Föregående sida

Tidningsklipp från beredskapen 1914

 

Festligt i Tingstäde

Gotlands Allehanda 2/9 1914

Festligt i Tingstäde blir det om söndag (6/9 1914), meddelas därifrån. Det program med teater, variéte, sång m. m. som i lördags gafs vid en bataljonsafton vid Bryors gård och vann en storartad framgång, gifves nämligen till sin hufvudform om söndag i det mera centrala af Tingstäde — antagligen invid järnvägsstationen, där konsert hölls i söndags. Sagda program blir därvid utökadt med nya nummer. Inträdesafgiften blir 25 öre. Behållningen tillställes befälet i Tingstäde för att i mån af behof utdelas till behöfvande familjeförsörjare, som genom mobiliseringen tilldelats linjetrupperna. Det är att hoppas, att almänheten genom talrikt besök visar sitt intresse för det goda syftemålet. Till Visby afgår kl. 8 på kvällen extratåg.

Framdeles ämnar man med liknande program förnöja de i Fårösund och eventuellt äfven på andra håll förlagda trupperna. De uppträdande och styrande tillhöra utan undantag de mobiliserades led.

 
 
 

Militärfesten i Tingstäde uppskjutes

Gotlands Allehanda 4/9 1914

Militärfesten i Tingstäde uppskjutes. Till följd af tekniska skäl — thespiskärran är svår att manövrera på mobiliserade vägar! — har den till nu om söndag (6/9 1914) utsatta välgörenhetsfesten i Tingstäde framflyttas till någon närbelägen söndag. Ett biträdande skäl för uppskofvet är, att man beslutat öka och stärka programmets nummer, så att festen kan blifva något noch nie da gewesenes för både militärer och civila. Men det blir roligt i Tingstäde ändå nu om söndag med musik och dans, skrifves till oss därifrån.
 
 
 

Höstdagar i Tingstäde

Gotlands Allehanda 6/9 1914

Dagarna bli allt kortare och skymningen kommer för hvarje dag allt tidigare. Arbetet ger hvarje man jämn sysselsättning och då kvällen kommer är sömnen efterlängtad och behöflig. Men då veckan gått till ända kommer söndagen och med den hela massan af besökande, bekanta och släkt, och öfverallt i skogsbackarna finner man kotterier. Regementsmusiken spelar hvarje söndag på Furubjers, såväl konsert som dansmusik, bådadera lika lifligt uppskattade och omtyckta. Människan längtar efter något gladt och något som piggar upp själen. Det var ju också klart att det ej skulled röja länge förrän det glada beväringslynnet skulle taga ut sin rätt och fosterlandsförsvararne själfva taga itu med att förbättra nöjeslifvet härute. Det första resultatet kom till synes i lördags afton då en bataljonsafton gick af stapeln i Bryor i Tingstäde till förmån för mobiliserades i II bataljonen familjer. Kamratkänslan gaf sig till känna i det festen var besökt af minst tusen personer och inbragte c:a 100 kr.

Aftonen inleddes med regementets paradmarsch spelad af musikkåren, hvarpå en af underbefälet föredrog en af det i Visby icke okända märket J. H. författad dikt. Följde så violinsolo af serg. Åhlund, hvarefter den komiska firman ”Nisse & Nyberg” fick ordet en stund. Den lilla skranka som efter deras uppträdande ännu fans kvar (den var i så fall mycket lite) aflägsnades alldeles med den kuplett om lägerlifvet, som en yngling från Malmslätt sedan föredrog; gående på en bekant beväringsvisas melodi öfverflödade den på vitsar och i refrängen stämde hela auditoriet in med fulla lungor.

Sedan regementets sångkör under ledning af den bepröfvade dirigenten Max föredragit några sånger och musikkåren ånyo låtit höra sig visade ”Pelle på staben” sin skicklighet i att trolla. Sjelf troligen gjord af guttaperka, torde Pelle på sin plats i sjukvården bli till ovärderlig nytta, icke minst om den gamla regeln: ett godt skratt förlänger lifvet, håller streck.

Efter Pelle följde hufvudpunkten på programmet: enaktspjäsen ”Kaptenens kalfaktor”, i hvilken samtliga skötte sig förträffligt och ”Nisse” i hufvudrollen firade triumfer.

Samtliga nummer applåderades lifligt för att ej säga frenetiskt och publiken var tydligen storbelåten.

Det hela afslutades med II bataljonens paradmarsch och några svenskmannaord af bataljonschefen, major Nordenskjöld. Till slut spelade musikkåren och sjöng auditoriet stående Kungssången och Du gamla, du fria. Dans vidtog sedan på gården till kl. 10:30 då tapto spelades, att det regnade litet på aftonen gjorde ingenting.

Då tapto gick, höll publiken på att vilja gå i all fall.

Bland de närvarande märktes utom officerskåren, talrikt representerad, regementschefen öfverste Fineman.

Fråga är nu på färde att upprepa aftonen i andra förläggningen här ute.

  

Söndagen bjöd på både regn och solsken och Tingstäde var kanske mer än någon söndag förut besökt af en talrik människomassa. Efter kyrkparaden konserterade musikkåren som vanligt i Furubjersparken. Klockan sex var konsert anordnad i skogen bakom järnvägsstationen af regementsmusiken och en sångkör sammansatt af sångare vid regementet och ur allmänna sångföreningen. Sångprogrammet upptog: Stå stark du ljusets riddarvakt, Ned i västersalar, I orkanens vilda fart, Dåne liksom åskan bröder, Ack om jag vore kejsare, Stridsbön, Stilla skuggor och Hör oss Svea och fick ett godt utförande under musikdirektören, beväringsmannen Karl Magnusson, alias Max, ledning. Regementsmusiken bidrog med några marscher och Stenhammars ”Sverige”.

Konserten afslutades med Du gamla, du fria och Kungssången, åtföljda af lefven för konung och fosterland, utbragtes af general Bergström, hvilken i spetsen för en stor skara militärer bevistade den för öfrigt fulltaligt besökta konserten, som äfven den hölls till förmån för mobiliserades familjer.

Ännu en söndag har gått och natten sänker sig öfver Tingstäde. Öfverallt kring i hus och gårdar sofva de många människorna godt, i morgon sades det, skall det bli manöver. En ny arbetsvecka bryter in.  T-n.

 
 

 

Fältkrigsrätten i Tingstäde

Gotlands Allehanda 10/10 1914

Rörande fortsatta förhandlingarna vid fältkrigsrätten i Tingstäde är följande att anteckna:

Bataljonsläkaren, doktor E. Aréen hade som bekant angifvits af sjukvårdkorpralen vid 3:dje bataljonens stab Ragnar Nilsson, för förolämpning mot krigsman i tjänsten. Af hvad som vid förhöret framgick hade denna blott bestått däri att han en gång, då N. mycket nonchalant besvarat en af honom framstält fråga, hade kommenderat denne i gifakt. Nilsson hade äfven angifvit doktorn för det han, innan han var i besittning af konstitutorial, iklädt sig löjtnants rang och värdighet. Af allt framgick, att Nilsson inte ansett sig ha någon skyldighet att lyda doktor A. han hade tydligen gått i den naiva tron att doktorn varit en vanlig värnpliktig, Nilsson däremot var korpral och alltså hans öfverordnade. Han tycktes ännu vid förhöret inte riktigt kommit ur de funderingarna.

Hvad beträffar det af Nilsson gjorda påståendet, att doktor A. iklädt sig löjtnants värdighet för tidigt, hade N. så mycket mindre befogenhet att härutinnan göra några erinringar, som hvarken bataljonschefen eller regementschefen haft några anmärkningar mot doktor A. rörande en dylik sak.

Målet öfverlämnades, och handlingarna i detsamma skola tillställas krigshofrätten, som har att i detsamma ge utslag.

Slutligen hade Nilsson, som förut varit dömd för försummelse under utöfvandet af sin tjänst, nu upprepade gånger gjort sig skyldig till samma förseelse och dömdes härför enl. 144 § strafflagen till tio dagars vaktarrest.

 

 

 

Knivdåd

Gotlands Allehanda 5/12 1914

Vid fältkrigsrättens fortsatta handlingar i går uppsköts till 11 dec. målet mot värnpliktige n:r Gunnar Gottfrid Jonsson, som den 21 november på kvällen å en af stadens gator illa tilltygadt och knifskurit andra konstapeln Elias Wedin, för hvilket tumultuariska uppträde vi förut i en notis redogjort.

 

 

 

Ett obehagligt uppträde

Gotlands Allehanda 5/12 1914

Ett obehagligt uppträde tillstälde en korpral vid infanteriet ute vid östra järnvägsstationen i går afton. Han hade, berusad som han var, insomnat på en bänk, och då han af tjänstgörande banvakten väcktes med tillsägelse att aflägsna sig, rusade han på denne och misshandlade honom. Det blef en skarp brottning mellan de två, men under tiden tillkallades genom tillskyndande personer ett par poliskonstaplar, hvilka togo hand om den våldsamme korpralen, som i förbigående sagdt vid tillfället var i uniform, och buro honom ned i polisfinkan, där han fick kvarstanna till i förmiddags.   Banvakten har gjort anmälan om saken, som för korpralen torde medföra obehagliga efterräkningar.

 

 

 

Ännu ett obehagligt uppträde

Gotlands Allehanda 8/12 1914

Ett obehagligt uppträde mellan fyra berusade artillerister och några civila ynglingar ägde vid 10-tiden i går afton rum vid Söderport. Artilleristerna skola utan minsta anledning ha öfverfallit de civila, och det påstås att det dragits både knif och svångrem under drabbningarna. Tillskyndande militärpatrull tog hand om tre af de våldsamma artilleristerna och förde dem i förvar, under det att polisen lade vantarna på den fjärde, som fick öfvernatta i polisfinkan.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig