Föregående sida

Tidningsklipp 2016

 

Margit vägrar flytta för militärens skull

Gotlands Tidningar 20/2 2016

STANNAR. Margit Gunnarsson är född i huset på Romhagevägen intill skjutfältet och är inte intresserad av att flytta.

 

TOFTA

Ett tiotal fastighetsägare nära Tofta skjutfält har fått ett erbjudande om att sälja sin tomter till Försvarsmakten. 85-åriga Margit Gunnarsson är en av dem, men hon vägrar.

 

Margit Gunnarsson är född i huset på Romhagevägen intill den norra gränsen mot Tofta skjutfält. I gården ingår också 50 hektar mark.
- De här påtryckningarna har va haft över oss flera gånger, säger hon.
Genom åren har försvaret vid flera tillfällen visat intresse för att köpa loss gården.
- Jag var här före militären, så jag tänker inte flytta på mig, säger Margit och syftar på när skjutfältet började byggas upp under 1940-talet.

Gården har gått i släkten sedan hennes morfar och Margit Gunnarsson har inte en tanke på att sälja den.
- Det spelar ingen roll om jag så får 10 miljoner kronor. Om man ska flytta när man är så här gammal så är det något som måste mogna i en själv.
 
Margit Gunnarsson har också barn, barnbarn och barnbarnsbarn och hennes önskan är att marken ska stanna i släkten.
Karl-Martin Svärd på Fortifikationsverket, som sköter köp och förvaltning åt Försvarsmakten, säger att de inte kommer att tvinga någon att sälja.
- Det är helt frivilligt, vi kommer inte att driva bort någon. Det vi gör nu är att erbjuda möjligheten att sälja fastigheter för dem som vill det, innan man börjar bygga den nya garnisonen som ska bli på skjutfältet.
Att försvaret erbjuder sig att köpa upp fastigheter grundar sig på att markerna kring skjutfältet kan komma att sjunka i värde efter nyetableringen.
- Fastighetsägarna får chansen nu att sälja innan det byggs en helt ny garnison, säger Karl-Martin Svärd.
 
De markägare som är intresserade kommer att erbjudas en oberoende värdering nu under våren.
- Senaste planen är ju att garnisonen ska byggas i anslutning till det som försvaret redan byggt nära Toftavägen. Och kommer det 200 soldater som ska arbeta där kommer det ju att bli mer liv i luckan och mer trafik där.

Om ni köper upp några fastigheter, vad är då planen att göra med dem?
- Det finns ingen plan på att skjutfältet ska bli större, tanken är mer att Toftavägen ska utgöra en naturlig gräns för var fältet börjar. Om vi skulle få köpa upp några hus finns det inga planer på att vi ska använda dem som förråd eller så. Vill man bo kvar i området får man göra det, säger Karl-Martin Svärd.

 

Margit Gunnarsson förstår att hon inte tvingas till någonting.
- Men jag tycker inte alls om det här trycket mot mig om att sälja.  Det har vi haft länge och jag tycker det känns jättetråkigt, säger hon. (Helagotland.se)
Dennis Pettersson  Anna Sofia Hakeberg

 
 
 

Försvarets ökade närvaro går på hundratals miljoner

Gotlands Allehanda 3/3 2016

Notan dröjer. Försvarsmakten vet ännu inte i detalj hur stor satsningen på Gotland blir, men räknar med att den ökande närvaron kommer att kosta 200 miljoner kronor per år. Foto: Dennis Pettersson/helagotland.se

 

GOTLAND
Försvarets ökade närvaro på Gotland kommer att kosta omkring 200 miljoner kronor per år. Det bedömer överste Håkan Hedlund, avdelningschef för arméns produktionsavdelning.

I måndags (29/2 2016) lämnade Försvarsmakten sitt budgetunderlag till regeringen. När det gäller satsningen på Gotland får dock regeringen vänta på besked om kostnaden. Hittills finns bara en preliminär summa som bygger på den beställning Försvarsmakten i februari lämnade till Fortifikationsverket. Där har man inte slutfört beräkningen av investeringskostnaden.
− Vi räknar på det. Om den preliminära beräkningen inte håller måste vi tillsammans med Försvarsmakten ta ställning till om man ska ta bort byggnader eller acceptera en högre kostnad, säger Stephanie Rimskog vid Fortifikationsverket som tror mer noggranna kalkyler är klara om en månad.

Som GA tidigare berättat ska bland annat en styrketränings- och motionshall, ett multifunktionshus, stridsfordons- och fordonsförråd med verkstad, en vaktbyggnad och ett repövningsläger med hygienbarack byggas.

Enligt den preliminära beräkningen kräver byggnader och infrastruktur investeringar på omkring 600 miljoner kronor.

Till det skall läggas kostnader för material och personal. Stridsgruppen kommer att bestå av 304 personer, varav omkring 160 kommer att vara heltidsanställda och bosatta på Gotland.
− Vi räknar med en kostnad för utbildning, material och löner på 400-500 miljoner kronor fram till 2020. Då ingår inte kostnaden för att renovera de stridsfordon som ska användas av stridsgrupp 18. Det håller vi ännu på att räkna på, säger Håkan Hedlund.
Bland fordonen som ska användas finns de 14 stridsvagnar som förrådsställts på Toftafältet.

 

Hösten 2017 ska verksamheten vara igång på skjutfältet, inledningsvis i en del tillfälliga byggnader.
För att påskynda planeringen av de permanenta byggnaderna har Fortifikationsverket redan avslutat upphandlingen av konsulttjänster för infrastrukturen. Man har även påbörjat upphandlingen av konsulter till vaktbyggnaden, kontorsutrymmen och ett gym innan beslutsunderlaget är komplett.
− Vi planerar för byggstart i februari 2017. Vi börjar med infrastrukturen, vägar el och sådant. Första husen som byggs blir förråd och skärmtak, säger Stephanie Rimskog.

Försvarsmakten har även påskyndat arbetet med (att) ta fram underlag till den nya miljöprövningen på Tofta skjutfält.
− Vi planerar att lämna in underlaget den här månaden, säger Håkan Hedlund.

Per Leino

 
 
 

Toftaplanen för stridsgrupp klar

Gotlands Tidningar 23/3 2016

TOFTA. Inom den inringade röda linjen kommer stridsgrupp Gotland att ha sina fordon, verkstad, träningshall med mera. Längst ner på kartan syns Toftavägen. Illustration: Fortifikationsverket.

 

TOFTA

Nu har försvaret tagit fram en plan för vad som behöver byggas på Tofta skjutfält för Stridsgrupp Gotland.

I arbetet ingår 13 500 kvadratmeter lokaler och en satsning på bergvärme och solceller.
− Det är tänkt att vi ska vara självförsörjande på energi, säger Tobias Nyberg som tillsammans med Stephanie Rimskog ingår i Fortifikationsverkets projektledning.

I juni 2015 beslutade regeringen om Stridsgrupp Gotland. I det ingår ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani samt att utbildningsgruppen förstärks för att medge ökad övnings- och utbildningsverksamhet.

På tisdagskvällen (22/3 2016) höll Försvarsmakten tillsammans med Fortifikationsverket, FMV och Region Gotland ett informationsmöte för allmänheten för att berätta om byggprocessen, verksamheten på minigarnisonen och den kommande övningsverksamheten.

I mitten av april får regionen en ansökan om bygglov.
− Det finns omkring 150 sakägare, men det är generöst räknat, säger Tobias Nyberg.

I februari 2017 räknar man med byggstart om allt går enligt planerna och efter sommaren samma år startar den militära verksamheten.
De olika byggnaderna uppförs successivt under 2018-2020. Då ska ett motorområde med verkstad, garage, skärmtak, drivmedelsanläggning, spolanläggning samt kontorslokaler, gym, motionshall, repövningsläger och vakt byggas.
− Vi har varit noga med att ta fram ett komplett underlag för att inte försena beslutet i onödan, säger Stephanie Rimskog.

 

BYGGPROCESSEN. Tobias Nygren och Stephanie Rimskog är projektledare för Fortifikationsverket som bygger upp området på Tofta. Foto: Åsa Sveds

 

En del byggnader finns redan, bland annat en förläggning för mellan 40 och 50 personer. De anställda kommer inte att på området, men det behövs vatten och avlopp, el, värme och vägar samt en drivmedelsanläggning, skärmtak för fordon och ett provisoriskt gym.
− De som kommer att öva temporärt, får bo i tältläger eller inhysas på något hotell (vilket av de 1 ”hotellen” i närheten kan det vara?) i närheten, säger Tobias Nyberg och förklarar att det inte kommer att byggas någon förläggning på Tofta.
En av frågorna som många vill ha svar på är hur mycket buller det blir.

Enligt de bullerkurvor som Fortifikationsverket tagit fram ska nivåerna inte överstiga vad trafiken åstadkommer på Toftavägen. Bullret från stridsfordon är högst 55-60 decibel medan trafiken på Toftavägen ligger på 65-70. De störningar som orsakas av skjutövningar ingår inte.

Allmänheten har inte tillträde till området som kommer att inhägnas med ett två meter högt stängsel som avslutas med taggtråd. Några av de befintliga vägarna berörs också av bygget.
− De får åka runt på de andra vägarna, säger Tobias Nyberg.

 

STRIDSGRUPP GOTLAND

● 164 personer kommer att vara kontinuerligt anställda.

● 138 personer kommer att vara temporärt anställda och vistas där tidvis.

● Cirka 40 bandvagnar och stridsfordon placeras inom Toftaområdet.

● Cirka 50-60 hjulfordon inklusive hemvärnet ingår också.

Åsa Sveds

 
 
 

Grannar oroas av skjutfältets framtid

Gotlands Allehanda 24/3 2016

SKJUTFÄLTET (GA)

Boende kring Tofta skjutfält oroas över att ökad övningsverksamhet kommer att skapa olägenheter och begränsa friluftslivet på fältet.

 

Skyddat. Kasernområdet (till vänster) kommer att ligga inne på skjutfältet och utom synhåll från Toftavägen. Området kommer att inhägnas, vilket innebär att allmänheten i fortsättningen får tillträde till skjutfältet via vägen vid Stora Home. Illustration: Fortifikationsverket.

 

Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets Materielverk har i två omgångar informerat boende kring skjutfältet och allmänheten om sina planer. Vid mötena har de fått många frågor om hur omfattande övningsverksamheten på fältet blir, om det ska övas nattetid och på helger.

Svaret har uteblivit eftersom Försvarsmakten ännu inte vet hur omfattande verksamheten kommer att bli. Arbeten pågår ännu. I går gjordes fältarbeten i Tofta för att hitta en lämplig plats för en skjutbana.

Nuvarande tillstånd gäller bara norra delen. Det tillåter 125 skjutdagar per år, varav 85 på vardagar och 40 på helger.

Ökad militär närvaro innebär att det kan bli betydligt fler skjutdagar, och inte bara av stridsgruppen. Försvarsbeslutet säger att luftvärnet ska öva regelmässigt på Gotland. Dessutom ska hemvärnet utökas och i framtiden ska hela skjutfältet utnyttjas.

När stridsgruppen etableras får Tofta Sveriges modernaste skjutfält. Samtidigt har flera skjutfält på fastlandet lagts ner, vilket ökar andra förbands intresse för att öva på Gotland.
Även det strategiska läget bidrar till fler övningar. När Försvarsmakten i höst håller den största övningen på över 20 år, Aurora, är Gotland ett fokusområde. De senaste årens begränsade militära närvaro har gjort skjutfältet populärt som utflyktsmål. Trots hundra år av militärövningar finns stora naturvärden kvar. Framöver får dock allmänheten räkna med att fältet kommer att vara avstängt flera dagar än tidigare.

 

Informerade. Stridsgruppens chef Stefan Pettersson deltog i tisdagens (22/3 2016) informationsmöte som lockade ett hundratal personer. Foto: Per Leino

 

Det Fortifikationsverket hittills informerat om är uppbyggnaden av kasernområdet och verksamheten där. De nya byggnaderna kommer att ligga så långt in på skjutfältet att de inte syns från Toftavägen. Bullret från området kommer inte att vara högre än det från vägen.

Närmast gäller att söka bygglov för kasernområdet. Ansökan lämnas in i april och grannar och andra berörda får möjlighet att yttra sig före sommaren.
− Det är en omfattande ansökan, men målet är att byggnadsnämnden ska kunna fatta beslut i september, säger Gunnar Gustafsson från Region Gotland.
Förutom att yttra sig om bygglov finns möjlighet att tycka till när samråd hålls om ansökan för övningsverksamheten. När senaste ansökan behandlades överklagade Region Gotland miljötillståndet eftersom man ansåg att de boende norr om skjutfältet skulle störas av buller.

För att kunna bygga kasernområdet har Fortifikationsverket sökt dispens från artskyddsförordningen. I området finns flera skyddade arter, som flockarun, skogsnycklar, purpurknipprot, krutbrännare, nästrot, flugblomster och Sankt Pers nycklar. I området finns även fornlämningar, bland annat gårdsrester och gravar från järnåldern.

Per Leino

   

Tidsplan

April: Bygglov lämnas in. Beslut i byggnadsnämnden i september.

Februari 2017: Byggstart, bland annat tillgängliga byggnader.

November 2017: Stridsgruppen etableras i Tofta med 164 kontinuerligt och 138 temporärt anställda, 40 bandvagnar/stridsvagnar samt 50-60 hjulfordon.

2018-2020: Fortsatt arbete med permanenta byggnader. Tillfälliga byggnader rivs.

Någon tidsplan för miljöprövningen finns inte. Ansökan kommer att lämnas in under våren.

Fakta: Fortifikationsverket. Försvarsmakten.

 

 

Stridsgruppen måste köra en ny värvningsrunda

GOTLAND

Försvarsmakten har inte lyckats fylla platserna vid stridsgruppen på Gotland. Under påskhelgen inleder man en ny värvningskampanj.

För två veckor sedan var bara drygt 50 av de 134 platserna fyllda till grundutbildningen. Stridsgruppens chef Stefan Pettersson hoppas att det beror på att ungdomar bestämmer sig sent, och att det ännu ska gå att fylla platserna till utbildningsstarten i Skara i augusti.

Därför kommer Försvarsmakten att genomföra en ny värvningskampanj. På fredag (25/3 2016) finns man ombord på färjan från Nynäshamn till Visby. På påskafton är Stefan Pettersson i Östercentrum för att berätta om tillvaron som yrkesmilitär och på påskdagen kör man ett träningspass i Almedalen. Påskkampanjen avslutas ombord på färjan till Nynäshamn på annandagen.

En ny kampanj görs i april. Den 16-17 deltar Försvarsmakten i mässan Gott Liv och samma helg ställer anställda från Skaraborgs regemente P 4 upp i Nordic Classic Running.
− Intresset för utbildningen går upp när vi har kampanjer. Jag har gott hopp om att vi ska fylla platserna. Gör vi inte det kan vi fylla vakanserna i stridsgruppen med försvarsanställda som tjänstgjort på andra orter, men som visat intresse av att flytta till Gotland, säger Stefan Pettersson.

Sammanlagt ska stridsgruppen bestå av 164 fast placerade tjänster och 138 tidvis tjänstgörande.

Förutom försvarsanställda ska Försvarets Materielverk rekrytera personal till den verkstad som ska serva stridsgruppens fordon.
− Vi kommer att tillsätta ett tjugotal tjänster. Verkstaden kommer att byggas upp successivt. De första måste vara på plats vecka 44 nästa år, då stridsgruppen etablerar sig på ön, säger Karl Jönsson från Materielverket.

Per Leino

 
 
 

Hamnen såld till försvarsmakten

Gotlands Tidningar 17/6 2016

Regionen säljer Kappelshamns hamn till försvaret för 2,1 miljoner kronor. Kassan förstärks också genom att serviceförvaltningen slås ihop med ledningskontoret

Fortifikationsverket, som förvaltar försvarsmaktens fastigheter, konkurrerade ut rederi AB Gotland som redan 2009 lade ett bud på 1,1 miljoner kronor för hamnen. Som enda intressent såg det ut att den affären skulle gå i hamn. Sedan ville en ny aktör satsa en miljard på att utveckla hamnen, men planerna slutade med att hamnen bjöds ut till försäljning.

Förutom Fortifikationsverket och Rederi AB Gotland var även Gotlandsbåten AB och Maria Littorin villig att köpa hamnen, men till ett lägre pris.
-Tillträde blir någon gång tidigt i höst, säger Meit Fohlin (S) som tror att det kan lösa sig med en reservhamn när försvaret blir ägare.

Det formella beslutet togs när regionstyrelsen sammanträdde på torsdagen. (16/6 2016) Frågan om framtiden för Visby hamn behandlades också… .

 
 
 

Försvaret satsar på ön

Gotlands Tidningar 7/7 2016

GOTLAND

Nästa försvarssatsning på Gotland kam komma att innehålla både luftvärn och värnpliktiga.

 

Om drygt ett halvår är det byggstart på Tofta skjutfält och mot slutet av nästa år ska stridsgruppen vara på plats. Försvarsmaktens satsning på Gotland har nu kommit så långt att man börjat tala om nästa etapp.

Vid en pressträff ombord på HMS Carlskrona i går berättade försvarsminister Peter Hultqvist att han kommer att tillsätta en ny försvarsberedning nästa år som ska leda fram till ett försvarsbeslut för perioden 2020-2025.
− Gotland lär komma upp till diskussion igen, säger Peter Hultqvist och påpekar att sedan den förra försvarsberedningen arbetade har säkerhetsläget i Östersjöregionen försämrats.

 

Det försämrade säkerhetspolitiska läget kommer att vägas in när Sverige tar ställning till den planerade gasledningen Nord Stream 2, men hur regeringen tänker agera vill Peter Hultqvist inte säga:
− Vi har inte fått in en ansökan att ta ställning till ännu.

Värnplikten i Sverige avskaffades 2009, kommande satsning på Gotland kan komma att innehålla värnpliktiga eftersom Peter Hultqvist tillsatt en utredning om att återinföra tjänsteplikten. Utredningen lägger fram sina förslag i september och värnplikt kan finnas med i nästa försvarsbeslut.
− Socialdemokraterna var emot att slopa värnplikten. Nu ser vi över värnplikten att kombinera en proffsarmé med värnpliktiga, på samma sätt som man gör i Danmark och Norge, säger han.
 
Peter Hultqvist vill inte föregripa kommande försvarsberedning att peka ut kommande satsningar på Gotland. Men nuvarande försvarsbeslut innebär en ökad övningsverksamhet med luftvärn. Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Anders Silwer ser gärna att övningsverksamheten övergår i permanent stationerat luftvärn på Gotland, och säger att det skulle gå att kombinera med en återinförd värnpliktstjänstgöring.

 

Tidigare i veckan gick tiden ut för att göra antagningsprov till den militära grundutbildning som ska fylla på stridsgruppen på Gotland. I mars var bara 50 av de 134 platserna fyllda.
− Rekryteringen har gått väldigt bra och nu ser det riktigt bra ut. (sic) Redan veckan före midsommar hade vi hundraprocentig täckning på fler områden. Det som saknas är personal till stridsfordonen, säger stridsgruppens chef Stefan Pettersson.

Den elva månader långa grundutbildningen startar i Skövde i slutet av juli.

Stridsgruppen ska vara etablerad på Gotland i början av november nästa år. Förberedelserna på Tofta skjutfält börjar med byggstart i februari. Totalt satsar Fortifikationsverket 780 miljoner kronor.

Per Leino

 

Tofta skjutfält

Bygget av en ny garnison på Tofta skjutfält omfattar sammanlagt 24 000 kvadratmeter.

Av detta utgörs 14 000 kvadratmeter av nya uppvärmda byggnader, 7 500 kvadratmeter av skärmtak och 2 500 kvadratmeter utav kallförråd.

Bygglov söks efter hand för sammanlagt fyra etapper.

Satsningen är projekterad så att det finns möjlighet att expandera. Det gäller bland annat infrastruktur som vatten, avlopp och elinstallationer.

Etableringen på skjutfältet beräknas kosta 780 miljoner kronor.

Fakta: Fortifikationsverket

 
 
 

Försvaret stoppar nybyggen i Visby

Gotlands Tidningar 3/9 2016

Planerna på nya bostäder i området Bergbetningen i norra Visby ser ut att bli svåra att genomföra. Detta sedan Försvarsmakten uttryckligen sagt att nya bostäder i det militära flygets så kallade influensområde innebär en påtaglig skada för riksintresset Visby flygplats.

 

RISK. Nya bostäder bör inte byggas i vissa områden i Visby eftersom de kan bli störda av militärflygets verksamhet i anslutning till Visby flygplats, anser Försvarsmakten. Foto: Sören Andersson/TT/arkiv

 

Militära intressen går före bostäder

Det blir troligen inga nya bostäder i områdena Bergbetningen och Melonen i Visby. Detta sedan Försvarsmakten klargjort att det skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset Visby flygplats.

Förra året räknades kurvorna för flygbuller från det civila flyget om och området som täcktes av bullerkurvorna blev betydligt mindre. Det öppnade för byggande av bostäder på fler platser i och nära Visby.
-Men det har sedan ganska lång tid rått en del osäkerhet kring det militära flyget och hur det påverkar framtida bostadsbyggande. Därför har vi ställt frågan om detta gång på gång. Det har tagit lång tid men nu har vi fått ett tydligt besked. Så dörren till nya bostäder i vissa områden har nog stängts än en gång, säger Gunnar Gustafsson på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är framför allt Bergbetningen och kvarteret Melonen som berörs.

Försvaret anser att byggandet av nya bostäder är olämpligt eftersom de boende skulle bli störda av det militära flyget. Varför det skulle vara skillnad mot för alla dem som redan bor i Melonen framgår inte. (Förmodligen för att flygets, då,  framtida bullerproblem inte uppmärksammades när Melonen byggdes).

En grupp fastighetsägare som har lämnat in en ansökan om planbeskedet för området Bergbetningen i Visby. den ska behandlas av byggnadsnämnden i oktober, men nu är det ytterst tveksamt om det går att bygga nytt i det området.

I kvarteret Melonen i Visby, på det tidigare växthus- och odlingsområdet, har Försvarsmakten sagt nej till permanenta bostäder.

Däremot finns planer på att eventuellt ge tillfälliga bygglov till så kallade modulhus för att snabbt få fram bostäder till nyanlända (flyktingar). Hur det blir med detta är nu osäkert. Det pågår dock diskussioner om alternativa platser.

Ewa Israelson

 
 
 

Försvarsetablering på Tofta får klartecken

Gotlands Tidningar 8/9 2016

Bygglovet för den första etappen av militärens nyetablering på Tofta skjutfält har nu godkänts. Redan efter nyår kan det första spadtaget komma att tas, om projektet inte försenas av överklaganden.

Fortifikationsverkets bygglovsansökan gällande Tofta skjutfält etapp 1 godkändes under byggnadsnämndens sammanträde i går. Bakgrunden är att regeringen 2014 fattade beslut om att från och med 2018 organisera en stridsgrupp på Gotland.

Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani samt ett stridsvagnskompani. Planen är att stridsgruppen ska etableras och byggas upp på Tofta skjutfält som är klassat som riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovet i den förta etappen gäller, bland annat, två plutonförråd, skärmtak, en teknikbyggnad, kassuner och tre containerförråd.
- Anläggningen är viktig för Gotland ur flera perspektiv. Vår bedömning är att det är Tofta som är den lämpligaste platsen, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).
 
Eftersom det är bråttom då stridsgruppen ska vara på plats redan om två år kommer byggstarten att ske så fort som möjligt.
- De kommer förmodligen att sparka i gång efter nyår, om det inte blir överklagat, säger Gunnar Gustavsson, sakkunnig inom bygg och miljö på Region Gotland.

Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper, för varje etapp kommer det att krävas ett separat bygglov.

Ett stort antal grannar har fått möjlighet att yttra sig varav fem fastighetsägare har kommit med synpunkter. De har nu möjlighet att överklaga beslutet.
- Överklagandetiden är fem veckor från att man tagit del av beslutet, säger Karl-Allan Nordblom.
I kommande etapper ska bygglov sökas för bland annat bostäder, kasern och matsal.
Anna Ekeroth

 
 
 

Ministern: Fler robotar till Gotland

Expressen 19/11 2016

Ett tungt robotsystem som har varit nedlagt i 16 år har återaktiverats – för försvaret av Gotland, skriver Dagens Nyheter.
- Det ökar den militära förmågan. Och det är det vi behöver nu, säger försvarsminister Peter Hultgren (S) till tidningen.

Återigen ska svenska Försvarsmakten kunna bekämpa fientliga fartyg långt ute på havet ifrån land.

Det svenska kustartilleriet som skyddade öar, hamnar och farleder lades ner vid kalla krigets slut. Kustartilleriet använde sig bland annat av det tunga vapnet Robot 15, som har över 10 mils räckvidd. Systemet, som var monterat på terrängbilar och hette Kustrobotbatteri 90, skrotades år 2000, enligt DN.

Nedläggningen har ifrågasatts av försvarspolitiker och debattörer. Lastbilar finns kvar i gott skick på olika museer och robotarna skulle göra stor nytta framför allt på Gotland.

 

Har gjort provskjutningar

- Vi tog reda på om vi kunde bygga ihop något som går att skjuta med. Ett antal bilar har funnits kvar. Vi har också tagit komponenter från upplagda robotbåtar och korvetter som hade samma robotsystem, säger flottiljamiral Thomas Engevall som är logistikchef till DN.

Från och med i dag (19/11 2016) ingår Robot 15 i sin landversion i krigsorganisationen. Antalet i marinens sjöstridsflottiljer är dock hemligt.

DN skriver också att man gjort provskjutningar.
- Det är väldigt bra att vi har landbaserade kustrobotar tillbaka i Försvarsmakten. Det innebär att vi kan skjuta sjömålsrobot från land på stora avstånd, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).                                                                                         

Frida Jareteg

 
 
 

Försvaret vill behålla mark

Gotlands Tidningar 29/11 2016

Ett av områdena var påtänkt som fritidshusområde. Men i det nya säkerhetspolitiska läget vill Försvarsmakten behålla all mark man har kvar på Gotland.
−Ja, vi fryser läget just nu i avvaktan på vilken verksamhet som ska bedrivas på Gotland. Vi saktar in avvecklingen helt enkelt, säger överste Lars Träff, chef för produktionsledningens infrastrukturavdelning på Försvarsmaktens högkvarter.

Det är Fortifikationsverket som äger marken som försvaret disponerar på Gotland.

Men det är Försvarsmakten som bestämmer hur den ska användas och hur mycket mark man behöver. Just nu är läget osäkert. Det pågår en upprustning och Gotland har ett permanent försvar på ön genom ständigt gästande förband. Från och med till sommaren nästa år ska en ordinarie stridsgrupp finnas på plats.
− Det är enormt mycket fokus på Tofta skjutfält. Det är där det investeras, säger Karl Martin Svärd, fastighetsstrateg på Fortifikationsverket. Ändå avvaktar man försäljning av andra områden som tidigare varit aktuella för avveckling.
Dessa områden är:

Trälge skjutfält. Ett 350 hektar stort område vid Norra gattet. I diskussionerna runt Trälge skjutfält har det funnits planer för området både som en del i Natura 2000 och som fritidshusområde. Klintsbrovik på Fårö, väster om Broa, 50 hektar. Ett 80 hektar stort område norr om Tingstäde träsk. En handfull små markplättar, motsvarande villatomter, runt om på ön.
Det är inte säkert att de kommer att användas av Försvarsmakten och de kan komma att säljas om några år. Fortifikationsverket har också gjort sig av med och förverkat en rad försvarsanläggningar under senare år.
− Men det har skett en vapenteknologisk utveckling och de anläggningar som byggdes då står inte emot dagens vapen, säger Karl Martin Svärd. (Helagotland.se)
Anna Sofia Hakeberg

 
 
 

Försvaret beviljas bygglov på Toftafältet

Gotlands Tidningar 17/12 2016

Försvaret fick grönt ljus av länsstyrelsen när det gäller bygglov på Tofta skjutfält. Överklagandet av byggnadsnämndens beslut har avvisats.

Det innebär att bygglovet för bland annat förråd, skärmtak, teknikbyggnad och transformatorstationer står fast.

Fortifikationsverket, som sköter försvarets olika anläggningar, sökte tillstånd för de första byggnaderna på Tofta skjutfält i våras. Bygglovet beviljades i september. Flera personer överklagade och pekade bland annat på att Plan- och bygglagen inte följts.
- Vi ser inte att det finns någon vatten- och avloppslösning som PBL kräver, säger Robert Hall från Suderbys ekoby.
- Det är vårat huvudklagomål och det är obesvarat i prövningen.
Han överväger att gå vidare och överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.
- Vi måste diskutera det här i föreningen först. Jag förstår att länsstyrelsen har otroligt mycket tryck på sig i den här frågan.
Tar länsstyrelsen särskild hänsyn till att Riksdagen har beslutat att förlägga en stridsgrupp till Tofta?
- Nej, det har prövats som vilket ärende som helst utifrån gällande lagstiftning. Vi kommer att ta ställning till varje ansökan om bygglov utifrån de förutsättningar som ingår och det här beslutet ínnebär inga löften inför kommande prövningar, säger Thomas Persson, enhetschef på länsstyrelsen.
Länsstyrelsen säger i sin bedömning att området ligger utanför detaljplan och inte behöver detaljplanläggas. Tofta skjutfältomfattas av riksintresse för totalförsvaret och turist- och friluftsliv.
- Bygglovet strider inte mot något riksintresse, säger Thomas Persson.

Åsa Sveds

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig