Föregående sida

Gotlandsinfanteristernas kamratförening  /  Gotlands Regementes kamratförening

Gotlandsinfanteristernas kamratförening bildades 1934 med uppgift att "sammanföra personal, fast anställda och värnpliktiga vid Gotlands infanterikår och f d Gotlands regemente att inom föreningen befordra ett gott kamratskap och intresse för försvaret med särskilt aktgivande på Gotlands försvar".

 
 

En regementsförening på Gotland

Initiativ har under den senaste tiden tagits för att bilda en regementsförening på Gotland omfattande f. d. värnpliktiga och fast anställda vid Gotlands infanteriregemente.

− Uppslaget eller rättare sagt upphovet till det hela kom från 1909 års värnpliktiga som nu äro bosatta i Stockholm, berättar för Sv. D. överstelöjtnant Axel Wijkmark, bekant chef för åttonde kompaniet. 1900 års värnpliktiga hade nyligen sänt ned en kommitté till Visby för att undersöka möjligheterna för en kamratfest redan i sommar, och militärbefälhavaren, överste Gustaf Törngren, blev genast intresserad för att i samma veva bila en regementsförening. Major Nils Welander sändes därför upp till Stockholm för att undersöka intresset för saken. Vid ett sammanträffande med honom lovade jag att ställa mig i spetsen för de i Stockholm intresserade.

Från början var det meningen att kallelse skulle utsändas till gamla Gotlandsinfanterister, för ett möte i Visby redan 1 juli, men nu har jag föreslagit sista lördagen i juli eller första veckan i september.  Under augusti är d et otänkbart, ty då ligger hela musikkårens på Berns. Utan musik vore ett sådant möte ganska förfelat.

Jag tror, slutar överstelöjtnant Wijkmark, att en sådan förening nere på Gotland skulle ha ett stort ändamål att fylla. Gamla åttonde kompaniet har ju tidigare föreningar i Stockholm, Malmö och Göteborg men även övriga gamla regementskamrater, som hålla styvt på sitt gamla I 27, skulle säkert vilja vara med och återliva de gamla minnena. (Källa: 1239)

 
 

Kamratmöte på Visborgs slätt 1934

"Bland hitresta deltagare i festen märktes överstarna E. Nordenskjöld och L. V. Fineman samt överstelöjtnanterna Axel Wijkmark och C. A. Bäckström.

Kl. 10.30 stod kåren och deltagarna i kamratfesten uppställda på kaserngården, där militärbefälhavaren tog emot. Den civila truppen avlämnades av överste Nordenskjöld. Efter parad för fanan och korum överlämnade militärbefälhavaren befälet över kåren till överstelöjtnant A. W. Linde.

Kl. 12.30 ägde uppvisning av trupp rum, och kl. 13.30 började ett sammanträde i gymnastiksalen, i vilket deltogo inemot 300 personer. Bankdirektör O. Regn-strand, Stockholm, höll ett kåserande föredrag om de värnpliktigas liv och leverne på Visborgs slätt 1909. Talaren betonade att fastlandskontingenterna bland de värnpliktiga gjorde en betydelsefull turistpropaganda för Visby och Gotland.

Därefter beslöts enhålligt att bilda Gotlands infanteris kamratförening (G.I.K.F.). Förslag till stadgar antogs interimistiskt. Årsavgiften fastställdes till 2 kronor, och styrelse valdes. Ordförande: nytillträdande kårchefen A. W. Linde. 

Styrelseledamöter för Gotland: bankdir. H. Ihre, banktjänsteman H. Bergström, fanjunkare O. Lövin, lantbrukare J. Edmark, Ala, samt journalist G. Storm. Suppleanter: lantbrukare K. Jakobsson, Norrnys Hörsne, K. Olofsson, Grymlings Eksta, kapten I. Sellergren, köpman D. Holmert. 

För fastlandet: O. Regnstrand, kapten E. Råberg, överkonstapel K. Kraft, ombudsman Nils G. Olsson Stockholm, samt representanter från Malmö och Norrköping.

Efter sammanträdet intogs gemensam middag i kårens matsal. Militärbefälhavaren hälsade de närvarande välkomna till middagen och utbringade ett leve för konungen, följt av hurrarop och kungssången. Under middagen spelade musikkåren och en tredubbel manskvartett under fanjunkare Lövins ledning utförde ett flertal sånger."  (Artikel i en gotlandsk tidning i september 1934. Foto: Några gotländska deltagare vid föreningens bildande)

 
Föreningen heter numera Gotlands Regementes Kamratförening.
 
Stockholmskretsen bildades i september 1935. Stockholmskretsen var den sista av ett antal fristående kretsar och lades ned den 2013-12-31. Stockholmskretsen hade sin inriktning mot medlemmar boende främst inom Stockholm med omnejd.
 

 Gotlands Regementes Kamratförening  GRKF

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig