannämda belopp fördelats på de olika områdena sålunda: Visby 46 kr., Roma 128 kr., Slite 304 kr., Fårösunds 126 kr., Klintehamns 98 kr., Katthammarsviks 210 kr., Hemse 86 kr. och Burgsviks 102 kr.

 
 
 

Tillbaka från Filippinerna

Gotlands Allehanda 19/6 1909

Underlöjtnanten Åke Brilioth har till k. m:t ingifvit ansökan om tillstånd att 1 nästa September få återinträda i sin förutvarande beställning på stat vid Gotlands infanteriregemente. Som bekant, tjänstgör underlöjtnant Brilioth f. n. vid gendarmeriet på Filippinerna.

 
 
 

Midsommardagen å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 19/6 1909

Midsommardagen å Visborgs slätt kommer äfven i år att firas med idrottstäflingar efter det sedvanliga programmet, omfattande såväl militär idrott som täflingar af muntrande art. Musiken spelar därjämte, och eftet täflingarnas slut anordnas dans kring majstången.

 
 
 

Från Artillerikåren

Gotlands Allehanda 12/10 1909

Från Artillerikåren. Som elev i den kurs utbildande af vapenofficerare, som tager sin början vid Karl Gustaf stads gevärsfaktori 10 nästa Januari har löjtnant G. von Braun beordrats.

- Såsom kårens befullmäktigade ombud att närvara vid Sveriges militära idrottsförbundsöfverstyrelses ordinarie sammanträde å Grand hotell i Stockholm 29 Okt. ha beordrats löjtnant G. Rosengren och underlöjtnant H. Andreasson.

 
 
 

Beträffande remontutbildningen

Gotlands Allehanda 6/11 1909

Beträffande remontutbildningen vid Gotlands artillerikår har k. m:t befalt, att densamma skall anordnas gemensamt för samtliga batterier och taga sin början samtidigt med underbefälsutbildningen vid kåren.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig