Föregående sida

Tidningsklipp 1911

 

Pennalism å Fårösund

Gotlands Allehanda 21/11 1911

Pennalism å Fårösund? Från Lindesberg telegraferas till Stockholms-Tidningen: En volontär, anstäld vid Fårösunds detachement på Gotland, har i bref till sina föräldrar i Lindesbergsorten skildrat den pennalism som för närvarande råder vid detachementet i fråga. Tidningens korrespondent har fått taga del af bref från volontären i fråga och citerar därur: ”De i höst till Fårösund anlända 13 rekryterna ha af sina äldre kamrater och underbefälet af manskapet utsatts för allehanda trakasserier och obehag. De äldre bruka anordna så kallad krigsrätt, inför hvilken rekryterna en i sänder få stånda till ansvars. Bäst de stå där inför Pontius Pilatus, ryckes ynglingen af en bakomstående kamrat omkull. Vidare få de klifva upp på manskapsskåpet och sitta där i timtal under de äldres skratt och hån. Den som ej lyder villigt, undfägnas med kompaniprygel.

 

 

 

Fortsatt kommendering vid krigsskolan

Gotlands Allehanda 12/12 1911

Fortsatt kommendering vid krigsskolan. Sedan officersvolontärerna vid Gotlands infanteriregemente, eleverna vid krigsskolans officerskurs utbildningsåret 1910-1911 C. E. R. Schöldström och G. H. Almgren af officerskåren vid regementet förklarats olämpliga för fortsatt utbildning till officerare på stat, hade t. f. regementsschefen hos krigsministetn gjort anmälan om förhållandet. K. m:t har emellertid funnit, att ifrågavarande anmälan icke bör föranleda till Schöldströms och Almgrens skiljande från pågående officerskurs bid krigsskolan.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig