Föregående sida

Tidningsklipp 1923

 

Ritbiträde å stabsexpeditionen

Gotlands Allehanda 3/1 1923

Arméförvaltningen har medgivit, att fortfarande under första halvåret 1923 ett ritbiträde får vara anställt å militärbefälhavarens å Gotland stabsexpedition.

 

 

 

Till underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente

Gotlands Allehanda 3/1 1923

Till underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente har utnämnts underlöjtnanten i regementets reserv L. R. Cramér samt till fänrik fanjunkaren i regementet N. E. Steffen.

 

 

 

Vill köpa ett kronans jordområde

Gotlands Allehanda 3/1 1923

Småbrukaren Nils Jönsson i Visby anhåller hos k. m:t om tillstånd att inköpa ett kronan tillhörigt område om c:a 8 tunnland å östra sidan om järnvägsspåret Visby—Lärbro strax norr om Visby stad. Området har avsetts för skogsodling, vilken dock misslyckats.

 

 

 

På sin 50-årsdag

Gotlands Allehanda 10/1 1923

På sin 50-årsdag i går blev kapten Filip Åström härstädes föremål för hjärtliga hyllningar från såväl anhöriga och anförvanter som vänner och regementskamrater. Vid ankomsten till sitt tjänsterum å militärbefälet, där han som bekant tjänstgör som t. f. stabschef, uppvaktades jubilaren av stabens officerare och underofficerare, som framförde sina lyckönskningar och överlämnade en hedersgåva i form av en magnifik kristallpjäs. Kl. 2 på middagen infann sig en deputation från infanteriregementet och bringade 50-åringen sin hyllning, därvid överlämnade en silverstatyett med regementets fana i miniatyr med inskription å fanstången. Av vänner härstädes erhöll kapten Åström en charmant silverskål och av släktingar ett cigarrskrin av silver samt en del smärre minnesgåvor. Under dagens lopp inströmmade dessutom en ymnig blomsterhyllning och ett 80-tal telegram från minnesgoda vänner.

På aftonen firades bemärkelsedagen med middag i hemmet för den trängre umgänges- och vänskapskretsen.

 

 

 

Militär skogsvård å Gotland

Gotlands Allehanda 10/1 1923

K. m:t har medgivit, att den hos militärbefälet å Gotland anställde skogsvaktaren må från och med den 1 januari i år tills vidare uppbära arvode med 1,500 kr. för år.

 

 

 

Till överste i armén

Gotlands Allehanda 15/1 1923

Till överste i armén har utnämnts överstelöjtnanten i Norrbottens regemente H. Stålhane (förut vid Gotlands inf.-reg:te).

Till major vid Smålands artilleriregemente har utnämnts majoren i armén, kaptenen vid Norrlands artilleriregemente greve Hakon Cronstedt (förut vid Gotlands artillerikår).

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig