Konung Gustaf V besök vid Gotlands infanteriregemente 1914

Det var en strålande septemberdag 1914 alltså i krigets början som konungen ombord på pansarbåten "Oscar II" eskorterad av en jagare anlände till Visby. "Oscar II" ankrade på redden och konungen med svit, i vilken märktes krigsminister Mörcke, fördes av jagaren in i Visby inre hamn, vid vars kaj det till Visby förlagda landstormskompaniet stod uppställt. Kompaniet stod under befäl av majoren i armén C. A. Mellerborg och var fördelat på två plutoner, av vilka den första till förläggningsplats hade gamla artillerikasernen i Visby och den andra låg på Visborgs slätt. Nu stod som sagt kompaniet uppställt för att mottaga konungen och framför stod dess chef och som plutonchefer undertecknad för första och lantbrukaren C. K. Gahnberg i Tofta, en märkesman inom den frivilliga skytterörelsen, för den andra plutonen.

Vi hade alla linjearméns blå uniformer och framträdde i allt i oklanderlig mundering, vilket föranledde kungen, som vid landgången mottogs av militärbefälhavaren, generalmajor Bergström, landshövding Roos och biskop von Schele, att spörja: - Är det här landstorm? Han hade tidigare varit i kontakt med landstormen i Stockholms skärgård, och där uteslutande sett "gubbar" i hattar och armbindlar. Han blev därför överraskad och imponerad vid anblicken av den gotländska landstormen. Kungen passerade kompaniets front, ställde frågor till en och annan av mannarna om deras namn, civila sysselsättning och hur de trivdes i landstormstjänsten.

Sedan inspektionen avslutats och vi hurrat för kungen, skulle han och hans sällskap i bilar bege sig till Tingstäde, Gotlands centrala fäste, en motsvarighet till fastlandets Karlsborg. Det uppgavs att det inte var meningen att biskopen skulle följa med på färden men då kungen i förbifarten uttalade: - Du följer väl med!? svarade biskopen: - Som Ers majestät befaller! och steg in i bilen. Efter besöket i Tingstäde styrde åter bilarna mot staden, närmare bestämt residenset, där middag intogs. Jag fick i uppdrag att verkställa vissa kommenderingar i anledning av kungabesöket, bland annat av två mannar som vid bilarnas ankomst från Tingstäde skulle stå med för fot gevär vid porten till residenset.

Det fanns i plutonen två bankdirektörer, Gustaf Holmquist i Handelsbanken och Sigurd Melin i Gotlandsbanken. Nu brukade kungen när han på sätt som här passerade en enskild soldat ofta fråga efter hans namn och yrke. Det var meningen att han nu skulle ha fått till svar först från den ene och sen från den andre: - Bankdirektör, Ers majestät. Emellertid hade sällskapet blivit försenat i Tingstäde, så att kungen inte hann att göra några frågor i förbifarten.

Kungen var under hela dagen vid bästa humör och under middagen konverserade han livligt. Han meddelade att både tyska och ryska försvarsledningarna officiellt underrättats om hans färd till Visby, Östersjön var ju som sagt krigsskådeplats, men i alla fall kunde ju resan anses i viss mån spännande. Och kanske inte helt riskfri "om krigsfartyg tillhörande någon av de stridande flottorna under natten kommit i vår väg och inte känt igen oss". Biskop von Schele som satt mitt emot kungen och i sällskaplig samvaro kunde vara ganska frispråkig inföll: - Men Ers majestät är väl inte rädd! Kungen tyckte förmodligen att detta var alltför frispråkigt, ty han bytte omedelbart om samtalsämne. (Källa: Gustaf Svedman)

 

 

 

Konung Gustaf V besök vid Gotlands infanteriregemente 1925

I slutet av juli 1925 besöktes Gotland och Kungl. Gotlands infanteriregemente av Konung Gustaf V och Drottning Viktoria. Detta gällde visserligen i första hand domkyrkans 700-årsjubileum, men givetvis skulle kungaparet taga emot Gotlands trupper och hyllas av dessa.

Redan strax efter kl. 12 ryktades det i staden, att den svenska flottan syntes och efter en kort stund voro alla mot hamnen ledande gator fulla av folk, som ville bevittna fartygens ankomst. Kl 1 låg också den stolta armadan förankrad på redden och runt omkring dem svämmade en mängd småbåtar utgörande ett livligt inslag i den vackra tavlan. Eskadern omfattade pansarskeppen "Gustaf V", "Drottning Victoria" och "Sverige" samt jagarna "Wrangel", "Wachtmeister", "Vidar" och "Ragnar". En stund senare gick lotsjakten ut till fartygen medförande hovmarskalken Rålamb, vilken tidigare rest ner till Gotland, jämte t. f. regementschefen vid I 27 överstelöjtnant Geijer. Vid 2-tiden var allt i sin ordning vid landstigningsplatsen för konungaparets mottagande. Där hade uppförts en vacker äreport av monumental hållning, och där voro nu samlade stater och kårer med landshövding Roos i spetsen, vidare biskop Rundgren, ärkebiskop Söderblom samt officerskårerna under general Tell Schmidt m fl. Ett honnörskompani ur I 27 under befäl av kapten Fahlström stod uppställt och dess fanor fladdrade muntert för den ljumma sommarbrisen. För övrigt var det rymliga hamnområdet fyllt med åskådare i tusental. Tåget söderifrån hade på morgonen medfört c:a 2000 personer i 49 vagnar och norrifrån omkring 700 passagerare. Vid 1/2 3-tiden syntes jagaren "Wrangel" gå upp intill sidan av pansarbåten "Gustaf V", varifrån Konungen gick ombord, varefter hon fortsatte mot "Drottning Victoria", där drottningen embarkerade för att sedan anlöpa "Sverige" och hämta återstoden av den kungliga uppvaktningen innan jagaren styrde kurs mot inre hamnen.

Då den närmade sig kajen syntes Konungen och Drottningen på kommandobryggan, Konungen iförd enkel generalsuniform. Drottningen besvarade vänligt viftningarna från folkmassorna i land, från vilka även hurraropen rungade de kungliga gästerna till mötes. Efter det att landstigningen ägt rum och kungaparet en stund underhållit sig med de mottagande, framträdde landshövding Roos och hälsade majestäterna välkomna och avslutade sitt tal med att utbringa ett fyrfaldigt leve för kungaparet varefter infanterimusiken intonerade Kungssången. Konungen besvarade hälsningen och förklarade, att det var Drottningen och honom ett nöje att tillsammans få besöka det väna Gotland och bad gutarna vara övertygade om att de känslor, som landshövdingen å öinnevånarnas vägnar framburit, funno livligt gensvar i hans och drottningens bröst.

 

 

Senare samma dag mottog Hans Maj:t infanteriregementet ute på Visborgsslätt. Den regementsorder, som reglerade besöket ge vi här några utdrag ur:

Regementsorder n:r 35.

1. Deras Majestäter Konungen och Drottningens ankomst till Visby: Deras Majestäter Konungen och Drottningen komma att den 26 - 28 dennes besöka Visby och landstiga i Visby hamn den 26 kl 2,30 em. Med anledning härav anbefalles följande:

a) Paradering m m. Den 25. dennes skall ett område som angives å en till cheferna för I. och III. bat samt Löjtnant Sellergren överlämnad skiss samt ett område vid förvaltarebostaden avstängas medelst linor och pålar, vilka regementsväbeln utlämnar å exercisfältet. Vaktmanskapet - Furirerna l/K Jakobsson (beriden), 5/3 Persson, 5/5 Björkman, v. korpr. 4/K Viberg (beriden), 4 underbefäl från A 7 (beridna) samt 16 man ur trängkompaniet - skall kl 1 em anmäla sig hos Löjtnant Sellergren vid kanslihuset i och för instruktion och biträde vid avstängningen.

Honnörsvakt. Kl 1,15 em skall honnörsvakten hos Hans Maj:t Konungen - Löjtnant Löwenborg med en av regementets fanor samt sammanslagna 2. och 5. kompanierna under Kapten Fahlströms befäl - avmarschera till hamnen i Visby. Kapten Fahlström erhåller lördagen den 25 å tid, som senare meddelas, av Militärbefälhavaren anvisning å uppställningsplats vid hamnen. Kl 1,15 em avmarscherar musikkåren från förvaltarebostaden samt anmäler sig vid hamnen hos Kapten Fahlström. Samtliga officerare skola bära vaktbrickor, vilka före avmarschen från kaserngården tillhandahållas av dagkaptenen och omedelbart efter återkomsten återlämnas till denne. Program överlämnas till Kapten Fahlström och musikdirektören. Paradering. Kl 3,55 em mottager jag regementet å exercisfältet, formerat och uppställt på sätt, som där anvisas vid uppställningen den 24 dennes. Klädsel: Officerare, underofficerare och musikkåren stor parad, uniform m/ä, truppen i övrigt uniform m/10 med gevär och ammunitionsgördel, (icke parad), beridna till häst, kulspr. komp och granatkastarplutonen anspända. Efter förbimarsch för Hans Maj:t Konungen samlas officerare och underofficerare framför kanslihuset fanvakten och bataljonsstaben samt kulspr. kompaniets transportmanskap med hästar och fordonupplösas, landstormsbataljonen marscherar genom grinden vid stallet in på kaserngården, där vapen avlämnas, fanorna placeras i ordersalen. Kompanierna formera häck under befäl av äldsta underbefälet utefter vägen, som från järnvägsstallarna förbi soldathemmet leder mot Visby, med ett led på vardera sidan vägen och med 3 stegs luckor mellan karlarna, kompanierna sinsemellan i samma ordning från Visby räknat, som de haft under förbimarschen velocipedbataljonen närmast Visby. Så snart Deras Majestäter mottagits framför kanslihuset och inträtt i detsamma förflyttar sig underofficerarna till sina kompanier. Officerare göra sådan förflyttning i så god tid att de äro på sina platser för honnörsgivning då Deras Majestäter passera. Allt efter som Deras Majestäter på färd till staden passera kompanierna, vilka då skola vara formerade till parad och hava intagit "Skyldra gevär", utbringa kompanicheferna "Leve Konungen och Drottningen", vilket av truppen besvaras med fyrfaldigt hurrarop. Härefter marscherar kompanierna till resp. förläggningar och upplösas. Särskilda bestämmelser.

b) Utspisning, gäster m m. Den 26. kl 6 em utspisas landstormsbataljonen- 810man - med middag i matsalen. Samma dag äro 250 st underbefäl och manskap från kusteskadern inbjudna till regementet. Som vägvisare för dessa skall en furir från l. bat infinna sig vid hamnen i Visby kl 7 em. Kl 8 em utspisas regementets manskapspersonal och de inbjudna gästerna med kaffe i matsalen, varefter dans till vilken manskapet äger inbjuda damer och servering av förfriskningar pågår i gymnastiksalen till kl 11 em. Till gymnastiksalen äga civilklädda män och gossar ävensom flickor under 14år icke tillträde. Tapto gives kl 11,30em och tystnadssignal kl 12 midnatt. Serveringen av landstormsmännen och de inbjudna gästerna verkställes med personal ur trängkompaniet.

c) Löjtnant Lindeborg ställes under den 26. - beriden genom stallofficerens försorg - till Kapten Schougs förfogande.

d) Vapenofficeren skall den 26. kl 12 midd. å kaserngården tillhandahålla den frivilligt uppsatta landstormsbataljonen 810 st gevär, vilka efter paraderingen återlämnas på samma plats.

f) Kl 4.30-7 em skall den ordinarie vakten vid kanslihuset utsätta dubbelpost med en man framför vardera vaktkuren. Under samma tid gör vakten ej gevärsgång.

 

 

En av deltagarna vid tillfället löjtnanten Elof Lindeborg berättar här nedan om hur besöket gestaltade sig ute på Visborgsslätt.

"Mina personliga minnen beröra endast själva paraderingen och då närmast den landstorms- och skyttebataljon på omkring 800 man frivilliga, vilken dåvarande kaptenen Carl Schoug hade lyckats samla, där jag var kommenderad som adjutant. Den frivilliga personalen samlades under förmiddagen på Slätten och fick efter beväpning mitt på dagen en timmas övning i uppställning och förbimarsch. Vid uppställningen kl 03.45 placerades bat till vänster om I 27 och A 7, vilka formerats för mottagningen på exercisfältet i höjd med förvaltarbostaden och front mot nordväst.

Kungen kom i bil till Kungsladugården, där uppsittning till häst skedde varefter Hans Maj:t jämte Stab galopperade fram för mottagning av militärbefälhavaren och truppförbanden i ordning från höger. Drottningen, som satt kvar i bilen, följde efter i denna. Konungen hälsade trupperna och fick ett rungande "Gud bevare Konungen" till svar.

Bataljonen, vilken f ö räknade större numerär än båda truppförbanden tillsammans, förde förutom landstormens Svenska flagga, Gotlands skytteförbunds stora, otympliga och fruktansvärt tunga standar. Standarförare var herr Gustaf Falck, som gjorde ett verkligt kraftprov genom att hålla den tunga pjäsen till hälsning under hela mottagningsceremonien.

Denna drog emellertid ut på tiden, särskilt som drottningen lät sin bil fara framför fronten. När den kom till bataljonen märkte kungen, att Falck började darra på manschetten, och befallde kapten Schoug låta fanförarna vila sig. Efter mottagningen tog Kungaparet plats omedelbart väster om förvaltarbostaden, och förbimarsch skedde på vägen från kasernerna mot Kungsldugården.

Då den frivilliga bataljonen kom hälsades den med applåder från åskådarna. Drottningen, som redan vid denna tid led av ohälsa, steg ur bilen och åsåg stående ceremonin. Enligt uppgift från någon i uppvaktningen, var detta ett bevis på Hennes Maj:ts stora uppskattning av förbandet, vilket under de närmast föregående åren icke vederfarits något annat förband i liknande situation. Det lär även ha varit sista gången i livet, som drottningen på detta sätt visade sitt nådiga välbehag.

Då förbimarschen avslutats samlades off och uoff framför Kanslihuset för att föreställas för kungaparet. - Under denna ceremoni hände f ö en episod, som länge efteråt roade offkåren. En löjtnant tänkte - trots föregången instruktion - icke på den långa plymen i mössan, när han skulle placera den obligatoriska handkyssen på drottningens hand. Han bugade sig rätt fram med resultat, att "hästsvansen" helt respektlöst och etikettsvidrigt sopade över Hennes Maj:ts ansikte. Vad drottningen tänkte om den stackars löjtnanten och om den som bar ansvaret för hans instruerande, kunde icke märkas ens genom ett försök att undvika kollisionen med plymen eller genom någon som helst ändring av ansiktsuttrycket. Lika majestätiskt oberörd skred hon vidare!

Det Höga Herrskapet intog te i offmässen. De långa ceremonierna - och kanske även paradplymen hade tagit på drottningens krafter, så att hon måste vila sig en stund i det inre rummet av gamla mässvåningen (innanför ordenssalen - numera förenat med denna genom ett valv).

Före avfärden skrev konungen och drottningen sina namn på en i planteringen utanför kanslihuset rest stor kalkstenshäll där senare namnen kommo att inhuggas till minne av besöket. Härmed avslutades det kungl. besöket på gamla I 27".

 

Dåvarande sergeant Jansson vid 9. komp "minns särskilt mottagningen av off och uoff med damer, vilken skedde utanför kanslihuset, sedan förbimarschen på övningsfältet var över. Kungen och drottningen tog alla i hand och kungen hade ett ord till var en icke minst till serg Hertzman, vilkens bröst pryddes av skyttemedalj, Konungen frågade: Var har Du fått tag på den där fina slanten, och därvid blev den rodnande H. åter försatt till sunda vätskor, sedan han på kungens tidigare fråga varifrån han var utan betänkande angivit den något diffusa födelseorten Östergötland. Bland övriga festligheter var även en konsert i S:t Nicolai ruin i Visby. Sångarförbundet och några andra smärre körer konserterade men ur regementets synpunkt var det intressantaste, att en kör sammansatt av befäl och vpl (40 man), lär ha tillvunnit sig kungens speciella ynnest".

 

Furiren A. Jakobsson berättar, "att han var kommenderad som beriden vakt vid skyttepaviljongen, där en massa folk hade samlats vid den för trafik avstängda vägen. Kungen med de övriga skulle färdas till Kungsladugården i bil där kungen skulle stiga till häst för att taga mot trupperna. Först i bilkaravanen kom en öppen bil med, dåvarande landshövdingen Roos stående i full uniform och omgiven av fyra poliser vilka med viftningar till åskådarna försökte förmå dessa att lämna vägbanan fri. Men många, som hade en dimmig uppfattning om utseendet på kung Gustaf, tog för givet, att den fina herrn i bilen var just densamme, varför hans bil, anlände till Kungsladugården fylld med blombuketter under det att kungens bil, som kom längre bak i kortegen hade en mycket sparsam blomsterhyllning. Senare, när de kungliga drack te på offmässen, tjänstgjorde förvalt Jakobsson som vakt vid de rep, som voro uppspända från Donners Hage till kanslihuset. Bakom sig hörde J. en kvinnlig röst av folket, som yttrade sig om drottningen: "Jag skall aldrig glömma hur enkel drottningen var, våran riksdagsfru hemma är mycket finare". Förutom minnesstenen framför kanslihuset hänger i matsalen på officersmässen en oljemålning av konungen skänkt vid detta tillfälle. Sam avslutning av dessa rader om kungabesöket, skall här blott erinras att detta var sista gången, som gamle Kung Gustav V besökte vårt regemente". (Källa: 1426)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig