Föregående sida

Gotländska Militära fanor 1887 - 2005

Armén

   

Kommandotecken Gotlands militärdistrikt 7:e milo

Dubbelsidig (liksidig). Bottentyg i gult siden, blå siden i applikation kantad med broderi i blått. Mellanfoder i bomullsfilt. 2 korslagda svärd med romersk 7:a (VII) mellan spetsarna. Höjd duk: 67.5 cm, Bredd duk: 66.0 cm, Längd stång: 285.0 cm.

   
   
   

Kommandoflagga, för VII Militärstaben, Visby

Enl. go 3596/1951. Sydd av fansiden med de två yttre fälten blå och det inre fältet gult med ett broderat G i blått silke. Avtagen från sin stång. Höjd: 62.0 cm, Bredd: 87.0 cm (AM)

   
   
   

Gotlands Militärdistrikt kommandotecken

"På blå duk stolpvis ställt gult svärd, i övre inre hörnet en vit vädur med gul beväring bärande en korsprtdd stång med baner med bård och flikar, allt i gult.

   
   
   

Gotlands Regementes fana

Fanan överlämnades 1954-06-13. Regementets fana fastställdes genom go nr 353/1954. Den överlämnades (go nr 2208/1954) den 13 juni 1954 av chefen för armén, generallöjtnant C A Ehrensvärd, nästan på dagen 100 år efter det att regementets äldre fanor överlämnades till Gotlands Nationalbeväring av Konung Oscar I. "På blå duk landskapet Gotlands vapenbild, en stående vit vädur med gul beväring bärande en korsprydd gul stång med rött baner med bård och flikar i gult.

   
   
   

Gotlands Regementes fana

"På blå duk landskapet Gotlands vapenbild, en stående vit vädur med gul beväring bärande en korsprydd gul stång med rött baner med bård och flikar i gult. Fanan överlämnades 2002-10-12 av HM Konung Carl XVI Gustaf vid Oscarsstenen i Visby

   
   
   

Kompanifana - Livkompaniet

Gotlands Regemente

Kopia av Visby stads bevärings fana från 1832

   
   
   

Kompanifana - Roma kompani

Gotlands Regemente

2. kompaniet. Fanan invigd den 10 april 1883

   
   
   

Kompanifana - Beredskapskompaniet

Gotlands Regemente

Den 17 mars 1986 invigdes 3. kompaniets fana. På den finns det vaksamma ögat och de skarpslipade bajonetterna. Färgerna är rött, vitt och blått.

   
   
   

Kompanifana - Havdhem kompani

Gotlands Regemente

8. kompaniet

   
   
   

Kompanifana - Tingstäde kompani

Gotlands Regemente

3. kompaniet

   
   
   

Kompanifana - Klinte kompani

Gotlands Regemente

5. kompaniet. Fanan togs i bruk 1995-11-11

   
   
   

Kompanifana - Garde kompani

Gotlands Regemente

6. kompaniet

   
   
   

P 1 G:s fana

Kungl. Göta pansarlivgardes kompani på Gotland, P 1 G, fick sin fana den 6 juni 1947. Det var militärbefälhavaren, generalmajor Samuel Åkerhielm, som överlämnade fanan vid en cermoni vid Oscarstenen, där såväl I 18, A 7, P 1 G och Lv 3 G deltog. Samtidigt fick Lv 3 G sin fana.

P 1 G:s fana troppades den sista mars 1963, sista dagen P 1 G existerade som självständigt förband. Fanan kom att ställas undan i 25 år.

Överste Stig Barke, chef för P 18 år 1983-1988, tyckte att P 18 skulle förvalta minnet av P 1 G med fanan som grund. Då P 18 den 30 mars 1988 högtidlighöll sina 25 år som pansarregemente blottades därför åter fanan. Den överlämnades till major Anders Österberg, chef för stridsvagnskompaniet, av den sista chefen för P 1 G, den pensionerade överstelöjtnanten Bo Forsman.

Fanan kom sedan att föras parallellt med regementets egna fana till våren år 2000, då den för sista gången troppades, eftersom stridsvagnsutbildningen vid P 18 då upphörde.

   
   
   

Gotlands Luftvärnskårs standar

Bataljonens fana / standar fastställdes genom generalorder 1339/1962 och överlämnades den 11 november 1963 av chefen för armén, generallöjtnant C T E Göransson. Duken är ljusblå, i mitten visande tre gula öppna kronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det nedre inre hörnet två gula korslagda vingade kanoner samt i det övre inre hörnet Gotlands vapenbild, fanan har gul frans. Bataljonen för jämlikt generalorder 458/1962 vid vissa tillfällen även Östgöta luftvärnsregementes standar.

Standaret fördes första gången av kapten Karl-Gustaf Gustafsson och sista gången av major Mikael Qviberg.

   
   
   

Gotlands Luftvärnskårs kamratförenings fana

Den 30 november 1995 mottog kamratföreningens representant Axner Nyman fanan av chefen för Lv 2. Detta ingick som ett moment i cermonin Soldaterinran.

   
   
   

Gotlands Artilleriregementets fana

Regementets standar fastställdes genom generalorder 773/1938. Det överlämnades i Stockholm den 16 juni 1938 av Konung Gustaf V på dennes 80-årsdag.

Standarduken är ljusblå, i mitten visande tre gula öppna kronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det nedre inre hörnet två gula korslagda kanoner samt i det övre inre hörnet landskapet Gotlands vapenbild. Standaret har gul frans.

   
   
   

Kompanifana - Wisborgs kompani (21. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den blåa och kompanisymbolen är en stående vädur. Väduren, som är den äldsta av kompanisymbolerna, härstammar från ett sigill från år 1230 och kännetecknar den mellersta delen av Gotland.
I namnet Wisborg hade kompaniet sin koppling till Wisborgs slott som redan år 1645 hade artilleri ingående i sitt försvar. Standaret mottogs av kompanichefen major Anders Nilsson.

   
   
   

Kompanifana - Stålhatts kompani (22. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den gröna och kompanisymbolen är en svart häst. Hästen kännetecknar södra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Stålhatt har sin koppling till ”Redutten” eller ”Stålhatts skans” som uppfördes under Karolinertiden, år 1710 - 1712, utanför Klintehamn.
Standaret mottogs av kompanichefen kapten Karl Lindström.

   
   
   

Kompanifana - Carlswärds komp (23. komp)

Gotlands Artilleriregementets

Vid Soldaterinran 1991 i Donners hage tilldelades kompanierna egna kompanistandar. Dessa överlämnades av dåvarande regementschefen Hans Dellner.
Standarets färg är, liksom kompaniets, den röda och kompanisymbolen är en ek.
Eken kännetecknar norra Gotland och har anor från 1300-talet. Namnet Carlswärd har sin koppling till artilleriet vid Carlswärds fästning på ön Enholmen utanför Slite.
Standaret mottogs av ställföreträdande kompanichefen kapten Leif Svensson.

   
   
   

Fana - Sankta Barbara

Gotlands Artilleriregementets

Sankta Barbara var artilleristernas skyddshelgon

   
   
   

Fana - Gotlands regementes kamratförening

Stockholms kretsen

   
   
   

Fana - Gotlands regementes kamratförening

Kalmar/Ölandskretsen

Fanan togs fram i början av 1950-talet av Kalmar/Ölandskretsen som var en krets till Gotlands Regementes kamratförening. När denna krets lades ner i början på 2000-talet så övertogs fanan av Gotlands regementes kamratförening.

   
   
   

Reservofficerssällskapet Gotlands fana

Invigdes 1988 komponerad och tillverkad på initiativ av Hans Thungtröm. Fanan består av en vit duk på vilken sällskapets emblem är anbragt. På duken är röda kilformade tungor som sträcker sig in mot dukens mitt.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig