Föregående sida

Artikelregister till tidningsklipp 1849 - 1899

     

1849

28/12

Swenska hjelteynglingar

1850

14/6

Militär-Tidning

1850

5/7

Herr Georg Koschell stilla afsomnade i Wisby

1850

9/8

Utnämnde

1850

23/8

Riddare-dubbning

1850

1/11

Swärdsmedaljen

1851

7/2

Militär-Tidning

1851

13/6

Bewärings-manskapet på Gottland

1851

8/8

Militär-Tidning

1851

5/9

Militär-Tidning

1851

19/9

Militär-Tidning

1851

26/9

Militär-Tidning

1851

17/10

Militär-Tidning

1852

20/2

Riddarslag

1852

26/3

Kgl. Maj:t fastställt en ny Stat

1852

30/4

Hästar kommer att legas för Artilleriets öfningar

1852

14/5

Gula Febern

1852

14/5

Insändt- Mönstringarna med Stadens Bewäring wanligen hållas på Lördag

1852

21/5

Utnämnde

1852

25/6

Slagsmål med lifsfarliga wapen

1852

9/7

Om ett par enstaka wåldsamma uppträden å exercisplatserna

1852

10/7

Militär-tidning

1852

30/7

Gratifikation

1852

27/8

Försök till sjelfmord

1852

8/10

Wadstena Krigsmanshuskassas underhållstagare

1852

19/11

Militär-tidning

1852

31/12

Gratialer

1853

28/1

Militär-Tidning

1853

13/5

Utnämnd af K. General.Tullstyrelsen

1853

17/6

Militär-tidning

1853

23/6

Militär-tidning

1853

29/7

Pangsjon

1853

29/7

Sjelfmord

1853

19/8

Pangsjon

1853

26/8

Artilleristen Jacob Petter Roswall ihjäskjuten av befäl

1854

25/8

Militärbegrafning

1857

2/1

Välborne Herr Carl Gustaf Fabian Rappe lugnt afled i Wisby

1857

1/5

Vådlig död. Kronobåtsmannen Joh. Oscar Manfred

1862

25/9

Sjökaptenen G. H. E. Byström får engelsk medalj

1863

25/6

Angående Öfwerste Lapinskis expedition

1863

2/7

Ångkorvetten Orädd ankom lyckligen till Woolwich i England

1863

24/12

Korvetten Swalan anlände i Söndags till Wisby

1870

4/2

För groft okynne ”för wåld mot annan krigsman i tjenst”

1873

11/1

Till underlöjtnant vid Gotlands national-beväring

1873

1/2

Festlig kollation

1873

8/2

Till flottans indragningsstat

1873

8/2

Af kongl. maj:t afgjorda mål

1873

15/2

Östgöta regements-musiken

1873

22/2

Uppå underdånig ansökning

1873

22/2

Dom. Kongl. Maj:t har fastställt k. krigshofsrättens utslag

1873

22/2

Af kongl. maj:t afgjorda mål

1873

15/3

Till fahnjunkare vid Gotlands national-beväring

1873

22/3

Gråberg af Hemse

1873

29/3

Till skarpskytteväsendets befrämjande

1873

5/4

Utnämning

1873

12/4

Dödsfall. Carl Henrik Holmberg

1873

19/4

Årets mönstringar och vapenöfningar

1873

19/4

Dödsfall. Oscar Bernhard Ehinger

1873

26/4

Dödsfall. Carl Henrik Stoltz

1873

3/5

Generalorder. Chef för 1:a och 2:a Gotlands båtsmanskompani

1873

3/5

Årets mönstringar

1873

10/5

Gotlands Båtsmanskompanier

1873

10/5

Årets vapenöfningar

1873

17/5

Kanonsalut

1873

31/5

Rättelse

1873

31/5

Skjutskola för infanteriet

1873

28/6

Militärutnämningar

1873

12/7

Kongl. salut

1873

12/7

Understöd år qvarlefvande landtvärnsmän

1873

16/7

Den svenska östersjöeskadern

1873

2/8

Kongl. salut

1873

13/8

Engelska barkskeppet Mary Sophia

1873

23/8

Kongl. salut

1873

27/8

Militär-utnämningar

1873

3/9

Täflingsskjutning

1873

20/9

Utnämningar

1873

27/9

Kyrkoparader

1873

27/9

Vid artilleristamtruppen på Gotland

1873

27/9

Till militärbefälhafvare på Gotland

1873

27/9

Utnämningar

1873

29/9

Ersättningsarvode

1873

29/10

Afskedsmiddag

1873

24/12

Salut

1874

31/1

Utnämningar

1874

31/1

Militärbefälhafvare-befattningen

1874

7/2

Gratifikation

1874

7/2

Sergeanten Lars Nilsson. Gratifikationen från Invalid.hus-fonden

1874

21/2

G. G. Silfwersparre afled i Upsala

1874

28/2

Kungl. salut

1874

28/2

Militär nyhet

1874

18/3

Konungens Befallningshafvandes. Kungörelser

1874

18/3

Inom Gotlands Län vistande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap

1874

18/3

Tygkontoret, offentlig entreprenad-Auktion

1874

18/3

Kyrkoparad och mönstring

1874

28/3

Till länets innevånares kännedom allmängöres följande hit ankomna Nådiga Bref

1874

4/4

Småländska grenadier-sextetten

1874

4/4

Kyrkparad och mönstring

1874

11/4

Beväringsskyldighet

1874

2/5

Konungens Befallingshafvandes Kungörelser

1874

13/5

Mönstringarne

1874

16/5

Allmän värnpligt

1874

16/5

Kanonbåten Motala

1874

16/5

Svensk härordning

1874

20/5

Vederlagdt rykte

1874

30/5

Afsked

1874

3/6

Militärutnämning

1874

10/6

Öfverste O. Malmborg

1874

10/6

Dödsfall

1874

10/6

Notabla resande

1874

10/6

Militärutnämning

1874

17/6

Dödsfall

1874

20/6

Fältmanövern

1874

25/7

Upphandlings auktion

1874

5/8

Kungl. salut

1874

12/8

Furstligt besök

1874

12/8

Ryska örlogsångare

1874

22/8

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser

1874

22/8

Chefen för Gotlands Båtsmanskompanier

1874

25/8

Militärutnämningar

1874

2/9

Konungens befallningshafvandes. Kungörelse

1874

19/9

Entreprenadauktion

1874

30/9

En nittioåring

1874

10/10

Stamtruppen

1874

17/10

Utnämde

1874

20/10

Indelta arméns och beväringens utspisning

1874

31/10

Bestraffad trolöshet

1874

7/11

Salut

1874

12/12

Hedersgåfva

1874

12/12

Tillgripit en penningpung

1875

6/2

Kallelse. Officersklubben

1875

13/2

Offentlig entreprenad auktion

1875

10/4

Kyrkparad och mönstring

1875

10/4

Förteckning öfver samlingsställen

1875

14/4

De beväringsskyldige vid Gotlands nationalbeväring

1875

24/4

Kanonbåten Ingegerd

1875

15/5

Militärbefälhafvaren

1875

22/5

Christian Alfred Westdahl

1875

22/5

Mönstringar förrättades i går

1875

29/5

Till svärdsmän

1875

29/5

Ett blodigt slagsmål

1875

1/6

Skarpskjutning

1875

5/6

De excercisskyldige

1875

5/6

Kommissionslandtmätare i Gotlands län

1875

8/6

Befälsmöte

1875

8/6

Kanonbåten Sigrid

1875

12/6

Genom någon oförsigtighet eld

1875

19/6

Gemensamma skjutöfningar för artilleribefälet

1875

19/6

Konglig salut

1875

19/6

Fältläkarevården

1875

22/6

Trenne kanonångbåtar, Svensksund, Aslög och Motala

1875

22/6

Svärdsmedalj

1875

20/7

Till Artilleribefälets skjutöfningar

1875

27/7

Krigsrätt

1875

7/8

Rättegångs- och Polissaker

1875

21/8

Ett lif i fängelse synes, om ej grymma lagar ändras, förestå en del fromme och redbare gotländske män

1875

21/8

Gotlands båtsmanskompanier

1875

27/8

Inspektion

1875

31/8

En veteran från Sveriges sista krig har åter gått bort

1875

11/9

Dödsfall. Emmerick Ruuth

1875

11/9

Arméfullmäktige

1875

5/10

Arméns hrr fullmäktige

1875

9/10

Arméns fullmäktige

1875

2/11

Arméns fullmäktige

1875

9/11

Gotlands nationalbeväring

1875

20/11

Johan Bingmark död

1875

20/11

Utbetalning af innewarande års 4:de qwartals aflöning

1875

27/11

Officers-Klubben

1875

27/11

Amiralitets-krigmanskassan

1875

4/12

Värnpligtens vänner

1875

8/12

Den lille trumslagaren

1876

5/1

Dagaflöningar

1876

8/1

Armén

1876

16/2

Till underbefälsskolan

1876

23/2

Wapensyner

1876

26/2

Officers-Klubben

1876

26/2

Kaptenlöjtnanten och riddaren F. G. du Rietz’s

1876

15/3

Enkedrottningens födelsedag

1876

15/3

Arméns pensionering

1876

24/3

Nationalbeväringen

1876

29/3

Skarpskytterörelsen

1876

8/4

De bewäringsskyldige vid Gotlands Nationalbewäring

1876

13/5

Beväringsmönstringarna pågå

1876

16/5

Beväringsmönstringarna pågå

1876

16/5

Till infanteriskolan å Karlsborg

1876

20/5

Skarpskjutning med kanoner

1876

20/5

Till riddare af kungl. Svärdsorden

1876

20/5

Generalstaben

1876

23/5

Armén

1876

27/5

Mötesplatser

1876

27/5

Kanonbåten Ingegerd

1876

30/5

Rättegångs- och Polissaker

1876

3/6

Minnesvård aftäcktes å öfverste Meukows graf

1876

6/6

Pojkaktig soldat

1876

10/6

För kronans räkning försäljas

1876

8/7

Tjenstledighet

1876

11/7

Vid Generalstabens topografiska afdelning

1876

18/7

Inqwarteringsersättning

1876

18/7

Prisskjutning

1876

22/7

Till skjutskolan vid Rosersberg

1876

22/7

Erhållit förordnande

1876

22/7

Artilleriöfningarna på Tånga hed

1876

1/8

Hertigen af Gotland

1876

1/8

Hertigen af Nerike

1876

5/8

Upphandlings-Auktion

1876

26/8

Dödsfall

1876

29/8

Beordrad till gymnastiska centralinstitutet

1876

29/8

Egendomshandel

1876

9/9

Militär-Konsert

1876

9/9

Entreprenad-Auktion

1876

16/9

Kanonbåten Ingegerd

1876

23/9

Tjenstledighet från tygmästarebefattningen

1876

3/10

Kanonbåten Ingegerd

1876

7/10

Rättegångs- och Polissaker

1876

10/10

Krigshären

1876

14/10

Fanjunkaren Bolin Sandäskes i Sanda

1876

28/10

Båtsmansrekryteringsavgiften

1876

4/11

Kapten Aquilons sterbusdelegare

1876

7/11

Kanonbåten Ingegerd

1876

11/11

Artilleriläroverket i Visby

1876

14/11

Till löjtnant vid Gotlands nationalbeväring

1876

25/11

Chefen å kanonbåten ”Ingegerd”

1876

25/11

Officersklubben

1876

29/11

Till underlöjtnant vid Gotlands nat. beväring

1876

2/12

Telegram. Ordensutnämningar Oskarsdagen

1876

2/12

Hertigen af Gotland

1876

9/12

Auktioner

1876

20/12

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring

1877

3/1

Musikinstrument för Gotlands nationalbeväring

1877

10/1

Salutdagar

1877

13/1

Officersklubben

1877

31/1

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd

1877

3/2

Försvarsfrågan

1877

3/2

Officersklubben

1877

3/2

Till öfverstelöjtnant i armén

1877

10/2

Offentlig entreprenad-auktion

1877

21/2

Vid infanteribefälsskolan på Karlsborg

1877

24/2

Utnämning

1877

24/2

Landshöfdingeembetets femårsberättelse för åren 1871–1875

1877

24/2

Aflöning till Gotlands nationalbevärings befäl och civilstat, underbefäl samt spel

1877

24/2

Innevarande års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland

1877

28/2

Kanonbåtarne Gunhild och Ingegerd

1877

14/3

Gratifikationer

1877

17/3

Vapenöfningarna innevarande år med Gotlands nationalbeväring

1877

31/3

Årets mönstringar och wapensyner

1877

4/4

Vid generalstabens topografiska afdelnings

1877

14/4

Försvarsutskottet har nu till riksdagen inkommit med sitt betänkande

1877

14/4

Danska minnesmedaljen för deltagande i danska fälttåget

1877

21/4

I anseende till fasta egendomens försäljning

1877

21/4

Tillkännagifvanden

1877

25/4

Kanonbåten Gunhild

1877

2/5

Militärbefälet på Gotland

1877

2/5

Till ”Gotlands fornvänner”

1877

5/5

Officersklubben

1877

5/5

Rättegångs- och polissaker

1877

9/5

Tillkännagifvanden

1877

16/5

Ogrundadt rykte

1877

16/5

Ordensutnämningar

1877

23/5

Rättegångs- och Polissaker

1877

26/5

Officersklubben

1877

26/5

Till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring

1877

26/5

Strandning

1877

29/5

Löjtnanten vid Gotl. nationalbeväring R. Eneroth

1877

5/6

Kanonbåten Gunhild

1877

9/6

Generalmönstringsläkare

1877

16/6

Årets bevärings ynglingar

1877

16/6

Tillkännagifvanden

1877

26/6

Öfningarna för året med Visby bataljon och artilleriet

1877

30/6

Offentlig och friwillig auktion

1877

30/6

Musik i Paviljongen

1877

30/6

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring

1877

21/7

Upphandlingsauktion

1877

21/7

Artilleribefälets skjutöfningar

1877

21/7

Till skjutskolan vid Rosersberg

1877

24/7

Tvenne tyska öfningsfartyg

1877

4/8

Försäljas diverse kasserade, för här i staden förlagda artilleristamtrupp

1877

4/8

Trenne örlogsfartyg

1877

11/8

Syner hafwa länsmännen fått i uppdrag att förrätta å följande båtsmanstorp

1877

11/8

Utbetalning af 3:e qwartalets aflöning till Gotlands nationalbewäring

1877

14/8

Militärbefälhafvaren på Gotland

1877

28/8

Vid målskjutning

1877

28/8

Rättegångs- och Polissaker

1877

22/9

Kanonbåten Alfhild

1877

20/10

Kapten Almbergs konkursmassas utestående

1877

20/10

Entreprenadauktion

1877

23/10

Rättegångs- och Polissaker

1877

3/11

Båtsmans-rekryteringsafgiften

1877

6/11

Utmärkelsetecken

1877

10/11

Från sjön

1877

27/11

Sammanträden

1877

27/11

I allmän militärhelsovårdslära

1877

27/11

Löjt. vid Gotl. nationalbeväring P. V. Hertzman

1877

27/11

Af rullorna öfver svenska arméns underofficerare

1877

1/12

Amiralitetskrigskassans gratialister

1877

5/12

Militärläkarekursen

1877

12/12

Till underlöjtnanter vid Gotlands nationalbeväring

1877

24/12

Dödsfall. Nils Holmberg

1878

9/1

Fältskären K. Priens ansökan om årligt arvode

1878

19/1

Dödsfall. Anders Liksander

1878

26/1

Officersklubben

1878

30/1

Gratifikationer finnas att lyftas

1878

2/2

Förordnats till kasernmästare i hufvudstaden

1878

9/2

Motioner vid 1878 års riksdag af Gotlands riksdagsmän. II

1878

20/2

1878 års vapensyner med de beväringsskyldige på Gotland

1878

27/2

Officersklubben

1878

13/3

Vid underbefälsskolan i Karlsborg

1878

13/3

Båtsmansvakansafgiften för Visby

1878

16/3

Vid generalstabens topografiska afdelnings sommararbeten

1878

16/3

Till skjutskolan vid Rosersberg

1878

20/3

De beväringsskyldige vid Gotlands National Beväring

1878

23/3

Till skjutöfningar på Gotland

1878

6/4

Dödsfall. Karl Henning Ivar v. Vegesack

1878

10/4

Riksvigtigt. Genom cirkulär-generalorder 4 dennes har blifvit befaldt

1878

10/4

Afsked har beviljats

1878

10/4

Tiderna för vapenöfningarne med Gotlands nationalbeväring

1878

13/4

Dödsfall. Anders Budin

1878

4/5

Afsked har k. m:t på ansökning beviljat

1878

4/5

Rättegångs- och Polissaker

1878

15/5

Skjutöfningar

1878

15/5

Tillkännagifvanden

1878

15/5

Skarpskjutning med kanoner

1878

18/5

Vid generalstabens topografiska afdelning

1878

22/5

Rättegångs- och Polissaker

1878

25/5

Gotlands nationalbeväring

1878

1/6

Officersmötet vid Gotlands nationalbeväring

1878

5/6

Östra Gotland: Kathamarsvik. Två gammaldags ”Patroner”; … Järnväg, m. m.

1878

15/6

Rättegångs- och Polissaker

1878

19/6

Konsert gafs i lördags afton i paviljongen

1878

19/6

Rättegångs- och Polissaker

1878

22/6

I anseende till ämnad afflyttning från staden

1878

29/6

Afsked med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå

1878

3/7

Nationalbeväringens officerare

1878

10/7

Vid offentlig auktion

1878

13/7

De utaf Visby jägare och infanterister som vilja deltaga i årets skjutöfningar

1878

17/7

Vid Gotlands nationalbeväring

1878

20/7

Lars Johan Ahlander

1878

20/7

Vid artilleribefälets skjutöfningar

1878

24/7

Dödsfall. Lars Johan Ahlander

1878

10/8

Tredje qvartalets aflöning till nationalbeväringens underbefäl och spel

1878

10/8

Gotlands båtsmanskompanier

1878

14/8

Visby infanteri- och jägarekompaniers prisskjutning

1878

14/8

Till rekrytskolan i Karlskrona

1878

21/8

Medels offentlig auktion

1878

21/8

Krigsspel har i förra veckan egt rum på hotell Mollberg i Helsingborg

1878

31/8

Vid Gotlands nationalbeväring

1878

14/9

Kronopersedlar som utlemnats för begagnande vid hedersvakten

1878

19/9

Båtsmanskompanierna

1878

21/9

Artilleristen Broström hängde sig vid femtiden i går eftermiddag

1878

25/9

Från stabsschefsbefattningen på Gotland

1878

25/9

Rättegångs- och Polissaker

1878

2/10

Rättegångs- och Polissaker

1878

5/10

Vid Gotlands nationalbeväring

1878

16/10

Rättegångs- och Polissaker

1878

30/10

Båtsmansrekryteringsafgiften

1878

30/10

Rättegångs- och Polissaker

1878

9/11

Innevarande års 4:de qvartalslöner och arvoden utbetalas

1878

13/11

Rättegångs- och Polissaker

1878

27/11

Officersklubben

1878

27/11

Rättegångs- och Polissaker

1878

7/12

Vid Gotlands nationalbeväring

1878

7/12

Rättegångs- och Polissaker

1878

11/12

Rättegångs- och Polissaker

1878

11/12

Dödsfall. Axel Vilhelm Malmborg

1878

24/12

Rättegångs- och Polissaker

1878

28/12

Efterlyst är båtsmannen af Gotlands andra kompani nr 55 Berg

1879

2/1

Albrekt Leopold Lönnroth

1879

2/1

Albrekt Leopold Lönnroth stilla och fridfullt afsomnade i Visby

1880

3/1

Sammanträden. Officersklubben

1880

10/1

Till Gotlands nationalbeväring

1880

14/1

Kronobåtsmanstjänst

1880

17/1

Borgenärerna i A. Leatz konkurs

1880

17/1

Kapten G. Frick

1880

31/1

Officersklubben sammanträder

1880

7/2

Officersklubben sammanträder

1880

11/2

Militärbefälet på Gotland

1880

3/3

Officersklubben

1880

3/3

En gymnastikförening har i dagarne bildats

1880

12/3

Dödsfall. Petter Pettersson

1880

22/3

”Värnpligtens vänner”

1880

3/4

Rättegångs- och Polissaker

1880

7/4

Kungörelse

1880

7/4

Vapenöfningarna vid Gotlands nationalbeväring

1880

16/4

Värnpliktslagen

1880

27/4

Väktare af landets afskum vid Långholmen

1880

30/4

Officersklubben

1880

30/4

Dödsfall. Oscar Malmborg

1880

30/4

Rättegångs- och Polissaker

1880

30/4

Mönstringar

1882

16/6

På grund af sin religiösa öfvertygelse

1882

7/10

Dömd för rån

1882

10/11

Kanoner och kanonkulor

1883

10/3

Gotlands nationalbevärings musikkår

1883

21/3

Som stabschef vid militärbefälet

1883

31/3

Generalmönstringsplats

1883

5/5

Vapenöfningar

1883

9/5

Gotlands nationalbeväring

1883

23/5

Fem officerare

1883

26/5

Militärbefälhafvaren

1883

6/6

De militära öfningarna

1883

13/6

Militärbefälhafvaren

1883

30/6

Dödsfall. V. L. Belfrage

1883

4/7

En eskader

1883

14/7

Svenska östersjöflottiljen

1884

11/1

Militärbefälhafvaren

1884

11/1

Fältkamrerarebefattningen

1884

15/1

Ett vildt slagsmål

1884

16/1

Slagsmål mellan artillerister och lantbor

1884

19/1

Det slagsmål, som i lördags egde rum mellan artillerister och landtbor

1884

23/1

Rättegångs- och Polissaker

1884

24/1

Det militära hälsningssättet

1884

29/1

Gotlands nationalbeväring

1884

6/2

Ransakning hölls i går

1884

12/2

Officersklubben

1884

15/2

Slagsmål mellan artillerister och lantbor

1884

20/2

Förnyad ransakning angående uppträdet utanför Österport

1884

27/2

För våld

1884

29/2

Gotlands nationalbeväring

1884

5/3

Två vittnen hördes

1884

7/3

Afsked

1884

11/3

Officer af Gotlands nationalbeväring

1884

16/3

Carl Vilhelm Belfrage

1884

26/3

Utnämning

1884

5/4

Afsked

1884

16/4

Till bevakningsbefälhafvare

1884

3/5

Adress till chefen för Gotlands båtsmanskompanier

1884

7/5

Militärbefälhafvaren

1884

10/5

Militärbefälhafvaren

1884

10/5

Nationalbeväringen

1884

21/5

Militärbefälet på Gotland

1884

24/5

Tygförvaltarebefattningen

1884

4/7

Nationalbeväringens musikkår

1884

16/7

Artilleribefälhafvaren

1884

16/7

Militärbefälhafvaren

1884

19/7

Vid krigsskolan

1884

9/8

Artilleribefälhafvaren

1884

30/8

Fältttjenstöfningarne

1884

6/9

Militärbefälhafvaren

1884

18/9

Generalen m. m. frih. E. v. Vegesack

1884

18/9

Kapten Victor Gyllenhammar

1884

29/9

Gotlands Båtsmanskompanier

1884

2/10

Generalen

1884

6/10

Militäröfningarna

1884

6/10

På militärbefälhafvarens hemställan

1884

3/11

Artilleribefälhafvaren

1884

7/11

F. artilleristen P. H:son Flygare

1884

18/11

Våld mot kapten

1885

3/1

Fältkamrerarebefattningen

1885

7/2

Flygare afreste härifrån till Paris

1885

28/2

Gevärsbesigtningen

1885

21/3

Militärbefälhafvaren

1885

31/3

Krigstecken

1885

2/4

Ytterligare krigstecken

1885

18/4

Militäriskt

1885

18/4

Svenska flottan

1885

18/4

Gotlands försvar

1885

23/4

Krigets förklarande

1885

23/4

Militärbefälet utgaf i tisdags en order af följande innehåll

1885

23/4

Kronobåten Astrid

1885

23/4

Rustningarna

1885

25/4

Gotlands försvar

1885

25/4

Vår beväpnade neutralitet

1885

30/4

Neutralitets rustningarna

1885

2/5

Neutralitets rustningarna

1885

7/5

Fårösund är nu spärradt med minor

1885

11/5

Till Fårösund ankom i onsdags chefsfartyget Drott

1885

11/5

Värnpligtsfrågan

1885

16/5

Mönstringen med beväringsskyldige i Visby

1885

2/6

Af svenska arméns nu tjenstgörande officerare hafva sextio bevistat krig eller aktivt fälttåg

1885

5/9

Gotlands natioalbeväring

1885

16/9

Försvarsfrågan

1885

23/9

Försvarsfrågan

1885

26/9

Försvarsfrågan

1885

22/10

Båtsmansrekryteringsafgiften

1885

22/10

Militäriskt tjenstejubileum

1885

22/10

Till kasernmästare

1885

22/10

Dödsfall. Claes Gustaf Breitholtz

1885

29/10

Dödsfall. Johan Fredrik Lundgren

1885

17/11

Faststälda utmärkelsetecken

1885

17/11

Dödsfall. Oscar af Klint

1886

21/1

Gotlands försvar

1886

18/2

Ytterligare befästningar

1886

22/2

Kanonbåten Alfhild

1886

22/2

Gotlands värnplikt

1886

1/3

Den gotländska värnpligtlagen

1886

20/3

Fårösunds befästningar

1886

31/3

Militärbefälhafvaren

1886

12/4

Vid krigsskolan

1886

19/4

Militärbefälhafvaren

1886

24/4

Kanonbåten Astrid

1886

24/4

Kanonbåten Skagul

1886

24/4

Vapenöfningarne med nationalbeväringen

1886

6/5

Öfversten frih. Palmstjerna

1886

13/5

Kanonbåten Skagul

1886

4/6

I utländsk krigstjenst

1886

1/7

Fältmanöver

1886

1/7

Vid artilleri- och ingeniörshögskolan

1886

7/7

Fältmarschen

1886

7/7

Tygförvaltaretjensten

1886

13/7

Vägran att bära vapen

1886

21/7

Afsked från auditörstjensten

1886

21/7

Löjtnant Felldihjns dödsorsak

1886

11/8

Gotlands militärväsende

1886

11/8

Sjukdomsfall

1886

14/8

Generalen frih. v. Vegesach

1886

14/8

Expropriation af mark för statens räkning

1886

18/8

Generalen frih. v. Vegesach

1886

21/8

Utnämd till löjtnant

1886

28/8

Militärbefälhafvare

1886

1/9

Sergeanten vid Gotlands nationalbeväring

1886

3/9

Farligt okynne - Båtsman ihjälskjuten

1886

1/10

Farligt okynne

1886

2/10

Militära meddelanden

1886

23/10

Artilleribefälhafvaren

1886

23/10

Officersexamen

1886

13/11

Gotlands nationalbeväring

1886

13/11

Militära meddelanden

1886

17/11

Utnämningar

1886

20/11

Uniformsförändring

1886

22/11

Artillerister i slagsmål

1886

27/11

Gotlands nationalbevärings officerskår

1886

8/12

Gotlands nationalbeväring

1886

23/12

Dödsfall. Sten Wilhelm Edvard August Sandels

1886

31/12

Till förrådsförvaltare

1886

31/12

Armén

1887

26/1

Gotlands infanteriregemente

1887

16/2

Officersklubben

1887

16/2

Dödsfall. Carl Gustaf Bogislaus Stael von Holstein

1887

21/2

Armén

1887

21/2

Försvaret vid Fårösund

1887

21/2

Gotlands artillerikår

1887

26/2

Gotlands kongl. artillerikår

1887

26/2

Major Staël v. Holsteins lik

1887

12/3

Gotlands artillerikår

1887

16/4

Vid Gotlands infanteriregemente

1887

16/4

Såsom volontärer

1887

7/5

Såsom instruktörer

1887

7/5

Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon

1887

14/5

I militärväsendet

1887

21/5

Beväringen inryckte i går å vårt Ladugårdsgärde

1887

21/5

Gotlands artillerikår

1887

21/5

Löjtnanten C. A. Olsson

1887

28/5

Artilleribefälets skjutöfningar

1887

4/6

Kommendering

1887

4/6

Riksdagen

1887

16/7

Generalmönstring

1887

27/8

Sverige rustar

1887

15/10

Utnämning

1887

5/11

För Gotlands infanteriergemente

1887

12/12

En sorglig lefnad

1888

2/1

Kungörelse. Angående anställning i Flottans värfvade stam

1888

13/1

Gotlands bataljon

1888

13/1

Till landstormsbefälhafvare inom Gotlands inskrifningsområde

1888

16/1

Anbud

1888

16/1

Officersfäktklubben

1888

23/1

Entreprenadauktion

1888

23/1

Som sjukgymnast

1888

6/2

Gotlands infanteriregemente

1888

6/2

Åter ett överfall å öppen gata

1888

13/2

Sammanträden. Officersklubben

1888

17/2

Följande tillkännagifvande: Entreprenad-auktion

1888

17/2

Försäljning af Ammunitionsbodar

1888

17/2

Entreprenad

1888

17/2

Miltärbefälhafvaren och presterskapet

1888

17/2

Inskrifning af värnpliktige

1888

24/2

Gratifikationer

1888

24/2

Försäljning af Ammunitionsbodar

1888

27/2

Dödsfall. Oskar Wilhelm August Charpentier

1888

2/3

Reparationsarbeten å kronans bygnader på Enholmen

1888

9/3

Entreprenadauktion

1888

9/3

Miltärbefälhafvaren och presterskapet

1888

9/3

Danska krigsministeriet

1888

12/3

Entreprenadauktion

1888

23/3

Inskrifning af värnpliktige

1888

3/4

Sammanträden. Officersklubben

1888

3/4

Inskrifningsrevision

1888

3/4

Gotlands nationalbeväring

1888

3/4

Kommenderingar

1888

6/4

Hastig död

1888

13/4

Kommenderade äro från Gotlands infanteri

1888

16/4

Auktionskungörelse

1888

16/4

Befrielse från deltagande i årets vapenöfning

1888

20/4

Tjenstledighet

1888

20/4

Avsked

1888

20/4

Befriad från sin kommendering

1888

20/4

Inskrifningsrevisionen i Gotlands inskrifningsområde

1888

20/4

En sjukvårdssoldat

1888

27/4

Officersklubben

1888

27/4

Tjenstgöring vid främmande regemente

1888

27/4

Till besigtningsmän

1888

27/4

Till sergeant af andra klassen

1888

30/4

För officersmötet

1888

30/4

Marschordningen för första klassens beväringsmöte

1888

30/4

Ångaren Tjelvar

1888

30/4

Tjenstledighet

1888

30/4

På grund af styrkt sjuklighet

1888

30/4

Inga blanketter

1888

4/5

För beväringen vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår

1888

4/5

Löjtnant Otto E. Scherstén

1888

4/5

Löjtnant O. A. Johanson vid Gotlands artillerikår

1888

4/5

Anvärfning af rekryter vid Gotlands artillerikår

1888

4/5

Förstakonstapelsexamen

1888

7/5

Målskjutning och afståndsbedömning

1888

7/5

Underofficerarne vid Gotlands infanteri

1888

7/5

Arméns nya revolvrar

1888

11/5

Båtsmanshållets vakanssättning

1888

11/5

Prins Karl

1888

11/5

Höjd- och fältmätningarne på Gotland

1888

11/5

Till Karlsborg

1888

11/5

Till årets skjutskola å Rosersberg

1888

11/5

Att deltaga i lifgardesbrigadens fältöfningar

1888

14/5

Sjukvårdssoldaternas öfningar

1888

18/5

Kungörelse

1888

18/5

Såsom väbel under årets öfningar

1888

18/5

Besigtning af barackbygnaderna å Visborgs slätt

1888

18/5

Underofficers högre arvode

1888

18/5

Befälsmötet

1888

18/5

Till hämtning af första klassens beväringsmanskap

1888

18/5

Vakanssättning

1888

22/5

Våra rustningar vid Fårösund

1888

22/5

Dödsfall. Carl Oskar Lindbohm

1888

22/5

Årets beväring af första klassen

1888

25/5

F. d. Eneqvistska magasinet vid Strandgatan

1888

28/5

Den nya artillerikasernen

1888

28/5

Visby telefonnät

1888

28/5

Befästingarne å Enholmen och Fårösund

1888

28/5

Befästingarne å Enholmen och Fårösund

1888

1/6

Till skjutskolan vid Rosersberg

1888

8/6

Beväringsmötena

1888

8/6

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg

1888

8/6

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater

1888

11/6

Till volontärvicekorpraler

1888

11/6

Ändrad kommendering

1888

11/6

Regementsöfningarna vid härvarande artilleri

1888

15/6

Ett nytt skjutfält

1888

15/6

Kungörelse

1888

15/6

Gratifikationer

1888

15/6

Tingstäde kompanis beväring

1888

18/6

Sjukvårdssoldater

1888

18/6

Till vice konstapel

1888

18/6

Korvetten Norrköping

1888

22/6

Musikkåren

1888

22/6

Som befälhafvare för Roma kompani

1888

22/6

Efterlysning

1888

25/6

En högtidlig begrafning ägde förra söndagen rum å Fårösund

1888

25/6

Rättegångs- och Polissaker

1888

2/7

Kungörelse. Skarpskjutning

1888

2/7

Skarpskjutning

1888

5/7

Fältmarsch från Visborgs slätt

1888

9/7

En tapper svensk

1888

9/7

Prins Karl, som från den 20 Juli skall deltaga uti fältmätningar

1888

9/7

Lägret vid Oscarsstenen

1888

13/7

För skjutskicklighet

1888

13/7

Konstapelskolan vid härvarande artillerikår

1888

20/7

Vid drottning Karolas och konung Alberts besök i Visby 20-21 Juli 1888

1888

20/7

Löjtnant N. Söderberg

1888

20/7

Tjenstledighet

1888

20/7

Norra bataljonen kommenderas

1888

23/7

Furstebesöket i Visby 20–21 Juli

1888

23/7

Fasta regementsadjutantsbefattningen

1888

27/7

Gotlands artillerikårs rekryt- och konstapelskolor

1888

27/7

Till artilleriets skjutskolor

1888

27/7

Befälet öfver Gotlands infanteriregemente

1888

27/7

Minskolans högre kurs

1888

30/7

Till tjenstgöring på Kungsholms fästning

1888

30/7

Det nya kasernetablissementet

1888

30/7

Ytterligare vakanssättning

1888

3/8

Inspektion av de topografiska arbetena kring Tingstäde

1888

3/8

Generalmajoren frih. Rappe

1888

3/8

Till krigshögskolan

1888

6/8

Skjutning med löst krut

1888

24/8

Tjenstledighet

1888

31/8

Löjtnant O. E. Scherstén har erhållit sökt afsked

1888

31/8

Kungörelse

1888

31/8

De gotländske båtsmännen

1888

7/9

Adjutantsbefattningen vid artilleriexpeditionen

1888

7/9

Tjenstledighet

1888

7/9

Kapten Unges afståndsmätare

1888

10/9

Inspektion af artilleriförråden på Gotland

1888

21/9

Befälet öfver artillerikåren

1888

24/9

Biträdande öfverkontrollör

1888

28/9

Löjtnant E. O. Bergström vid Gotlands regemente

1888

1/10

Kapten Unges afståndsmätare för marinen

1888

12/10

Arméns fullmäktige

1888

15/10

För undervisningen i vapenöfning vid härvarande allmänna läroverk

1888

26/10

Officersklubben sammanträder

1888

2/11

Kapten Unges télémeter

1888

5/11

Militäriskt. K. m:t har förordnat

1888

12/11

Leverans af proviant

1888

12/11

Militäriskt

1888

16/11

Rättegångs- och Polissaker

1888

26/11

Den nya artillerikasernen

1888

30/11

Besigtning af nya artillerietablissementet

1888

30/11

Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp

1888

3/12

Leverans af Proviant

1888

3/12

En underofficersbyggnad på Visborgs slätt

1888

3/12

Ny underlöjtnant

1888

7/12

Mönstring kommer att förrättas med Visby kompaniområde

1888

7/12

Mönstring med nr 182 Roma kompaniområdes beväringsmän

1888

7/12

Mönstring med nr 183 Tingstäde kompaniområdes beväringsmän

1888

7/12

Mönstring med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Lärbro kompaniområde

1888

7/12

Beväringsmän, tillhörande Klinte kompaniområde nr 185

1888

7/12

Beväringsmän, tillhörande Garde kompaniområde nr 186

1888

7/12

Beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde nr 187

1888

7/12

Beväringsmän från Hafdhems kompaniområde nr 188

1888

7/12

Vid Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp finnas ännu några obesatta nummer

1888

17/12

Beväringsmönstringarne för året afslutades i lördags

1888

31/12

Afsked har af artillerikårsschefen

1888

31/12

Dödsfall. Gabriel Bolin och Olof Bolin

1889

2/1

Dödsfall. Fredrik Vilhelm Jacobsen

1889

15/7

En bråkig dag i vår goda stad

1889

4/11

I artilleristuppträdet vid Skeppsbron

1889

4/11

Sergeant Johan Vikander vid Gotlands artilleri har fått stryk i Stockholm

1890

24/1

Ett lömskt överfall

1890

1/3

Visby rådhusrätt

1890

9/6

Krig i fred. Visborgs slätt 8 juni

1890

27/6

Bref från lägret. (Till Gotl. Allehanda.) Wisborgs slätt 25 juni

1890

8/12

Huggen med en knif i ryggen

1890

10/12

Rättegångs- och polissaker

1891

1/6

På lägerplatsen å Visborgs slätt

1891

10/7

Bref från Gotland

1892

22/1

Velicopedryttare vid Gotlands nationalbeväring

1892

27/1

Velicopedordonnanserna

1892

5/3

Gotländingarna få lemna tillbaka gevären

1892

30/4

Rättegångs- och polissaker

1892

23/5

Gotlands artillerikår hedrar sig

1892

29/6

Fältmarsch

1892

1/7

Drunknade under badning

1892

4/7

Velicopedordonnanserna

1892

4/7

Högtidlig jordafärd

1893

19/4

Velicopedordonnanserna

1893

15/5

Snyggare namn

1893

8/7

Anslaget till flottan

1893

10/7

Kejsar Wilhelm kommer till Visby

1893

15/7

Kejsarbesök i Visby

1893

15/7

Tyske kejsarens förestående besök

1893

17/7

Utfärden till Stora Karlsö

1893

17/7

Senaste nyheter

1893

17/7

Tyske kejsaren anländer hit i morgon

1893

17/7

Tyske kejsaren med gemål kommer redan i morgon

1893

19/7

Tyska kejsarparets besök i Visby

1893

19/7

Tyska kejsarbesöket

1893

19/7

Förening af tjenster

1893

21/7

För beväringshemtning

1893

21/7

Såsom sjukvårdssoldat

1893

21/7

Flottan

1893

24/7

Enholmens observationsplats

1893

24/7

Norra bataljonen

1893

24/7

Till fast anstäld volontär

1893

30/8

Fienden i Fårösund

1893

1/11

Skolflickornas basar för försvaret

1893

15/12

Vunnen process mot ryska örlogsministeriet

1894

13/6

Svensk örlogsflagg vid Fårösund

1894

 

Allmänna gotländska idrottstäflingar

1895

2/1

Militärbefälhafvaren på Gotland

1895

12/1

Slädparti

1895

12/1

Underlöjtnant Facht

1895

12/1

Från innehafvande stamanställning

1895

12/1

Gotlandsofficer

1895

26/1

Kanoner

1895

30/1

Kaptenen i armén

1895

5/4

Artillerikårens vapenöfningar

1895

5/4

Ett nytt artillerilaboratorium

1895

20/4

Såsom beväringsrekrytbefälhafvare

1895

20/4

Befälet öfver Hafdhems kompani

1895

20/4

Sjukvården i lägret

1895

20/4

Underofficersskolan i Göteborg

1895

20/4

Tjänstledighet

1895

20/4

Officersvolontär vid infanteriregementet

1895

20/4

Förordnande till regementskvartersmästare

1895

22/4

Militärbefälhafvareombytet på Gotland

1897

31/3

Dödsfall. Majoren i armén Hjalmar Hedenblad

1897

1/5

Buren af sina sex söner till grafven

1897

1/5

Afsked har beviljats musikanföraren

1897

15/5

Beväringsmän som vägra fullgöra sin värnplikt

1897

17/5

Ynglingar som vägra göra värnplikt

1897

19/5

I sin vägran att fullgöra värnplikten

1897

19/5

Såsom elever vid fältartilleriets skjutskola

1897

28/5

En bråkig dag i vår goda stad

1897

14/6

”Befälskockar”

1897

16/6

Krigsrätt

1897

14/8

Befälet öfver norra bataljonen

1897

14/8

Till fast anstälda volontärer

1897

14/8

Tjänstledighet

1897

17/9

En gotländsk nybyggare om Florida

1897

16/10

Konung Oskars jubileum i Transvaal

1897

30/10

Infanteriregementet

1899

2/1

Från artilleriet

1899

4/1

Tjänstledighet i och för utländsk resa

1899

4/1

Nyinrättad bataljonsläkaretjänst

1899

4/1

Befälet öfver Garde kompani

1899

7/1

Regementsintendent

1899

9/1

Regementsadjutant vid artillerikåren

1899

9/1

Från infanteriet

1899

13/1

Omorganisation af Gotlands trupper

1899

14/1

Från infanteriet

1899

16/1

Utländsk ordensutmärkelse

1899

18/1

Från infanteriet

1899

18/1

Löjtnant mot regementsschef

1899

20/1

Gotlands fasta försvar. Utdrag ur årets statsverksproposition

1899

20/1

Konungens födelsedag

1899

23/1

Från artilleriet

1899

27/1

Kungörelse

1899

27/1

Volontärplatser

1899

27/1

Bataljonsområdesbefälhafvare

1899

28/1

Till förberedande korpral- och korpralskolan

1899

3/2

Artillerikårens fästningskompani

1899

3/2

Volontärsbetsällning

1899

4/2

Från infanteriet

1899

8/2

Kungörelse

1899

8/2

Afsked från löjtnantsbeställningen

1899

8/2

Stoftet af i Upsala aflidne kaptenen J. N. Sommar

1899

8/2

Sjuttio år

1899

17/2

Volontäranställning

1899

18/2

Död. Carl J. H. Svensson

1899

22/2

Steget taget fullt ut

1899

22/2

Tygmästarebefattningen på Gotland

1899

22/2

Militärbefälet på Gotland

1899

22/2

Från infanteriet

1899

22/2

President Faure i Visby. Minnen och hugskott

1899

24/2

Död. Adold Wahlqvist

1899

24/2

Kungörelse

1899

1/3

Kungörelse

1899

1/3

Från infanteriet

1899

3/3

Öfvermanskapets munderingsmedel

1899

3/3

Kostnaden för Gotlands trupper

1899

3/3

Infanteriets nya skjutbana

1899

3/3

Artilleriuniform till salu

1899

6/3

Kronvirke till salu

1899

11/3

Femtiofyra år

1899

13/3

Afsked

1899

13/3

Död. Lars Petter Boberg

1899

13/3

Död. Lars Niklas Wisselgren

1899

15/3

Tillkännagifvanden

1899

17/3

Artillerikårens hästar

1899

18/3

Sjöofficerssällskapet i Stockholm

1899

18/3

Från infanteriet

1899

18/3

Under årets sjömätningar

1899

20/3

En högtidlig jordfästningsakt

1899

22/3

Andra arméfördelningens fältöfningar

1899

22/3

Militärbefälet å Gotland

1899

22/3

Prisskjutning under årets regementsmöte

1899

24/3

Kungörelse

1899

24/3

Tjänstledighet

1899

24/3

Från infanteriet

1899

24/3

Ynglingar

1899

27/3

Volontärer

1899

27/3

Till konteramiral vid flottan

1899

27/3

Antalet volontärer

1899

29/3

Intendent vid artillerikåren

1899

29/3

Musikbarack på Visborgs slätt

1899

29/3

Befälet öfver artillerikåren

1899

29/3

Från infanteriet

1899

1/4

Kungörelse

1899

1/4

Förordnanden

1899

5/4

Kungörelse

1899

5/4

Från artilleriet

1899

5/4

Till befälhafvare för velocipedordonnanserna

1899

7/4

Officersklubben

1899

7/4

Kungörelse

1899

8/4

Ombord å ångfartyget Kare

1899

8/4

Infanteriregementets officerare

1899

10/4

Goda platser

1899

10/4

Till tjänstgöring ombord å kanonbåten Svensksund

1899

12/4

Kungörelse

1899

12/4

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt

1899

12/4

Till salu

1899

14/4

Kungörelse

1899

14/4

Kungörelse

1899

14/4

Öfverstelöjtnant von Krusenstjerna

1899

19/4

Från infanteriet

1899

19/4

Från artilleriet

1899

21/4

Gemensam skjutskola

1899

21/4

Offentlig auktion

1899

21/4

Från infanteriet

1899

21/4

Tillkännagifvande

1899

22/4

Kungörelse

1899

22/4

Från infanteriet

1899

22/4

Från artilleriet

1899

24/4

Till allmänhetens kännedom

1899

24/4

Volontärer

1899

24/4

Kruttornet upphör att lyda under de militära myndigheterna

1899

24/4

K. m:t sanktionerar

1899

24/4

Militärförråd vid Tingstäde

1899

24/4

Byggnadsentreprenad

1899

26/4

Dödsfall. Jacob Henrik Gottberg

1899

26/4

Kungörelse

1899

26/4

Velocipedordonnanserna vid infanteriet

1899

26/4

Velocipedordonnanser

1899

26/4

Från infanteriet

1899

28/4

Byggnadsentreprenad

1899

28/4

Ynglingar

1899

28/4

Kungörelse

1899

28/4

Fältskär Albert Hultgren

1899

28/4

Militärsjukhus i Visby

1899

28/4

Velocipedordonnanserna

1899

28/4

Tjänstledighet

1899

28/4

Från artillerikåren

1899

29/4

Fältöfningarna inom andra arméfördelningen

1899

29/4

Från infanteriet

1899

1/5

Från infanteriet

1899

3/5

Till bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv

1899

3/5

Artilleristerna i trikåer

1899

3/5

Från infanteriet

1899

3/5

Från artilleriet

1899

5/5

Den frivilliga skytterörelsen på Gotland

1899

5/5

Till kursen för regementsofficerare

1899

5/5

Från militärexpeditionerna

1899

6/5

Från Gotlands artillerikår

1899

6/5

Till extra polis å Visborgs slätt

1899

8/5

Från infanteriet

1899

10/5

Öfverste G. Björlin

1899

10/5

På vakans

1899

10/5

Från artilleriet

1899

10/5

Från infanteriet

1899

12/5

Ynglingar

1899

12/5

Från artilleriet

1899

13/5

Från artilleriet

1899

15/5

Till officersmöte å Klintehamn

1899

15/5

Till tjänstgöring på korvetten Balder

1899

15/5

Beväringsmän

1899

17/5

Tillkännagifvande

1899

17/5

Till riddare af svärdsorden

1899

20/5

Årets infanteribeväring af första klassen

1899

26/5

Kungörelse

1899

26/5

Kungörelse

1899

26/5

Tjänstledighet

1899

26/5

Från artilleriet

1899

27/5

Från Visborgs slätt

1899

31/5

Kungörelse

1899

1/6

Till skjutskolan vid Rosersberg

1899

2/6

Kungörelse

1899

3/6

Fri ammunition

1899

5/6

Dödsfall. Karl Stark

1899

5/6

Afsked beviljades

1899

5/6

Idrottstäflingar för beväringsmanskapet

1899

5/6

Sjukligt har det en tid varit bland beväringsynglingarna

1899

5/6

Befälet öfver artillerikåren

1899

5/6

I artilleriets skjutskola

1899

5/6

Telegram till Gotlands Allehanda. Gotländska krigsfanorna

1899

7/6

Infanteriregementets gamla bataljonsfanor

1899

7/6

Skarpskjutning med kanoner

1899

7/6

Till officersvolontär

1899

7/6

Till befälet öfver norra bataljonen

1899

8/6

Prins Karl är att hitvänta omkring 20 Juli

1899

8/6

Beväringsmötena

1899

8/6

Underofficersskolans högre kurs vid Karlsborg

1899

8/6

En kurs för utbildande af sjukvårdssoldater

1899

9/6

Från infanteriet

1899

9/6

Från artilleriet

1899

14/6

Kronan tillhöriga S:t Görans åker

1899

16/6

Tillkännagifvande

1899

16/6

Kungörelse

1899

16/6

En tre timmars fältmarsch

1899

16/6

Från artilleriet

1899

17/6

Skall artillerikasernen flytta från Visby?

1899

17/6

Från infanteriet

1899

19/6

Föredrag för beväringsmanskapet å Visborgs slätt

1899

21/6

Kungörelse

1899

21/6

Regementsväbeltjänsten vid artillerikåren

1899

23/6

Kungörelse

1899

23/6

Militärbefälet jämte befälet öfver infanteriregementet

1899

23/6

Prisskjutning

1899

26/6

Med 42 kanonskott i två omgångar

1899

26/6

Militärbefälhafvaren öfverste Björlin

1899

26/6

Idrottstäfling för såväl stam som beväring vid infanteriregementet

1899

26/6

Från infanteriet

1899

28/6

Kungörelse

1899

28/6

Hyllad gotländing

1899

28/6

Brödmönstring

1899

30/6

Kungörelse

1899

30/6

Gotlands infanteriregementes musikkår

1899

30/6

Från infanteriet

1899

1/7

Efterlysning

1899

1/7

Från artilleriet

1899

1/7

Från infanteriet

1899

5/7

Kommendör Palander af Vega

1899

5/7

Gotlandstruppernas likställande med fastlandets

1899

5/7

Fältmarsch med stridsöfning

1899

5/7

Uppvisning

1899

5/7

Beväringen får bo i tält

1899

5/7

Tillkännagifvande

1899

5/7

Från infanteriet

1899

5/7

Till 22 dagars öfning

1899

7/7

Kommendör Palander och kommendörkapten Dyrssen

1899

8/7

Befästningsarbetena vid Fårösund

1899

8/7

Taktiska öfningar

1899

10/7

Till major i armén

1899

15/7

Från artilleriet

1899

17/7

Dödsfall. Petter Påhlman

1899

17/7

Tillkännagifvande

1899

21/7

Dödsfall. Gustaf Karl Wilhelm Falk

1899

21/7

Vid artillerikåren har regementsmötet

1899

21/7

Skarpskjutning med kanoner

1899

21/7

Afvikit från orten

1899

21/7

Öfverstelöjtnant von Strussenfelt

1899

22/7

Infanteriregementets musikkår

1899

24/7

Kungörelse

1899

24/7

Jordfästning. Gustaf Falk

1899

24/7

Regementsmusikens konsert

1899

24/7

Vid prisskjutning å Visborgs slätt

1899

24/7

I årets underofficersskola vid artillerikåren

1899

28/7

Efter afslutad öfning

1899

28/7

Artillerikårens fästningskompani

1899

29/7

Från infanteriet

1899

31/7

Kungörelse

1899

31/7

Rikets indelning i fortifikationsområden

1899

2/8

Undertecknad

1899

2/8

Från infanteriet

1899

4/8

Kungörelse

1899

4/8

Till fortifikationsbefälhafvare för Gotlands fortifikationsområde

1899

4/8

För att inspektera artillerikårens öfningar

1899

4/8

Från infanteriet

1899

4/8

Från artilleriet

1899

5/8

Från infanteriet

1899

7/8

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet

1899

11/8

Till elever

1899

11/8

Från infanteriet

1899

11/8

Från artilleriet

1899

12/8

Till styckjunkare i artillerikåren

1899

12/8

Difteri å lägerplatsen

1899

14/8

Från artilleriet

1899

16/8

Tjänstgöring vid främmande truppförband

1899

16/8

Från artilleriet

1899

16/8

Från infanteriet

1899

19/8

Från artilleriet

1899

19/8

Värfningspass

1899

23/8

Kungörelse

1899

23/8

Till fast anstäld volontär

1899

25/8

Artillerikåren

1899

26/8

Vid ledning af militäröfningarna

1899

28/8

Från artilleriet

1899

30/8

Till fälttjänstöfningarna i Skåne

1899

1/9

Från infanteriet

1899

2/9

Från artilleriet

1899

2/9

Från infanteriet

1899

6/9

Kanonbåten Skäggald

1899

8/9

Nervfeberepidemi

1899

9/9

Från artilleriet

1899

9/9

Från infanteriet

1899

11/9

Från infanteriet

1899

13/9

Afsked har beviljats

1899

15/9

Nervfeberepidemien bland manskapet

1899

15/9

Från infanteriet

1899

16/9

Hem från kriget i Skåne

1899

16/9

Från infanteriet

1899

18/9

Nervfeberepidemien bland artilleristerna

1899

18/9

Norrköpings militärskolor

1899

20/9

Af smittosamma sjukdomar

1899

20/9

Tjänstledighet har beviljats

1899

20/9

Från fälttjänstöfningarna i Skåne

1899

22/9

Nya elevkursen vid Karlberg

1899

22/9

På bättringsvägen äro nu flera af de i nervfeber insjuknade artilleristerna

1899

22/9

Från infanteriet

1899

22/9

Schefen för fasta minförsvaret

1899

22/9

”Flottans brefkort”

1899

25/9

På vakans

1899

25/9

Från artilleriet

1899

25/9

Rysk örlogsman i Fårösunds hamn

1899

27/9

Till fullgörande gifven nådig befallning

1899

27/9

Afsked beviljades

1899

27/9

Till major i armén

1899

27/9

Dödsfall. Gustaf Adolf Langborg

1899

27/9

Från artilleriet

1899

27/9

Difteriepidemien vid artillerikåren

1899

27/9

Som adjutant hos konungen

1899

27/9

Ryske torpedkryssaren ”Abrek”

1899

27/9

Från infanteriet

1899

29/9

Kungörelse

1899

29/9

Från infanteriet

1899

30/9

Från infanteriet

1899

30/9

Ännu ett dödsbud från Skåne

1899

2/10

Dödsfall. Frans Severin Johansson-Ekblad

1899

2/10

Dödsfall. Carl Hugo

1899

2/10

Kanonbåten Alfhild

1899

6/10

En högtidlig begrafning

1899

6/10

Från infanteriet

1899

6/10

Från artilleriet

1899

7/10

Underbefälsutbildningen vid härvarande artillerikår

1899

9/10

Dödsfall. Johan Victor Albin Cederlund

1899

9/10

På vakans

1899

9/10

Från infanteriet

1899

13/10

Från infanteriet

1899

13/10

Mobiliseringsplaner för Gotland

1899

14/10

Från infanteriet

1899

16/10

Från infanteriet

1899

18/10

Kejsareyacht på besök i Slite

1899

21/10

På vakans

1899

23/10

Tjänstgöring vid främmande regemente

1899

23/10

Från artilleriet

1899

28/10

Som musikbefälhafvare vid artillerikåren

1899

28/10

Af våra tyfoidfebersjuka artillerister

1899

30/10

Till förvaltare å Furubjers egendom i Tingstäde

1899

30/10

Från infanteriet

1899

30/10

Utskrifna

1899

30/10

Artillerikåren

1899

1/11

Från artilleriet

1899

3/11

Från infanteriet

1899

3/11

Sjöofficersexamen

1899

4/11

Från artilleriet

1899

4/11

Från infanteriet

1899

6/11

Tillkännagifvanden - Kungörelse

1899

6/11

Från artilleriet

1899

6/11

Från infanteriet

1899

6/11

Transport till artillerikåren

1899

8/11

Dödsfall. Anders Johannes Andersson

1899

8/11

Från infanteriet

1899

8/11

På vakans

1899

10/11

Audiens hos konungen

1899

13/11

Åttio år

1899

15/11

Schefen för fortifikationen

1899

15/11

Kommendör Ludvig Pantzerhielm

1899

15/11

Till underlöjtnanter i flottans reserv

1899

15/11

Från artilleriet

1899

15/11

Från infanteriet

1899

20/11

Kungörelse

1899

20/11

Nervfeberepidemien bland artilleristerna

1899

22/11

Tillkännagifvande - Kungörelse

1899

22/11

På vakans

1899

22/11

Från artilleriet

1899

22/11

Från infanteriet

1899

24/11

Kungörelse

1899

24/11

Tillkännagifvande

1899

24/11

Från artilleriet

1899

25/11

Från infanteriet

1899

27/11

Officersexamen

1899

27/11

En rysk örlogsman

1899

29/11

Volontärer

1899

29/11

Från artilleriet

1899

1/12

Kungörelse

1899

1/12

Till hvila i grafven

1899

1/12

Expropriationsnämdens utslag rörande ersättning för till artilleriets skjutfält

1899

1/12

En beklaglig som ohygglig händelse

1899

1/12

Schefen för fortifikationen

1899

2/12

Telegram till Gotlands Allehanda. Fårösunds befästning. Nya anslag äskas

1899

4/12

Tillkännagifvanden

1899

4/12

Polisförhör har nu hållits angående kapten Gyllenrams död

1899

4/12

Dödsfall. Hilder Hjalmar Bernadotte Gyllenram

1899

6/12

Tillkännagifvande / Kungörelse

1899

6/12

Kungörelse

1899

6/12

Från 1854. Neutraliteten upprätthålles

1899

6/12

Kapten Gyllenrams stoft har i dag jordats

1899

6/12

Bland sorgekransarna

1899

6/12

Nittiofem år fylde i lördags Conrad Åkerhielm

1899

6/12

Telegram till Gotlands Allehanda. Förordnande för militärläkare

1899

6/12

Volontärer

1899

8/12

Tillkännagifvande / Kungörelse

1899

8/12

Kungörelse

1899

8/12

Stationsbefälhafvareämbetet vid flottans station i Karlskrona

1899

8/12

Svärdsmedaljen

1899

11/12

Kungörelse

1899

11/12

En port d´epée till värja

1899

13/12

Kungörelse

1899

13/12

Till major vid infanteriregementet

1899

13/12

Öfverste Carlstedts minne

1899

13/12

För ledning af militäröfningarna denna termin

1899

13/12

Gotländing som går mot boerna

1899

15/12

Tillkännagifvande / Kungörelse

1899

15/12

Kungörelse

1899

15/12

Befälet öfver Visby kompani

1899

15/12

Från artillerikåren

1899

16/12

Kungörelse

1899

16/12

Tillkännagifvanden

1899

16/12

Till ordförande har sjöofficerssällskapet i Karlskrona

1899

16/12

Från infanteriet

1899

18/12

Kapten Arvid Wester

1899

18/12

Från artillerikåren

1899

22/12

Ynglingar, nyktra och ordentliga

1899

23/12

Från infanteriet

1899

27/12

För uppförande af en förrådsbod å Visborgs slätt

1899

29/12

I sitt 75:te år ingår idag

     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig