Föregående sida

Tidningsklipp 1917

 

Dödsfall å Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 5/2 1917

Dödsfall å Visborgs slätt. Å garnisonssjukhuset på Visborgs slätt afled i morse värnpliktige Karl Ragnar Vallentin Johansson, 20 år gammal. Han var bördig från Västervik.

 
 

En sjömans graf plägar sällan få redas i hemorten

Gotlands Allehanda 7/2 1917

En sjömans graf plägar sällan få redas i hemorten, men så blir dock fallet för den unge värnpliktige Karl Ragnar Vallentin Johansson, som i går morse drabbades af döden å Visborgs slätt. Den endast 20-årige unge mannen, som tjänstgjorde ombord å torpedkryssaren Örnen, intogs 19 januari å sjukhuset för lunginflammation. Vid i går företagen obduktion befanns emellertid dödsorsaken ha varit hjärtsäcksinflammation.

Vid tvåtiden i dag på middagen fördes stoftet från sjukhuset till staden och ombord å ”Polhem” för att föras till hemorten, Västervik. i processionen, som företräddes af infanteriregementets musikkår, följdes den aflidne af, utom sedvanlig hedersvakt från infanteriregementet, en officer och en underofficer samt två man från Örnen. Till båren hade sändts en krans från manskapet ombord å Örnen.

 
 
 

Dödsorsaken rörande den i förgår å Visborgs slätt aflidne värnpliktigen

Gotlands Allehanda 8/2 1917

Dödsorsaken rörande den i förgår å Visborgs slätt aflidne värnpliktigen vid flottan kom måhända att för någon af våra läsare ställa sjukdomsfallet i en något felaktig ställning. Man har därför bedt oss påpeka att patienten å garnisonssjukhuset opererades för varbildning i lungsäcken, men att sista natten hjärtsvaghet tillstötte, som lät befara en inflammation i hjärtsäcken, hvilken inflammation vid obduktionen konstaterades.

 
 
 

Ovärdigt uppförande af beväringsman

Gotlands Allehanda 10/2 1917

Anhålles vördsamt om plats för nedanstående!

Ett i hög grad ovärdigt handlingssätt gjorde en beväringsyngling sig skyldig till på tåget, som onsdagen 7 dennes (7/10 1917) kl. 9,45 f. m. afgick från Visby till Tingstäde, när han lät sitt medhafda matförråd, bestående af ost och bröd, med synbarligt eftertryck ”hamna” i spottkoppen. Af samtalet de öfriga kamraterna – sällskapet bestod af sex à sju beväringsynglingar – framgick, att den mat, som ynglingarna i fråga så värdelöst behandlade, var ”kronans” och hade erhållits vid affärden från lägerplatsen i Visby och skulle utgöra matsäck under förestående tjänstgöring i Tingstäde. Att se en  ung svensk fosterlandsförsvarare handla så i dessa tider, då många i vårt land lida brist på bröd och tusenden i de af kriget hemsökta länderna hungra, gjorde icke blott på undertecknad och öfriga medresande ett pinsamt intryck, utan vittnar äfven om dålig uppfostran, bristande ansvarskänsla och framförallt stor fräckhet och borde, om möjligt, af vederbörande ej lämnas ostraffadt anser åtminstone

-u.

 
 
 

Till Tyskland afreser i dagarna gymnastikdirektören fröken Ingrid Palm

Gotlands Allehanda 22/2 1917

Till Tyskland afreser i dagarna gymnastikdirektören fröken Ingrid Palm härstädes, hvilken erhållit anställning som sjukgymnast vid ett krigslasarett i Bremen.

 
 
 

Öfverstelöjtnant James Douglas Haasum

Gotlands Allehanda 23/5 1917

Öfverstelöjtnanten James Douglas Haasum afled på måndag eftermiddag hastigt i sitt hem i Kalmar vid en ålder af 76 år.

Den så plötsligt bortgångne gamle militären var född på St. Bartélemy år 1841 och var son till guvernören därstädes James Haarly Haasum och hans maka Mary Douglas.

Efter  skolstudier i Filadelfia och Versailles kom han till Sverige och aflade mogenhetsexamen i Upsala. Därefter genomgick han Mariebergs skola. År 1896 utnämndes han till öfverstelöjtnant i armén och lämnade 1899 den aktiva tjänsten för att bli trafikchef för Malmö-Limhamns järnväg. Han blef sedermera rullföringsområdesbefälhavare på Gotland. Han hade också tidigare under ett 30-tal år tjänstgjort som lärare vid Gymnastiska centralinstitutet under hvilken tid han äfven var lärare för de kungliga prinsarna.

Den bortgångne gamle militären var gift tvänne gånger, första gången med Adéle Jones från Gäfle samt andra gången med Nanny Hedberg från Ronneby och efterlämnar utom en sörjande maka, sex barn från första giftet, hvaribland märkes notarien i järnvägsstyrelsen Ingo Haasum, samt tvenne barn i andra giftet. En af döttrarna är gift med extra revisorn Otto Ulfsparre, gotl.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig