Föregående sida

Gotlands Kvinnliga Bilkår

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund är en helt kvinnlig organisation med uppgift att ge totalförsvarsinformation och att rekrytera och utbilda bilförare åt totalförsvaret. Därutöver verkar Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund för trafiksäkerhet och samverkar med andra frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter, trafiksäkerhets- och motororganisationer samt humanitära sammanslutningar. Utbildningen omfattar avtalsutbildning, med krigsplacering inom både Försvarsmakten (bl.a. i hemvärnet) och för det civila behovet, allmän bilkåristutbildning, funktionärsutbildning och ledarskaps-utbildning. Medlemsantalet år 2000 är drygt 10 000, varav cirka 4 500 med avtal. Det totala avtalsbehovet år 2000 uppges vara 5 300 personer. Antalet medlemmar har minskat sedan mitten av 1980-talet. Förbundet består av 26 distrikt och 130 lokala kårer. Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund samverkar med ett flertal andra frivilligorganisationer samt med kommuner, landsting och länsstyrelser. Internationellt arbetar Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund helt på eget initiativ med trafiksäkerhetsarbete i Lettland, Litauen och Polen. Samverkan med Ryssland har även påbörjats under år 2000. Detta finansieras med särskilda medel via Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap.

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund ser att behovet av kvinnor som engagerar sig inom totalförsvaret kommer att öka i framtiden. En möjlig framtida uppgift är att rekrytera unga flickor och ge dem en utbildning med B-körkort inkluderat för totalförsvarets behov. Organisationen kan då bidra med välutbildade och förberedda medlemmar som kan tjänstgöra i både krig och fred (kris/katastrof m.m.), även åt civila uppdragsgivare som t.ex. Statens räddningsverk. En annan viktig del som Kvinnliga Bilkåren ser är att ytterligare öka totalförsvarsinformationen, och då gärna till dagens skolelever.

 

Gotlands kvinnliga bilkår tillhör SKBR (Sveriges kvinnliga bilkåristers riksförbund. Verksamhetsområdet omfattar hela Gotland. Utbildar kvinnliga bilförare för krigsmaktens behov. Kåren bildades 1949 oeh var således inte med under beredskapen men har gjort god tjänst under många övningar.

 

"1939 började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång. Större företag, som insåg att de skulle ha nytta av kvinnliga ersättningsförare när deras chaufförer inkallades till militärtjänst, lånade ut bilar.

Den 7 juni 1939 kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942 samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser från Gävle, Linköping, Mjölby, Norrköping och Nynäshamn. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943 fick Riksförbundet bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och kunde därför anordna två centrala kurser på T2 i Skövde.

Det var svårt i början för Kvinnliga Bilkåren som saknade ekonomiska resurser. Bilkåristerna togs inte heller riktigt på allvar. Trots detta fortsatte tjänstgörings-tillfällena att öka och bilkårister transporterade Landstormsmän vid deras övningar, evakuerade skolbarn, hjälpte till med flyktingtransporter och körde ambulans.

Utbildningen ökade också hela tiden och omfattade förutom körning även motorkunskap och materielvård, sjukvård, orientering, skytte m.m. Bilkåristerna fick även utbildning på gengas.

1947 fick SKBR för första gången statsbidrag. Så småningom fick Kvinnliga Bilkåren även uppdrag av Överbefälhavaren (ÖB) att utbilda bilförare för Försvarsmakten. De minskade värnpliktskullarna på 1950-talet gjorde att armén fick stort behov av förare. Eftersom behovet ökade, ökade också statsbidraget och antalet bilkårer och medlemmar växte mycket snabbt.

Under 1960-talet tog utbildningen för den civila delen av totalförsvaret fart efter intensiva förhandlingar med berörda myndigheter. 1944 antog riksmötet stadgar för Riksförbundet, men det tog ända fram till 1958 innan Kungliga Maj:t för första gången fastställde grundstadgar för SKBR. Ett historiskt beslut fattades vid den extra riksstämman den 7 februari 2009 i Stockholm. Delegaterna röstade igenom förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren. Vid stämman beslutades också att Bilkåren får ett nytt emblem för att passa det nya namnet."  (Källa: Bilkåren)

 

SKBR:s emblem togs fram på 1950-talet och det internationella triangeltecknet för maning och varning uttrycktes i de tre trianglarna som symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam"
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig