Föregående sida

Förläggningen i Tofta

Måndagen den 29/2 2016 lämnade Försvarsmakten sitt budgetunderlag till regeringen gällande satsningen på Gotland. Hittills finns bara en preliminär summa som bygger på den beställning Försvarsmakten i februari lämnade till Fortifikationsverket.

Det skall bland annat uppföras en styrketränings- och motionshall, ett multifunktionshus, stridsfordons- och fordonsförråd med verkstad, en vaktbyggnad och ett repövningsläger med hygienbarack byggas.Enligt den preliminära beräkningen kräver byggnader och infrastruktur investeringar på omkring 600 miljoner kronor.

Till det skall läggas kostnader för material och personal.

Hösten 2017 ska verksamheten vara igång, inledningsvis i en del tillfälliga byggnader.

Den planerade byggstarten är planlagd till februari 2017. Till en början med infrastrukturen, vägar el mm. Första husen som byggs blir förråd och skärmtak. Sedan tidigare finns en kasernbyggnad uppförd Kasern Hallbro. (Källa: 91)

 

Jörgen Andersson Skanska, Gustaf Fahl FMV, Urban Karlström Fortifikationsverket, Johan Svensson och Filip Larsson Försvarsmakten, samt Stanley Englund Peab.

 

Efter flera långdragna överklagandeprocesser satte bygget av Försvarsmaktens nya garnison på Tofta skjutfält igång när det första spadtaget togs fredagen 16/3 2018. Där skall uppföras bl a en stor garageplan med betongplatta där man gör plats för ett antal förråd, drivmedelsanläggning och spolhall. Senare skall det också byggas kontorslokaler, motionshall och verkstäder. De provisoriska lokalerna på skjutfältet kommer successivt att bytas ut i samband med att etapperna blir klara. Totalt rör det sig över tid om 30 000 kvadratmeter kall- och varmyta som ska anläggas samt 130 000 kvadratmeter "hårdgjorda ytor". Bygget på skjutfältet beräknas vara färdigt under 2020 och har en total budget på cirka 900 miljoner kronor.

 
 
Måndagen dem 12/11 2018 blev det klart vilka som vann entreprenaden för 330 miljoner kronor. Det var Peab som fick uppdraget från Fortifikationsverket att bygga ett stridsfordonsgarage, en multifunktionsbyggnad och ett gym- och motionshall. Byggnaderna skulle stå färdiga under 2020.
 
 
(Juni 2020) När det gäller lokaler så är mycket fortfarande väldigt provisoriskt. Regementsstaben sitter i lånade lokaler och skall flytta in i en tillfällig barackbyggnad på Tofta till årsskiftet. 181. pansarbataljonen sitter ännu i tillfälliga baracker på Tofta och flyttar tillsammans med utbildningsgruppen in i nya lokaler i april nästa år. Det som finns färdigt på Tofta nu är förråd, stolplador, stridsfordonsgarage, finspolhall, drivmedels-ansläggning och RU-läger. En ny markverkstad, gymnastiksal och serviceförråd kommer att vara klart cirka 2023. Planering pågår också för ny kasern, matsal, försvarshälsa, grovspolhall och övnings-och vårdhall. Trots alla byggen är det mycket som återstår innan vi har en fullt utbyggd garnison på Tofta. En ny skjutbana på Tofta är under projektering och bedöms vara klar 2022. (Källa: GRKF sommarmeddelande)
 
 

Förläggningsplatsen (Planerad)

1. P - Repövning   12. Skärmtak
2. Repövningsläger   13. Skärmtak
3. Vakt   14. Verkstad / Strf-garage
4. Kasern "Hallbro"   15. Förråd
5. Kontor (Temporär byggnad 2017 - 2020)   16. Förråd
6. Gymnastik   17. Miljöstation
7. P - Kontor   18. Skärmtak
8. Kontor   19. Drivmedel
9. Kassuner   20. Spolhall
10. Stridsvagnsgaragen   21. Gamla ABC-lägret
11. Gymnastik (Temporär byggnad 2017 - 2020)   22. Förråd
 
 
 

Nu har bygget satt igång. Vaktlokalen snart klar.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig