Föregående sidaa

Militära Föreningar, Sällskap & Förbund

Gotlands regemente

 
 

Vapenbröderna I 27

”Vapenbröderna I 27” kallar sig en för något öfver ett år sedan i Stockholm bildad förening af unge män tillhörande Stockholms rullföringsområde, hvilka 1904 fullgjorde sin värnplikt på Visborgs slätt. Föreningen plägar allt som oftast anordna samkväm och dansaftnar, då alla gamla gemensamma minnen återupplifvas.

En medlem af styrelsen, gotländing till börden, har nu i jul till ”vapenbrödernas” f. d. plutonschef löjtnant C. Schoug, öfverlämnat en gruppfotografi af föreningsmedlemmarne, samlade till supé på restaurang Pelikan, samt ett större häfte af föreningsmedlemmar skrifna och nu i tryck utgifna beväringsvisor. Häftet, som är elegant utstyrdt med en vy från Visborgs slätt å omslaget, inledes med ett förord om föreningens syfte etc., hvaraf framgår att så godt som hela plutonen är med i föreningen. (Källa: 1279)

 

 

Kungl. Gotlands infanteriregementes nykterhetsklubb

Bildat 1904. Skulle verka för absolut nykterhet samt bereda medlemmarna nytta och nöje genom att anordna föredrag, diskussioner och muntrationer. Avvecklad. (Källa: 1277)

 

 

Gotlands Underofficerssällskap (GUS)

Bildat 1908. Underofficerare från Gotlands regemente och Gotlands artillerikår. "Sällskapets ändamål är att närmare förena Gotlands Underofficerssällskaå hörande ledamöter. Bereda en gemensam samlingsplats där föredrag och tankeutbyte kan äga rum, samt att i allmänhet söka sprida trevnad och ökade insikter bland sällskapets medlemmar." Sällskapet var öppet för både aktiva som reservister och passiva. År 1943 tillkom även kustartilleriets underofficerare och 1962 Gotlands luftvärns underofficerare. Sällskapet avvecklades 1993.

 

 

Gotlands regementes officerskassa

Den 8 juni 1861 meddelade militärbefälhavaren G Bildt, vid ett sammanträde med officerscorpsen vid Nationalbeväringen, att Änkedrottning Josephina som en ynnest för de uppvaktningar och för att den så kallade Oscarsstenen blivit rest till minne från hennes och hennes man konung Oscars I besök på Gotland 1854 skänkt en summa av 1000 Riksdaler Riksmynt till officerscorpsens ändamål.

För att visa sin stora tacksamhet mot Ånkedrottningen bestämdes att hennes gåva skulle utgöra en grundfond till bildandet av en Officerskassa vid Nationalbeväringen.

Officerskassan ställdes till en början under Musikkassans förvaltning. Samtidigt skänkte även militärbefälhavaren 300 Riksdaler till officerskassan. Det bestämdes också att alla officerare som ville ingå i kassan skulle betala en avgift på 50 Riksdaler.
1865 bestämdes att en fond på 1000 Riksdaler skulle anslås till  änkor eller fattiga minderåriga eller värnlösa barn efter officerare vid Gotlands Nationalbeväring. För att sköta denna fond utsågs chefen för Södra bataljonen jämte de två äldsta kaptenerna vid Gotlands Nationalbeväring.

Den 22 december 1915 beslöt officerskassans medlemmar med 11 röster mot 7 att bilda Officerskårens vid Kungl Gotlands infanteriregemente pensionskassa, vilket namn ändrades 1937 till Officerskårens vid Kungl Gotlands infanteriregemente Enskilda Pensionskassa. År 1946 trädde Enskilda Pensionskassan i likvidation och anhöll, att förvaltningen av densamma skulle övertagas av officerskassan vilket skedde den 19 februari 1947.

 

 

Kungl. Gotlands infanteriregementes Furirkårsförening

Bildades ?.

Furirkåren I. 18

Hade i går middag sitt årsmöte i klubbrummet, varvid förhandlingarna leddes av sergeant Kurt Nannesson med sergeant Fondelius vid protokollet.
Av den föredragna årsberättelsen inhämtades bl. a., att det gångna arbetsåret varit ganska gott. BL a. hade en del förbättringar av mässlokalerna kommit till stånd, varjämte nya äro under förberedande. Vad speciellt idrotten beträffar har kåren varit representerad i ett flertal tävlingar och detsamma har varit fallet även ifråga om skyttet, där framförallt serg. Holmstrand gjort sig särskilt gällande. Av årsberättelsen inhämtades vidare att medlemsantalet, som vid arbetsårets början var 81, vid dess slut utgjorde 75 - 28 hade avgått på grund av befordringar och avsked och 22 tillkommit.
Sedan årsberättelsen med godkännande lagts till handlingarna, före- togs val av styrelse. Till ordförande utsågs sålunda serg. Bengt Larsson, till vice ordförande serg. Holger Brydling, till sekr. serg. Arne Larsson och till kassör furir Evald Form. Ledare för idrott och skytte blev serg. Lage Andersson och till mässfurir valdes furir Harry Fredriksson. De förutvarande styrelsesuppleanterna omvaldes.
De olika kommittéerna finge härefter tillfälle att redogöra för verksamheten under året, och nya riktlinjer för det kommande verksamhetsåret lämnades. Vidare beslutades om kårmärkestävlingar i allmän idrott, orientering, terränglöpning och event fälttävlan.
Vid årsmötet förekom även kaffeservering samt en frågesporttävling mellan trenne lag om vartdera tre deltagare. I ett lag var den avgående styrelsen representerad, i det andra den nya styrelsen, medan det tredje laget upptog tre övriga kårmedlemmar. Det sistnämnda laget segrade med 15 poäng, tätt följt av laget med den avgående styrelsen, som uppnådde 14,5 poäng. Det nya styrelselaget stannade på tredje plats med 10 poäng. Frågorna avsåg huvudsakligen att utröna vederbörandes kunskap i föreningsteknik o. dyl. (Källa: 1278)

 

 

Kungl. Gotlands infanteriregementes Korpralskårsförening

Bildades ?. Ansluten till Försvarsväsendets Underbefälsförbund. Hade 1940 80 medlemmar. Ordförande var korpral O. Roslund, sekreterare korpral F. Kronlund, kassör korpral E. Conradsson

 

 

Kungl. Gotlands infanteriregementes Jaktklubb

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig