Föregående sida

Tidningsklipp 1928

 

Fortifikationsstabens chef till krigsövningen

Gotlands Allehanda 7/8 1928

Efter framställning av chefen för fortifikationen har k. m:t anbefallt, att chefen för fortifikationsstaben, översten F. G. R. Bergenstråhle, skall följa den för marinen och Gotlands trupper gemensamma krigsövningen å Gotland under andra perioden.

 

 

 

Läkarvården vid Fårösunds flygstation

Gotlands Allehanda 7/8 1928

K. m:t har bemyndigat generalfältläkaren att sluta avtal om bestridande av läkarvården vid Fårösunds flygstation, dels under augusti månads krigsövningar, då stationen kommer att vara tillfälligt rustad, och dels under den till Fårösund under tiden 1 sept.-13 okt. förlagda sjöflygskjutskolan.

 

 

 

Fienden i Västergarn

Gotlands Allehanda 11/8 1928

 
Röd styrka gjorde i morse landstigning.

Sjökrigets närhet gör tillvaron en smula osäker här våra bygder. Undertecknad sov ganska oroligt under den gångna natten. Det hade nämligen sagts, att krigiska förvecklingar kunde väntas uppstå och att larmsignalen när som helst kunde kalla en fredlig medborgare till krigsskådeplatsen.
Nattron föreföll vara till föga nytta förspilld, ty först kl. 5 i morse gick signalen. För krigskarrespondemterna. Men då var det också ganska märkliga saker i görningen. Redan en stund tidigare hade surret av flygmaskiner dånat över staden, och från västra kusten började allvarliga tidender inflyta.
Det dröjde icke många minuter, innan vi vid Visborgs slätt skaffat oss närmare underrättelser om fienden och krigsläget. Där hade regementet blivit väckt i otta och stod redan färdigt ute i skogen, berett att när som helst sätta sig i marsch. Även ett batteri från artillerikåren hade infunnit sig och inväntade vidare order och ett annat dylikt väntades till platsen.
Utanför Västergarn och Klintehamn hade man under natten haft nöjet att lyssna till en ganska högljudd musik, ty härute hade de röda och blå flottorna drabbat samman, och kanonerna dånade ganska kraftigt in mot land. Striden var sålunda icke, som så mycket annat under detta krig, fingeran. Resultatet av striden blev, att den blå flottan blev slagen och måste idraga sig tillbaka mot norr, därmed lämnande den röda makten fritt tillträde till den gotländska kusten.
Denna frihet begagnade också de röda på ett synnerligen effektivt sätt. De hade nämligen dragit in icke mindre än sexton transportfartyg samt två jagare under skydd av Utholmen och härifrån börjat urlastningen av trupper. Och detta hade ?????, utan att kustbevakningen knappast kunnat se någonting i mörkret. Denna hade ju sett de stridande krafterna utanför. men den stora trupptransporten hade den däremot icke förrän i sista stund observerat. Det var kanske icke så underligt, ty de tretton transtpartfartygen markerades av lotsångaren Kalmar, som icke har så respektgivande deplacement och säkerligen varit rätt svår att upptäcka, innan morgonen ljusnade och uppenbarade dess förehavanden.
Ett specialkompani från infanterikåren hade under natten legat i Klintehamn och alarmerades redan kl. 4 i morse. Det fick alltså rycka ut för att ge den landstigande fienden det första mottagandet. Fienden tog mottagandet kallt, ty den var fingerad - icke ens markerad med en röd skärm. Och den intog Västergarn och besatte den gamla stadens historiska vallar, som den valde till stridsställning.
Det var emellertid dessa händelser, som rapporterats till Visborgs slätt. Först kom ett meddelande, att landstigning förbereddes, vilket omedelbart följdes av en militärbefälhavareorder, att trupperna skulle gå fram och avslå landstigningen. Därefter kom kl. 5,08 rapport om transportflottan och kl. 5,28 ny rapport, att landsättningen av trupper pågick vid Västergarn-Skärsände. Och slutligen rapporterade kl. 5,30 specialkampaniets chef, att fienden, fått 3,000 man land och att hans kompani måst vika mot linjen Mafrids-Runna-Vesterby.
Sådant var läget, då "Visby-gruppens" trupper satte sig i marsch kl. 6,10 f. m. från Visborgs slätt. Marsch är kanske icke rätta ordet, några trupper till fots funnos icke. Infanteriet bestod av ett cykelkompani samt ett kompani och en kulspruteavdelning, transporterade på lastbilar. Artilleriet utgjordes av en division, därav ett motoriserat och ett bilanspant batteri. Cykelkompaniet gick över Tofta och Mafrids mot Västergarn, de övriga över Stenkumla och Skogs mot Sanda. Det hästanspända batteriet fick givetvis komma, när de kunde. Man får ett klart begrepp om, vad motorisering och cykelutrustning betyda för Gotlands trupper, dit man har ser trupperna på någon timme förflyttade till en hotad punkt av kusten. En marsch till fots skulle ha tagit 4 å 5 timmar, och ändå skulle truppen ha varit ganska uttröttad, i synnerhet om dem, såsom här skedde, fått rycka ut utan att hava, erhållit någon utspisning. Trots att sålunda magen lär hava knorrat för en och annan av fosteröns försvarare, kunde man konstatera, att dessa voro vid synnerligen gott humör vid den morgontidiga utflykten per lastbil. Bäst märktes det kanske varje gång expeditionen hade tillfälle att bringa sin hyllning åt mjölkerskorna. som höllo på med morgonmjölkningen.
Huvudstyrkan var snart framme vid Sanda, där, expeditionen gjorde halt, medan befälhavaren, överstelöjtnant Thuresson, sökte förbindelse med specialkompaniet och orienterade sig, innan han satts
trupper. Han hade endast order att hålla terrängen här, ty ehuru fienden blivit illa åtgången, vid landstigningen av försvarskompaniets eld samt därjämte av bomber från blå flygare, var den alltför manstark för att de anlända trupperna skulle viga en framstöt förlades som nåmts i stället i försvarsställning. Artilleriet lastade fort av sina kanoner från hälarna och drog dem fram till eldställningarna, vilka skola vara skyddade för flygares ögon och därför draperas i lämplig lövskrud. I samma syfte ser man t. o. m. hur rapportkarlarna fått sätta ett fikonalöv på ryggen.
Och flygarn äro icke att lita på. Medan trupperna hålla på att besätta sina ställningar, går en flygmaskin längs kusten norrut på spaningsfärd.
Avståndet torde emellertid ha varit för stort, för att han skulle ha upptäckt något.
För övrigt patrullera två röda jagare utanför i bukten för att skydda "transportflottan", som ligger och skyltar med sitt röda kännetecken under Utholmen. Ett och annat skott faller också för att injaga respekt i land.
Nere på det av fienden besatta området ser den fingerade fienden icke farlig ut. Cykelkompaniets förpatrull står i lugn och ro mitt inne getingboet, innan till slut en stridsdomarebil upplyser om, hur talrik fienden år på denna plats. Då måste den förstås sätta sig i säkerhet.
Sjökrigets sista skede blir av allt att döma förlagt till trakten omkring Västergarn. Att molnen draga sig tillsammans omkring denna punkt får man ett bevis för av det intresse, som de högre militärerna visa för densamma. Generalstabschefen, general Hammarskjöld, var redan tidigt i morse på platsen för att se gotlandstruppernas frammarsch. Ledningens fartyg Svensksund ligger sedan i går i härvarande hamn - konungen har, som på annat ställe nämnes, lämnat övningarna, och befälet föres nu av amiral Lybeck. Denne jämte den övriga staben begav sig vid 9-tiden i morse till platsen, och även försvarsministern, statsrådet Rosén, har i dag anlänt hit och besett övningarna. Kanske är det tilllåtligt att i detta sammanhang nämna även Lottornas insats i kriget, då de i förkänsla av ortens betydelse begagnat tillfället att anordna dans och cabaret i Västergarn i dag och i morgon. Kanske blir också det deras insats som gör, att "svenskarna" till slut göra kål på fienden! Vem vet!
När vi lämna krigsskådeplatsen i den tidiga förmiddagen i förhoppningen att kokvagnarna snart skola ge fosteröns försvarare den efterlängtade frukosten, konstatera vi, att under kusten uppåt Tofta ett par mystiska figurer sticka upp över vattnet ett smycke till havs. Det måste vara ubåtsperiskop. Men vän eller fiende, det är frågan.
Arne.

 

 

 

Kustartilleriet på Visbybesök

Gotlands Allehanda 15/8 1928

Ångaren Gotland hämtade igår ett par hundra man kustartillerister i Fårösund och förde dem till Visby, där de fingo använda kvällen till att se på staden. I natt återgick ångaren till Fårösund med kontingenten, varefter trupptransport idag äger rum med samma ångare från Fårösund till Oskar Fredriksborg.

 

 

 

Samövningar med flygvapnet

Gotlands Allehanda 21/8 1928

Samövningar med flygvapnet komma att äga rum här första dagarna i september. Den 31 aug. hitkommer en spaningsgrupp flygplan, antalet är ännu icke bekant, och skall stanna här till och med den 8 sept. för samövningar med Gotlands trupper.

 

 

 

Flygfolk i sta'n

Gotlands Allehanda 31/8 1928

Igår afton vid ½ 7-tiden seglade tre Fokkermaskiner in över staden och fortsatte söderöver samt landade utan missöde på Visborgs slätt. Det var den flyggrupp, som under tiden till den 8 september skall ha samövningar med Gotlands trupper. Befälet över gruppen föres av löjtnant Birger Schyberg, i det här laget vida, bekant uti Norden från svenska Spetsbergsexpeditionen, där han medföljde kapten Lundberg då denne hämtade Nobile och sedermera själv med den lilla Mothmaskinen hämtade Lundberg från isflaket. Löjtnant Schyberg berättar, som förut landat, om expeditionen och sina öden under densamma i morgon afton å läroverket och på söndag kväll i folkhögskolans gymnastiksal i Hemse.
Löjtnant Schyberg flyger själv en av de tre nu hitkomna maskinerna. De andra båda föras av fänrikarna Billing och Lindholm, den förre är identisk med den fänrik, som för en tid sedan kallblodigt klarade sig med fallslkärmshopp sedan maskinen förlorat landningsstället och en landning sålunda kunde betyda en slutad flygarbana. Som spanare medfölja löjtnanterna Norlander och Karlströmer, varjämte även en mekaniker medföljde på färden hit. Maskinerna äro nya och moderna Fokkermaskiner av samma typ som den kapten Lundborg använde vid Spetsbergen, utrustade med 450 hkrs. Bristol-Jupitermotorer. Starten från Malmslätt ägde rum kl. 10 minuter före 5 igår eftermiddag och flygningen hit, som var synnerligen besvärlig grund av det disiga vädret - flygarna flögo stundvis endast 50-100 meters höjd - tog 1 timme och 50 minuter i anspråk.

 

 

 

Ett ryskt skolskepp

Gotlands Allehanda 3/9 1928

Leningrad Sovjet inkom hit igår middag (2/9 1928) och förtöjde på utsidan av holmen i yttre hamnen. Fartyget kommer från Kronstadt och kvarligger till onsdag, (5/9 1928) då det går tillbaka till Kronstadt. Ombord befinna sig c:a 300 man. Ombord ha uppsatts en del agitatoriska inskrifter på svenska, t. ex. ”Proletärer i alla länder, förenen eder. En hjärtlig hälsning från Sovjetunionen till Sveriges arbetare och bönder.” En vänlig klumpighet, som borde göra det till en plikt för regeringen att fundera ett slag, innan nästa gång tillstånd lämnas åt ryska örlogsmän att besöka svensk hamn.

Då fartyget igår middag kom in, visade det en egendomlig artighet, i det att man på aktre masttoppen under den röda vimpeln hissat svensk örlogsflagg. Man plägar i vanliga fall hissa svensk handelsflagg på förtopp såsom tecken på att man trafikerar eller besöker Sverige, men svensk örlogsflagga hissas aldrig annat än på fartyg eller byggnader, tillhöriga svenska armén eller marinen eller tjänstgörande för dessa.

Visby idrottsförening spelar i afton fotboll med ett lag ryssar på Gutavallen.

 

 

 

Ryska örlogsbesöket. Utrikesministern protesterar – sovjetministern ber om ursäkt

Gotlands Allehanda 4/9 1928

Svensk gästfrihet tar sig stundom ganska underliga uttryck, och just nu ha vi ett exempel för ögonen, som icke utan vidare kan förbigås. En rysk örlogsman inkom på söndagen hit och fick förtöja vid kaj i hamnen, varefter manskapet fick permission och under såväl söndagen som måndagen befolkade staden i större och mindre grupper.

Det skall genast erkännas, att männen från Leningrad Sovjet uppträtt hövligt och ordentligt, men det hindrar icke att en eller annan invändning kan göras.

Meningen med de igår omnämda, på det ryska skolfartyget uppsatta svenska sentenserna är tydligt: de sitta så, att man å ena sidan icke skall kunna påstå att de uppsatts i propagandasyfte, men å andra sidan så lämpligt, att väl kunna läsas från kajen. De kunna icke tolkas som annat än bolsjevikagitation, ty anslag på svenska göra väl föga glädje åt en rysktalande besättning.

På måndagen kom det ut ett rykte, att sovjetmanskapet delat ut ryska flygblad i staden, men rätta förhållandet torde vara, att en del sökt prångla ut sovjetlitteratur på söndagskvällen. En sak. som emellertid väckte stor uppmärksamhet, var, att så stor del av den främmande örlogsmannens besättning fick gå i land civilklädd. Polisen har också prejat en del av de civilklädda, men funnit att allt är i sin ordning, då de innehava någon sorts legitimationshandlingar.

Nyfikenheten kring det ryska besöket har varit stor, och mycket folk har såväl under söndagen som igår varit samlat nere i hamnen. Det visade sig att en hel del av rysarna talade tyska eller engelska, och att till och med en del icke äro främmande för svenska språket. De ha, som ovan nämts överallt uppträtt städat och ordentligt om man undantar att igår afton några man allt för högröstat ”konverserade” med några representanter för det motsatta könet uppe på Wallérs plats. Ryssarna ha emellertid överallt samlat grupper omkring sig, och man har rådbråkat de språkresurser man möjligt förfogar över. Sjöfolk och flickor äro nu en gång för alla två ting, som ha ovanligt lätt för att bilda allianser.

Enligt vad vi erfarit är det rätt stora summor som omväxlats i våra banker. Sammanlagt torde i svenskt mynt ha omsatts igår och idag uppemot 15,000 kr. i Visbybankerna, igår mest amerikanska dollar och engelska pund, men idag även ryska guldrubler. En del handlande torde också ha gjort affärer, bl. a. synas ryssarna ha fattat särskild förkärlek till unicakappsäckar, men silkesstrumpor, klädningar, skodon och även toalettartiklar såsom puder etc. ha upphandlats. Det torde vara ont om ordentliga varor i Ryssland.

Det sätt varpå Leningradski Sovjet uppenbarat sig i Visby har dragit utrikesministerns uppmärksamhet på saken, och han verkligen varit handlingskraftig nog att omedelbart framföra protest hos ryske ministern i Stockholm, som också bett om ursäkt och lovat styra om att fartyget omedelbart återkallas. Det var igår kväll. Ännu i skrivande stund på middagen ligger det dock kvar, och besättningen är i land på samma sätt som föregående dagar.

Med Aleksandrovaffären i minne ha vi skäl att hoppas, att utrikesministern fortfarande har sin uppmärksamhet fästad på våra gäster.

 

 

 

Sjökriget i våra farvatten

Gotlands Allehanda 4/10 1928

Marinstabens pressavdelning meddelar:
"De från Röd och Blå styrka igångsatta spaningsoperationerna resulterade under natten till fredagen i att en Röd kryssare och två jagare, vilka företagit spaning mot Gotland, blevo utsatta för anfall av Blå undervattensbåt, Bävern. Kryssaren träffades av en från Bävern avlossad torped och har lått sitt stridsvärde tillfälligt nedsatt. Från såväl Blå som Röd sida bedrivas intensiva flygspaningar.
Konungens inspektion av Blå styrkas stridskrafter och försvarsanordningar ägde rum på fredagen, varvid marinstabschefen konteramiral Lybeck och befälhavaren över Blå styrka konteramiral Åkermark redogjorde för krigsläget."
Ubåten Valen avgick i går kväll härifrån på en expedition, men har i dag åter inkommit hit. Två flygbåtar passerade i går afton Visby på nordgående.
Åtskilligt talar för att i dag en hel del krigshändelser inträffar i de gotländska farvattnen.

 

 

 

Visborgs fältrittklubb

Gotlands Allehanda 15/11 1928

Visborgs fältrittklubb hade i går eftermiddag sitt årssammanträde, som hålls i artillerikårens officersmäss under överste G. Salanders ordförandeskap. Års- och revisionsberättelserna föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Den av styrelsen uppgjorda arbetsplanen för nästa år godkändes, likaså styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för samma år. Till styrelseledamöter återvaldes kapten O. Nettrén och löjtnant Nils Borg samt nyvaldes. kaptenerna L. A. Rosengren och N. Söderberg efter kaptenerna T. Ytterberg och G. von Braun. Styrelsen i sin helhet utgöres sålunda av överste G. Salander, ordf., kapten E. Malmgren vice d:o, löjtn. N. Borg, sekreterare och skattmäst., kapten Rosengren, master, godsäg. Felix von Corswant och kaptenerna Nettrén och Söderberg. Revisorer blevo kapten G. Silvérs och löjtnant N. Bergman med löjtnanterna S. Hambn och E. Steffen som suppleanter. Till ombud vid S. R. C:s generalförsamling i Stockholm utsågs löjtn. Borg med löjtn. Hambn som suppleant.

 

 

 

Vill kvarstå i reserven

Gotlands Allehanda 15/11 1928

Majoren i armén, kaptenen i Gotlands infanterikårs reserv, friherre H. Kruuse af Verchou i Visby anhåller att under två år, räknat från den 9 november, få kvarstå i reserven.

 

 

 

Krigsrätt om branden på Visborgs slätt

Gotlands Allehanda 17/11 1928

Krigsrätt har i dag hållits å Visborgs slätt för utredning rörande omständigheterna vid den stora branden därstädes för en tid sedan, då stora värden av regementets förråd gingo till spillo. Något ersättningsanspråk från kronans sida har hittills icke framställts och det beror på den fortsatta utredningen, om något sådant över huvud taget kan ifrågakomma. Enligt vad som framkommit, har regementets förrådsförvaltare tidigare gjort framställning om åtgärder för skydd mot händelser av det slag, som nu inträffat, vilket emellertid icke bifallits. Saken uppsköts till nytt sammanträde.

 

 

 

Stor bensintank i Fårösund

Gotlands Allehanda 17/11 1928

Sedan anslag nu beviljats till en större bensintank i Fårösund för flygvapnets räkning, infordras i dagarna anbud å arbetets utförande. Tankanlaggningen skall ge plats för 22,000 liter bensin.

 

 

 

Militärbefälhavaren på Gotland

Gotlands Allehanda 19/11 1928

Militärbefälhavaren på Gotland, Visborgs slätt, infordrar härmed till den 23 dennes skriftliga förseglade anbud å under år 1929 uppkommet c:a 10,000 kg. vetekil för förplägnadsmagasinet i Tingstäde samt matavfall vid A. 7, I. 18 och Bevakningsstyrkan i Tingstäde.

Till kännedom meddelas: (rörande vetekli)
att anbud må avgivas ij hela partiet eller delar därav, dock minst 1,000 kg.,
att anbud förses med påskrift "vetekli",
att Militärbefälhavaren förbehåller sig rätt att verkställa den reducering av i anbudet angivet parti som med hänsyn till de olika anbuden kan bliva erforderlig,
att likvid erlägges vid varans avhämtande,
att närmare upplysningar lämnas av magasinsförvaltaren i Tingstäde.

Rörande matavfall
att anbuden skola avgivas sälrskilt för varje truppförband, att anbud skall avgivas å:
bröd per kg.
ben per kg.
svinföda per liter samt
övrigt avfall per kg.

att erforderliga kärl tillhandahållas av truppförbanden,
att Militärbefälhavaren förbehåller sig rätt att antaga del av anbud å ifrågavarande artiklar såvida icke förbehåll gjorts att anbudet gäller odelat,
att anbud förses med påskrift "matavfall" A. 7, I. 18 eller Bevakningsstyrkan,
att respektive köksföreståndare meddelar tider för avhämtning, att likvid erlägges månadsvis före den 15 i varje månad, att närmare upplysningar lämnas av resp. köksföreståndare,
att anbudsgivare älr bunden av sitt anbud till och med 30 dennes,
För försäljringen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i S. F. S. n:r 10/1920
Visborgs slätt i november 1928
Militärbefälhavaren

 

 

 

Den brandskadade materielen ersattes

Gotlands Allehanda 21/11 1928

K. m:t har medgivit, att ett belopp av högst 170,000 kr. må utbetalas från det å riksstaten för budgetåret 1928-1929 uppförda anslaget till oförutsedda utgifter för komplettering av den i mobiliseringsutrustningen för Gotlands trupper ingående intendenturmateritelen, som förstörts vid eldsvåda å Visborgs slätt den 7 sepember i år.

 

 

 

Extra hovslagare vid A 7

Gotlands Allehanda 23/11 1928

Chefen för Gotlands artillerikår anhåller hos k. m:t om tillstånd att, utöver angivet antal hovslagare, vid kåren anställa en hovalagarfurir av 2:a klass. Det borde nämligen vara önskvärt, att en sådan befattningshavare anställes intill dess stamhästbeståndet vid kåres kan komma att avvecklas.

 

 

 

Örlogsbesök

Gotlands Allehanda 5/12 1928

Natten till igår besöktes Visby av jagarna Wachtmeister och Wrangel, vilka åter avgingo tidigt igår morse. Igår kväll inkommo ubåtarna Uttern och Valen, medan moderfartyget för ubåtar, gamla pansarbåten Svea, ankrade å redden. Divisionschef är kapten Boldt-Christmas och chef på Valen är löjtnant Bachér. Fartygen komma närmast från Karlskrona, dit kosan åter så småningom ställes.Tredje båten i divisionen är Bävern, som eventuellt hitkommer i dag eller sluter till öfvrige fartyg, då dessa i haft åter avgå härifrån.

 

 

 

Fältveterinärkåren

Gotlands Allehanda 7/12 1928

Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse föreslår hos k. m:t förordnande som bataljonsveterinär i fältvetermärkårens reserv för leg. veterinären Bengt Hermansson från Havdhem (H. B.)

 

 

 

Stärkandet av Gotlands försvar

Gotlands Allehanda 7/12 1928

Stockholm,  6 dec. (TT.) Chefen för generalstaben har i samråd med chefen för marinstaben på torsdagen till k. m:t avgivit ett förslag till stärkande av Gotlands försvar. Gotland, vars militära värde före världskriget huvudsakligen låg däri, att ön kunde användas som bas för lätta sjöstridskrafter, har genom flygvapnets tillkomst fått en ökad betydelse. Öns läge - centralt i Östersjön - gör den till en synnerligen lämplig utgångspunkt för såväl svenska som fientliga flygstridskrafter. Kunna fientliga flygstridskrafter baseras på ön, erhålla de goda möjligheter för utförandet av anfallsföretag mot Sveriges fastland. Vidare påpekas i generalstabschefens skrivelse den ökade faran för neutralitetskränkningar vid eller på Gotland. Upphörandet av den tyska flottans hegemoni i Östersjön har ökat möjligheterna för operationer i dessa farvatten av flottor tillhörande andra makter än Östersjöstater. Gotland utgör genom sitt läge en lämplig bas för dylika flottor. Nedläggandet av befästningarna vid Fårösund - den plats, som bäst lämpar sig för större landstigningsföretag - samt den med genererandet av 1925 års försvarsordning inträdande försämringen såväl till kvantitet som kvalitet av öns lantstridskrafter äro åtgärder, som i hög grad äventyra öns försvar. Generalstabschef ens skrivelse utmynnar i ett förslag, att proposition måtte avgivas till nästkommande års riksdag rörande stärkandet av öns försvar. Gotlands infanterikår föreslås skola erhålla samma styrka som ett normalinfanteriregemente på fastlandet. Den kontingent värnpliktiga från fastlandet, som vapenövas på Gotland, bör ökas till 500 man. Slutligen föreslås en utredning rörande ett befästande av Fårösund.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig