Föregående sida

Tidningsklipp 1920

 

Marinen

Gotlands Allehanda 18/3 1920

Kommendörkaptenen C. O. Lindsström har jämte tre andra officerare ställts till marinförvaltningens förfogande för att deltaga i arbeten beträffande förbättring och komplettering av minsvepningsmaterielen.

 

 

 

Förflyttningen blev dyr

Gotlands Allehanda 9/4 1920

Chefen för kustartilleriet avstyrker, enligt vad G.A:s stockholmsredaktion erfarit, k. m:ts bifall till en framställning från sergeanterna vid Fårösunds kustartilleridetachement E. Hultgren och J. A. Skog om ersättning för kostnader, som orsakats av att de ej lyckats erhålla bostad i Vaxholm, varför de måst kvarlämna sina familjer i Fårösund. De ha förklarat sig åsamkas ganska store extra utgifter i och förr deras tjänstgöring i Vaxholm, såsom för rumshyra, naturaunderhåll m. m., vilka utgifter ej behövt bli så stora, därest bostadsfrågan varit ordnad på ett betryggande sätt. De kunna ej med sin ringa avlöning bestrida dylika merkostnader utan att bringas till skuldsättning och ekonomiskt betryck. Kustartillerigeneralen förklarar, att framställningen ej kan tillstyrkas.

 

 

 

Visby landstormsförening

Gotlands Allehanda 12/4 1920

Visby landstormsförening hade i lördags e. m. för medlemmarna och några andra landstormsmän anordnat en synnerlipn trevlig biografföreställning å Visby-Bio, varvid till en början förevisades en del bilder från rikslandstorms tävlingen i Stockholm 1919 och därefter landstormsbilder för "hem och härd". Vid 8-tiden på aftonen samlades man å hotell Visby börs, där efter ett intressant föredrag om brevduvor och deras användning som militärt förbindelsemedel prisutdelningen av de under fjolåret förvärvade landstormens idrottsmärken ägde rum. Därefter vidtog ett animerat samkväm med supé.

 

 

 

Vapenföra värnpliktiga

Gotlands Allehanda 12/4 1920

Vapenföra värnpliktiga tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden, n:r 75, 76, 77 och 78, av 1919 års klass, tilldelade infanteriet samt trängen i egentlig trängtjänst och sjukbärartjänst, skola, för undergående av första tjänstgöringen och första repetitionsövningen i en följd, tillsamman 150 dagar, vid Kungl. Gotlands infanteriregemente, samlas måndagen den 3 maj 1920 å följande tider och ställen:

Visby rullföringsområde tillhörande: de från Visby domkyrko- och landsförsamlingar, Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar kl. 10,30 f. m. vid lägerhyddan å Visborgs slätt, de från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar kl. 7,20 f. m. vid Tjuls järnvägsstation;

Roma rullföringsområde tillhörande kl. 8,45 f. m. vid Roma järnvägsstation;

Tingstäde rullföringsområde tillhörande kl. 7,45 f. m. vid Tingstäde järnvägsstation;

Hemse rullföringsområde tillhörande de från Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar vid Hafdhems järnvägsstation kl. 6,40 f. m., de från Garda, Etelhem, Alskog, Lye, Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Lerum, Alva, Hemse, Rone, Burs, Stånga, När och Lau socknar vid Stånga järnvägsstation kl. 7,30 f. m.

De, som skola inkallas genom order, erhålla denna sig tillsänd. Värnpliktig skall medföra inskrivningsbok eller andra till upplysning om hans värnpliktsförhållanden utfärdade handlingar. Värnpliktig, som erhållit nådigt tillstånd att avflytta från riket, men vistas inom landet, skall i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse. Värnpliktig är underkastad i strafflagen för krigsmakten givna bestämmelser såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock ifråga om åtlydnad av inkallelse till tjänstgöring. Utebliver värnpliktig utan anmält laga förfall från tjänstgöring, vartill han blivit i laga ordning inkallad, må han till tjänstgöringens fullgörande hämtas på egen bekostnad. Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjänsteman, eller: av präst i församlingen eller ordförande i kommunalstämman eller ordförande eller ledamot i kommunalnämnden eller ledamot i häradsnämnden. Värnpliktig, som har laga förfall för uteblivande från inställelse till tjänstgöring, skall insända intyg därom antingen till rullföringsbefälhavaren senast vid samlingen eller till vederbörande truppbefälhavare senast vid inryckningen till tjänstgöring.Visby den 9 april 1920. Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföreningsområden.

 

 

 

Nedläggandet av Fårösunds fästning

Gotlands Allehanda 14/4 1920

Kaptenen vid kustartilleriet E. G. J. Ekström och fyra underofficeare skola av chefen för kustartileriet beordras att i Fårösund under högst en månad utföra vissa arbeten i samband med nedläggandet av Fårösunds fästning.

 

 

 

Brevduvestation i Tingstäde

Gotlands Allehanda 15/4 1920

Arméförvaltningens fortifikations- och civila departement har till k. m:t - enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit - avgivit yttrande över en av militärbefälhavaren å Gotland i skrivelse den 21 mars i år gjord framställning om upprättande under innevarande år av en brevduvestation inom Tingstäde befästningsområde. Departementen finna i överensstämmelse med av militärbefälhavaren anförda synpunkter vissa skäl tala för upprättande av den ifrågasatta brevduvestationen. Krigserfarenheterna ha också visat - framhåller departementen - att brevduvor funnit stor användning och gjort värdefulla tjänster inom underrättelseväsendet. Då sålunda upprättandet av en dylik brevduvestation synes departementen vara av betydelse för Gotlands försvar tillstyrka de k. m:ts bifall till den gjorda framställningen i vad den avser brevduvestationens anordnande. Med anledning härav hemställer departementen, att för ifrågavarande ändamål måtte för innevarande år ställas till militärbefälhavarens förfogande ett belopp av högst 3,675 kr. I fråga om gäldande av ifrågavarande kostnader för de följande åren hålla departementen före, att därest desamma skulle komma att bliva av konstant natur, härför erforderliga medel böra inberäknas i vederbörligt övningsanslag.

 

 

 

Ett ovanligt besök har Visby hamn i dag

Gotlands Allehanda 16/4 1920

Ett ovanligt besök har Visby hamn i dag, i det att en av den svenska marinas undervattensbåtar, Delfine, vid 10-tiden på förmiddagen anlände hit och förtöjde i yttre hamnen. Befälhavare är kaptanen, greve K. G. Hamilton, och besättningens antal uppgår till ett 20-tal. Ytterligare en eller ett par liknande båtar hitväntas under dagens lopp. Delfinen, som kom från Karlskrona och befinner sig på övning i Östersjön, kommer att i morgon f. m. åter gå till havs.
Som det torde vara första gången som Visby gästas av u-båtar, ha många skådelystna begagnat tillfället att taga de någomtalade krigsredskapen i närmare betraktande.

 

 

 

U-båten Delfinen

Gotlands Allehanda 17/4 1920

U-båten Delfinen, som i går inkom hit, lämnade åter hamnen vid 9-tiden i morse, för att enligt uppgift återvända till Karlskrona.

 

 

 

Förbrytarekoloni till Fårösund?

Gotlands Allehanda 22/4 1920

Marinstabschefen vill skicka flottans sämre element till Gotland. Marinstabschefen har - enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit - till k. m:t avgivit yttrande med anledning utav stationsbefälhavaren i Stockholm ifrågasatt särskiljande under värnpliktstiden av vissa förut straffade värnpliktiga. Marinstabschefen anser, att värnpliktiga som före och under sin värnpliktstid undergått straffarbete för stöld m. m. och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, böra vapenövas eller hållas i arbete å särskilda avdelningar intill dess att de visat sig ha känsla för ordning och disciplin i sådan grad, att någon skadlig inverkan på övrigt manskap icke är att befara. Då åtgärder härvidlag snarast möjligt synas marinstabschefen böra vidtagas, men något beslut angående upprättandet av en särskild isoleringsavdelning för krigsmakten ännu ej fattats, böra provisoriska åtgärder vidtagas. Som provisoriska åtgärder i saken föreslår marinstabschefen, att vederbörande stationsbefälhavare bemyndiga fördela dessa värnpliktiga till särskilda tjänstgörings- och förläggningsplatser. Härvid ifrågasätter marinstabschefen, huruvida icke denna förläggning och vapenövning skulle kunna anordnas vid Fårösund uti de lokaler, som förut tillhört dit förlagt kustartilleridetachement och vilka, enligt vad marinstabschefen under hand inhämtat, ej f. n. lära vara erforderliga för fångvården. Marinstabschefens märkliga framställning är som nämnt föranledd av en skrivelse i saken till sjöministern från stationsbefälhavaren i Stockholm. Denne påpekar häri vådan av förläggning och vapenövning av värnpliktiga, som undergått straffarbete för stöld och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, tillsammans med andra. Stationsbefälhavaren bifogar utdrag ur straffregistret för en värnpliktig, som nyligen inryckt för fullgörande av sin värnplikt vid Stockholms station. Dennes straffregister är av allra fullaste slag. Mannen har en mindre än 15 olika gånger ådömts straffarbete eller fängelse för stöld och andra grova brott.  Att gällande författningar föreskriva, att en individ med en dylik meritlista, skall fullgöra sin värnplikt tillsammans med andra oförvitliga unga män har befäst stationsbefälhavaren i dennes uppfattning om nödvändigheten av ändring av dessa författningar.

 

 

 

Ändrad värnpliktstjänstgöring

Gotlands Allehanda 23/4 1920

Vapenföra värnpliktiga av 1919 års klass, tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rulltöringsomraden, tilldelade intanteriet samt trängen i egentlig trängtjänst och sjukbärartjänst, vilka inkallats till första tjänstgöringen den 3 maj 1920, skola, jännlikt Kungl. Maj:ts beslut den 16 dennes, icke inrycka sagda dag utan först å dag, som framdeles varder bestämd.Visby den 22 april 1920. Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

 

 

 

Försäljning av kasserad materiel

Gotlands Allehanda 26/4 1920

För Fårösunds f. d. fästning skall försäljas 11 st. kasserade 12 mm 10-pipiga kulsprutor.Till spekulanters kännedom meddelas: att varje kulspruta, utom 2, är apterad på järnlavett med hjul; att varje kulspruta, som väger omkring 100 kg, innehåller delar av metallegering till en vikt av 9 kg.; att pipor och övriga delar till mekanismen äro av stål; att skriftliga förseglade anbud skola vara undertecknad tillhanda senast den 11 instundande maj klockan 12 på dagen; att anbuds omslag skall vara försett med påskrift; "Anbud å kulsprutor"; att priset skall upptagas per st.; att kulsprutorna finnas till påseende i Fårösund efter hänvändelse till undertecknad; att för anbudsprövningen förbehålles en tid av högst 3 dagar; att likvid skall erläggas vid anfordran och senast den 20 maj d. å; att godset får avhämtas då likvid erlagts; att den, som avgivit anbud, är därvid bunden under den för anbudsprövningen bestämda tiden; att föreskrifterna i kap. III i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående statens upphandlings- och entreprenadväsende mm. landa till efterrättelse. Fårösund den 24 april 1920. Erik Ekström, Kapten.

 

 

 

Ingen ersättning

Gotlands Allehanda 30/4 1920

Marinförvaltningen avstyrker - enligt vad G.A:s stockholmsredaktion erfarit - i likhet med tidigare kustartillerichefen sergeanterna. L. Hultgrens och J. A. Skogs ansökan om ersättning, enär de på grund av bostadsbristen i Vaxholm kunnat överföra sina familjar från Fårösund.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig