Föregående sida

Tidningsklipp 1933

 

Beväringsutryckning

Gotlands Allehanda 14/10 1933

Under rubriken ”Beväringsutryckning i Sverige anno 1933” läses i N. D. A. (Nya Dagligt Allehanda) följande, som förtjänar att återgivas för en gotländsk läsekrets:

Lördagen den 7 oktober hemförlovades årets värnpliktiga vid Gotlands infanterikår, c:a 400 man. En del av dessa avreste dels till Stockholm, dels till Kalmar. Den förra kontingenten utgjorde omkring 50 man. Strax före kl. 9 på kvällen hade rätt stora människomassor infunnit sig på kajen i Visby, alldeles som under turistsäsongen sommarmånaderna vid båtarnas avgång det mer liknar en emigrantångares avgång till en annan världsdel. — Så var nu ock fallet. — Publiken är synnerligen blandad. Skämt och glam, sång och hurrarop växlas mellan de ombordvarande ungdomarna och de, som stå på kajen. När ”Drotten” ringer andra gången hurra pojkarna bl. a. för Gotlands flickor”. När tredje ringningen ljuder utbringar en av de värnpliktiga ett ”leve Gotland” med åtföljande fyrfaldigt hurra, och när ”Drotten” glider från kajen stämmer de avresande ungdomarna — hör och häpna — upp ”Du gamla, Du fria”. Flertalet bland den syntes deltaga i sången. Många huvuden, såväl ombord på båten som på kajen, blottades.  Jag tänkte glad, att andan bland vår ungdom är nog ej så snedvriden, som man allmänt tror.

Det bådar gott när mani dessa tider, av utryckande värnpliktiga, efter fullgjord krigstjänst, får höra vår nationalsång sjungas. ”Internationalen” är väl annars numera på modet. Heder åt dessa värnpliktiga, inom vilkas bröst varmare känslor för fosterlandet ännu tycks klappa.

— Deras i allo mönstergilla uppträdande ökade ytterligare stämningen.

Bakom detta skönjer man nog befälets goda ledning och föredöme. Den gotländska officers- och underofficerskåren har alltid varit omtyckt och populär bland manskapet — human och kamratlig. Resultatet av deras arbete har tydligen burit frukt. Kanske är ändå Gotland och dess befolkning värda att försvaras, fast röster höjts i motsatt riktning. F. d. beväringsmannen vid Kungl. Gotlands infanterireg:te nr 1949 45/1902. K. Kyhlberg 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig