Föregående sida

Tidningsklipp 2005

 

Debatt. P18-kampen är över!

Gotlands Allehanda 27/5 2005

Beslutet att lägga ned P18 har tagits av våra folkvalda i riksdagen. Förnuftiga och tydliga argument mot nedläggningen hjälpte inte. Utbildningsplattformarna för nya insatsförsvaret skall lokaliseras kring våra befolkningstäta regioner i landet. Men det tar inte bort behovet av att P18 borde funnits kvar. Kampen är över. Gotland och gotlänningarna förlorade. Faktum kvarstår dock – P18 behövs!

 

P18-kampen är över!

 

 

Behövs. Kampen om P18 är förvisso över, men det förhindrar inte det faktum att P 18 fortfarande behövs. FOTO: PRESSENS BILD

 

På lördag den 28 maj hålls nedläggningsceremoni för Gotlands Regemente P18 och en nästan 200-årig försvarsepok på ön går i graven. En av Gotlands största arbetsgivare avvecklas och försvinner, och med det c:a 600 arbetstillfällen. Vi har under hela 2004 stridit och argumenterat för att P18 behövs i den framtida försvarsmaktsordningen. En hopplös kamp som nu är definitivt över. För gott!

Vi slogs inte bara för att bevara ett regemente med anor och traditioner sedan år 1811. Vi slogs också för att försöka rädda en modern rationell, och för insatsförsvaret väl anpassad utbildningsanläggning.

Vi tyckte även att det fanns många goda arbetsmarknadspolitiska skäl att behålla denna statliga arbetsplats här på Gotland. Budskapet var tydligt, och vi hade ett stort stöd från alla håll, inte minst av de c:a 13 000 som på knappt 14 dagar, skrev på protestlistorna.

 

BESLUTET OM NEDLÄGGNING är taget av våra folkvalda i riksdagen, och det är bara att inse fakta. Förnuftiga och tydliga argument mot förslaget att lägga ned P18 hjälpte inte. Utbildningsplattformarna för nya insatsförsvaret skall lokaliseras kring våra befolkningstäta regioner i landet.

Som kompensation, flyttas därför ett antal statliga myndigheter och bolag ut till de ”drabbade” orterna.

Ett litet konstaterande: Man visste att de utpekade orterna påverkas negativt av försvarsomställningen, men man övervägde inte att låta dessa orters regementen få vara kvar… då hade man ju sluppit denna kostsamma och gigantiska flyttkarusell som nu är i antågande…

 

VI VÄNTAR ALLTSÅ på c:a 700 ”nya” statliga inom de närmaste åren! Jättebra för Gotland!! Men tyvärr måste jag få uttrycka min tveksamhet till dessa planer (läs löften). Om man inte kunde hålla löftet att ha kvar en redan etablerad statlig arbetsplats, som FMLOG ekonomikontor, kommer man då lyckas att hålla de nya löftena?

Man är ju som försvarsanställd, vid det här laget ganska avtrubbad och skeptisk efter alla turer kring ministrar och politikers löftesstinna tal, glättiga overheadbilder och välregisserade presskonferenser.

 

VAD SKALL HÄNDA med Visborgsslätt? Ett stort område med utmärkt potential att bli något bra för Visby och Gotland. Jag har dock en farhåga att vi ser ett nytt A7-syndrom växa fram. D. v. s. inget konkret kommer att hända inom de närmaste 15–20 åren.

Är Gotlands kommun överhuvudtaget intresserad av att snabbt stödja en utveckling av Visborgsslätt?

Har man tillräcklig drivkraft, beslutsförmåga och framåtanda för att kunna ta tag i detta område och våga satsa på de idéer och visioner som finns, som t. ex. ett idrottscentrum, eller kommer även detta ärende att fastna i obeslutsamhet, politisk långbänk och snarig byråkrati?

 

VAD SOM ÄN kommer att hända efter nedläggningen av P 18, är jag övertygad om att Gotlands Regemente, med alla sina perfekta och rationella förutsättningar, hade blivit ett föredöme för utvecklingen av den framtida försvarsmakten.

Gotland med sitt utsatta läge mitt i Östersjön hade även haft kvar en naturlig resurs i händelse av större kriser här eller i vår direkta omvärld.

Sist men inte minst så hade vi definitivt haft kvar en betydande arbetsplats för ett stort antal gotlänningar inom många olika yrkesgrupper. P18 behövs!

Magnus Olofsson

Ordförande SEKO klubb Försvar

 
 
 

Regementet läggs ner – men ska fortsätta i museal form

Gotlands Allehanda 28/5 2005

 

Det rymmer så mycket viktig historia

 

Verksamheten vid P 18 är nedlagd, men för Visborgsslätts militärmuseum, inrymt i den gamla matsalen, kan denna regementets sista tillställning innebära något nytt i stället för stängning.

 

En möjlighet är att en stiftelse tar över museet på plats i matsalen, en annan att museet flyttar till marinmuseet vid gamla KA 3 eller till Tingstäde. I sommar hålls dock museet öppet som tidigare två eftermiddagar i veckan.

I dag högtidlighålls nedläggningen av Gotlands regemente med en ceremoni som startar på kaserngården och avslutas i regementsparken. Därmed skrivs ett stycke militärhistoria för Gotlands regemente.

 

 

Sista övningen. I går finslipades programmet inför Gotlands regementes nedläggningsceremoni i dag. FOTO: LARS JÖNSSON

 

Avveckling

P 18 har formellt varit nedlagt sedan den sista december förra året och därefter har dess varit avvecklingsorganisation (Ao). P 18 som avslutats den sista augusti i år. I dag, lördag, välkomnades allmänheten att delta i den officiella nedläggningsceremonin.

Ur museal synpunkt vore det bäst att museet fick vara kvar på plats i den gamla matsalen. Tingstäde kan vara intressant, den orten har ju blivit en museiort, musealt sett, säger Sven Larsson i Kamratföreningen som under många år har guidat besökare runt i museet.

Under dagen hålls museet öppet på plats bland många andra finnes veteranen Sven Larsson som med militärhistoriskt intresse och kunnande visar runt i museet som i sommar, liksom tidigare somrar, kommer att vara öppet ett par eftermiddagar i veckan.

- Det bästa med vårt museum är att utställningarna ger en militärhistorisk tillbakablick med start i öns fornborgar, pekar på viktiga händelser som den ryska invasionen. Nationalbeväringens tillblivelse, Lottakårens framväxt. Museet ger också perspektiv på beredskapstiden, första och andra världskriget, visar fram huvuddelen av alla vapen som har varit i tjänst på ön.

 

Märkesår

Han noterar bland många märkesår 1854 som året med de första fanorna, något som Oscarsstenen minner om, och 1886 då regementet uppstod med Wisborgs slätt som den största övningsplatsen.

Med egna minnen berättar han utifrån uppbyggda miljöer från logementet, komplett med radio och inspelade program från den tiden som ljuder ur högtalarna. Från sin far bär han vidare berättelser från regementets Velicopedryttaravdelning., den snabbaste som artilleriet hade i Sverige på sin tid vid andra världskriget.

- Museet rymmer så mycket viktig historia och det är ett dilemma hur vi ska kunna hålla våra traditioner levande. Bäst görs det förstås med vårt museum och allra helst då kvar här på plats i matsalen, slår Sven Larsson fast.

Bland många som under fredagen finputsade lördagens avslutningsceremoni fanns major Mats Jonsson som konstaterade att nu övades inför det sista arrangemanget som Gotlands regemente. Med ursprung i Nationalbeväringen som sattes upp 1911 (sic. eg. 1811) blev detta Sveriges första värnpliktsförsvar med övningsplikt även i fredstid.

Under våren har den sista stora värnpliktskullen avslutat sin grundutbildning. Kvar, till november i år, finns ett 30-tal bevakningsvärnpliktiga. Under våren har också den tidigare personalen börjat i Trygghetsstiftelsens program som ”Ny start”. ”Min kompetens” och ”Starta eget”. För den personal som har tackat nej till erbjudande om nytt arbete vid Försvarsmaktens förband, skolor eller staber, på fastlandet, gäller uppsägningstid från september.

 

Unikt

- Visborgsslätts militärmuseum är unikt i sitt slag. Genom samlingarna berättas militärhistoria från forntid och framåt. Museet är fint inrymt i den gamla matsalen som kommer att stängas. Men vi jobbar på olika alternativ för att museet ska kunna bevaras. Berättar major Mats Jonsson.

I dag, vid nedläggningsceremonin av Gotlands regemente P18 deltar omkring 450 personer, bland dem anställda, militärer, civila, kamratföreningar och pensionärer.

Vasallen tar över på gamla P 18 och kvar inom försvarsmakten på Gotland, med komprimerade utrymmen vid gamla Kanslibyggnaden, blir cirka 70 anställda varav 30 officerare och 40 civila. En bevakningspluton kommer också att finnas kvar till slutet av november och därefter blir en insatsstyrka kvar med kvarvarande pensionärer, konstaterar Mats Jonsson.

Inger Hammar

 
 
 

Högtidlig nedläggningsceremoni vid Nya Wisborg

Gotlands Allehanda 28/5 2005

 

 

Lugnast

— Ett militärt högspänningsområde har blivit förvandlat till det lugnaste och, ur militär synvinkel, det mest ointressanta området i världen. Det är något att glädjas över, man jag vet att det inte är så lätt att glädjas i dag, sa Åke Jansson, chefen för försvarsmaktens logistik.

 

I fredags (27/5 2005) samlades cirka 200 av de anställda vid enheterna: försörjningsenhet Gotland, markverkstad Gotland, serviceenhet Visby, samt Gotlandsdelen av ledningsteknikenhet Syd, för en högtidlig ceremoni bakom stabsbyggnaden Nya Wisborg i Visby. 

Vid ceremonin deltog bland andra chefen för försvarsmaktens logistik, general Åke Jansson som höll tal, var slutord var:

– Jag vill tacka er för de professionella insatser som ni har gjort!

 

Den 31 maj upphör de fyra gotländska enheterna som en följd av försvarsbeslutet 2004. Nedläggningen högtidlighölls vid en ceremoni med 200 anställda på fredagskvällen vid Nya Wisborg.

- God dag gotlänningar! Inledde general Åke Jansson sitt tal vid ceremonin. Att den tidigare så spända militära situationen i Östersjöregionen totalt har förändrats och mjukats upp idag:

- Ett militärt högspänningsområde har blivit förvandlat till det lugnaste och, ur militär synvinkel, det mest ointressanta området i världen. Det är något att glädjas över men jag vet att det inte är så lätt att glädjas i dag med avveckling, nedläggning och tankar på att söka nytt jobb. Vi får tänka på att våra barn och barnbarn förhoppningsvis får leva i fred och frihet, sa Åke Jansson.

Till serviceavdelningen sa Åke Jansson:

- Jag har våndats över den process som ni, utan självförskyllan,  hamnat i.

Efter talet överlämnades symboliskt en gotlandsbagge till generalen och de tre divisionscheferna: överste Lars-Gunnar Nilsson, överste Ulf Nordlander och överste Ronnie Åbrandt.

Under ceremonin vid Nya Wisborg spelade Gotlandsmusiken.

Försörjningsenheten har i dag 75 anställda och har haft till uppgift att försörja försvarets enheter på Gotland med freds- och krigsförnödenheter samt transporter.

Markverkstaden har 53 anställda vars uppgift har varit att stödja med reparationer av hjul- och stridsfordon, vapenmateriel med mera.

 

10 blir kvar

Serviceenheten har 115 anställda och har haft till uppgift att stödja med administrativ service som expeditionstjänster, postdistribution, reprotjänster, reseadministration, telefonväxel, inköpstjänster, personaladministration, ekonomi- och löneadministration samt förplägnadstjänster.

Ledningsteknikdelen har 25 anställda och består i dag av en IT-avdelning som håller igång IT-systemen samt en teleavdelning som arbetar med försvarsmaktens telenät och sensorer på hela Gotland.

Kvar på Gotland av ovanstående blir en försörjningsavdelning bestående av 10 personer som ska stödja kvarvarande delar på Gotland, som bland annat hemvärnet, med förrådstjänster. Under 2006 kommer även servicekontoret att finnas kvar med 63 anställda, några av de anställda, hittills 10 personer, har tackat ja till ett nytt arbete på fastlandet. Övriga kommer att sägas upp den 1 september.

Ulf Glimfalk

 
 
 

Kommunen erbjöds köpa P 18 för 18 miljoner kronor

Gotlands Allehanda 28/5 2005

 

 

Kommunen erbjöds köpa P 18:s inhägnade kasernområde för 18n miljoner kronor, men tackade nej. Kostnaden 18 miljoner är ett vrakpris, marknadsvärdet torde vara ett tresiffrigt miljonbelopp skriver Kaj Wirén.

DET GÅR rykten att Gotlands kommun erbjudits att köpa P 18-området för 18 miljoner kronor och att man tackat nej till erbjudandet.

Man kan anta att det handlar om P 18 inhägnade område.

Ryktena säger också att kostnaden för flyttningen av kultur- och fritidsförvaltningen till Roma (Lövsta) kommer att kosta 8 miljoner.

Planeringen att flytta kommunens lönekontor först till ny plats och år 2007 till Slite finns också i ”pipeline”. Finns möjligen ytterligare kostnadskrävande flyttplaner.

Samtidigt säger våra politiker ja till att bygga en kongresshall för över 100 miljoner. Monumentet avses resas på en plats som redan i dag har akut brist på parkeringsytor. Till bankruttbilden hör även förslag om höjd kommunalskatt.

 

VISBY STADS gynnsammaste möjligheter att expandera i år i dag söderut mot Kneippbyn-Vibble-Västerhejde. Allt skulle ju bli så bra bara P 18 kom bort och markområdena skulle kunna exploateras för annan verksamhet än militär.

P 18 kasernområde rymmer ett stort antal ändamålsenliga faciliteter för den verksamhet som Gotlands kommun i dag ansvarar för. Här är några:

en modern 4-våning stabsbyggnad

Gotlands största och modernaste kök med matsalar för c:a 1000 personer

Gotlands största och modernaste verkstadsbyggnad

ett stort antal moderna lokaler färdiga att användas

omfattande garageområden

1000-tals parkeringsplatser/ att jämföra med de 4 (!) p-platser som finns vid gamla polishuset i vars närhet ett flertal kommunala förvaltningar finns inhysta

moderna idrottsanläggningar av olika slag.

 

ÄR DET verkligen sant att våra folkvalda politiker har frånsagt sig möjligheten att samla stora delar av den kommunala förvaltningen till Visborgsslätt.

Kostanden 18 miljoner är ett vrakpris för ett område vars marknadsvärde torde vara ett tresiffrigt miljonbelopp

Politiker oavsett partitillhörighet:

Huka er inte i era skyttegravar i innerstaden utan redovisa för oss som valt er att leda vår kommun om ryktena är sanna eller falska.

Kaj Wirén

Nyfiken skattebetalare

 
 
 

Färdigmarscherat. P 18 officiellt nedlagt efter 200 år

Gotlands Allehanda 30/5 2005

 

 

EN TVÅHUNDRAÅRIG epok är över: Gotlands regemente är officiellt nedlagt.

Nedläggningsceremonin hölls på lördagen (28/5 2005)

- I dag är det en sorgens dag för Gotlands regemente. Det blir inte med och bygger framtiden. Men låt oss vara stolta över minnet, manade regementschefen Gunnar Karlsson.

Han hade då gjort uppmärksammad entré på kaserngården i en veteranstridsvagn modell 37.

I ceremonin ingick bland annat avtäckning av en minnessten samt halning för sista gången av ddn tretungade örlogsflaggan på kanslihuset.

 

EN TVÅHUNDRAÅRIG EPOK ÄR ÖVER:

 

Flaggan halad för sista gången

 

 

Sista halningen. Olle Gardell halar för sista gången örlogsflaggan på Kanslihuset. Foto Henrik Radhe

  

 

Utmarsch. Alla, inklusive baggen Harald IV, lämnar kaserngården

 

   

 

- I dag är en sorgens dag för Gotlands regemente. Låt stoltheten över regementet åtföljas av sorg men inte av bitterhet.

Det manade regementschefen Gunnar Karlsson i sitt tal under nedläggningsceremonin för Gotlands regemente P 18.

Han hade då gjort uppmärksammad entré på kaserngården åkande i en bullrande veteranstridsvagn, modell 37, och avslutade med att avtäcka en minnessten.

 

Nedläggningsceremonin för P 18 under lördagen innehöll ett omfattande program. Att det blev just denna dag, 28 maj, hade dock inget med traditioner eller exakta datum att göra, det handlade om att välja en dag då det skulle vara praktiskt möjligt för så många som möjligt att delta.

Centrum var förstås regementsområdet där de omgivande kasernerna togs i bruk för nästan exakt hundra år sedan, 1905. Efter korum i Domkyrkan marscherade deltagarna genom stan till Södercentrum där bussar väntade för vidare transport till P 18. Själva nedläggningsceremonin började kl. 12.

- Jag tar befälet. God dag gotlänningar, hälsade Gunnar Karlsson de församlade.

- God dag överste, löd svaret.

På gården stod åhörarna: anställda, värnpliktiga, militärer, pensionärer, och allmänhet formerade. Sammanlagt var det c:a 500 personer. Hettan var tryckande och medförde att en värnpliktig svimmade och föll ur ledet.

Landshövding Marianne Samuelsson var först av tre officiella talare.

- Denna dag kommer att beskrivas som en viktig dag i framtiden, menade hon från den mobila scenen flankerad av stridsfordon och fanvakt.

Hon erinrade om det riksdagsbeslut av den 16 december 2004 som definitivt innebar nedläggning av öns sista regemente och gav sedan en historisk exposé över försvarets utveckling på Gotland fram till dagsläget där Östersjön är ett fredens hav.

Landshövdingen framhöll att Försvaret betytt mycket för Gotland ekonomiskt som en av de största arbetsgivarna.

- Nedläggningen påverkar därför för lång tid den gotländska arbetsmarknaden, framhöll hon och passade på att uppmana den som bär på en verksamhetsidé att kontakta kommunen.

- Med nedläggningen försvinner en flerhundraårig militär närvaro på Gotland, ett i demokratisk ordning fattat beslut, erinrade Marianne Samuelsson.

 

Gotländsk förankring

Tillträdande arméinspektören, brigadgeneral Sverker Göransson, menade att Gotlandsregementet varit unikt på grund av det emanerar från 1811 då gotlänningarna själva inrättade sin nationalbeväring.

- Gotlandsbrigaden var kärnan som försvarade det vi kallar hangarfartyget i Östersjön.

Han konstaterade att det är förändringarna i omvärlden som utgör bakgrunden till nedläggningsbeslutet

- Arméns nya roll befinner sig bara i början. Ni behövs i den framtida armén och jag hoppas ni följer med in i framtiden, uppmanade han gotlänningarna.

Regementschef Gunnar Karlsson framhöll att P 18 varit förankrad i den gotländska vardagen och folksjälen, ett bygdeförsvar i bästa mening. Han menade att ett regementes själ manifesteras bland annat i dess traditioner. Dessa förs vidare av Gotlandsgruppen som tar över regementets fana.

Gotlands regemente blir inte med och bygger framtiden. Men låt oss vara stolta över minnet.

Han utbringade så ett fyrfaldigt leve för Gotlands regemente varefter fanan troppades och överlämnades till Gotlandsgruppen.

 

Avtäckning

Därefter avmarscherade samtliga, inklusive regementssymbolen baggen Harald IV som fullgjort sitt sista officiella uppdrag, till den närbelägna Regementsparken där en minnessten skulle avtäckas. En i raden av stenar där som erinrar om kungabesök men också om nedläggningarna av A 7 och Lv 2 2000.

Via stenen visar vi att minnet ska leva kvar under mycket lång tid, sa Gunnar Karlsson, och avtäckte stenen med minnestext genom att dra bort det döljande skynket.

Ceremonielet avslutades med att det blåstes tapto och den tretungade örlogsflaggan på kanslihuset halades för sista gången där den hissats/halats under hundra år. Olle Gardell, regementets äldsta officer, hade fåt det symboliska uppdraget.

- Otroligt vemodigt. Det är ett hedersuppdrag att få hala flaggan men efter 40 år här är det tungt.

En flagga kommer dock även i framtiden att vaja från kanslihuset. Det blir en vanlig svensk flagga som kommer att sitta uppe dygnet runt. Något som är tillåtet om den är belyst och därför har en spotlight monterats på plats.

Nedläggningsdagen avslutades med regementsafton och fyrverkeri.

En tvåhundraårig epok är över.

Lars Schill

 
 
 

Biskop Lennart.  ”I dag är vår beredskap inte god”

Gotlands Allehanda 30/5 2005

- MILITÄR BEGRAVNINGS SKA EJ äga rum mot de anhörigas önskan. Jag tror ingen har önskat detta. Vi har förlorat det här slaget på grund av politisk klåfingrighet och kortsiktighet men vi har hedern kvar. I dag är vår beredskap inte god. P 18 går i graven men inte det gotländska försvaret.

Biskop Lennart Koskinen var djupt allvarlig under sin betraktelse under det korum i den fullsatta S:ta Maria domkyrka som var en del i lördagens nedläggningsceremoni för P 18.

Kyrkoentrén flankerades av militär och inne rådde ett kraftigt sorl i bänkraderna.

Ursäkta, Vi ska börja nu så jag får be att ni lugnar ner er.

Orden hade omedelbar effekt, sorlet stillnade och korumet kunde inledas. Så skede med psalm 168 ur 1937 års psalmbok, ”Fädernas kyrka”.

Efter bibelläsning följde biskop Lennarts betraktelse.

När någon dör och det är begravning hoppas vi på en tillvaro bortom döden. När P 18 går i graven är det definitivt P 18 kommer inte att återuppstå.

Men annat, som kamratskap och alla minnen, kommer att överleva menade biskopen.

Freden går inte i graven. Det finns två sorters fred. Väpnad, som under kalla kriget dagar, och positiv fred där två personer litar på och behöver varandra.

Gotland har nu profilerat sig som centrum i Östersjön, konstaterade biskopen och nämnde olika kulturcenter som etablerats under senare år.

Allt sådant är det effektivaste, långsiktiga försvaret. Bibelns ord om att smida svärd till plogbillar kanske är på väg att förverkligas.

Efter förbön och Fader vår följdes psalm 297, ”Härlig är jorden”.

Avslutande musik var Duke Ellingtons ”Almighty God”.

Därefter avmarscherade fanvakten ur kyrkan och korumet var över.

Lars Schill

 
 
 

Sorgens dag när P18 gick i graven

Gotlands Tidningar 30/5 2005

 

 

SLUTMARSCH. Med fanorna fladdrande i vinden och med allvarliga blickar gick marschen genom Visby, men Gotlandsmusiken i spetsen och regementschefen, överste Gunnar Karlson i fokus.

 

”Först om några år vet vi om beslutet var rätt eller fel”

 

Det var en sorgens dag i lördags (28/5 2005) när nedläggningsceremonin av P18 ägde rum. En epok var slut på Gotland och många ville delta i ceremonin för att träffa gamla vänner och för att få uppleva när den tretungade örlogsflaggan halades för sista gången.

-Vi tror att det här är rätt men först om några år vet vi om beslutet var rätt eller fel, sa arméinspektören, generalmajor Sverker Göransson.

-Låt stoltheten över regementet åtföljas av sorg, men inte av bitterhet. Stolthet ger styrka inför framtiden, medan bitterhet skadar den som bär på den sa regementschefen, överste Gunnar Karlson.

 

Epok på Gotland är slut

 

 

UTMARSCH. Genom Visby gick den sista marschen i lördags när P18 lades ner.

 

Nedläggningsceremonin för P 18 hölls på kaserngården

 

En epok på Gotland är slut och det var en sorgens dag i lördags när nedläggningsceremonin av P18 hölls på kaserngården.

 

- Låt stoltheten över regementets minne åtföljas av sorg men inte av bitterhet. Stoltheten ger styrka inför framtiden medan bitterheten skadar den som bär på den, sade regementschefen överste Gunnar Karlson.

För sista gången halades den tretungade örlogsflaggan. För sista gången tjänstgjorde Harald den fjärde och den siste i rakt nedstigande led av gutafårsbaggar.

Nedläggningsceremonin inleddes på morgonen med flagghissning och medaljutdelning samt parad för fanan. Därefter hölls korum med biskop Lennart Koskinen i domkyrkan och marsch genom staden till Södercentrum. Ceremonin hölls på kaserngården där 450 personer deltog.

 

 

En grupp särskilt inbjudna personer kom till nedläggningsceremonin.

 

Blickar framåt

Talen inledes av landshövding av Marianne Samuelsson som ville försöka blicka framåt denna dag.

- Det är historisk dag. Nedläggningen av P18 kommer för lång tid att påverka den gotländska arbetsmarknaden och det kommer att kräva insatser för det samlade Gotland för att skapa nya arbetstillfällen och verksamheter.

 

 

Landshövding Marianne Samuelsson försökte se framåt den här dagen.

 

 

Regementets fana troppas och överlämnas till Gotlandsgruppen under överinseende av regementschefen, överste Gunnar Karlson.

 

 

Tack och farväl till P 18. Officerarna på P 18 tar farväl.

  

Efterlyser idéer

Hon efterlyste idéer för nya marknader och menade att Gotland utvecklas till centrum för olika verksamheter.

- För den enskilde är detta en dag då gemenskapen bryts med arbetskamrater och tryggheten att gå till sitt arbete. En arbetsplats som har haft betydelse för hela Gotland och för vår trygghet

Arméinspektören, generalmajor Sverker Göransson, gick till talarstolen med ”varmt men tungt hjärta”, som han uttryckte det.

- Det är omvälvande och känslosamt, låt det vara det, sa han. Men det är viktigt för mig att framhålla att P18 alltid motsvarat de förväntade kraven.

 

 

För sista gången tjänstgjorde Harald den fjärde.

 

Rätt eller fel beslut

- Vi tror att det här är rätt väg men först efter några år vet vi bestämt om det var rätt eller fel beslut. Ni behövs i den framtida armén hoppas att ni följer med in i framtiden, avslutade han.

Regementschef, överste Gunnar Karlson höll ett varmt och känslosamt tal.

- Med nedläggningen av Gotlands regemente bryts en nästan 200-årig tradition av utbildning av värnpliktiga på Gotland. Gotlands nationalbeväring skapades år 1811, nästan ett sekel innan värnplikten blev allmän i hela Sverige. I hundra år har soldater utbildats i dessa kaserner på Visborgs slätt som invigdes år 1905. Förbandet har hetat I17, (sic) I18 och P18 men kontinuiteten är obruten fram till vår tid.

Regementschefen framhöll betydelsen av traditioner och såg det naturligt att Gotlandsgruppen tar över regementets fana.

- Gotlands regemente läggs ned. Men minnet av Gotlands regemente kommer att leva kvar in i framtiden. Låt oss ha det i åtanke när fanan nu för sista gången förs i fanmarsch framför Gotlands regemente för att därefter troppas och överlämnas till Gotlandsgruppen. Låt oss vara stolta över minnet efter Gotlands regemente, avslutade han.

Därefter vidtog fanmarsch och troppning av fanan som sedan överlämnades till Gotlandsgruppen.

 

 

En minnessten i regementsparken avtäcktes.

 

Minnessten

En minnessten avtäcktes slutligen med texten: ”Gotlands regemente uppsatt genom en konvention i december 1810 av Konung Karl XIII den 5 februari 1811 som Gotlands nationalbeväring. Nedlagt med riksdagens beslut den 16 december 2004. Regementet var förlagt och övades på Visborgsslätt 1887–2005. Lägret anlades 1887 och kasernerna 1905”.

Därefter halades den tretungade örlogsflaggan för sista gången och det blev alldeles tyst.

 

Mats har valt ett annat liv

Mats Karlsson var en av officerarna som deltog i nedläggningsceremonin av P 18 i lördags. Han kände sig sorgsen men ändå glad över att träffa så många gamla kompisar den här dagen.

 

 

Mats Karlsson med familj, Camilla Widegren och Sara, deltog i avslutningsceremonin på P18 i lördags.

 

- Jag har valt att avsluta min militära karriär. Nu ska jag utbilda mig till lärare, sa Mats. Det känns bra att börja med något annat nu efter 15 år i det militära.

  Mats gjorde värnplikten på P 18 år 1988 och blev sedan kvar. Nu är han plutonchef och med avbrott för utbildningar och utlandstjänst i Bosnien har han hela tiden tjänstgjort på P18.

- Jag kommer aldrig att kunna trivas lika bra på ett annat regemente så jag har valt att sluta.

Hans sambo, Camilla Widegren och dottern Sara, tre år, gjorde honom sällskap vid avslutningsceremonin.

Yvonne Winarve Text

Krister Nordin Foto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig