Gotlands regemente

18. Stridsgruppen (Stridsgrupp Gotland)

180. Stabskompaniet "Havdhem"

181. Mekaniserade skyttekompaniet "Roma"

183. Stridsvagnskompaniet "Lärbro"

185. Trosskompaniet "Garde"

32:a hemvärnsbataljonen

Förläggningsplatsen i Tofta

Tofta skjutfält

FLG (Framskjuten ledning Gotland)

Harald - Regementets maskot

Regementets sida på internet

Soldathemmet

 

 

Regementschef överste Mattias Ardin

 
 

Gotlands regemente (P 18)

Vapen från och med 2017. I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två korslagda svärd av guld.

Namn: Gotlands regemente

P 18

2018 -

Placeringsort: Visby och Tofta skjutfält    
Marsch

"In Treue Fest"

   
Devis

Obekant ännu

   
Årsdag

5. Februari

   
Färger: Blått och Vitt    
 

Igenkänningssignal   

 
 
Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 1/1 2018.
 
 

Invigningsceremonin av Gotlands regemente - 21 maj 2018

 
 

Fanan är åter vid Gotlands regemente

 
 
   

Kort historik

20/9 2017 Under försvarsövningen Aurora 17 i september 2017 meddelade försvarsministern Peter Hultqvist att en ny försvarssatsning skall göras på Gotland. På ön skulle bildas en egen organisatorisk enhet som skulle verka under namnet Gotlands regemente. Att Gotland återigen skulle få ett regemente var en tydlig markering av öns viktiga strategiska läge mitt i Östersjön. Till en början är det enbart en organisatorisk förändring men efterhand en bas för framtida utveckling av försvaret på ön.
  I regeringens budgetproposition föreslogs att från och med 2018 skulle det nya regementet finnas organiserat. "Inrättandet av Gotlands regemente kommer att bidra till att förenkla och förbättra såväl den samlade militära ledningen på Gotland som totalförsvarssamverkan med civila aktörer", skrev regeringen i ett pressmeddelande.
  Redan innan riksdagen eller Försvarsmaten tagit de formella besluten påbörjades arbetet med att skaffa lämpliga personer som skulle tjänstgöra i det nya regementet, IT-chef, säkerhetschef, förbandsekonom, signalskyddschef mm.
12/12 2017

Togs det historiska beslutet i Sveriges riksdag att Gotlands regemente (P 18) skulle uppsättas och vara organiserad från och med 1/1 2018.

Regeringen lade fram förslaget för godkännande i Riksdagen med Proposition 2017/18:1. Förslaget gick igenom med 146 röster för och 69 emot. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade för, tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna röstade emot förslaget att upprätta Gotlands regemente, medan de övriga partierna - Liberalerna, Centerpartiet, samt Sverigedemokraterna - avstod från att rösta.

Det blev nu Fortifikationsverkets uppgift att skaffa lokaler, förmodligen måste det byggas nytt.

Det nya regementet får en helt annan roll och arbetsuppgift än det gamla som lades ner den 28/5 2005. Regementets främsta uppgift blir att samordna all militär verksamhet på Gotland där bl a Gotlandsgruppen (Hemvärnet) skall ingå samt ansvaret för Tofta skjutfält övertas av det nya regementet. Det sedan tidigare förlagda stridsvagnskompaniet och det mekaniserade skyttekompaniet (18. Stridsgruppen) som är organiserat vid Skaraborgs regementet kommer med tiden även att ingå i det nya regementes organisation. Det kommer även att bildas en ny militärregion där Gotland blir den femte regionen i landet.
1/1 2018 Gotlands regemente (P 18) nyuppsätts.
1/1 2018 Till första regementschef utsågs den tidigare chefen för FLG (Framskjuten ledning Gotland), överste Mattias Ardin.
8/1 2018

Mattias Ardin välkomna den första personalen. Hans Håkansson, tidigare chef för hemvärnet på ön, blir stabschef, Elin Sandgren ansvarar för ekonomin, Mikael Qviberg är chef för ledning och samband, och Arle Othberg ansvarar för logistik. I april är det tänkt att personalstyrkan utökas med ett antal personer. Tanken är att cirka 25 personer skall tillkomma under 2018 och ytterligare ett tiotal under 2019.

Det nya regementet kommer till en början att utnyttja lokaler både vid F 17 G och i Sjöcentralen intill polishuset.

21/5 2018

Invigningsceremoni vid Oscarsstenen med bl a kungen, stadsministern och ÖB

1/7 2018

32. Hemvärnsbataljon, Gotlandsgruppen och Tofta skjutfält överflyttas till Gotlands regemente från Amfibieregementet.

15/8 2018

För första gången på 13 år genomgår ett antal personer (ca 30 st) grundutbildning vid ett gotländskt militärförband.

3/12 2018

Gotlands regemente tar emot personal från Försvarsmaktens logistik (FMLOG) som blir en del av regementets Logistikenhet vid årsskiftet. Regementschefen deltog vid ceremonin i Enköping vid den formella överlämningen av den nya personal som bland annat jobbar på förrådet i Visby.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig