Föregående sida

Gotlandsinfanteristernas kamratförening  /  Gotlands Regementes kamratförening

Gotlandsinfanteristernas kamratförening bildades 1934 med uppgift att "sammanföra personal, fast anställda och värnpliktiga vid Gotlands infanterikår och f d Gotlands regemente att inom föreningen befordra ett gott kamratskap och intresse för försvaret med särskilt aktgivande på Gotlands försvar".

 
 

En regementsförening på Gotland

(14/6 1934) Initiativ har under den senaste tiden tagits för att bilda en regementsförening på Gotland omfattande f. d. värnpliktiga och fast anställda vid Gotlands infanteriregemente.

− Uppslaget eller rättare sagt upphovet till det hela kom från 1909 års värnpliktiga som nu äro bosatta i Stockholm, berättar för Sv. D. överstelöjtnant Axel Wijkmark, bekant chef för åttonde kompaniet. 1900 års värnpliktiga hade nyligen sänt ned en kommitté till Visby för att undersöka möjligheterna för en kamratfest redan i sommar, och militärbefälhavaren, överste Gustaf Törngren, blev genast intresserad för att i samma veva bila en regementsförening. Major Nils Welander sändes därför upp till Stockholm för att undersöka intresset för saken. Vid ett sammanträffande med honom lovade jag att ställa mig i spetsen för de i Stockholm intresserade.

Från början var det meningen att kallelse skulle utsändas till gamla Gotlandsinfanterister, för ett möte i Visby redan 1 juli, men nu har jag föreslagit sista lördagen i juli eller första veckan i september.  Under augusti är d et otänkbart, ty då ligger hela musikkårens på Berns. Utan musik vore ett sådant möte ganska förfelat.

Jag tror, slutar överstelöjtnant Wijkmark, att en sådan förening nere på Gotland skulle ha ett stort ändamål att fylla. Gamla åttonde kompaniet har ju tidigare föreningar i Stockholm, Malmö och Göteborg men även övriga gamla regementskamrater, som hålla styvt på sitt gamla I 27, skulle säkert vilja vara med och återliva de gamla minnena. (Källa: 1239)

 
 
 

Kamratmöte på Visborgs slätt 1934

"Bland hitresta deltagare i festen märktes överstarna E. Nordenskjöld och L. V. Fineman samt överstelöjtnanterna Axel Wijkmark och C. A. Bäckström.

Kl. 10.30 stod kåren och deltagarna i kamratfesten uppställda på kaserngården, där militärbefälhavaren tog emot. Den civila truppen avlämnades av överste Nordenskjöld. Efter parad för fanan och korum överlämnade militärbefälhavaren befälet över kåren till överstelöjtnant A. W. Linde.

Kl. 12.30 ägde uppvisning av trupp rum, och kl. 13.30 började ett sammanträde i gymnastiksalen, i vilket deltogo inemot 300 personer. Bankdirektör O. Regnstrand, Stockholm, höll ett kåserande föredrag om de värnpliktigas liv och leverne på Visborgs slätt 1909. Talaren betonade att fastlandskontingenterna bland de värnpliktiga gjorde en betydelsefull turistpropaganda för Visby och Gotland.

Därefter beslöts enhålligt att bilda Gotlands infanteris kamratförening (G.I.K.F.). Förslag till stadgar antogs interimistiskt. Årsavgiften fastställdes till 2 kronor, och styrelse valdes. Ordförande: nytillträdande kårchefen A. W. Linde. 

Styrelseledamöter för Gotland: bankdir. H. Ihre, banktjänsteman H. Bergström, fanjunkare O. Lövin, lantbrukare J. Edmark, Ala, samt journalist G. Storm. Suppleanter: lantbrukare K. Jakobsson, Norrnys Hörsne, K. Olofsson, Grymlings Eksta, kapten I. Sellergren, köpman D. Holmert. 

För fastlandet: O. Regnstrand, kapten E. Råberg, överkonstapel K. Kraft, ombudsman Nils G. Olsson Stockholm, samt representanter från Malmö och Norrköping.

Efter sammanträdet intogs gemensam middag i kårens matsal. Militärbefälhavaren hälsade de närvarande välkomna till middagen och utbringade ett leve för konungen, följt av hurrarop och kungssången. Under middagen spelade musikkåren och en tredubbel manskvartett under fanjunkare Lövins ledning utförde ett flertal sånger."  (Artikel i en gotlandsk tidning i september 1934. Foto: Några gotländska deltagare vid föreningens bildande)

 
 
 

Stockholmskretsen

Stockholmskretsen bildades i september 1935. Stockholmskretsen var den sista av ett antal fristående kretsar och lades ned den 31/12 2013. Stockholmskretsen hade sin inriktning mot medlemmar boende främst inom Stockholm med omnejd.

 

Extra "inryckning" på Visborgs slätt nästa sommar

"(8/4 1937) Stor samlingsfärd planeras av gamla I 27-are.

Det har hållits årsmöte i Gotlandsinfanteristernas kamratförenings Stockholms-krets. Ett stort antal f. d. beväringar och "stammare" av högre och lägre grader hade mött upp på Piperska Muren och tillbragte under kapten Einar Råbergs presidium en trevlig afton, som påtagligt präglades av samhörighet och god gotländsk försvarsanda. Denna frammanades spontant då kapten Råberg i kåseriets form och med kartans hjälp gav en skildring av den gotländska vintermanöver, som den 22 och 23 sistlidna mars ägde ruin i försvarsområdet mellan Roma och Östergarn under ledning av militärbefälhavaren på Gotland överste Törngren. Det var både intressanta och roliga glimtar han gav från gotländskt "motoriserat" militärliv av i dag — de forna beväringsmännen erinrades livligt om egna mer strapatsrika fotvandringar på ön.

Förre regementschefen överste Thuresson, som jämte riksdagsmannen redaktör Gust. Svedman var hedersgäst vid mötet, frambar tack för den lilla manöverskildringen och talade vid supén för kamratföreningen och sammanhållningen inom denna.

De närvarande mottogo med begeistring förslaget att till nästa år göra stor samlingsfärd till Gotland. Särskilt togs fasta på att de årsklasser, som gjorde värnplikten åren 1911-13, skulle "mobiliseras" till frivillig inryckning på Visborgs slätt och där fira 25-årsminnet och uppliva gamla minnen från sina vapenår vid regementet, som 1 juli i år återuppstår i sin forna glans.

Vid nachspielet berättade "Svix" roliga beväringsminnen från den romantiska tiden före sekelskiftet. Han och löjtnant Carl Alyhr voro de äldsta närvarande. Den sistnämda, som härom dagen fyllde 75 år, blev hjärtligt hyllad, bl. a. av en värnpliktig av årgång 1910, som livligt erinrade sig sångargemenskap med och permissionslappar av f. d. fanjunkaren, som var en av många beväringsgenerationer känd och uppskattad sångledare vid regementet.

Vid samkvämet underhöll en 1912:a, optiker Otto Åhlström, med Benmans-sång till luta och skådespelaren Hartvig Fock bidrog ävenledes till en god och glad stämning.

Till ordförande i Stockholms-kretsen återvaldes kapten Råberg, och övriga styrelseledamöter blevo bankdir. O. Rengstrand, grosshandl. T. Söderström, kassör Carl G. Wirström och ombudsman Nils G. Olsson, den sistnämde föreningens nitiske sekreterare. Suppleanter blevo löjtn. J. Söderberg, fabrikör E. Egelin och faktor G. Fjellander". (Källa: 1351)

 
 
 

Kalmar—Ölandskretsen

Gotlandsinfanteristernas Kamratförening, som konstituerades vid en militär kamratfest å Visborgs slätt 2 sept. 1934, planerar bildande av en krets för Kalmar med omnejd samt för Öland av kamratföreningen. Kallelse till en sammankomst för frågans dryftande har utsänts och dagen för sammankomsten har bestämts till söndagen den 20 juni.Kalmar och Öland har under årens lopp fått släppa till åtskilliga tusental beväringar till Gotland. Därför kommer säkerligen det nu erbjudna tillfället att åter få träffa gamla kamrater från beväringslivet på Gotland att hörsammas i vida kretsar och att hälsas med tillfredsställelse.

Sammankomsten för Kalmar - Ölandskretsens konstituering hålles tt Kristoffersalen å Hotell Witt i Kalmar förenämda dag kl. 12,30. Gemensam middag följer på sammanträdet. (Källa: 1352)

 
 
 
 

 Gotlands Regementes Kamratförening  GRKF

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig