Föregående sida

 

Den 22/6 2016  mottog 18.Stridsgruppen sin fana. Fanan är en P4 fana med tillägg för 3 bataljonen och väduren har sin plats bredvid lejonet och påminner om Gotlands regemente.

2005 lades Gotlands regemente ner. Kvar på ön finns i stort sätt endast hemvärnet som bara kan användas till bevakningsuppdrag och förrådsvakt. Någon stridande funktion kan inte hemvärnet leva upp till. I flera år har efterfrågan på "riktiga soldater" varit stor.

Med tanke på utvecklingen i Östersjöområdet och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina har Gotland helt plötsligt erhållit en särskilt viktig strategisk position. Från militärstrategisk synvinkel har Gotland en viktig roll för kontrollen av sjö- och luftvägarna till och från Baltikum. Det är ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. En svensk militär närvaro på och runt Gotland har också en stabiliserande effekt på den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. Helt plötsligt anser nu politikerna att det varit ett misstag att avmilitarisera Gotland, men som vanligt "sent skall syndarna vakna". Hur som helst har nu genom ett försvarsbeslut av den 17 april 2015 bestämts att från och med 2018 en stridsgrupp skall finnas på Gotland.

  

En stridsgrupp Gotland organiseras från och med 2018. Stridsgruppen utgörs av ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani som är kontaktsförband. Som en del av den territoriella ledningen utvecklas med befintliga resurser en framskjuten ledningsfunktion avsedd för Gotland. Funktionen inordnas under Regional stab Mitt. Stridsgruppen är planerad till att omfatta två kompanier, ett Stridsvagnskompani bestående av Stridsvagn 122 (Leoparder), och ett mekaniserat skyttekompani bestående av Stridsfordon 90, samt stabs- och understödsenheter.

Stridsgruppen kommer vid bildandet 2016 vara underställda Skaraborgs regemente (P 4), vilka även kommer att vara huvudman för utbildningen av stridsgruppens personal. Därefter kommer Stridsgruppen att vara en ny del av Skaraborgs Regemente med lokalisering till Gotland. En personalkader som beräknas uppgå till 301 soldater, varav 164 heltidsanställda. Huvuddelen av de heltidsanställda kommer att tillhöra stridsfordonskompaniet.

Soldater till det mekaniserade kompaniet kommer att rekryteras via den grundutbildningen som startar i mitten av 2016. Rekryteringen till utbildningen sker med start i november, 2015. Grundutbildningen genomförs i Skövde och när förbandet är färdigutbildat kommer det flyttas över till Gotland där stridsgruppen ska vara färdig att lösa uppgifter 2018.

 

Den 24 september 2015 tillsatte Försvarsmakten 18. Stridsgruppens första chef. Överstelöjtnant Stefan Pettersson tillträdde sin tjänst den 1/ 11 2015. Pettersson kommer närmst från en civiltjänst som enhetschef inom Pensionsmyndigheten, men har en militärbakgrund från Gotlands regemente (P 18).

Hans första uppgift är att vara med i rekryteringen av personal till nyckelpositioner för att kunna planera utbildning och utveckling av förbandet. 2018 ska hela stridsgruppen vara rekryterad, utbildad och på plats.

 

På våren 2016 hade följande befäl tillsatts: Chef stridsgruppen: Överstelöjtnant Stefan Pettersson. Stabschef för stridsgruppen: Major P. W.. Stridsgruppsförvaltare: Kapten D. M.. Kompanichef för mekaniserade skyttekompaniet: Kapten G. P.. Stridsledare och chef för sektionen S3: Kapten N. A.. Bataljonskvartermästare: kapten O. R. Ställföreträdande chef för ledningsplutonen: Sergeant J. S..

 

Onsdagen den 14 september 2016 gav överbefälhavare (ÖB) order om att det från klockan sju på morgonen denna dag skall det finnas permanenta förband på Gotland. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde och behovet av en ökad militär närvaro.

Det kompani med 150 soldater från Skaraborgs regemente (P 4) som vid tillfället övade på Gotland, beordrades att stanna kvar på ön. Ordern innebar en tidigareläggning av fasta förband på ön.

Den ordinarie stridsgruppen tidigareläggs också med ett halvår och ska vara på plats i juli 2017.
 

Fram till det att 18. Stridsgruppen är på plats på Gotland upprättshålls beredskapen av olika förband från fastlandet.

 

Wilska kompani (operativ reserv) med understöd av delar ur trosskompaniet och tungtransportkompaniet. P 4:s delar kommer under de kommande veckorna att kvarstanna på Gotland och fortsätta sin verksamhet med hänsyn till rådande omvärldsläge. Andra förband i Försvarsmakten kommer under hösten att växeldra med P 4. Skaraborgs regementes förband står därför nu och framgent som centrala delar i denna uppgift. Att öva och verka och ta de skarpa uppgifter som krävs den dag de kommer.
Därutöver kommer etableringen av 18:e stridsgruppen att tidigareläggas. Det arbete som vi tillsammans gör på regementet för att utbilda samtliga våra krigsförband är därför avgörande. Detta kommer även innebära en del omplanering vid regementet, vilket redan har påbörjats och planeringsläget ser bra ut. (Överste Fredrik Ståhlberg, regementschef på Skaraborgs regemente P 4 i brev till sina medrbetare)

 
 

Fanöverlämning av 18. Stridsgruppens fana vid Skaraborgs regemente (P 4) 22/6 2016.

 
 

Tisdagen 27/6 2017

Anlände första delen av 18. Stridsgruppen till Gotland. Efter 12 år finns nu ett permanent förband återigen på ön.

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Enheter ingående i 18. Stridsgruppen

 
 
Ledning Gotland   180. Stabskompaniet "Havdhem"
     
 
181. Mekaniserade skyttekompaniet "Roma"   183. Stridsvagnskompaniet "Lärbro"
     
 
Luftvärnskanonvagnsplutoner   185. Trosskompaniet "Garde"
     
     
     
     
     
     
   

Rekrytering till 18. Stridsgruppen

Planerad organisation

Förläggningsplatsen i Tofta

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig