Föregående sida

Tidningsklipp 1919

 

Fårösunds fästning

Gotlänningen 11/1 1919

Om omedelbart nedläggande av Fårösunds fästning hemställer sjöministern under femte huvudtiteln i årets statsverksproposition.

 

 

 

Död i utlandet

Gotlänningen 11/1 1919

Enligt ingången underrättelse har löjtnanten i amerikanska armén Arthur B. Björnstedt avlidit i fransk hamn, 32 år gammal.

Han var född på Gotland, kom vid unga år till Amerika och sörjes närmast av föräldrar i Superior, Wisconsin.

 

 

 

Kapten vid Gotlands Artillerikår

Gotlänningen 11/1 1919

Avsked har beviljats kaptenen vid Gotlands Artillerikår Tryggve Åkerlund.

Kapten Åkerlund har för avsikt att söka inträde i finska armén och dessförinnan eventuellt deltaga i den blivande frivilliga kåren till Estland. 

 

 

 

Fårösunds fästning

Gotlänningen 13/1 1919

Regeringen hemställer, som bekant, att riksdagen måtte besluta, att Fårösunds fästning omedelbart skall nedläggas, och att i riksstaten för år 1920 höja reservationsanslaget till underhåll av artilleriets byggnader och materiel till sammanlagt 699,500 kr.

I motiveringen härtill framhålles, att de i beräkningar över kustartilleriets ordinarie anslag, vilka framledes i proposition till 1914 års riksdag, icke några kostnader för Fårösunds fästning voro upptagna, utan förutsattes då, att fästningens personal och materiel skall överflyttas till andra kustfästningar. Med hänsyn till nuvarande tidsförhållanden har dock sjöministern ansett sig böra förorda fästningens omedelbara nedläggande.

 

 

 

Ett minfält flyter i land på Fårön

Gotlänningen 18/1 1919

Ett minfält flyter i land på Fårön. Under det senaste dygnet ha 9 à 10 minor flutit i land på Fårö, dels vid fyren, dels vid Friggårds- och Kyrkvikarna. En mina exploderade, dock utan att förorsaka någon skada. De övriga hålla för närvarande på att desarmeras av kustartillerister.

 

 

 

Minor i farvattnet

Gotlänningen 1/3 1919

Minor i farvattnet. Ång. Klintehamn mötte på sin färd hit i går tvenne minor strax söder om Landsort. Den ena låg rätt i kurslinjen, varför ångaren måste göra en gir för att gå klar. Även på sin närmast föregående resa mötte ångaren ett par minor.

Vore det inte lämpligt att nu anordna minpatrullering i de värst hemsökta farvattnen?

 

 

 

En mina har inrapporterats

Gotlänningen 5/3 1919

En mina har inrapporterats ilanddriven strax norr om Hammars fiskeläge i Norrlanda.

 

 

 

Arméns tvättinrättning

Gotlänningen 21/3 1919

Arméns tvättinrättning. Arméförvaltningens intendentsdepartement föreslår i skrivelse till k. m:t att t. f. regementschefen vid Gotlands trupper bör medgivas rätt att med hänsyn till lämpligheten för truppförbandet beordra antingen förrådsförvaltaren, förrådsunderofficeren eller en underofficer att genomgå utbildningskurs för att sedermera tjänstgöra såsom föreståndare vid den gemensamma tvättinrättningen i Visborgs slätt.

 

 

 

Till M. O. för att få betalt för sitt arbete

Gotlänningen 21/3 1919

Till M. O. för att få betalt för sitt arbete. Tvätterskorna Hanna Jakobsson, Anna Olofsson och Selma Flodman anföra hos M. O. klagomål över att de, som enligt upprättade kontrakt, i egna lokalen utförde tvätt för Gotlands artillerikår, icke utbekommit krigstidstillägg för sitt arbete. Klagandena anhålla nu om M. O:s medverkan därtill, meddelar vår huvudstadskorrespondent.

 

 

 

Två minor flöto i förgår i land

Gotlänningen 2/4 1919

Två minor flöto i förgår (31/3 1919) i land på östra kusten av Gotska Sandön.

 

 

 

Minor

Gotlänningen 16/4 1919

Minor. Under de senaste dagarna ha tvenne minor ilandflutit å Rute Missloper och desarmerats av löjtnant K. Å. Söderman i Fårösund. Likaledes ha tvenne minor ilandflutit å Gotska Sandön och desarmerats.

 

 

 

En mina har observerats

Gotlänningen 21/5 1919

En mina har observerats i går 3 min. NNO Östergarns fyr, drivande sydvart. Nordlig ström.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig